intTypePromotion=1

Công văn 2454-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
66
lượt xem
4
download

Công văn 2454-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2454-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc tổng kết đánh giá hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp sau hơn 1 năm triển khai thực hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2454-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  2454 T C/ C§ K T  n g µ y  22 th¸ng 7 n¨ m  1997 c v Ò  vi Ö c t æ n g  k Õ t, ® ¸n h    h Ö   è ng c h Õ  ® é  k Õ   gi¸ th to¸n d o a n h  n g hi Ö p  sau  ¬ n  m é t  m  tri Ó n k hai th ù c hi Ö n h n¨ K Ý nh   öi: g H Ö   èng  Õ     Õ       ông  th ch ®é k to¸n¸p d cho    c¸cdoanh nghiÖp ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1141­TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  ña  é   ëng  é   µi  c B tr BT chÝnh  ∙  îctr Ónkhaithùc hiÖn  ® ®  i       trong c¶  íctõ01/01/1996.   n    § Ó   ¸nh    y  ,  µn  Ön  ã  ¬  ë  ùc tiÔn vÒ   Ýnh  ® gi¸®Ç ®ñ to di c c s th    t khoa  äc  µ   hv phï  îp  ña  Õ     íiyªu  Çu  h c ch ®é v   c qu¶n  ý s¶n  Êt  l  xu kinh  soanh  ña  c doanh  nghiÖp, yªu  Çu    c cung  Êp  c th«ng   tincho    ¬  c¸c c quan  chøc  n¨ng  µ   íc vµ  Nh n   qu¸ tr×nh tæ      chøc  iÓn khaitrong n Òn  tr       kinh tÕ  èc  ©n,    ¬  ë      qu d trªnc s ®ã ph¸t   huy    Õt  c¸c k qu¶  t ® îc,kh ¾c  ôc  ÷ng  Æt   ®¹     ph nh m cßn  ån  ¹   Õp  ôc hoµn  t t i ti t   , thiÖn  Ö   èng  Õ     Õ   H th ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  µ  Ö   èng  Õ   v H th k to¸n ViÖt    Nam   ãichung.Bé  µichÝnh  chøc  n    T  tæ  tæng  Õt,®¸nh    Ö   èng  Õ     k  gi¸H th Ch ®é kÕ     to¸ndoanh  nghiÖp  sau  ¬n  n¨m  ùc hiÖn  h 1  th   trongn Òn    kinhtÕ  èc  ©n.   qu d I. ô c  ® Ý c h, yªu c Ç u:  M 1.M ôc  ch:   ®Ý ­ §¸nh    y   ,  µn  Ön  ù  ï hîp  ña  Õ     Õ   gi¸®Ç ®ñ to di s ph   c ch ®é k to¸n doanh   nghiÖp  íiyªu  Çu  v  c qu¶n  ýs¶n  Êt kinh doanh  l  xu     trong tõng  Ünh  ùc,ngµnh    l v  vµ    çi  a  ¬ng,th«ng  ë m ®Þ ph   qua    ã  ÷ng  Õn  Þ    Êt víi µ   íc ®ã c nh ki ngh ®Ò xu     Nh n   nh»m   µn  Ön tèth¬n  Ö   èng  Õ     Õ     ho thi     H th ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp. ­ Tæng  Õt,®¸nh    µ  ótkinh nghiÖm   Öc  iÓn khaithùc hiÖn  Õ     k  gi¸v r     vi tr       Ch ®é   Õ   k to¸n doanh    nghiÖp    õng  n  Þ, tõng  µnh, tõng  a   ¬ng  µ  ët ®¬ v   ng   ®Þ ph v trong toµn  é  Òn    bn kinh tÕ  èc    qu doanh, ph¸thiÖn  ÷ng  íng  ¾ c,  ã  Ön     nh v m c bi ph¸p  ö  ýkÞp  êi  ãp  Çn  ©ng  x l  th ,g ph n cao  Êt l ng c«ng    Õ     ch  î   t¸ck to¸ntrong tõng     doanh  nghiÖp,ngµnh,®Þa  ¬ng.     ph 2.Yªu  Çu    c tæng  Õt: k ­  Öc  Vi tæng  Õt  îc tiÕn  µnh    õng  k ®  h ët doanh nghiÖp, tõng  µnh  µ    ng v tõng ®Þa  ¬ng.   ph ­ ViÖc    tæng  Õt  ¸nh    k® gi¸ph¶i® îctiÕn  µnh     h nghiªm  óc,thiÕtthùc,c¸c t       ®Ò   Êt,kiÕn  Þ  xu   ngh ph¶irâ rµng,cô  Ó.      th ­ § Ò     îcnh÷ng  Ön    ra ®   bi ph¸p  Õtthùc,phï hîp nh»m   ©ng  thi       n cao  Êt l ch  ­ îng c«ng    Õ       çi doanh    t¸ck to¸në m   nghiÖp,m çi ngµnh  µ  çi ®Þa  ¬ng.    vm  ph
  2. 2 II. é i d u n g  t æ n g  k Õ t:  N ViÖc tæng  Õt  ¸nh    Ö   èng  Õ     Õ   k® gi¸H th ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  Çn  c tËp  trung vµo    éidung  ¬    hain   c b¶n sau: 1. Tæng   Õt  µ  ¸nh    ù  ï hîp  ña    k v® gi¸s ph   c b¶n  ©n  Õ     íiyªu  Çu   th ch ®é v   c qu¶n  ýs¶n  Êtkinhdoanh  ña  l  xu     c doanh  nghiÖp,víi   éidung  ô  Ó     n  c¸c c th sau: ­Xem   Ðt vµ  ¸nh    õng néidung  ña  Ö   èng  Õ   :   x ® gi¸t     c h th ch ®é +  Õ     Ch ®é chøng  õkÕ   t   to¸n +  Ö   èng  µi H th t  kho¶n  Õ   k to¸n +  Õ       Õ   Ch ®é sæ k to¸n +  Õ         µi Ýnh Ch ®é b¸o c¸o t   ch ­ C¸c    quy  nh  µ  ¬ng  ®Þ v ph ph¸p  ¹ch  h to¸n trong c¬  Õ   µichÝnh  Ön      ch t   hi hµnh  µ    Çu  v yªu c qu¶n  ýkinh doanh. l    ­ Nh÷ng  ån tµivµ  ¹n  Õ   ña  Ö   èng  Õ     Õ     Ön  µnh,®i    t     h ch c h th ch ®é k to¸nhi h   s©u  µo    éidung: v c¸cn   +  ån  ¹ cña  T t  i b¶n  ©n  Õ     Õ   th ch ®é k to¸n +  ån  ¹ do  ¬  Õ   µichÝnh T t   c ch t   i +  ån  ¹ do    T t   c¸cnguyªn nh©n  i   kh¸cli     ªnquan ­ Nh÷ng    Êt kiÕn  Þ     ®Ò xu   ngh nh»m   µn  Ön  µ  ho thi v ph¸ttr Ón H Ö   èng   i   th Ch Õ     Õ     ®é k to¸ndoanh  nghiÖp: +  éi dung  Çn    N  c bæ sung,söa  æi  Ò   Ö   èng  Õ     Õ       ® v H th Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  ô  Ó:Chøng  õkÕ   (C th   t   to¸n, µikho¶n  Õ      t k to¸n,  sæ kÕ   to¸n,   c¸o tµichÝnh). b¸o      +  Ò   ¬  Õ   V c ch qu¶n  ý l +  Ò   Ýnh  V ch s¸ch tµichÝnh.    2. Tæng   Õt,®¸nh    ×nh  ×nh    k  gi¸t h chØ  o  iÓn khaithùc hiÖn  Õ     ®¹ tr       ch ®é kÕ     to¸ndoanh  nghiÖp theo    éidung  ñ  Õu  c¸c n   ch y sau: 2.1.C¸c  Õu  è ®¶m      y t  b¶o  cho  Öc  ùc hiÖn  Õ   vi th   ch ®é +    Tæ chøc  chØ  o,tr ÓnkhaiCh Õ     Õ     ®¹   i     ®é k to¸ndoanh  nghiÖp    ë c¸c cÊp. +    Tæ chøc  é  b m¸y  Õ       k to¸në doanh  nghiÖp +  ×nh    Tr ®é nghiÖp  ô    é  Õ   v c¸n b k to¸n +  ¬ng  Ön lµm  Öc Ph ti   vi +  Öc  Vi cung  Êp  µ  ¸p  c v ® øng  nhu  Çu  Ò   µiliÖu,biÓu  É u   c v t    m chøng  õ, t  sæ,    b¸o c¸o. 2.2.ViÖc    ông  Õ     Õ     ¹ c¸cdoanh    ¸p d ch ®é k to¸nt     i nghiÖp: Yªu  Çu  ô  Ó      ï hîp víithùc tÕ,nh÷ng  Öc  ∙  µm, ®∙  íng c c th ho¸ ®Ó ph          vi ® l   h   dÉn, ®∙      bæ sung  µ  Õt  v k qu¶  t® îc. ®¹   2.3.Thùc  ¹ngc«ng    Õ         n  Þ  Ön    tr   t¸ck to¸në c¸c®¬ v hi nay:
  3. 3 +  Êt îng sè  Öu kÕ   Ch l   li   to¸n +  Êt îng c«ng    Õ   Ch l   t¸ck to¸n +  ÷ng  íng m ¾ c   Nh v  trongtæ    chøc  é  b m¸y,con  êivµ    ng   quan  Ö h c«ng  t¸c. III.T h ê i gian v µ  c¸ch thøc ti Õ n h µ n h:   1.Thêigian:     ­C¸c    doanh  nghiÖp  Õn hµnh  ti   tæng  Õt  k trongquý  I   II /1997. ­ C¸c tØnh, thµnh  è, c¸c Tæng     ph     c«ng    ty (T.C.T 91  µ    v 90)  Õn  µnh  ti h tæng  Õt  k trongquý  I   II /1997. 2.C¸ch    thøc tiÕn hµnh:     2.1. C¸c    tØnh, thµnh  è: Do   ôc    ph   C qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp  ñ  ×phèihîp víi ë  µichÝnh  Ëtgi¸vµ  ôc  Õ. ch tr        T  S v     C Thu ­ LËp  Õ   ¹ch    k ho tæng  Õt  ña  k c tØnh, thµnh  è, chØ  o, híng  Én      ph   ®¹   d c¸c doanh  nghiÖp  Õn  µnh  ti h tæng  Õt  k theo  éi dung  µ  êigian  íng  Én  ña  n  v th   h d c Bé    y. trªn®© ­ Tæ     chøc  éi nghÞ  h  tæng  Õt  ¸nh    Õ     Õ     k® gi¸Ch ®é k to¸n doanh  nghiÖp  trong ph¹m      vitØnh, thµnh  è. Sau  éinghÞ    ph   h  tæng  Õt,göib¸o    k   c¸o theo  éi n  dung  íng  Én  h d tæng  Õt  Ò   é   µi chÝnh  ô  Õ     Õ   k vBT  (V Ch ®é k to¸n,Tæng   ôc    c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n   i   nghiÖp)®Ó     tæng  îp b¸o    Ýnh  h   c¸o Ch phñ. 2.2.C¸c    Tæng  c«ng    ty(T.C.ty90  µ    v 91): ­ Tæ     chøc  chØ  o  µ  íng dÉn    ®¹ v h   c¸c doanh  nghiÖp  ùcthuéc tiÕn hµnh  tr       tæng  Õt  ¸nh    k® gi¸theo  éi dung  µ  êigian  é   µi chÝnh  n  v th   BT  quy  nh    ®Þ trªn ®©y. ­ Tæ     chøc  éinghÞ  h  tæng  Õt  k trong toµn    Tæng c«ng      ¬  ë  tytrªnc s tæng  kÕt  ña    n  Þ  ùcthuéc.K Õt  óc viÖc  c c¸c®¬ v tr     th   tæng  Õt,göib¸o c¸o vÒ   é  µi k       BT  chÝnh  ô  Õ     Õ   (V Ch ®é k to¸n) ®Ó   é   µi  Ýnh    B T ch tæng  îp  h chung  b¸o    c¸o ChÝnh  ñ. ph 2.3.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp: Tõng doanh  nghiÖp  Õn  µnh  chøc  éi nghÞ   ti h tæ  h  tæng  Õt, ®¸nh    k  gi¸ theo  ù  s chØ  o  íng dÉn  ña  ôc  ®¹ h   cC Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp  hoÆc   Tæng  c«ng    èivíi ty(§     doanh  nghiÖp  ùcthuéc Tæng  tr     c«ng    ty). Sau    khi tæng  Õt, göi b¸o  k   c¸o  Ò   ôc  vC Qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp  hoÆc  Tæng  c«ng    èivíidoanh  ty (§     nghiÖp  ùc thuéc  tr   Tæng   c«ng ty). Bé   µi chÝnh  T  yªu  Çu    ôc  c c¸c C Qu¶n  ývèn, Së   µi chÝnh  Ët gi¸, ôc  l    T  v    C Thu Õ  c¸c tØnh, thµnh  è, c¸c    ph   Tæng  c«ng    chøc  ùc  Ön  ètviÖc  ty tæ  th hi t   tæng  Õt  k d¸nh    Ö   èng  Õ     Õ     gi¸H th Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  theo quy  nh  ­   ®Þ h íng dÉn    y.   trªn®©
  4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ×  ã  qu¸ tr       c g kh kh¨n,víng m ¾ c   Çn  Þp  êi     c k th   b¸o    Ò   é  µichÝnh  c¸o v B T   (Tæng  ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n   i   nghiÖp,Tæng  ôc  Õ,  ô  Õ     Õ     c Thu V Ch ®é k to¸n)®Ó   ã  Ön    c bi ph¸p gi¶i     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2