Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 3519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

76
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xây dựng giá tính thuế ôtô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 3519/TC H Q­K T T T  n g µy  01  th¸ng 11 q n¨ m  1996v Ò  viÖc h íng d É n   © y  d ù n g    tÝnh  x gi¸ thu Õ  «t« KÝnh   göi:­Côc       H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè, Trong    thêigian thùc hiÖn  gi¸tÝnh  ¸p    thuÕ    tèithiÓu  «t«  qua  xe  ®∙  sö  dông híng dÉn    kÌm theo C«ng    v¨n 3226  TCHQ­KTTT  cña Tæng  côc    H¶i quan  cã nhiÒu kiÕn nghÞ  söa ®æi cho    víigi¸CIF  phï hîp      thùc tÕ    trung b×nh    cöa  khÈu cña mét  Côc    sè  H¶iquan  ®Þa  ph¬ng  doanh  vµ  nghiÖp Nhµ níc. Qua tæng  c¸c ý  hîp    kiÕn  xem   vµ  xÐt    gi¸nhËp  khÈu, gi¸giao      dÞch    trªn thÞ  êng  tr quèc  ®ång    tÕ  thêithèng nhÊt møc      gi¸söa  æi  ® gi÷a Bé      Tµi chÝnh,   Bé Th¬ng    Tæng   m¹i vµ  côc    H¶i quan. Tæng     côc t¹m    thêihíng dÉn  söa  æi  ® khung    gi¸tÝnh thuÕ    tèithiÓu cho    Æt     c¸cm hµng  sau  ®©y: 1­ Xe    5    «t« 4­ chç  ngåi,  NhËt  s¶n  xuÊt,míi100%:     ­HiÖu    Honda  Accord DX   2.2,s¶n    2.0­   xuÊtc¸cn¨m:     +  1988  tr   vÒ  íc 7.500  USD/chiÕc +  1989  9.000  USD/chiÕc +  1990 10.700  USD/chiÕc +  1991 12.140  USD/chiÕc ­HiÖu    TOYOTA   CAMRY   2.0 ­2.2 s¶n  LE       xuÊtc¸cn¨m:     +  1988  tr   vÒ  íc 7.200  USD/chiÕc +  1989  8.200  USD/chiÕc +  1990 10.000  USD/chiÕc +  1991 12.000  USD/chiÕc. Xe  qua  dông  ®∙  sö  tÝnh  b»ng  70%   míicïng lo¹ . xe      i 2­ Khung        gi¸trªn®©y   thay thÕ    cho khung    Honda  gi¸xe  Accord,Toyota     Camry  ic«ng  t¹  v¨n 3226 TCHQ/KTTT   ngµy  12­ 22­ 1995  ¸p  vµ  dông      kÓ tõ ngµy  10­ 20­ 1996. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  víng  ¾c,      cã  m Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng b¸o  c¸o kÞp    Tæng    thêivÒ  côc xem      xÐt gi¶iquyÕt.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2