intTypePromotion=1

Công văn 3519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Công văn 3519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xây dựng giá tính thuế ôtô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3519/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 3519/TC H Q­K T T T  n g µy  01  th¸ng 11 q n¨ m  1996v Ò  viÖc h íng d É n   © y  d ù n g    tÝnh  x gi¸ thu Õ  «t« KÝnh   göi:­Côc       H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè, Trong    thêigian thùc hiÖn  gi¸tÝnh  ¸p    thuÕ    tèithiÓu  «t«  qua  xe  ®∙  sö  dông híng dÉn    kÌm theo C«ng    v¨n 3226  TCHQ­KTTT  cña Tæng  côc    H¶i quan  cã nhiÒu kiÕn nghÞ  söa ®æi cho    víigi¸CIF  phï hîp      thùc tÕ    trung b×nh    cöa  khÈu cña mét  Côc    sè  H¶iquan  ®Þa  ph¬ng  doanh  vµ  nghiÖp Nhµ níc. Qua tæng  c¸c ý  hîp    kiÕn  xem   vµ  xÐt    gi¸nhËp  khÈu, gi¸giao      dÞch    trªn thÞ  êng  tr quèc  ®ång    tÕ  thêithèng nhÊt møc      gi¸söa  æi  ® gi÷a Bé      Tµi chÝnh,   Bé Th¬ng    Tæng   m¹i vµ  côc    H¶i quan. Tæng     côc t¹m    thêihíng dÉn  söa  æi  ® khung    gi¸tÝnh thuÕ    tèithiÓu cho    Æt     c¸cm hµng  sau  ®©y: 1­ Xe    5    «t« 4­ chç  ngåi,  NhËt  s¶n  xuÊt,míi100%:     ­HiÖu    Honda  Accord DX   2.2,s¶n    2.0­   xuÊtc¸cn¨m:     +  1988  tr   vÒ  íc 7.500  USD/chiÕc +  1989  9.000  USD/chiÕc +  1990 10.700  USD/chiÕc +  1991 12.140  USD/chiÕc ­HiÖu    TOYOTA   CAMRY   2.0 ­2.2 s¶n  LE       xuÊtc¸cn¨m:     +  1988  tr   vÒ  íc 7.200  USD/chiÕc +  1989  8.200  USD/chiÕc +  1990 10.000  USD/chiÕc +  1991 12.000  USD/chiÕc. Xe  qua  dông  ®∙  sö  tÝnh  b»ng  70%   míicïng lo¹ . xe      i 2­ Khung        gi¸trªn®©y   thay thÕ    cho khung    Honda  gi¸xe  Accord,Toyota     Camry  ic«ng  t¹  v¨n 3226 TCHQ/KTTT   ngµy  12­ 22­ 1995  ¸p  vµ  dông      kÓ tõ ngµy  10­ 20­ 1996. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  víng  ¾c,      cã  m Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng b¸o  c¸o kÞp    Tæng    thêivÒ  côc xem      xÐt gi¶iquyÕt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2