intTypePromotion=1

Công văn 5950-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Công văn 5950-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5950-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc tổ chức điều hành ngân sách cuối năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5950-TC/NSNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  5950 T C/N S N N   g µ y  26 th¸ng 11  m  1999 BT S n n¨ v Ò   Ö c T æ  ch øc  ® i Ò u  h µ n h  N g © n  s¸ch c u èi  m  1999  vi n¨ K Ýnh  öi: ång  Ý   ñ   Þch  û   § ch Ch t U ban  © n   © n     nh d c¸c tØnh,  g  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ Nh»m   ùc hiÖn  ¾ng  î NghÞ   Õt  è  th   th l i quy s 18/1998/QH10  ña  èc  éi c Qu h  vÒ   ù  d to¸n ng©n    s¸ch nhµ  íc n¨m    n  1999, Quy Õt  nh  è    ®Þ s 248/1998/Q§­ TTg  ngµy  24/12/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, biÖn  c Th t Ch ph v m s ch tr   ph¸p   ®iÒu  µnh  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ  ù    ©n  h k ho ph¸ttr     ­ x∙h   d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m  1999, NghÞ   Õt  è    quy s 08/1999/NQ­CP   µy  ng 09/07/1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ     gi¶iph¸p  iÒu  µnh  ùc hiÖn  Ö m   ô  th¸ng cuèin¨m  ® h th   nhi v 6      1999, Bé   µi   T  chÝnh    Þ  û   ®Ò ngh U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quan  ©m  µ  Ëp  t v t trungchØ  o,tr ÓnkhaigÊp  ét  è  éidung    ®¹   i     m sn  sau: 1. Rµ     Öc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch thu n¨m    so¸tvi th   k ho     1999,trªnc¬  ë    ã  Ön      s ®ã c bi ph¸p ®Ó   y  ¹nh    ®È m c«ng      Ç n   Ëp  t¸cthu.C t trung m äi  Ön    bi ph¸p ®Ó     ìkhã    th¸og   kh¨n trong s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ña    c c¸c doanh  nghiÖp, nhÊt  µ hµng    l  ho¸    ø ®äng  Õt  îp víic¸c biÖn  k h     ph¸p  Ých  Çu  ña  µ  íc®Ó   y  ¹nh    ô. k c c nh n   ®È m tiªuth   Thùc  Ön  ng  é  hi ®å b c¸c  Ön  bi ph¸p  ng¨n chÆn   ã  Öu  c hi qu¶  c¸c  ¹t ®éng  ho   bu«n  Ëu,trèn thuÕ  l   nh»m   vîtc¸c kho¶n  thu      cßn  ã  c kh¶ n¨ng    ®Ó   ï t¨ng thu  b  ®¾ p   ÷ng  nh kho¶n  ã  c kh¶  n¨ng  Þ   b gi¶m    Ên  u   µn  µnh  µ  µn  thu,ph ®Ê ho th v ho thµnh  îtmøc     v  c¸c chØ     tiªuthu  ∙  îc Ch Ýnh  ñ  µ  éi  ng  ©n  ©n   ®®  ph v H ®å nh d giao. 2. ChØ   o    Êp, c¸c ngµnh, c¸c ®¬n   Þ   ù    ®¹ c¸c c        v d to¸n thùc  Ön  ètc¸c   hi t     nhiÖ m   ô  äng yÕu  ∙    v tr   ® ghitrong dù    u     to¸n®Ç n¨m; cÇn  Ëp    t trung m äi  ån    ngu lùc ®Èy  ¹nh    ¬ng  ×nh tr Ón khaicßn  Ë m     ¬ng  ×nh 135, ch­   m c¸c ch tr   i     ch nh ch tr     ¬ng  ×nh    è  tr kiªn c ho¸  kªnh  ¬ng, ch¬ng  ×nh  m   tr phæ   Ëp    ï  ÷,.     c xo¸ m ch . gi¶i . quyÕt  døt  iÓ m   î khèi l ng  i  íic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬  ® n   î ®è v     tr x d c b¶n  µn  ho thµnh    iÒu  Ön  Êp    µ    Öm   ô    ÕtyÕu  ∙  ®ñ ® ki c ph¸tv c¸c nhi v chithi   ® giao trong dù      to¸n®Ç u     n¨m. §èivíi   a  ¬ng  Þ       ®Þ ph c¸c b thiªntaivõa     qua,cÇn  Ëp    t trung m äi  ån  ùc   ngu l   cña  a   ¬ng  Õt  îp  íisù  ç  îcña  ®Þ ph k h v   h tr  trung  ng  µ  ng  ãp  ña      ¬ v ®ã g c c¸c tæ chøc,®oµn  Ó  µ  ©n  ©n    Èn  ¬ng  öa  ÷a,x©y  ùng  ¹c¸cc«ng    th v nh d ®Ó kh tr s ch   d l    i tr×nh  û  î   thu l igiao  , th«ng, tr ng  äc, b Önh  Ön, níc s¹ch,.   Þ    háng     ê h   vi     .b h . ®Ó sím  a    ¹t®éng  ® c¸c ho   s¶n  Êt,kinh doanh  ël¹ b×nh  êng, t¹onguån  ùc xu     tr     i th    l  gióp d©n  ã  iÒu  Ön    c® ki s¶n  Êt,æn   nh  i sèng  ©u  µi. xu   ®Þ ®ê   ld Nghiªm  ócthùc hiÖn  t    ph¸p lÖnh  ùc hµnh  ÕtkiÖm  µ  èng    Ý,   th   ti   v ch l∙ngph   ® Æc   Ötlµc¸chéinghÞ  bi         tæng  Õt  èin¨m. KiªnquyÕt c ¾t  k cu        gi¶m      i  chitiªu®è víi ÷ng   nh kho¶n    a  ËtcÇn  Õt. chich th   thi 3. Thùc  Ön  µ    ¹ kiÕn  Þ  ña    ¬    hi r so¸tl   i ngh c c¸c c quan  Óm     ki tra,thanh    tra, kiÓm     µ  íc, .  èi víinh÷ng  Õn  Þ   ∙  îc thèng  Êt,cÇn  Èn  to¸n nh n . .§     : ki ngh ® ®   nh   kh tr ng  Õn hµnh  ö  ýtheo  ng  Õt  Ën  ña    ¬  ¬ ti   x l  ®ó k lu c c¸cc quan  Óm   ki tra.C¸c  Õn  ki nghÞ  cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸c nhau, ®Ò   Þ   a   ¬ng  ñ  ng  èi hîp  íi     ngh ®Þ ph ch ®é ph   v  
  2. 2 c¸c c¬    quan chøc n¨ng  µn  ¹c ®Ó   i  n   èng  Êt gi¶iquyÕt    iÓ m   b b  ® ®Õ th nh     døt ® trongn¨m  ©n    ng s¸ch 1999.   4. Trªn c¬  ë  ¸nh          s® gi¸s¸tkh¶  n¨ng  ùc hiÖn    ©n  th   thu ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  1999, c¸c ®Þa   ¬ng  ñ  ng  ©n  i  ¹ nguån  îc chi;tr ng  îp  è       ph ch ®é c ®è l i   ®     ê h s thu kh«ng  t dù    u   ®¹   to¸n®Ç n¨m  ph¶is ¾p  Õp  ¹ chi®¶m     x l    i b¶o    c¸c kho¶n    Êp  chic thiÕtph¶ichith× bè  Ý              ch chi, kho¶n  a  Êp  ÕthoÆc   ã  Ó  ïho∙n ® ­ c¸c ch c thi   c th l  i   îcth× kiªnquyÕt lïho∙n.        i 5. § Ó   Þp  êi®¸p    k th   øng  cÇu    yªu  chitr¸nhdån  µo  èin¨m, trong th¸ng   v cu         11/1999  é   µi chÝnh  Ï chuyÓn  Õt    BT  s  h c¸c kho¶n  ph¶i chuyÓn    cho    a   c¸c ®Þ ph¬ng    a  ¬ng  ã  ån  Êp      ®Ó ®Þ ph c ngu c ph¸tc¸ckho¶n    ÕtyÕu  ∙    chithi   ® ghitrong   dù    u   to¸n®Ç n¨m. §èivíi ÷ng  a  ¬ng     nh ®Þ ph gi¶m    índo  thu l   nguyªn nh©n    kh¸ch quan,lòlôt        n Õu  Çn  ã  ån    ö  ýkÞp  êic¸c nhiÖm   ô    é   µi chÝnh  Ï gi¶i c c ngu ®Ó x l   th     v chiB T   s    quyÕt  ¹m  t øng  èn  õ Kho  ¹c  µ  íc;khi cã  Õt  v t  b nh n     k qu¶  thu  ép  ©n  n ng s¸ch  chÝnh  thøc  µo  èin¨m, Bé   µi chÝnh  Ïtæng  îp b¸o    ñ íng ChÝnh  v cu     T  s  h   c¸o Th t   phñ xem   Ðt xö  ýcô  Ó.   x   l   th 6. V Ò   ëng  îtdù    n¨m    th v   to¸n thu  1999, thùc hiÖn      theo  íng  Én  ña  é  h d cB Tµi chÝnh  ¹    ti Th«ng   è  t s 105/1999/TT­BTC   µy  ng 30/8/1999.Riªng  ëng  ît   th v  thu  Õ     Þ  thu gi¸ tr gia  t¨ng, Bé   µi  Ýnh  ang    T ch ® tæng  îp  h b¸o  c¸o  ñ   íng Th t   ChÝnh   ñ.  Ò   ph § nghÞ   û   U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  Ön  ¬ c bi ph¸p  chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  ªnquan  chøc  ùc  Ön  li   tæ  th hi kÞp  êi  th .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2