intTypePromotion=1

Công văn 767-CV/NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
107
lượt xem
3
download

Công văn 767-CV/NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 767-CV/NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mua, bán ngoại tệ đối với khách hàng của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 767-CV/NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  767/CV­N H N N 7 N h s n g µ y  24 th¸ng 8 n¨ m  1998 KÝnh  öi: g  Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cTæ   ®è     chøc  Ýn  ông td   ® îcphÐp       kinhdoanh  ¹itÖ   ngo   § Ó   ùc hiÖn  th   nghiªm  óc c¸c quy  nh  Ò   t    ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh   l     h trong viÖc    mua, b¸n  ¹itÖ  ngo   giao  ngay,kú  ¹n  µ    h v ho¸n  æi  íikh¸ch hµng,  ® v    Ng ©n   µng  µ   íc yªu  Çu  h Nh n   c Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông  îcphÐp  ®  kinh doanh  ¹itÖ    ngo   chØ  o  Öc  ®¹ vi mua,  ngo¹itÖ  íi b¸n    v  kh¸ch  hµng    nh sau: 1.§èivíi ûgi¸mua,  ngo¹itÖ:          t b¸n    ­ Thùc  Ön    hi theo ®óng  ûgi¸mua    ngo¹itÖ    t    ­ b¸n    trong biªn®é       quy  nh   ®Þ cña  èng  c  ©n  µng  µ   íct¹ Quy Õt  nh  è  Th ®è Ng h Nh n   i   ®Þ s 267/Q§­ NHNN7   µy  ng 6/8/1998.Nghiªm  Ê m   Öc  dông  û gi¸mua       c vi ¸p  t    ­ b¸n  ú  ¹n  k h (Forward)nhng    thanh    to¸ngiao ngay    (Spot). ­ TuyÖt  i    ®è kh«ng  îc lî dông  ®    i chªnh  Öch  ÷a  û gi¸kú  ¹n  µ  û gi¸ l gi t     h v t     giao ngay    Õm  êi íi Êt kú  ×nh    ®Ó ki l      h db thøc nµo;kÓ   h×nh      c¶  thøc  ý  Õt  îp kk h  ®ång  mua     ­ b¸n  ú  ¹n  ng    ùc tÕ  k h nh trªnth   chØ    ëng  ®Ó h chªnh  Öch  Ò   û gi¸ l v t    mµ   kh«ng  ùc hiÖn  th   mua     ­b¸n theo hîp ®ång     (non­deliveryforward).   2.§èivíi Öc    ¹itÖ       vi b¸n ngo   cho  kh¸ch hµng:   Ngo¹itÖ    b¸n giao ngay  cho kh¸ch hµng    chØ    ®Ó thanh    ÷ng  ãn   to¸nnh m ®Õ n   ¹n  h (thanh  to¸n tiÒn  µng  Ëp  Èu  µ    h nh kh v c¸c  kho¶n  Þch  ô  d v cho  íc n  ngoµi,cho  chøc  û    Êt khÈu  µ  chøc  Ëp  Èu  û    tæ  u th¸cxu   v tæ  nh kh u th¸c,tr¶nî      vay  ©n   µng  µ  î vay  íc ngoµi. .  Ng h v n  n  . )Nghiªm  Ê m   Öc  . c vi b¸n  ¹itÖ  ngo   giao  ngay cho kh¸ch hµng    a  ã    khich c nhu  Çu  c thanh   to¸nngay. Khib¸n  ¹itÖ    ngo   cho  kh¸ch hµng,Ng ©n  µng      h ph¶ikiÓm      trachÆt  Ïc¸c ch     hå  ¬  µ  Êy têcÇn  Õtli   s v gi     thi   ªnquan  n   éidung  ®Õ n   chuyÓn  Òn (nh  ti   quy  nh   ®Þ t¹ m ôc  Th«ng   è    i 2  ts 203/NH­ ngµy  TT  31/10/1991  ña  ©n  µng  µ   ích­ c Ng h Nh n   íng  Én    µnh  d thih Quy Õt  nh  è  ®Þ s 337/H§BT  µy  ng 25/10/1991  ña  éi ®ång  c H  Bé  ëng  Ò   ét  è  Ön  tr v m s bi ph¸p qu¶n  ýngo¹itÖ    l    trongthêigian tr cm ¾t).      í  ViÖc    ¹itÖ  b¸n ngo   cho doanh nghiÖp      îvay  ícngoµi, ®Ó tr¶n   n    µiviÖc  ngo   kiÓm      å  ¬  îp lÖ    trac¸c h s h   nh nªu  trªn,  kho¶n  î ph¶i®¶m   n    b¶o  ï hîp víi Õn  ph       ti ®é   µ  Þch tr¶nîm µ   v l       doanh  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  íi ©n  µng  µ   ícvµ  îc ®® k v  Ng h Nh n   ®   Ng ©n  µng  µ   ícx¸cnhËn    h Nh n     khivay  ícngoµi. n  Riªng ®èi víi      giao dÞch  ¹itÖ  ú  ¹n (forward): ©n  µng  µiviÖc    ngo   k h    Ng h ngo   kiÓm    å  ¬  µ    Êy  ê ®Çy  ,  îp lÖ,kú  ¹n  trah s v c¸c gi t   ®ñ h     h mua   ¹itÖ ngo   ph¶i®¶m     b¶o ¬ng  t øng  íi êih¹n ph¶ithanh  v      th   to¸n. C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  kinh doanh  ¹itÖ  ùc hiÖn    ngo   th   nghiªm  tóc c¸c néi dung      quy  nh  ®Þ trong C«ng  v¨n  µy. Trong  n  qu¸  ×nh  ùc  Ön, tr th hi   n Õu   ã  ã  c kh kh¨n,víng  ¾ c     m ph¶i b¸o    c¸o ngay  íiNg ©n   µng  µ   íc (Vô  v  h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi)®Ó   ã  Ön  l      c bi ph¸p gi¶i     Õt kÞp  êi. quy   th
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2