intTypePromotion=1

Công văn 7874/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 7874/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7874/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phương án sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7874/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7874/VPCP-KTTH V/v phương án sử dụng nguồn vốn Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008 tăng thu NSTW năm 2008 Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của: Bộ Tài chính tại văn bản số 12486/BTC-NSNN ngày 20 tháng 10 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8151/BKH-TCTT ngày 7 tháng 11 năm 2008 về việc sử dụng nguồn vượt thu dự kiến của ngân sách trung ương năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh phương án sử dụng nguồn vượt thu dự kiến của ngân sách trung ương năm 2008 theo hướng xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và mức bố trí kinh phí cụ thể cho từng nhiệm vụ, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, thông qua trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTgCP, các PTTgCP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, Vụ TH; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2