intTypePromotion=1

Công văn 824/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.990
lượt xem
1
download

Công văn 824/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 824/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 824/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 824/BXD-KTXD -------------------- V/v: Chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009 đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 608/ĐS-DACL ngày 1/4/2009 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đã có văn bản thoả thuận gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam số 252/BXD-KTXD ngày 25/2/2009. Tuy nhiên ở thời điểm Bộ Xây dựng thoả thuận thì tổng mức đầu tư của Dự án tính theo báo cáo giữa kỳ là 33 tỷ USD. Nhưng theo báo cáo cuối kỳ (đã thông qua Bộ Giao thông vận tải và Thường trực Chính phủ), tổng mức đầu tư Dự án dự kiến khoảng 55,853 tỷ USD. Do vậy Bộ Xây dựng thống nhất để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mức chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh không vượt quá 0,0054% trên giá trị xây lắp và thiết bị trong tổng mức đầu tư dự kiến theo báo cáo cuối kỳ đã được thông qua Bộ Giao thông vận tải và Thường trực Chính phủ. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ Giao thông vận tải; (Đã ký) - Lưu VP, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản