intTypePromotion=1

Công văn 929/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Công văn 929/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 929/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 929/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 929/VPCP-KTTH V/v đề án thành lập Công ty Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008 Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh Kính - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí gửi: Minh; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 8335/TTr- UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 444/BTC- TCNH ngày 14 tháng 01 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9618/BKH- TCTT ngày 31 tháng 12 năm 2007; Bộ Tư pháp tại công văn số 97/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 01 năm 2008 về đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chủ trương thành lập Công ty Đầu tư tài chính thành phố Hồ Chí Minh để huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và các lĩnh vực kinh tế quan trọng của thành phố. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau: a) Làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc xây dựng mô hình Công ty Đầu tư tài chính 100% vốn nhà nước; đồng thời, xác định rõ khả năng chuyển đổi sở hữu của Công ty sang hình thức Công ty cổ phần và dự kiến lộ trình chuyển đổi cụ thể. b) Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, phù hợp với thực tiễn và lĩnh vực hoạt động của Công ty sau khi thành lập. c) Tính toán hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian trước mắt và lâu dài. Việc tính hiệu quả của Công ty cần lưu ý khả năng huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; khả năng quản trị doanh nghiệp, bảo đảm việc quản lý của Công ty hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với cơ chế thị trường. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; -TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - TCTy Đầu tư và KDVNN; - VPCP: BTCN,
  2. các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: IV, CN, ĐMDN; Website CP; Ban XDPL; - Lưu: VT, KTTH (3).20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản