intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn đính chính Nghị định số 23/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

199
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn đính chính Nghị định số 23/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn đính chính Nghị định số 23/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA § Ý N H  C H Ý N H C ñ A  V¨ N  P H ß N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  1908/KTT H  N G µ Y  23 T H¸ N G  4 N¨ M   1996  Ò  VI Ö C  § Ý N H  C H Ý N H  V¨ N   ¶ N   G H Þ  ® Þ N H  S è  23/CP, N G µ Y  18  V B N T H¸ N G  4 N¨ M  1996 C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   U Y  ® Þ N H  C HI TI Õ T  V µ  H í N G  D É N   Q T HI H µ N H  M é T  S è  §I Ò U  C ñ A   é   U Ë T  L A O  ® é N G  V Ò   H ÷ N G  Q U Y   BL N ® Þ N H  RIªN G   è I V íI A O  ® é N G  N ÷ ®  L Do  ¬  Êt trong viÖc    n    s su     inÊ v¨n b¶n, t¹  Òu     i §i 11, trang 5    dßng  tõ trªn 7      xuèng  ã    . Òu  c ghi:".. §i 113  ña  é   Ët    c B Lu Lao  ng  µ  ®é v kho¶n    Òu  cña  4, §i 6  NghÞ   nh  µy".Nay  c  µ:".. §iÒu  ®Þ n   ®ä l    . 113  ña  é   Ët Lao  ng  µ  c B Lu   ®é v kho¶n  2,§iÒu  cña    6  NghÞ   nh  µy". ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2