intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Chia sẻ: Đinh Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

34
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

 1. a b c d e a b c d e a b c d e Caâu 1 Caâu 21 Caâu 41 Caâu 2 Caâu 22 Caâu 42 Caâu 3 Caâu 23 Caâu 43 Caâu 4 Caâu 24 Caâu 44 Caâu 5 Caâu 25 Caâu 45 Caâu 6 Caâu 26 Caâu 46 Caâu 7 Caâu 27 Caâu 47 Caâu 8 Caâu 28 Caâu 48 Caâu 9 Caâu 29 Caâu 49 Caâu 10 Caâu 30 Caâu 50 Caâu 11 Caâu 31 Caâu 51 Caâu 12 Caâu 32 Caâu 52 Caâu 13 Caâu 33 Caâu 53 Caâu 14 Caâu 34 Caâu 54 Caâu 15 Caâu 35 Caâu 55 Caâu 16 Caâu 36 Caâu 56 Caâu 17 Caâu 37 Caâu 57 Caâu 18 Caâu 38 Caâu 58 Caâu 19 Caâu 39 Caâu 59 Caâu 20 Caâu 40 Caâu 60
 2. TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Môn: Công nghệ Xử lý ảnh kỹ thuật số NGÀNH CÔNG NGHỆ IN Mã môn học: DIIM-330756 Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 12 trang (kể cả bảng trả lời) CB chấm thi thứ nhất CB chấm thi thứ hai Thời gian làm bài: 60 phút Số câu đúng: Số câu đúng: Không được sử dụng tài liệu Điểm và chữ ký Điểm và chữ ký Họ và tên: ................................................................... Mã số SV: ................................................................... Số TT: ....................... Phòng thi: ............................... PHIẾU TRẢ LỜI Hướng dẫn trả lời câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: X Chọn lại: X a b c d e a b c d e a b c d e Caâu 1 Caâu 21 Caâu 41 Caâu 2 Caâu 22 Caâu 42 Caâu 3 Caâu 23 Caâu 43 Caâu 4 Caâu 24 Caâu 44 Caâu 5 Caâu 25 Caâu 45 Caâu 6 Caâu 26 Caâu 46 Caâu 7 Caâu 27 Caâu 47 Caâu 8 Caâu 28 Caâu 48 Caâu 9 Caâu 29 Caâu 49 Caâu 10 Caâu 30 Caâu 50 Caâu 11 Caâu 31 Caâu 51 Caâu 12 Caâu 32 Caâu 52 Caâu 13 Caâu 33 Caâu 53 Caâu 14 Caâu 34 Caâu 54 Caâu 15 Caâu 35 Caâu 55 Caâu 16 Caâu 36 Caâu 56 Caâu 17 Caâu 37 Caâu 57 Caâu 18 Caâu 38 Caâu 58 Caâu 19 Caâu 39 Caâu 59 Caâu 20 Caâu 40 Caâu 60 Ghi chuù: Caùn boä coi thi khoâng giaûi thích ñeà thi vaø thí sinh vui loøng gôûi laïi ñeà sau khi thi xong 1
 3. TRÖÔØNG ÑH SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM ÑEÀ THI MOÂN: XÖÛ LYÙ AÛNH KYÕ THUAÄT SOÁ KHOA ÑAØO TAÏO CHAÁT LÖÔÏNG CAO MAÕ MOÂN HOÏC: DIIM-330756 NGAØNH COÂNG NGHEÄ IN HOÏC KYØ: II – NAÊM HOÏC: 2019 - 2020 ÑEÀ SOÁ: 01 – ÑEÀ THI COÙ 12 TRANG THÔØI GIAN: 60 phuùt Khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu Ñeà thi döôùi ñaây goàm coù 60 caâu hoûi. Caùc anh, chò haõy choïn moät vaø chæ moät ñaùp aùn ñuùng nhaát. 1. Caùc ñònh daïng taäp tin naøo döôùi ñaây coù theå duøng löu tröõ cho hình aûnh daïng bitmap? a. PSD b. BMP c. EPS d. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai 2. Caùc ñònh daïng taäp tin naøo döôùi ñaây ñöôïc thieát keá khoâng döïa treân ngoân ngöõ PostScript? a. PDF b. EPS c. TIFF d. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 3. Hình aûnh line-art (daïng neùt) laø hình aûnh daïng: a. bitmap b. vector c. Caâu a ñuùng, b sai d. Caâu a sai, b ñuùng e. Caû hai caâu a, b ñeàu sai 4. Bình baûn thuû coâng laø coâng ñoaïn cuûa: a. Cheá baûn truyeàn thoáng b. Computer to film c. Computer to plate d. Caû 2 caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû 3 caâu a, b, c ñeàu ñuùng 5. Trong chu trình kyõ thuaät soá, bình baûn laø quaù trình: a. Sau khi RIP b. Tröôùc khi RIP c. Tuøy theo coâng ngheä d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 2
 4. 6. Caùc chu trình naøo döôùi ñaây mang tính caùch “toaøn caàu”: a. Postscript b. PPF c. JPF d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 7. Öu ñieåm cuûa maùy queùt (scanner) daïng phaúng so vôùi maùy queùt daïng troáng laø: a. Ñoä phaân giaûi cao hôn b. Coù theå queùt ñöôïc baøi maãu cöùng c. Khoaûng roäng maät ñoä lôùn hôn d. Hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Hai caâu b, c ñeàu ñuùng 8. Trong maùy queùt, ADC laø boä phaän duøng: a. Khuyeách ñaïi tín hieäu aùnh saùng b. Khuyeách ñaïi tín hieäu ñieän c. Chuyeån ñoåi tín hieäu lieân tuïc sang daïng kyõ thuaät soá d. Chuyeån ñoåi tín hieäu aùnh saùng sang tín hieäu ñieän e. Caû hai caâu c, d ñeàu ñuùng 9. Nhöõng linh kieän naøo döôùi ñaây laø caûm bieán hình aûnh? a. CCD b. CMOS c. OÁng nhaân quang (PMT) d. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 10. Ñieåm saùng (highlight point) laø: a. Ñieåm saùng nhaát cuûa baøi maãu b. Laø ñieåm coù maät ñoä töø 0,1 - 0,2 c. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng d. Caû hai caâu a, b ñeàu sai 11. Ñaëc tính naøo döôùi ñaây coù aûnh höôûng ñeán dung löôïng file cuûa aûnh queùt? a. Khoaûng roäng maät ñoä b. Ñoä phaân giaûi hình aûnh c. Soá bit ñeå maõ hoùa hình aûnh d. Hai caâu b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 12. Maät ñoä cuûa moät ñieåm aûnh ñaëc tröng cho: a. Ñoä hoäi tuï cuûa aùnh saùng b. Ñoä taùn xaï cuûa aùnh saùng 3
 5. c. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng d. Caû hai caâu a, b ñeàu sai 13. Neáu xaùc ñònh ñieåm toái coù maät ñoä saùng hôn ñieåm toái chuaån, thì hình aûnh seõ: a. saùng hôn b. toái hôn c. Caâu a ñuùng, b sai d. Caâu a sai. b ñuùng e. Caû hai caâu a, b ñeàu sai 14. Taïi sao maøu ñen ñöôïc söû duïng theâm cho in 4 maøu ? a. Bôûi vì trong in aán hình aûnh ôû heä maøu CMYK b. Bôûi vì neáu khoâng coù maøu ñen thì vuøng toái chæ laø moät maøu naâu toái c. Ñeå phuïc cheá laïi tæ leä maøu ñen trong hình aûnh d. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 15. Taïi sao phaûi thieát laäp hình daïng tram ? a. Ñeå phuø hôïp vôùi nhieàu loaïi hình aûnh khaùc nhau b. Ñeå phuø hôïp vôùi nhieàu loaïi tram khaùc nhau c. Ñeå giaû laäp taàng thöù cuûa hình aûnh d. Khoâng coù caâu naøo ñuùng 16. Moät maùy queùt coù theå phoùng lôùn toái ña ñeán 1.200% neáu queùt hình aûnh vôùi ñoä phaân giaûi 300 dpi, thì ñoä phaân giaûi cuûa maùy queùt laø: a. 360 dpi b. 3.600 dpi c. 36.000 dpi d. 360.000 dpi 17. Chaát löôïng maùy queùt (scanner) khoâng phuï thuoäc vaøo: a. Ñoä phaân giaûi quang hoïc b. Khoaûng roäng maät ñoä phuïc cheá c. Soá bit ñeå maõ hoùa hình aûnh d. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai 18. Caùc maùy ghi baûn (CTP) daïng SEMI-AUTOMATIC coù nghóa laø: a. Maùy hoaït ñoäng ôû cheá ñoä baùn töï ñoäng b. Maùy coù maùy hieän gaén tröïc tieáp vôùi maùy ghi c. Maùy coù heä thoáng naïp baûn vaø maùy hieän gaén tröïc tieáp vôùi maùy ghi d. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû hai caâu a, c ñeàu ñuùng 4
 6. 19. Toác ñoä ghi cuûa maùy ghi daïng troáng noäi phuï thuoäc vaøo: a. Ñoä phaân giaûi b. Ñoä nhaïy saùng cuûa vaät lieäu c. Toác ñoä göông xoay ña giaùc d. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 20. Maùy ghi daïng troáng ngoaïi: a. ñaàu ghi coù nhieàu tia ghi b. coù theå coù nhieàu ñaàu ghi c. troáng xoay trong quaù trình ghi d. Caû hai caâu a, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 21. Öu ñieåm cuûa maùy ghi daïng capstan laø: a. Ñaàu ghi coù nhieàu tia neân toác ñoä ghi nhanh b. Heä thoáng huùt hôi ñôn giaûn c. Ñaàu ghi ñöôïc ñaët gaàn vaät lieäu hôn neân caàn möùc naêng löôïng thaáp hôn d. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû hai caâu b, c ñeàu ñuùng 22. Spot size laø gì ? a. Laø kích thöôùc ñieåm tram b. Laø kích thöôùc ñieåm thaønh phaàn taïo neân haït tram c. Laø ñoä phaân giaûi cuûa thieát bò ghi d. Caû hai caâu b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, c ñeàu ñuùng 23. Ñoä phaân giaûi ghi 1.270 dpi, töông öùng vôùi kích thöôùc ñieåm ghi laø: a. 10 micron b. 15 micron c. 20 micron d. 25 micron e. Khoâng coù caâu naøo ñuùng 24. Caùc yeáu toá quyeát ñònh ñeán chaát löôïng maùy ghi laø: a. Kích thöôùc vuøng ghi b. Kích thöôùc ñieåm ghi c. Böôùc soùng nguoàn saùng d. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai 5
 7. 25. Taàn soá tram 150 lpi vôùi möùc ñoä xaùm 256, töông ñöông vôùi ñoä phaân giaûi laø: a. 1270 dpi b. 1800 dpi c. 2400 dpi d. 2540 dpi e. Khoâng coù caâu naøo ñuùng 26. Coâng ngheä ghi keõm PS (CTcP) söû duïng DMD laø coâng ngheä ghi baûn ñöôïc phaùt trieån bôûi a. Haõng Heidelberg b. Haõng Agfa c. Haõng AlfaQuest d. Haõng Luscher e. Caû boán caâu treân ñeàu sai 27. Coâng ngheä ghi baûn cuûa haõng Luscher söû duïng maùy ghi daïng: a. troáng noäi b. troáng ngoaïi c. phaúng d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 28. DMD (Digital Micromirror Device) laø kyõ thuaät duøng: a. ñeå taùch laser thaønh nhieàu tia b. baät/taét (on/off) tia laser c. ñieàu khieån tín hieäu ghi hay khoâng ghi leân baûn d. Hai caâu a, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 29. Font Postscript laø font do ......... phaùt trieån a. Microsoft b. Apple c. Adobe d. Hai caâu a, c ñeàu ñuùng e. Hai caâu b, c ñeàu ñuùng 30. Font ABC (TCVN3) laø font: a. PostScript b. TrueType c. OpenType d. Windows e, Caû boán caâu treân ñeàu sai 6
 8. 31. Tram Euclidean laø tram coù hình daïng: a. troøn b. vuoâng c. quaû traùm d. elip e. Caû boán caâu treân ñeàu sai 32. Caùc yeáu toá naøo döôùi ñaây khoâng gaây neân hieän töôïng moireù? a. Ñoä co / giaõn cuûa phim b. Söï bình baûn khoâng chính xaùc c. Goùc xoay tram khoâng phuø hôïp d. Hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai 33. Ngoân ngöõ Postscript caáp ñoä naøo hoã trôï khoâng gian maøu DeviceN? a. Postscript Level 1 b. Postscript Level 2 c. Postscript 3 d. Hai caâu b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 34. Vieäc phuïc cheá toâng ñöôïc theå hieän bôûi tram XM nhö theá naøo? a. Bôûi soá löôïng ñieåm khaùc nhau treân moät ñôn vò dieän tích b. Bôûi caùc hình daïng khaùc nhau cuûa haït tram c. Bôûi caùc kích thöôùc khaùc nhau cho caùc ñieåm rieâng bieät d. Hai caâu a, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 35. RIP coù theå laø: a. moät ñoaïn chöông trình cô baûn (firmware) b. moät phaàn meàm (software) c. moät phaàn cöùng (hardware) d. Hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 36. Caùc chöùc naêng cuûa RIP bao goàm: a. Bieân dòch, dieãn dòch vaø tram hoùa b. Bieân dòch vaø tram hoùa c. Dieãn dòch vaø tram hoùa d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 7
 9. 37. Loãi postscript xaûy ra coù theå do: a. Thieát bò xuaát khoâng töông thích b. Giôùi haïn veà phaàn cöùng maùy tính c. Maõ postscript bò loãi d. Hai caâu b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b vaø c ñeàu ñuùng 38. Khoâng gian maøu DeviceN laø: a. moät khoâng gian maøu con cuûa khoâng gian maøu RGB b. moät khoâng gian maøu con cuûa khoâng gian maøu CMYK c. moät khoâng gian maøu ña thaønh phaàn d. Hai caâu b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai 39. DeviceN laø moät khoâng gian maøu: a. Hoã trôï maøu pha (spot color) b. Hoã trôï maøu ña thaønh phaàn (multi-component color) c. Hoã trôï caùc maøu naèm ngoaøi khoaûng phuïc cheá cuûa caùc khoâng gian maøu CMYK vaø RGB d. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 40. Vôùi cuøng moät ñieàu kieän in, ñoä lôùn trap cho ñoái töôïng lôùn so vôùi ñoái töôïng nhoû thì: a. nhoû hôn b. lôùn hôn c. baèng nhau d. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai 41. Thuaät ngöõ knockout trong cheá baûn coù nghóa laø a. In choàng maøu naøy leân maøu kia b. Khoâng moùc traéng neàn cuûa maøu ôû lôùp döôùi maøu coù thuoäc tính knockout c. Moùc traéng neàn cuûa maøu ôû lôùp döôùi maøu coù thuoäc tính knockout d. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai 42. Trong RIP Harlequin, hoäp thoaïi Page Setup Manager duøng ñeå thieát laäp: a. Caùc thoâng soá veà tram b. Caùc thoâng soá veà calibration vaø dotgain c. Caùc thoâng soá veà spool folder d. Hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b , c ñeàu ñuùng 8
 10. 43. Ñoä phaân giaûi (Resolution) thieát laäp trong RIP laø: a. ñoä phaân giaûi cuûa hình aûnh b. ñoä phaân giaûi cuûa RIP c. ñoä phaân giaûi cuûa thieát bò ghi d. Hai caâu b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu sai 44. Trong RIP Harlequin, thieát laäp buø tröø taêng taàng thöù ôû quaù trình in (dot gain) trong hoäp thoaïi: a. Calibration (Dot Gain) Manager choïn Device laø TIFF b. Calibration (Dot Gain) Manager choïn Device laø Calibration c. Calibration (Dot Gain) Manager choïn Device laø Tone Curve d. Calibration (Dot Gain) Manager choïn Device laø Dot Gain e. Caû 4 caâu treân ñeàu sai 45. Spool folder (hoaëc Hot folder) laø thö muïc duøng: a. chöùa caùc thuoäc tính veà tram b. chöùa moät haøng ñôïi tram c. thöïc hieän vieäc töï ñoäng ripping theo caùc thuoäc tính coù saün trong haøng ñôïi tram d. Hai caâu b, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 46. Söû duïng phöông phaùp GCR (Gray Component Replacement) ñeå ñaït ñöôïc keát quaû gì? a. Caûi thieän ñoä saâu maøu b. Giaûm ñoä phuû möïc ban ñaàu c. Caûi thieän ñoä trap cuûa möïc in d. Giaûm löôïng möïc maøu ôû vuøng in choàng 3 maøu e. Caû 4 caâu treân ñeàu sai 47. PDF laø teân vieát taét cuûa ñònh daïng file: a. Postscript Document Format b. Postscript Document File c. Portable Document Format d. Portable Document File e. Caû boán caâu treân ñeàu sai 48. Ñònh daïng file PDF khoâng coù nhöõng ñaëc tính naøo döôùi ñaây? a. Döïa treân ñònh daïng file Postscript b. Ñaõ saün saøng cho vieäc bieân dòch bôûi RIP c. Ñoäc laäp vôùi thieát bò vaø heä ñieàu haønh d. Caâu a ñuùng, b vaø c sai e. Caû a, b, c ñeàu sai 9
 11. 49. Trong phaàn meàm Acrobat Professional, chuùng ta coù theå hieäu chænh hay thay ñoåi thuoäc tính vaên baûn baèng coâng cuï: a. Select Text Tool b. TouchUp Text Tool c. Select Object Tool d. TouchUp Object Tool 50. Thuaät ngöõ saddle stiched trong kyõ thuaät bình baûn ñieän töû coù nghóa laø: a. Bình maët A, maët B b. Bình töï trôû c. Bình theo caùc tay saùch ñoùng loàng vaøo nhau d. Bình theo caùc tay saùch ñoùng keïp 51. Thuaät ngöõ sheetwise trong kyõ thuaät bình baûn ñieän töû coù nghóa laø: a. Bình maët A, maët B b. Bình töï trôû c. Bình theo caùc tay saùch ñoùng loàng vaøo nhau d. Bình theo caùc tay saùch ñoùng keïp 52. Khoâng gian maøu (Color Space) laø: a. moät moâ hình lyù thuyeát toaùn hoïc ñeå moâ taû maøu saéc b. moät moâ hình duøng ñònh nghóa caùch moâ taû maøu saéc cuûa moät hình aûnh qua caùc trò soáù c. laø toaøn boä daõy maøu (hoaëc trò soá maøu) cuûa thieát bò thöïc hoaëc aûo (virtual device) d. Hai caâu a, b ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 53. ICC profile laø: a. Moät taäp tin b. Moät boä caùc döõ lieäu ñeå ñaëc tính hoùa maøu saéc cuûa moät thieát bò c. Laø moät profile ñöôïc ban haønh bôûi Hieäp hoäi maøu quoác teá (International Color Consortium) d. Hai caâu b vaø c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 54. Xu höôùng (intent) chuyeån ñoåi khoâng gian maøu Relative Colormetric seõ thöïc hieän: a. aùnh xaï 1:1 neáu khoâng gian maøu ñích lôùn hôn khoâng gian maøu nguoàn b. Neùn khoâng gian maøu neáu khoâng gian maøu ñích nhoû hôn khoâng gian maøu nguoàn c. Dòch chuyeån caùc ñieåm naèm ngoaøi khoaûng phuïc cheá ñeán vuøng bieân khoâng gian maøu ñích neáu khoâng gian maøu ñích nhoû hôn khoâng gian maøu nguoàn d. Caâu a vaø b ñeàu ñuùng e. Caâu a vaø c ñeàu ñuùng 10
 12. 55. Muïc ñích cuûa trình quaûn lyù maøu laø: a. nhaèm xaùc ñònh toïa ñoä khoâng gian maøu cuûa taát caû caùc thieát bò coù noái keát trao ñoåi döõ lieäu vôùi nhau ñeå baûo ñaûm söï phuïc cheá maøu trung thöïc b. cho pheùp chuùng ta giaû laäp moät thieát bò xuaát naøy treân moät thieát bò xuaát khaùc c. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng d. Caû hai caâu a, b ñeàu sai 56. Quaûn trò maøu (Color Management) ñöôïc thöïc hieän ôû coâng ñoaïn: a. Tröôùc in b. In c. Sau in d. Caû ba coâng ñoaïn treân 57. CIP3 laø moät chuaån giao tieáp giuùp truyeàn taûi thoâng tin giöõa caùc coâng ñoaïn: a. Keá hoaïch vaø Tröôùc in b. Tröôùc in vaø In c. Keá hoaïch, Tröôùc in vaø In d. Tröôùc in, In vaø Sau in e. Taát caû caùc coâng ñoaïn trong quaù trình saûn xuaát in 58. PPF (Print Prodution Format): a. laø moät theû coâng vieäc (Job ticket) coù theå ñöôïc söû duïng cho thieát bò in vaø thaønh phaåm b. chöùa moät soá döõ lieäu haønh chính cô baûn (nhö maõ vaø teân coâng vieäc - job ID & job name) c. cho pheùp xem tröôùc vieäc thieát laäp caùc vuøng möïc (ink zone presetting preview) vaø/hoaëc laøm theá naøo ñeå caét, gaáp, beá tôø in... d. Hai caâu a, c ñeàu ñuùng e. Caû ba caâu a, b, c ñeàu ñuùng 59. PDF laø ñònh daïng file cuûa heä thoáng: a. CIP3 b. CIP4 c. CIP3 vaø CIP4 d. Caû ba caâu treân ñeàu sai 60. Chöùc naêng cuûa ñònh daïng file JDF laø: a. Löu giöõ hoà sô coâng vieäc b. Thieát laäp tham soá hoaït ñoäng cho thieát bò c. Moâ taû chi tieát saûn phaåm d. Caû hai caâu a, b ñeàu ñuùng Ghi chuù: Caùn boä coi thi khoâng giaûi thích ñeà thi vaø thí sinh vui loøng gôûi laïi ñeà sau khi thi xong 11
 13. Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra [G1.1] Hiểu biết về các phần mềm trong chế bản kỹ thuật Câu 31 - Câu 46; Câu 49 - Câu 56 số. Hiểu biết về Postscript, RIP, quá trình biên dịch dữ liệu kỹ thuật số và quản trị màu. [G1.2] Hiểu biết về các định dạng file và sơ đồ công nghệ Câu 1 - Câu 6; Câu 29 - Câu 30; kỹ thuật số. Hiểu biết về font chữ. Câu 47 - Câu 48; Câu 57 - Câu 60 [G1.3] Hiểu biết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, qui trình Câu 7 – Câu 12; Câu 18; Câu 20; vận hành các thiết bị: máy quét hình, máy chụp hình kỹ Câu 22 - Câu 23; Câu 26 – Câu 28 thuật số, thiết bị nhập và lưu trữ dữ liệu, máy ghi phim, máy ghi bản. [G4.2] Đánh giá được các công cụ, thiết bị dùng trong xử lý Câu 13 - Câu 17; Câu 19; Câu ảnh kỹ thuật số: máy quét, máy chụp hình, thiết bị nhập dữ 21;Câu 24 - Câu 25 liệu, thiết bị lưu trữ, máy ghi phim, ghi bản. Ngaøy thaùng naêm Thông qua Trưởng ngành 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2