intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT23

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
24
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT23 dành cho các bạn chuyên ngành Lập trình máy tính. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp cho chuyên ngành này. Mời các bạn tham khảo đáp án đề thi để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT23<br /> <br /> 1/7<br /> <br /> Câu<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> I. Phần bắt buộc<br /> 1<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 2.5 điểm<br /> <br /> A. Ngôn ngữ SQL<br /> <br /> 1.5 điểm<br /> <br /> 1. Select thisinh.masv,thisinh.hoten,thisinh.ngaysinh,lop.tenlop<br /> From thisinh,lop,khoa<br /> Where thisinh.malop=lop.malop and lop.makhoa=khoa.makhoa<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> <br /> and khoa.tenkhoa=”Công nghệ thông tin”;<br /> 2. Select<br /> thisinh.masv,thisinh.hoten,thisinh.ngaysinh,monthi.tenmonthi,ket<br /> qua.diemthi<br /> From thisinh,monthi,ketqua,lop<br /> Where thisinh.masv=ketqua.masv and monthi.mamt=ketqua.mamt<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> <br /> and thisinh.malop=lop.malop and lop.makhoa=”CNTT” and<br /> year(thisinh.ngaysinh) Between 1989 And 1992;<br /> 3. Select<br /> thisinh.masv,thisinnh.hoten,monthi.tenmonthi,ketqua.diemthi<br /> From thisinh,monthi,ketqua<br /> Where thisinh.masv=ketqua.masv and monthi.mamt=ketqua.mamt<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> <br /> and ketqua.diemthi>=8;<br /> 1 điểm<br /> <br /> B. Ngôn ngữ đại số<br /> 1. T1=thisinh*lop*khoa<br /> T 2   ( tenkhoa"Cong nghe thong tin") (T 1)<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> T 3  ( masv,hoten,ngay sinh,tenlop) (T 2)<br /> 2. T1=thisinh*monthi*ketqua*lop<br /> T 2   ( makhoa"CNTT " ^<br /> <br /> year ( ngay sinh) Between 1989 And 1992 )<br /> <br /> (T 1)<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> T 3  ( masv,hoten ,ngay sinh,tenmonthi,diemthi) (T 2)<br /> <br /> 3. T1=thisinh*monthi*ketqua<br /> T2=  ( diemthi8) (T1)<br /> <br /> 0.4 điểm<br /> <br /> T3= ( masv,hoten ,tenmonthi,diemthi) (T 2)<br /> <br /> 2/7<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.5 điểm<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật<br /> 1. Trình bày ý tưởng và giải thuật của thuật toán sắp xếp nổi bọt<br /> (bubble-sort)<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> *) Ý tưởng:<br /> - Ban đầu có một dãy khóa k1,k2,k3….kn chưa được sắp<br /> xếp<br /> - Duyệt toàn bộ dãy khóa, tại mỗi bước quét dãy khóa từ 0.5 điểm<br /> cuối dãy, nếu gặp hai phần tử ien tiếp nghịch thế thì tiến<br /> hành đổi chỗ.<br /> - Trong quá trình sắp xếp phần tử nhẹ hơn sẽ nổi lên trên,<br /> phần tử nặng hơn sẽ chìm xuống dưới.<br /> *) Giải thuật:<br /> void bubble-sort (mang a, int n)<br /> {<br /> int i,j,m,tg;<br /> for (i=0; i=i+1; j--)<br /> if (a[j] 10 và tuổi < 40.<br /> typedef struct NV<br /> { char ten[10];<br /> int tuoi, tn;<br /> };<br /> typedef struct tagNode<br /> { HS infor;<br /> struct tagNode *link;<br /> }<br /> Node;<br /> Node *head, *p, *moi;<br /> int n;<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> 3/7<br /> <br /> void nhap( )<br /> {<br /> HS tg ;<br /> int i ;<br /> head = NULL;<br /> for ( i=0; i infor =tg;<br /> 0.3 điểm<br /> if (head ==NULL)<br /> {<br /> head = moi;<br /> p=moi;<br /> p -> link =NULL;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> p -> link = moi;<br /> p= moi;<br /> p -> link =NULL;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> void duyet()<br /> {<br /> Node *p;<br /> p=head;<br /> printf ( “ danh sach nhan vien vua nhap la:”);<br /> while ( p !=NULL)<br /> 0.3 điểm<br /> {<br /> printf(" \n \t %s \t%d \t%d ”, p->infor.ten, p->infor.tuoi, p>infor.tn) ;<br /> p=p-> link ;<br /> }<br /> }<br /> <br /> 4/7<br /> <br /> void duyet2()<br /> {<br /> Node *p;<br /> p=head;<br /> printf ( “ danh sach nhan vien co tham nien >10 va co tuoi < 40<br /> la:”);<br /> while ( p !=NULL)<br /> 0.3 điểm<br /> {<br /> if ((p -> infor.tuoi >10)&&( p -> infor.tn >10))<br /> printf(" \n \t %s \t%d \t%d ”, p->infor.ten, p->infor.tuoi,<br /> p->infor.tn) ;<br /> p=p-> link ;<br /> }<br /> }<br /> void main()<br /> {<br /> clrscr() ;<br /> printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n);<br /> 0.3 điểm<br /> nhap();<br /> duyet();<br /> duyet2();<br /> getch();<br /> }<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lập trình hướng đối tượng<br /> <br /> 2 điểm<br /> <br /> - Phương pháp khai báo xây dựng hàm bạn cho nhiều lớp:<br /> class B; /* Khai báo dẫn hướng lớp B*/<br /> class A<br /> {<br /> private:<br /> < Khai báo các thành phần riêng lớp A>;<br /> public:<br /> …<br /> friend (< Tham số<br /> hàm>);<br /> };<br /> class B<br /> {<br /> private:<br /> < Khai báo các thành phần riêng lớp B>;<br /> public:<br /> …<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> 5/7<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2