intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT27

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm mục đích giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc ôn tập tốt nghiệp chuyên ngành Lập trình máy tính môn Lý thuyết chuyên môn nghề chúng tôi giới thiệu tới các bạn Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT27.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Câu 1 ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: Lập trình máy tính MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA LTMT - LT27 Nội dung Cơ sở dữ liệu Điểm 2.5 A. Ngôn ngữ SQL 1. Select giaovien.hoten, Count(lop.malop) From lop, giaovien Where lop.magv=giaovien.magv Group by giaovien.hoten; 2. Select * From hocvien Where ho=”Nguyễn”; 3. Select hocvien.ho,hocvien.ten,bienlai.diem,bienlai.kqua, bienlai.xeploai From hocvien,bienlai Where hocvien.mahv=bienlai.mahv And bienlai.tiennop=0 0.5 0.5 0.5 B. Ngôn ngữ đại số 1. T 1  Giaovien Lop giaovien.magv  lop. magv 0.3 T 2  ( hoten , count ( malop ) (T 1) 2. 3. T=  ( ho " Nguyen ") ( Hocvien) 0.3 T1  hocvien  bienlai hocvien . mahvbienlai . mahv T 2   ( tiennop 0 ) (T 1) 0.4 T3=  ( ho ,ten ,diem ,kqua , xeploai ) (T 2) 1/5 2 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 2.5 1. Trình bày giải thuật sắp xếp đổi chỗ trực tiếp (Interchange sort) trên dãy số nguyên n phần tử *) Ý tưởng - Ban đầu có một dãy khóa k1,k2,k3....kn chưa được sắp xếp - Chương trình thực hiện 2 vòng lặp, vòng lặp i chạy trước và vòng lặp j chạy ngay sau i, nếu phát hiện một nghịch thế thì tiến hành đổi chỗ ngay. Như vậy sau mỗi bước của vòng lặp i thì phần tử nhỏ nhất (lớn nhất) được đưa lên vị trí thứ i *) Giải thuật: Void Interchange-sort (mang a, int n) { int i,j,tg; for (i=0; ia[j]) { tg=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=tg; } } 0.5 đ i ể m 0.5 đ i ể m 2. Viết chương trình tạo một danh sách liên kết đơn, … typedef struct SP{ char ten[10]; char ma[5]; int soluong; float giaban, thanhtien; }; typedef struct tagNode{ SP infor; struct tagNode *link; }Node; Node *head, *p, *moi; int n; 0.4 2/5 void nhap( ){ SP tg ; int i ; head = NULL; for ( i=0; i infor =tg; if (head ==NULL){ head = moi; p=moi; p -> link =NULL; } else{ p -> link = moi; p= moi; p -> link =NULL; }}} 3/5 0.4 void sapxep() { SP tg; p=head; while (p !=NULL){ q=p->link; while (q!=NULL){ if(q->infor.thanhtien infor.thanhtien){ tg=q->infor; q->infor =p->infor; p->infor =tg; } q=q->link; } p=p->link; } } float maxthanhtien() { Node *p; float max; p=head; max=p->infor.thanhtien; while ( p !=NULL) { if ((p -> infor.thanhtien>max) max=p->infor.thanhtien ; p=p-> link ; } return max; } void main(){ clrscr() ; printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n); nhap(); sapxep(); prinft(“ thanh tien cao nhat la %f”, maxthanhtien()); getch(); } 4/5 0.4 0.4 0.1 4 Lập trình hướng đối tượng 2.0 - Khai báo cấu trúc khuôn hình hàm: template < class > (< Tham số>) { < Thân khuôn hình hàm>; } 1.0 - Xây dựng khuôn hình hàm min: template t min(t a, t b) { if(a
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2