intTypePromotion=3

Đề kiểm tra chất lượng HK 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2014-2015 - THCS&THPT Tà Nung - Mã đề 485

Chia sẻ: Trần Cao Huỳnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
18
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra chất lượng HK 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2014-2015 - THCS&THPT Tà Nung - Mã đề 485

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra chất lượng HK 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2014-2015 - THCS&THPT Tà Nung - Mã đề 485 giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra chất lượng HK 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2014-2015 - THCS&THPT Tà Nung - Mã đề 485

  1. Mã đề: 485 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO LÂM  ĐỒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HOC KI I ̣ ̀ TRƯỜNG THCS – THPT TÀ NUNG NĂM HỌC 2014 – 2015 Đề chính thức MÔN: SINH HỌC – LỚP 11 (Đề gồm có 4 trang) Thời gian làm bài: 45 phút Điểm Điểm bằng chữ Lời phê của giáo viên Đánh dấu x vào ô có đáp án đúng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D Câu 1: Các chất hữu cơ (tinh bột,..) vận chuyển từ lá đến phần gốc cây theo con đường A. chủ động. B. mạch rây. C. mạch gỗ. D. thụ động. Câu 2: Các loài cây sống ở sa mạc hơi nước thoát qua A. khí khổng B. bề mặt tế bào biểu bì trên của lá C. cutin D. bề mặt tế bào biểu bì dưới của lá Câu 3: Mạch rây của thực vật được cấu tạo chủ yếu từ A. quản bào và mạch ống. B. tế bào hình rây và tế bào kèm. C. quản bào và tế bào kèm. D. mạch ống và tế bào kèm. Câu 4: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ? A. đỉnh sinh trưởng B. miền sinh trưởng C. miền lông hút D. rễ chính Câu 5: Vai trò của nitơ đối với thực vật là A. thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển  rễ . B. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng. C. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim. D. thành phần của prôtêin và axít nuclêic. Câu 6: Quang hợp quyết định khoảng bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng? A. 90% – 99%. B. 90%. C. 95% D. 90%– 95%. Câu 7: Trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả cần phải làm cho hô hấp A. giảm đến mức tối thiểu B. tăng đến mức tối đa. C. vẫn hoạt động bình thường D. không còn hoạt động được. Câu 8: Cho quá trình chuyển hóa nitơ: vât chât h ̣ ́ ưu c ̃ ơ  NH4+. Vi khuẩn tham gia vào quá trình này là A. vi khuẩn nitrat hóa. B. vi khuẩn amôn hóa. C. vi khuẩn cố định nitơ. D. vi khuẩn tạo NH4+ Câu 9: Cac nhân tô anh h ́ ́̉ ưởng đên c ́ ường đô quang h ̣ ợp là                                                Trang 1/4 ­ Mã đề thi 485
  2. A. anh sang, nông đô O2, n ́ ́ ̀ ̣ ước, nhiêt đô, nguyên tô khoang. ̣ ̣ ́ ́ B. nươc, nhiêt đô, anh sang. ́ ̣ ̣ ́ ́ C. anh sang, nông đô N2, n ́ ́ ̀ ̣ ước, nhiêt đô, nguyên tô khoang. ̣ ̣ ́ ́ D. anh sang, nông đô CO2, n ́ ́ ̀ ̣ ước, nhiêt đô, nguyên tô  khoang. ̣ ̣ ́ ́ Câu 10: Khi cây thiếu nitơ thì xay ra hiên t ̉ ̣ ượng A. la cây co mau vang vi s ́ ́ ̀ ̀ ̀ ự sinh trưởng cua cac c ̉ ́ ơ quan bi giam. ̣ ̉ B. la cây co mau vang vi cây hâp thu nhiêu nguyên tô săt. ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ C. la cây co mau xanh đâm do protein đ ́ ́ ̀ ̣ ược tông h ̉ ợp qua m ́ ưc.́ D. la cây co mau đ ́ ́ ̀ ỏ nhạt vi sinh tr ̀ ưởng qua nhanh. ́ Câu 11: Sự thoat h ́ ơi nươc qua khi không khac thoat h ́ ́ ̉ ́ ́ ơi nước qua cutin như thê nao? ́ ̀ A. tôc đô thoat h ́ ̣ ́ ơi nươc nhanh h ́ ơn, được điêu chinh. ̀ ̉ B. tôc đô thoat h ́ ̣ ́ ơi nươc nhanh h ́ ơn, không được điêu chinh. ̀ ̉ C. tôc đô thoat h ́ ̣ ́ ơi nươc châm h ́ ̣ ơn, được điêu chinh. ̀ ̉ D. tôc đô thoat h ́ ̣ ́ ơi nươc châm h ́ ̣ ơn, không được điêu chinh. ̀ ̉ Câu 12: Vì sao lá cây có màu xanh lục? A. vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. B. vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. C. vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. D. vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. Câu 13: Khi cắt thân cây bầu, bí đến gần gốc, sau vài phút thấy các giọt nhựa rỉ ra trên bề  mặt chỗ  thân bị cắt. Đó là do A. nhựa rỉ ra từ các tế bào bị dập nát. B. rễ cây đẩy nhựa từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân. C. nước từ khoảng gian bào tràn ra. D. nước và nhựa từ các tế bào nhu mô đẩy lên trên nên tràn ra. Câu 14: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng A. C, H, O, K, Zn, Cu, Fe. B. Zn, Cl, B, K, Cu, S. C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. D. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe. Câu 15: Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào? A. ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM. B. chỉ ở nhóm thực vật CAM. C. ở nhóm thực vật  C4 và CAM. D. chỉ ở nhóm thực vật C3. Câu 16: Hô hấp sáng là A. quá trình tổng hợp chất hữu cơ ngoài ánh sáng. B. quá trình tổng hợp chất hữu cơ khi không có ánh sáng. C. quá trình hấp thụ Oxi và giải phòng CO2 ngoài ánh sáng. D. quá trình hấp thụ CO2 và giải phòng Oxi ngoài ánh sáng. Câu 17:  Để  tăng năng suất cây trồng thông qua sự  điều khiển quang hợp người ta cần thực hiện   những biện pháp nào? A. tăng khí khổng ở mặt trên lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế. B. tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế. C. tăng độ dày của lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế. D. tăng độ dày của lá, tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp. Câu 18: Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với một lượng nhỏ vì A. chúng được tích luỹ trong hạt. B. chúng tham gia vào hoạt động chính của các enzim. C. chúng cần cho một số pha sinh trưởng. D. chúng có cấu trúc trong tất cả các bào quan.                                                Trang 2/4 ­ Mã đề thi 485
  3. Câu 19: Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh. Câu 20: Phân giai hiêu khi khac v ̉ ́ ́ ́ ới phân giai ki khi ̉ ̣ ́ở điêm nao? ̉ ̀ A. tich luy đ ́ ̃ ược nhiêu ATP h ̀ ơn, phân giai hiêu gôm đ ̉ ́ ̀ ường phân va chuôi chuyên electron. ̀ ̃ ̀ B. tich luy đ ́ ̃ ược it ATP h ́ ơn, phân giai hiêu khi gôm đ ̉ ́ ́ ̀ ường phân va chu trinh Crep. ̀ ̀ C. tich luy đ ́ ̃ ược nhiêu ATP h ̀ ơn, phân giai hiêu khi gôm đ ̉ ́ ́ ̀ ường phân va lên men. ̀ D. tich luy đ ́ ̃ ược nhiêu ATP h ̀ ơn, phân giai hiêu khi gôm đ ̉ ́ ́ ̀ ường phân va hô hâp hiêu khi. ̀ ́ ́ ́ Câu 21: Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở điểm nào? A. cường độ quang hợp, điểm bao hoà ánh sáng cao, đi ̃ ểm bù CO2 thấp. B. cường độ quang hợp, điểm bao hoà ánh sáng th ̃ ấp, điểm bù CO2 cao. C. cường độ quang hợp, điểm bao hoà ánh sáng cao, đi ̃ ểm bù CO2 cao. D. cường độ quang hợp, điểm bao hoà ánh sáng, đi ̃ ểm bù CO2 thấp. Câu 22: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây sẽ làm cây héo rũ và chết khi ta bón phân cho cây quá liều   lượng? A. Phân bón tạo ra áp suất thẩm thấu ngoài đất quá cao. B. Phân bón làm cây quá thừa dinh dưỡng gây ngộ độc. C. Phân bón làm cây nóng quá gây nên cháy lá, khô thân. D. Phân bón làm đen rễ và thối rễ cái lẫn rễ con. Câu 23: Hấp thụ ion khoáng theo cơ chế chủ động là A. từ nơi có nồng độ ion thấp đến nơi có nồng độ ion cao, không cân năng l ̀ ượng. B. từ nơi có nồng độ ion thấp đến nơi có nồng độ ion cao và cần có năng lượng. C. từ nơi có nồng độ ion cao đến nơi có nồng độ ion thấp và cần có năng lượng. D. từ nơi có nồng độ ion cao đến nơi có nồng độ ion thấp, không cân năng l ̀ ượng. Câu 24: Bao quan th ̀ ực hiên ch ̣ ưc năng hô hâp la ́ ́ ̀ A. lizoxom. B. bô may Gongi. ̣ ́ C. ti thê.̉ D. luc lap. ̣ ̣ Câu 25: Những con đường thoát hơi nước qua lá A. qua khí khổng và qua lớp cutin. B. chỉ qua khí khổng. C. qua biểu bì. D. tất cả sai. Câu 26: Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ  theo những con đường A. gian bào và tế bào biểu bì. B. gian bào và tế bào nội bì. C. gian bào và màng tế bào. D. gian bào và tế bào chất. Câu 27: Các nguyên tố đa lượng cần cho cây với một lượng lớn vì A. chúng tham gia vào hoạt động chính của các enzim. B. chúng được tích luỹ trong hạt. C. chúng cần cho một số pha sinh trưởng. D. chúng có cấu trúc trong tất cả các bào quan. Câu 28: Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển? A. cây xanh quang hợp. B. sự hô hấp của động vật và con người. C. quá trình nung vôi. D. đốt than và khí đốt. Câu 29: Cơ chê hâp thu n ́ ́ ̣ ước khac so v ́ ơi hâp thu ion khoang  ́ ́ ̣ ́ ở rê cây la ̃ ̀ A. chi theo c ̉ ơ chê thâm thâu. ́ ̉ ́ B. theo cơ chê chu đông. ́ ̉ ̣ C. cân cung c ̀ ấp năng lượng D. theo cơ chê thu đông va chu đông. ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ Câu 30: Trật tự các giai đoạn trong chu trình Canvin là A. Khử APG thành AlPG  cố định CO2  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 ­ điphôtphat).                                                Trang 3/4 ­ Mã đề thi 485
  4. B. Khử APG thành AlPG  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 ­ điphôtphat)  cố định CO2. C. Cố định CO2 tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 ­ điphôtphat)  khử APG thành ALPG. D. Cố định CO2  khử APG thành AlPG  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 ­ điphôtphat) và tạo đường . Câu 31: Tác nhân chính ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng là A. tất cả các ý trên. B. các ion khoáng. C. nước và gió. D. ánh sáng và nươc. ́ Câu 32: Điểm bù ánh sáng là A. cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường độ hô hấp. B. cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp C. cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp. D. cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau. Câu 33: Cường độ ánh sáng tăng thì A. quang hợp giảm. B. ngừng quang hợp. C. quang hợp tăng. D. quang hợp đạt mức cực đại. Câu 34: Rê cây dê xay ra s ̃ ̃ ̉ ự lên men nhât trong điêu kiên nao? ́ ̀ ̣ ̀ A. co đu oxi. ́ ̉ B. thiêu anh sang. ́ ́ ́ C. cây bi ngâp ung. ̣ ̣ ́ D. trơi năng nong. ̀ ́ ́ Câu 35: Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào? A. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra. B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh. C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu. D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh. Câu 36:  Sắc tố  nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong  quang hợp? A. diệp lục a, b và carôtenôit. B. diệp lục b C. diệp lục a D. diệp lục a. b Câu 37: Lá quang hợp được vì có A. diệp lục và carôtenôit. B. xantôphin. C. diệp lục. D. carôten. Câu 38: Cho phương trình hô hấp tổng quát ở thực vật như sau: C6H12O6 + (1)  (2)   +   H2O + Năng lượng (nhiệt và ATP). Ở phương trình trên (1) và (2) lần lượt là: A. CO2 và O2. B. H2O và CO2 C. O2 và CO2. D. H2O và O2. Câu 39: Thực vật chỉ hấp thu được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là A. dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2). B. nitơ nitrat (NO3­), nitơ amôn (NH4+). C. nitơnitrat (NO3­). D. nitơ amôn (NH4+). Câu 40: ATP được hinh thanh chu yêu  ̀ ̀ ̉ ́ ở giai đoan nao trong qua trinh hô hâp tê bao? ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ A. Đương phân. ̀ B. Chu trinh Crep. ̀ C. Chuôi chuyên electron hô hâp. ̃ ̀ ́ D. Đương phân va chu trinh Crep. ̀ ̀ ̀ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 4/4 ­ Mã đề thi 485
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản