intTypePromotion=1

Đề kiểm tra học kì lớp 12 ( đề số 1)

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
85
lượt xem
24
download

Đề kiểm tra học kì lớp 12 ( đề số 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kì lớp 12 ( đề số 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì lớp 12 ( đề số 1)

  1. Đề kiểm tra học kì lớp 12 ( đề số 1) Câu 1: Chọn phương pháp nào sau đây để bảo quản kim loại kiềm. A. Đựng trong b ình kín có mầu sẫm B. Ngâm chúng trong rượu C. Đựng trong bình thủy tinh đậy kínn D. Ngâm chúng trong dầu hỏa. Câu 2 : N hững tính chất nào sau đây của NaHCO3 1. Kém bền với nhiệt 2. Chỉ tác dụng với axít mạnh 3. Là chất lưỡng tính 4.Thủy phân cho môi trường axít 5. Khi thủy phân cho môi trường bazo mạnh 6. Khi thủy phân cho môi trường bazo yếu Câu 3 : Al(OH)3 không tan trong dung d ịch nào sau đây? A. Dung dịch H2SO 4 B.Dung dịch NH3 C. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl Câu 4: Nguyên tử x có Z=20. X là : B. Kim loại kiềm thổ A. Phi kim C. Kim loại kiềm D. khí hiếm Câu5: Có 5 dung dịch NH 4Cl , (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2 , FeCl2. Có thể nhận biết 5dd trên bằng cách dùng : A. Dung dịch Ba(OH)2 B. dung dịch NaCl C. . Dung dịch HCl D. Dung dịch H 2SO 4 Câu 6: Khi cho quì tím vào dung dịch Na2CO3 xảy ra hiện tượng nào? hồng đỏ A. Quì tím B. Quì tím không đổi m àu C. Quì tím x anh C. Quì tím Câu 7: Trong phản ứng Cl2 + N aOH NaCl + NaClO + H2O thì Cl2 đóng vai trò : A. Chất khử B. Chất oxi hóa C. Vừa oxi hoá vừa khử D. Không phải là chất oxi hóa Câu 8: Kiểu mạng tinh thể của kim loại kiềm thuộc loại: A. Lập phương tâm diện B. Lập phương tâm khối C. Lăng trụ lục giác đều C. Không thống nhất Câu 9 : Đ ịnh nghĩa nào sau đây về liên kết kim loại là đúng:
  2. A.Liên kết hình thành do electron tự do chuyển động xung quanh ion dương và gắn các ion dương kim loại với nhau. B.Liên kết sinh ra do cặp electron dùng chung C.Bằng lực hút tĩnh điện giữa ion dương và ion âm. D.Do lực hút tĩnh điện giữa các ion dương. Câu 10: K hi điện phân nóng chảy NaCl sản phẩm tạo ra là: A. H2, Cl2 , Na B. H2 , Cl2 , NaOH D. Cả B và C C. Cl2 , Na Câu 11: Có 4 dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn là (NH4)2SO4 , NH4Cl, Na2SO4 , NaOH. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết từng lọ. A. Dung dịch AgNO 3 B. dung dịch BaCl2 C. Dung dịch KOH D. Dung dịch Ba(OH)2 Câu 12: Có thể sử dụng những chất nào để kết tủa Al(OH)3 từ dd AlCl3 / A. NH3 , CO 2 B. NH3 , KOH C. NH 3 , KOH, Na2CO3 D. CO 2 và HCl Câu 13: Chọn phương pháp đúng để tinh chế FeSO4 khi có lẫn CuSO4: A.Cho dung dịch NH 3 vào dung dịch hỗn hợp B. cho dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp C. Cho thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp thì Cu2+ tách ra dạng Cu bám vào thanh Fe. D. Cho thanh Zn vào dung dịch hỗn hợp thì Cu2+ tách ra dạng Cu bám vào thanh Zn. Câu 14. K hối lượng chất rắn thu được khi hòa tan hoàn toàn 1,12 gam Fe vao dung dịch AgNO3 dư là: A. 6,48g B. 4,32 g C. 5,4 g D. 2,7 g Câu 15: N ung 4,84 gam hỗn hợp NaHCO3 và KCO 3 thì thu đựơc 0,56 lít CO2 (dktc) vậy khối lượng của NaHCO3 và KCO 3 lần lượt Trong hỗn hợp là : A. 3,36 g ; 1,48g B. 0,84g và 4 g C. 2,84 g ; 2 g D. 1,84 g và 3 gam. Câu 16:Đ ể điều chế kim loại kiềm người ta dùng phương pháp nào sau đây? A.Nhiệt luyện B. Thủy luyện C.Điện phân nóng chảy D. Điện phân dung dịch
  3. Câu 17: N gâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4 . Sau phản ứng kết thúc , lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch ,rửa sạch , sấy khô nhận thấy khối lượng đinh thép sắt tăng 0,8 gam. Nồng độ mol/l của CusO4 là : D. K ết quả khác. A. 0,05M. B. 0,95M C. 0,5M Câu18: Trong dung dịch A chứa đồng thời các ion sau : K + , Ag+ , Fe2+ , Ba2+ .Biết A chỉ chứa một loại anion. Đó là anion nào trong số các anion sau? A. Cl- B. SO42- C. CO32- D . NO3- Câu 19: K hử 9,12 gam hỗn hợp gồm Fe2O 3 và FeO bằng H2 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng được Fe và 2,7 gam nước. Vậy khối lượng lần lượt của Fe2O3 và FeO trong hỗn hợp ban đầu là: A. 2,4g ; 6,72g B. 1,8 g ; 7,32g C. 4,8g ; 4,32g D. 1,6g ; 7,56g. Câu 20: Đ ể chuyển Fe(NO3)2 thành Fe(NO3)3 nguời ta cho dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch nào sau đây/ A. Dung dịch Mg(NO 3)2 B. Dung dịch Cu(NO3)2 C. . Dung dịch AgNO3 D. Cả A, B,C đều được Câu 21: Tính chất hóa học chung của kim loại là: A. Tác d ụng với phi kim. B. tác dụng với axit C. Tác dụng với dung dịch muối D. Cả A,B,C đều đúng. Câu 22: Đ ể điều chế kim loại phân nhóm chính nhóm II người ta dùng phương pháp : A. Điện phân dung dịch B. Điện phân nóng chảy muối halogen C. Phân hủy oxit D. Nhiệt phân Câu 23: N hóm kim loại nào sau đây phản ứng được với axít HCl. A. Al, Fe, Cu B. Mg, Na, Ag C. K, Ca, Ba D. Mg, Fe, Hg Câu 24: K im loại kiềm thổ là các kim loại: A. Be, Ca, Mg B. Ca, Sr, Ba C. Mg, Ba, K D. K, Na, Ba Câu25: Mg phản ứng đ ược với những chất nào sau đây: A. O2, HCl, H 2O B. O2, HCl, CaCl2 D. Cả A và C C. Cl2, Al, HCl Câu 26: Tính chất hóa học chung của kim loại là B. Tính khử A. Tinh oxi hóa. C. Bị khử D. Cả A và D Câu 27: Trong số các phản ứng giữa các chất sau, phản ứng nào xảy ra. (1) Zn với CuCl2 (2) Cu với ZnCl2 (3) Ag với Cu(NO 3)2 (4) Cu với AgNO 3 (5) Fe với ZnSO 4 (6) Zn với FeSO4 A. (2), (4), (6) B. (1), (3), (5) C. (1), (4), (6) D. (1), (4), (5) Câu 28: cho 22,4 gam kim loại M hòa tan hoàn toàn với HCl thì giải phóng 8,96 lít khí (ở đktc) với muối clorua của kim loại hóa trị II. Tên kim loại M là : A. Mg B. Zn C. Fe D. Al
  4. Câu 29: N gười ta có thể làm mềm nước cứng tạm thời bằng các phương pháp nào sau đây? 1. Đun nóng trước khi dùng 2. Dùng dung d ịch Na3PO 4 3. Dùng dd NaCl 4. Dùng dd Ca(OH)2 với 1 lượng vừa đủ. 5. dùng dd HCl A. 1 B. 2 C. 1,2,4 D. 3,5 E. 1,4 Câu 30: Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dd A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dd HCl 0,1 M cần để trung hòa hết 1/3 mol A là A. 100ml B. 200ml C. 300ml D. 600ml Đề kiểm tra học kì lớp 12 ( đề số 2) Câu 1: Nguyên liệu để sản xuất nhôm là : A. Đất sét B. Quặng boxít C. Mica D. criolit Câu 2: khử hoàn toàn 16gam bột sắt oxít bằng CO ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng kết thúc , khối lượng chất rắn giảm 4,8 (g) .Công thức hóa học của oxít sắt là: D . không xác định được A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 Câu 3: Một thanh sắt đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dd CuSO4 vào thì : A. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi B. Lượng bọt khí bay ra ít hơn C. bọt khí H2 không bay ra nữa D. Lượng bọt khí bay ra nhiều hơn Câu 4: Điện phân muối clorua của kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,68 lít khí ở anốt (đktc) và 3,45 gam kim loại ở catốt . Kim loại đó là: A. Na B. Li C. Rb D. K Câu 5:Câu trả lời nào sau đây là sai? A. Al2O3 là một ôxít lưỡng tính B. dd muối Al2(SO4 )3 có PH 7 B. pH = 7 D. pH 7 tùy vào lượng muối Na2CO3 có trong dd. C. pH < 7 Câu 7: Cặp kim loại nào sau đây đều bị thụ động khi gặp dd HNO3 đặc nguội : A. Al, Cu B. Fe. Cu C. Al, Fe D. Cu, Ag Câu 8 : Cấu hình electron nào dưới đây đ ược viết đúng ? A. 26Fe: (Ar) 4s13d7 B. 26Fe2+: (Ar) 4s13d4 C. 26Fe2+ : (Ar) 3d44s2 D. 26Fe3+ : (Ar) 3d 5 Câu 9 : Tính chất hóa học chung của hợp chất Fe (III) là B. Tính khử A. Tính oxihóa C. Có cả tính oxi hóa và tính khử D. Chỉ có tính chất của dd muối Câu 10: Kim loại có thể tác dụng được với 4 dd muối : ZnCl2, CuCl2, Pb(NO3)2 AgNO3 là: A. Fe B. Mg C. Cu D. Ag
  5. Câu 11: Đ ể khử ho àn toàn hỗn hợp gôm CuO, FeO cần 6,72 lít khí H2 (đktc) N ếu cũng khử hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO 2 thu được khi cho qua dd nước vôi trong dư thì khối lượng sinh ra là bao nhiêu? A. 10g B. 30g C. 20g D. 7,8g Câu 12 : N gâm một lá sắt trong dd CuSO4 , sau phản ứng khối lượng lá sắt tăng lên 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám trên lá sắt là : A. 9,6g B. 6,9g C. 9,2g D. 6,4g Câu 13 : Tính thể tích dd NaOH 0,1M tối thiểu cần cho vào dd hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,02 mol CuCl2 để lượng kết tủa thu đ ược là cực đại ? A. 200ml B. 400ml C. 300ml D. 500ml o Câu 14 : Sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ lớn hơn 570 thì tạo ra sản phẩm: A. Fe2O3 và H2 B. FeO và H 2 C. Fe3O 4 và H2 D. Fe(OH)2 và H 2. Câu 15 : Sự phá hủy kim loại hơặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi truờng xung quanh , được gọi chung là : A. Sự ăn mòn kim loại B. Sự ăn mòn hóa học C. Sự khử kim loại D. Sự ăn mòn điện hóa Câu 16. Đ ể làm sạch một loai thủy ngân có lẫn các tạp chất : Kẽm, thiếc, chì, người ta có thể khuấy loại thủy ngân này trong : A. dd Hg(NO 3) loãng, dư B. dd HCl dư C. dd HNO 3 đặc, nóng , dư D. dd NaOH dư Câu 17: Nhúng một thanh Cu vào 100ml dd AgNO 3 1M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu . Khối lượng thanh Cu sẽ: A. Tăng 15,2 g B. tăng 4,4g C. giảm 6,4g D. tăng 7,6g Câu 18: Có thể sử dụng những chất nào để kết tủa Al(OH)3 từ dd AlCl3 / A. NH3 , CO 2 B. NH3 , KOH C. NH 3 , KOH, Na2CO3 D. CO 2 và HCl Câu 19: cho 15,28 g hỗn hợp A gồm Cu, Fe vào 1,1 lít dd Fe2(SO 4)3 0,2 M. Phản ứng kết thúc thu được dd X và 1,92 g chất rắn B. Cho B vào dd H 2SO4 loãng không thấy khí bay ra. Khối lượng của Cu và Fe trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 6,4 g và 8,88 B. 6,88g và 8,4 g C. 9,6 g và 5,68 g D. 10,24 g và 5,04 g Câu 20: Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong dd: A. AlCl3 và KOH B. MgCl2 và Ba(OH)2 C. NaNO3 và KOH D. Al(NO 3)3 và dd NH3 Câu 21 : cho 31,2 g hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với NaOH dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) . Khối lượng từng chất trong hỗn hợp đầu lần lượt là : A. 10,8 g và 20,4 g B. 16,2g và 15 g C. 6,4g và 24,8 g D. 11,2 g và 20g. Câu 22: Có 6 ống nghiệm đựng riêng biệt các dd loãng NaCl, FeCl3 , NH 4Cl , Cu(NO3)2 , Fe SO4 ,và AlCl3 . Chọn một trong các hóa chất sau để có thể nhận biết từng chất trên. A.Quỳ tím B.dd BaCl2 C. dd AgNO 3 D. dd NaOH Câu 23: Cho một ít bột Fe vào dd AgNO3 dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dd X gồm : A. Fe(NO3)2 , H2O B. Fe(NO 3)2 , Fe(NO3)3 , AgNO 3
  6. C. Fe(NO3)2 , AgNO 3 dư D. Fe(NO3)3 , AgNO3 dư Câu 24: N guyên tắc chung để điều chế kim loại là : A. Khử kim loại B. Khử các ion kim loại C. Oxi hóa các kim loại D.Oxi hóa các ion kim loại Câu 25.Nung nóng hỗn hợp CaCO 3 và Na2CO3 được 11,6 g chất rắn và 2,24 lít (đktc) vậy hàm lượng % của CaCO 3 trong hỗn hợp ban đầu là: A. 60% B, 40% C. 37,5% D. 62,5 % Câu 26 : Cho 9 g hỗn hợp bột Mg và Al tan hết trong 200ml dd HCl thấy thoát ra khí A và thu được dd B. Thêm từ từ dd NaOH vào B sao cho kết tủa đạt tới lượng lớn nhất thì dùng hết 500ml dd NaOH 2M. Lọc kết tủa , đem nung đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 16,2 g chất rắn. Thể tích khí A (đktc) và nồng độ mol/l của dd HCl đã dùng là: A. 6,72l và 2M B. 10,08l và 4,5M C. 8,96l và 4M D. 10,08l và 5M Câu 27 : Cho 10(l )hỗn hợp khí (đktc) gồm N2 và CO2 q ua 2lít dd Ca(OH)2 0,02M thu được 1 g kết tủa , lọc kết tủa , đun nóng nước lọc lại có kết tủa xuất hiện. Thành phần phần trăm về thể tích của CO2 trong hỗn hợp là: A. 30% B. 2,24 % C. 15,68 % D. 1,57% Câu 28 : Đ ể m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 30 g gồm : FeO, Fe3O4 , Fe2O 3 và Fe .Cho B phản ứng ho àn toàn với dd HNO3 thấy giải phóng 5,6 lít NO duy nhất (đktc) Khối lượng của M là: A. 22,5 g B. 25,2 g C. 26,2 g D. không xác định được Câu 29 : Phương pháp nàosau đây được dung để điều chế Mg kim loại . A. Điện phân dung dịch Mg (NO3)2 B. Nhúng Na vào dd MgSO 4 C.Dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao. D. Điện phân nóng chảy MgCl2. Câu 30 : Cho các cặp oxi hóa -khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa sau : Mg2+/Mg ; Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+ ; Ag+/ Ag . Kim loại nào không tác dụng được với dd muối Fe3+ A. Mg B. Fe C. Cu D. Ag
  7. Câu 1: Điều kiện cần và đủ để có ăn mòn điện hóa là : A. Các điện cực có bản chất khác nhau B. Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp với nhau C. Các điện cực phải cùng tiếp xúc với dd chất điện li D . Các điện cực có bản chất khác nhau, tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dd chất điện li. Câu 14: Hợp kim nào sau đây không chứa nhôm? A. Đuyra B. Silumin C. Electron D. Inox Câu 19 : Chất nào dưới đây loại được độ cứng toàn phần của nước? A. Ca(OH)2 B. Na3PO4 C. HCl D. CaO Câu 24: Nhóm những ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng dung dịch: A. Na+ , Ba+ , HCO 3- , K+ B. Mg 2+ , OH - , SO 4-2- , K+ B. Ca2+ , Al3+ , OH - , CO 32- C. AlO2 , H+ , N a+ , SO4-2- Câu 25: Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dd A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dd HCl 0,1 M cần để trung hòa hết 1/3 mol A là A. 100ml B. 200ml C. 300ml D. 600ml Câu 26 : Dãy các kim loai sắp xếp theo chiều tính khử giảm dần là: A. Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al. B. K, Al, Zn, Fe, Cu, Ag. C. Al , K, Fe, Cu, Zn, Ag D.K, Fe, Cu, Ag, Al,Ag Câu 32: Khi cho dd Ba(OH)2 dư vào dd chứa FeCl3, Fe SO4 , AlCl3 thu được kết tủa A. Nung A trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X. Trong chất rắn X gồm : A. FeO, CuO, Al2O3 , B. CuO, Fe2O3 C. CuO, Fe2O3 và BaSO4 D . CuO, Fe3O4, BaSO4 Câu 34: Cách nào không thu được Al(OH)3 . A. Cho hỗn hợp nhôm cacbua vào nước B. Cho dd NaOH từ từ tới dư vào dd AlCl3 C. Cho dd NH 3 từ từ tới dư vào dd Al2(SO4)3 . D . Cho dd K2CO3 vào dd Câu 36: Có 5 chất bột mầu trắng : Na2CO3 , NaCl , Na2SO4 , BaCO3, BaSO4 Để nhận biết các chất trên phải dùng thêm : A. H2O và CO2 B. H2 SO4 và quì tím C.dd NaOH D. HCl và . H2O
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản