intTypePromotion=1

Đề tài cấp Bộ: Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật bậc tiểu học

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
43
lượt xem
4
download

Đề tài cấp Bộ: Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật bậc tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu các cơ sở lý luận về khái niệm xây dựng chương trình đào tạo, các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình đào tạo và các giải pháp cơ bản xây dựng chương trình đào tạo nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm của một số nước phát triển về vấn đề xây dựng chương trình đào tạo; khảo sát thực trạng trình độ GV dạy nghệ thuật ở bậc tiểu học; khảo sát một vài chương trình đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật trình độ Cao đẳng ở TP. HCM. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài cấp Bộ: Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật bậc tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỀ TÀI CẤP BỘ<br /> <br /> PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH<br /> ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY<br /> NGHỆ THUẬT BẬC TIỂU HỌC<br /> MÃ SỐ B2004-23-64<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> ThS Lê Anh Cƣờng<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỀ TÀI CẤP BỘ<br /> <br /> PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH<br /> ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY<br /> NGHỆ THUẬT BẬC TIỂU HỌC<br /> MÃ SỐ B2004-23-64<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> ThS Lê Anh Cƣờng<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỀ TÀI CẤP BỘ<br /> <br /> PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH<br /> ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY<br /> NGHỆ THUẬT BẬC TIỂU HỌC<br /> MÃ SỐ B2004-23-64<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> ThS Lê Anh Cƣờng<br /> Thành viên tham gia:<br /> TS. NTH Đƣa Côn<br /> ThS Nguyễn văn Hồng<br /> CN Hồ Đắc Hải Miên<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................................... 1<br /> TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ........ 3<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT ................................................................................................................ 7<br /> PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................................. 8<br /> I. Tầm quan trọng và tính cấp thiết ......................................................................................... 8<br /> II. Mục tiêu nghiên cứu:.......................................................................................................... 9<br /> III. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................................. 9<br /> IV. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................................... 9<br /> V. Nội dung của đề tài: ........................................................................................................... 9<br /> VI. Tổ chức nghiên cứu: ....................................................................................................... 10<br /> CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ............... 11<br /> I. Khái niệm CTĐT ............................................................................................................... 11<br /> II. Các nguyên tắc của việc xây dựng CTĐT........................................................................ 12<br /> III. Đánh giá nhu cầu. ........................................................................................................... 12<br /> IV. Thực hiện một đánh giá nhu cầu ..................................................................................... 14<br /> V. Cấu trúc trong kế hạch xây dựng CTĐT .......................................................................... 16<br /> VI. Triết lý và mục đích giáo dục ......................................................................................... 21<br /> <br /> 1<br /> <br /> VII. Đánh Giá CT Giảng Dạy ............................................................................................... 23<br /> CHƢƠNG II: KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƢƠNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN<br /> DẠY NGHỆ THUẬT CHO PHỔ THÔNG , CHƢƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA CÁC<br /> MÔN NGHỆ THUẬT BẬC TIỂU HỌC .................................................................................. 25<br /> I. Tóm tắt chung: ................................................................................................................... 25<br /> II. Khảo sát một số CTĐT giáo viên dạy nghệ thuật bậc CĐ & ĐH tại TPHCM ................ 26<br /> III. Sơ lƣợc sự phát triển chƣơng trình các môn nghệ thuật trong nhà trƣờng phổ thông .... 29<br /> IV. Khảo sát mục tiêu, nội dung chƣơng trình hát nhạc và mĩ thuật ở bậc tiểu học ............. 30<br /> CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỆ THUẬT KẾT QUẢ<br /> KHẢO SÁT GIÁO VIÊN, SINH VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC VỀ<br /> PHẨM CHẤT CỦA GIÁO VIÊN DẠY NGHỆ THUẬT ........................................................ 34<br /> I. Mở đầu ............................................................................................................................... 34<br /> II. Thực trạng về đội ngũ GVNT Ở tiểu học Q1 - TPHCM.................................................. 36<br /> III. Kết quả khảo sát GV, SV các trƣờng cao đẳng và đại học về những phẩm chất của<br /> GVDNT ................................................................................................................................ 40<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................................................... 54<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................ 62<br /> PHỤ LỤC........................................................................................................................................ 1<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2