intTypePromotion=3

Đề tài nghiên cứu: Hiểu biết và quan điểm về dinh dưỡng của cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2009

Chia sẻ: Lê Thị Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
14
download

Đề tài nghiên cứu: Hiểu biết và quan điểm về dinh dưỡng của cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhằm xác định hiểu biết và quan điểm trong hoạt động dinh dưỡng của cán bộ y tế bệnh viện bằng phỏng vấn sâu và phỏng vấn KAP bằng bảng hỏi thiết kế sẵn. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 53 cán bộ y tế (28 điều dưỡng/KTV và 25 bác sỹ) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương từ tháng 3-6/2009.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu: Hiểu biết và quan điểm về dinh dưỡng của cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2009

  1. HIỂU BIẾT VÀ QUAN ĐIỂM VỀ DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2009 NGUYỄN VĂN KHANG, NGUYỄN ĐỖ HUY Viện Dinh dưỡng TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm xác định hiểu biết và quan điểm chứng là nhiều bệnh nhân tiếp tục bị SDD trong thời trong hoạt động dinh dưỡng của cán bộ y tế trong gian nằm viện [1]. bệnh viện bằng phỏng vấn sâu và phỏng vấn KAP Hiện nay vấn đề suy dinh dưỡng trong bệnh viện bằng bảng hỏi thiết kế sẵn. Thiết kế nghiên cứu cắt còn ít được quan tâm, việc đánh giá tình trạng dinh ngang mô tả trên 53 cán bộ y tế (28 điều dưỡng/KTV dưỡng của bệnh nhân trong bệnh viện chưa được tiến và 25 bác sỹ) tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương từ hành thường xuyên. Suy dinh dưỡng là một hiện tháng 3-6/2009. Kết quả cho thấy: Những hiểu biết về tượng phổ biến của bệnh nhân nằm viện dẫn đến tăng suy dinh dưỡng của bệnh nhân trong bệnh viện của biến chứng đối với bệnh, kéo dài thời gian nằm viện, cán bộ y tế còn chưa đầy đủ (Tỷ lệ hiểu biết đúng về tăng tỷ lệ tử vong, tăng chi phí y tế. Việc xác định cách đánh giá dinh dưỡng là rất thấp (9,4%), hiểu biết những bệnh nhân có nguy cơ cao cần hỗ trợ dinh đúng về hậu quả của SDD của bệnh nhân cũng tương dưỡng tích cực sẽ làm giảm được những vấn đề đối thấp (28,3%)(25,9% với điều dưỡng và KTV, trên[2],[3] [4],[5]. 32,0% với bác sỹ)(p < 0,05). Khoa dinh dưỡng không Tuy vậy, những thông tin liên quan tới những hiểu phải là “điểm đến hấp dẫn” của cán bộ y tế, đặc biệt biết về suy dinh dưỡng của các bộ y tế, thái độ của với các bác sỹ (Tỷ lệ cán bộ y tế muốn phụ trách/công cán bộ y tế về công tác dinh dưỡng trong bệnh viện, tác tại Khoa dinh dưỡng là rất thấp, tỷ lệ này của nhóm những vướng mắc và khó khăn của công tác dinh cán bộ điều dưỡng cao hơn nhóm bác sỹ (26.0% và dưỡng trong bệnh viện… gần như chưa được tìm 16,0%). Những giải pháp để cải thiện tình hình chăm hiểu. Do vậy, trong năm 2009, chúng tôi tiến hành sóc dinh dưỡng trong bệnh viện hiện nay là cơ chế nghiên cứu này tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương chính sách của Bộ Y tế, sự ủng hộ của lãnh đạo bệnh với mục tiêu xác định hiểu biết, và quan điểm của cán viện, đào tạo và tăng cường nhân lực chuyên môn bộ y tế trong chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh, dinh dưỡng, sự hiểu biết và hợp tác của bệnh nhân. để đưa ra những dự liệu giúp nâng cao nhận thức của Từ khóa: Hiểu biết và quan điểm của cán bộ y tế, cán bộ y tế về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện SDD trong bệnh viện, Khoa dinh dưỡng. trong thời gian tới. SUMMARY PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU The research aimed to show the results of 1. Đối tượng nghiên cứu: cán bộ lãnh đạo viện, knowledge and opinions of medical staff on nutrition lãnh đạo khoa chuyên môn, phòng tổ chức, y vụ, các care by in-depth interviews and structured bác sĩ, y tá của các khoa chuyên môn hiện đang công questionnaires interviews. A cross-sectional study was tác. conducted with involvement of 53 medical staff (28 2. Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu nurses/technicians and 25 medical doctors) at Haiduong province hospital from March to June, 2009. cắt ngang mô tả, tiến hành từ tháng 3 đến tháng 6 The results show that: Understanding of the medical năm 2009 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. 2.1. Cỡ mẫu [4]. n Z . p.(1  p ) 2 staff in hospital on malnutrition of hospitalized patients was incomplete (Percentage of correct knowledge on e2 nutrition assessment for patients was very low (9.4%), percentage of correct knowledge on consequences of Z: 1,96, e: 5%. malnutrition of patients was low (28.3%), Nutrition p: ước tính tỷ lệ cán bộ có hiểu biết đúng về SDD Department is not an attractive "destination" of the bệnh viện: 97%. medical staff, especially doctors (Percentage of Cỡ mẫu cần thiết cho nghiên cứu là 44, thêm 15% medical staff who willing to be in charge of Nutrition dự phòng, n = 53. dept. was very low, this percentage of nurse was 2.2. Cách chọn mẫu: Lấy các cán bộ y tế có đủ higher than that of the medical doctor group (26.0 and tiêu chuẩn liên tiếp đến khi đủ cỡ mẫu. 16.0%). The solution to improve nutritional care in 3. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật thu hospitals today is the policy of the Ministry of health, thập số liệu. the support of hospital leadership, training and * Với cán bộ y tế: Phỏng vấn sâu, phỏng vấn bằng enhance human nutrition. bảng hỏi thiết kế sẵn về kiến thức, thái độ và thực Expertise, and understanding knowledge and cooperation of the patient and the patients. hành (KAP) chăm sóc người bệnh về dinh dưỡng. Các Keywords: Knowledge and opinions of medical bảng hỏi, phỏng vấn sâu thiết kế dựa trên các nghiên staff, nutrition dept., nutrition services in hospital. cứu trước, được đánh giá thử nghiệm, được góp ý của ĐẶT VẤN ĐỀ chuyên gia trước khi tiến hành trên thực địa [4]. Suy dinh dưỡng (SDD) của bệnh nhân liên quan Phân tích thống kê: Số liệu được nhập vào máy tới tăng nguy cơ mắc bệnh, tử vong và kéo dài thời tính bằng chương trình EPI DATA. Số liệu được phân gian nằm viện. SDD không chỉ là một bệnh đơn thuần tích bằng phân mềm SPSS 16.0. Sử dụng kiểm định mà liên quan tới nhiều vấn đề trong bệnh viện, bằng Student T test để so sánh biến định lượng giữa hai Y HỌC THỰC HÀNH (878) - SỐ 8/2013 17
  2. nhóm và sử dụng kiểm định Chi-Square hoặc Fisher's yếu phải làm Exact Test để so sánh các tỷ lệ. Tăng hiệu 2(25,0) 2(50,0) 4(33,3) Đạo đức nghiên cứu: Trước khi tiến hành nghiên quả điều trị cứu, các cán bộ nghiên cứu sẽ làm việc chi tiết về nội Trách nhiệm 3(37,5) 0(0,0) 3(25,0) dung, mục đích nghiên cứu với lãnh đạo Bệnh viện, nghề nghiệp cùng với cán bộ của các Khoa lâm sàng, trình bày và Không phụ trách Khoa dinh dưỡng vì lý do, (n,%) giải thích nội dung, mục đích nghiên cứu. Các đối Không tường tham gia phỏng vấn một cách tự nguyện, không chuyên môn 11(91,7) 16(100,0) 27(96,4) bắt buộc và có quyền từ bỏ không tham gia nghiên dinh dưỡng cứu mà không cần bất cứ lý do nào. Các thông tin về Cơ chế làm 1(8,3) 0(0,0) 1(3,6) đối tượng được giữ bí mật và chỉ được sử dụng với việc chưa tốt mục đích nghiên cứu, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Tỷ lệ cán bộ y tế muốn phụ trách/công tác tại Khoa KẾT QUẢ dinh dưỡng là rất thấp, tỷ lệ này của nhóm cán bộ điều Bảng 1: Hiểu biết của cán bộ y tế về dinh dưỡng dưỡng cao hơn nhóm bác sỹ (26.0% và 16,0%) của người bệnh (p0,05 dưỡng/KT Bác sỹ Chung p, kiểm2 Khoa Sai 22(78,6) 22(88,0) 44(83,0) V (n= 25) (n=53) định  dinh dưỡng Không (n= 28) biết/không 3(10,7) 1(4,0) 4(7,6) Những thuận lợi để Khoa dinh dưỡng hoạt động (n,%) trả lời Lãnh đạo quan 19 21 40 0,05 Có cơ sở hạ tầng 3 (10,7) 2 (8,0) 5 (9,4) Sai 1(3,7) 0(0,0) 1(1,9) Nhu cầu 6 2 8 Không của người bệnh (21,4) (8,0) (15,1) biết/không 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) Những khó khăn khi Khoa dinh dưỡng hoạt động (n,%) trả lời Thiếu nhân lực, 15 18 33
  3. sách từ bệnh, điều này giúp giải thích một phần về tỷ lệ suy Bộ y tế dinh dưỡng còn rất cao trong bệnh viện của nước ta Sự ủng hiện nay. hộ của 7(25,0) 0(0,0) 7(13,2) Khoa dinh dưỡng không phải là điểm đến hấp dẫn lãnh đạo với cán bộ y tế trong bệnh viện, đặc biệt với các bác Tuyên sỹ, bằng chứng là chỉ có 16,0% bác sỹ trả lời đồng ý truyền về nếu được phụ trách Khoa dinh dưỡng, trong khi tỷ lệ dinh này gần gấp đôi ở nhóm cán bộ điều dưỡng 0(0,0) 3(12,0) 3(5,7) dưỡng/KTV(28,6%) p
  4. Thắng (2006). Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân 4. J. Kondrup et al, ESPEN (2003). Guidelines for nhập viện khoa tiêu hóa và nội tiết tại bệnh viện Bạch Mai. Nutrition Screening 2002. Clinical Nutrition 22(4), 415- Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm, Số 3+4, 85-91. 421. 2. Briony Thomas, Jacki Bishop (2007). Manual of 5. Chalermporn Rojratsrikul (2004). Application of Dietetic Practice, 4th ed., Oxford, UK. Generated Subjective Global Assessment as a Screening 3. Jane A,Read et al(2005). Nutritional Assessment in tool for malnutrition in pediatric patients. J Med Assoc Cancer: Comparing the Mini-Nutritional Assessment Thai; 876(8): 939-46. (MNA) with the Scored Patient-Generated Subjective 6. Hà Huy Khôi, Lê Thị Hợp (2012). Phương pháp dịch Global Assessment (PG-SGA. Nutrition and Cancer, tễ học dinh dưỡng. Nhà Xuất bản Y học, 57-61. Vol.53, issue 1 September 2005, 51-56. §ÆC §IÓM L¢M SµNG Vµ §IÒU TRÞ CñA 1158 BÖNH NH¢N UNG TH¦ PHæI T¹I TRUNG T¢M UNG B¦íU CHî RÉY L£ TUÊN ANH, NGUYÔN NGäC B¶O HOµNG BÖnh viÖn Chî RÉy – TP HCM Tãm t¾t Môc tiªu: X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm l©m sµng vµ ®iÒu trÞ Conclusions: Most patients with lung cancer were cña 1158 bÖnh nh©n ung th­ phæi t¹i Trung t©m Ung diagnosed in advanced stages in Cho Ray hospital. B­íu Chî RÉy. However, the proportion of patients treated by §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Håi cøu m« combining multimodality was encouraging. t¶ c¾t ngang, thùc hiÖn trªn 1158 bÖnh nh©n ung th­ Keywords: lung cancer, adenocarcinoma, curative phæi ®­îc ®iÒu trÞ t¹i trung t©m ung b­íu Chî RÉy tõ treatment, multimodality treatment. 01.01.2009 tíi 31.12.2011. §ÆT VÊN §Ò KÕt qu¶: Trong sè 1158 bÖnh nh©n nghiªn cøu, cã Ung th­ phæi lµ bÖnh lý ung th­ th­êng gÆp nh­ng khã 821 nam (70.9%) vµ 337 n÷ (29.1%). TØ lÖ nam/n÷: 4/1. ®iÒu trÞ vµ cã tû lÖ tö vong cao trªn toµn thÕ giíi, víi Tuæi trung vÞ lµ 56, ®a sè ë tuæi tõ 50 - 59. Lo¹i gi¶i kho¶ng 1.600.000 tr­êng hîp míi vµ 1.380.000 ng­êi phÉu bÖnh th­êng gÆp nhÊt lµ carcinoma tÕ bµo tuyÕn chÕt trong n¨m 2008 [7]. T¹i Hoa Kú, sÏ cã kho¶ng (64.3%). Giai ®o¹n bÖnh theo TNM theo thø tù I, II,III, 221.000 tr­êng hîp míi cña bÖnh ung th­ phæi vµ IV t­¬ng øng lµ 2.2%, 8.7%, 38.8%, 50.3%. VÞ trÝ di c¨n 157.000 ca tö vong trong n¨m 2011 [10]. T¹i ViÖt Nam, nhiÒu nhÊt lµ n·o, gan víi tØ lÖ t­¬ng øng lµ 40% vµ ®©y lµ lo¹i ung th­ ®øng thø 2 trong tæng sè c¸c lo¹i ung 21.8%. TØ lÖ bÖnh nh©n ®­îc ®iÒu trÞ phèi hîp ®a m« th­. Theo thèng kª cña GLOBOCAN 2008 cho thÊy tû lÖ thøc chiÕm 33.2% vµ ch¨m sãc gi¶m nhÑ chØ trong m¾c ung th­ phæi chiÕm 25,7/100.000 d©n. Trong khi ®ã 4.6% tr­êng hîp. TØ lÖ bÖnh nh©n ®­îc ®iÒu trÞ triÖt ®Ó tö suÊt lµ 21,5/100.000. lµ 29.6%. Ung th­ phæi lu«n lµ mét th¸ch thøc lín vÒ søc KÕt luËn: §a phÇn bÖnh nh©n ®­îc chÈn ®o¸n ë khoÎ ®èi víi y häc toµn cÇu do tû lÖ m¾c bÖnh còng giai ®o¹n muén nh­ng víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn s½n cã nh­ tû lÖ tö vong ngµy cµng cã xu h­íng t¨ng lªn vµ t¹i bÖnh viÖn Chî RÉy, tØ lÖ bÖnh nh©n ®­îc ®iÒu trÞ kÌm theo ®ã nh÷ng chi phÝ rÊt tèn kÐm cho viÖc ®iÒu trÞ phèi hîp ®a m« thøc rÊt ®¸ng khÝch lÖ. bÖnh. BÖnh ViÖn Chî RÉy lµ bÖnh viÖn tuyÕn cuèi cña Tõ khãa: ung th­ phæi, ®iÒu trÞ triÖt ®Ó. ngµnh y tÕ ViÖt Nam, tËp trung nhiÒu ph­¬ng tiÖn chÈn summary ®o¸n vµ ®iÒu trÞ ung th­ phæi nh­ chÈn ®o¸n h×nh ¶nh, y Objectives: Defining the clinical characteristics and häc h¹t nh©n vµ chuyªn khoa phÉu thuËt lång ngùc-m¹ch treatment of 1158 lung cancer patients at Cho Ray m¸u. Tuy vËy, viÖc ®iÒu trÞ ung th­ phæi tr­íc ®©y chñ yÕu Cancer Center. dùa vµo phÉu thuËt ë giai ®o¹n sím vµ hãa trÞ ë giai ®o¹n Methods: A cross-sectional retrospective study of muén. Sù ra ®êi cña trung t©m Ung B­íu Chî RÉy víi 2 1158 lung cancer patients treated at Cho Ray Cancer m¸y x¹ trÞ gia tèc th¼ng tõ n¨m 2002 ®· gióp triÓn khai Center from 01.01.2009 to 31.12.2011. phèi hîp ®a m« thøc cho ®iÒu trÞ bÖnh nh©n ung th­ phæi. Results: Of the 1158 patients, there were 821 men Do ®ã chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy (70.9%) and 337 women (29.1%). The ratio male / ®Ó x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm l©m sµng vµ ®iÒu trÞ cña bÖnh female was 4/1. The median age was 56, mostly in nh©n ung th­ phæi Trung T©m Ung B­íu Chî RÉy age group of 50-59. The most common pathological tõ 01.01.2009 tíi 31.12.2011 nh»m rót ra nh÷ng kinh type was adenocarcinoma (64.3%). The TNM staging nghiÖm trong chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh lý th­êng in the order of I, II, III, IV stages were 2.2%, 8.7%, gÆp nµy. 38.8%, 50.3% in respectively. Common sites of §èI T¦îNG Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU metastases were brain (40%) and liver (21.8%). For 1. §èi t­îng nghiªn cøu. treatment, the proportion of multimodality treatment was 33.2%, palliative care treatment only occupied Gåm c¸c bÖnh nh©n ®­îc chÈn ®o¸n ung th­ phæi 4.6%. The proportion of patients treated with curative b»ng gi¶i phÉu bÖnh vµ ®iÒu trÞ t¹i Trung T©m Ung aim was 29.6%. B­íu Chî RÉy tõ 01.01.2009 tíi 31.12.2011. 2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. 20 Y HỌC THỰC HÀNH (878) - SỐ 8/2013

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản