Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1

Chia sẻ: Vo Thanh Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
161
lượt xem
32
download

Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị xử lý (CPU) trong mô hình máy tính số Von Newman có chức năng: a) Nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất kết quả cho người sử dụng. b) Mã hóa dữ liệu thành chuỗi bit, xử lý dữ liệu, giải mã chuỗi bit thành dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1

  1. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 1 Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Họ và tên:…………………….. Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM MSSV:…………………........... Khoa Công Nghệ Thông Tin @@@@@ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: TIN HỌC 1 ĐỀ 1 Thời gian: 45 phút (Không được phép sử dụng tài liệu) Câu 1. Số &H 2345 lưu theo quy tắc Little Endian: a) Địa chỉ thấp: &H 45 Địa chỉ cao: &H 23 b) Địa chỉ thấp: &O 105 Địa chỉ cao: &O 043 c) Địa chỉ thấp: 69 Địa chỉ cao: 35 d) Cả 3 câu trên đều đúng Câu 2. Mối quan hệ giữa trường đại học Bách Khoa và khoa Công Nghệ Thông Tin thể hiện tính chất gì của lập trình hướng đối tượng: a) Tính bao đóng b) Tính thừa kế c) Tính bao gộp d) Tính kết hợp Câu 3. Khi thiết kế một bài thi trắc nghiệm mà đáp án chỉ có duy nhất một lựa chọn đúng, ta dùng đối tượng giao diện nào sau đây: a) CheckBox b) ListBox c) CommandButton d) OptionButton Câu 4. Cú pháp để khai báo một biến có tầm vực cục bộ trong thủ tục là: a) Dim intVar As Integer b) Public intVar As Integer c) Private intVar As Integer d) Cả 3 câu trên đều sai Câu 5. Option Base 1 Type userType Var1(2,2) As String*10 Var2(10) As Integer Var3 As String Var4 As Double End Type Kiểu userType ở trên có kích thước bao nhiêu byte trong Visual Basic 6: a) 78 b) 88 c) 128 d) 118 Câu 6. Giá trị của chuỗi ””” Tran Van C ”””””” là: a) Tran Van C b) ” Tran Van C ”” c) ” Tran Van C ””” d) Cả 3 câu trên đều sai
  2. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 2 Câu 7. Từ khóa Static được sử dụng để: a) Làm cho biến không bao giờ bị mất đi b) Kéo dài thời gian sống của một biến c) Làm cho giá trị của biến không bao giờ bị thay đổi d) Câu a và b đúng Câu 8. Muốn một đối tượng không hoạt động (non-active) ta gán giá trị False cho thuộc tính nào của đối tượng: a) Enable b) Visible c) Name d) Cả 3 câu trên đều sai Câu 9. Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập (Input) của máy tính: a) Máy scan (scanner), Bàn phím (keyboard) b) Chuột (mouse), Bàn phím (keyboard), Máy in (printer) c) Bàn phím (keyboard), Chuột (mouse) d) Câu a và c đúng Câu 10. Để khai báo 3 biến x, y, z thuộc kiểu Integer, ta dùng cú pháp nào: a) Dim x, y, z as Integer b) Dim x as Integer, y as Integer, z as Integer c) Dim x, y, z% d) Câu b và c đúng Câu 11. Cho biết kết quả của phép dịch phải 3 bit rồi lại dich trái 3 bit của một số 8 bit có giá trị thập phân là 75: a) 9 b) 15 c) 72 d) Tất cả đều sai Câu 12. Cho biết kết quả của phép dịch trái 3 bit rồi lại dich phải 3 bit của một số 8 bit có giá trị thập phân là 173: a) 13 b) 1384 c) 15 d) Tất cả đều sai Câu 13. Số nhị phân &B101010.111 tương ứng với số thập phân sau: a) 42.875 b) 42.625 c) 42.675 d) Tất cả đều sai. Câu 14. Chuỗi 16 bit nào sau đây biểu diễu số nguyên -6 trong VB a) 00000000 00000101 b) 11111111 11111010 c) 11111111 11111011 d) Tất cả đều sai. Câu 15. Lợi ích của việc dùng hằng gợi nhớ là: a) Chương trình trong sáng, dễ đọc b) Cả 3 câu còn lại đều đúng c) Dễ bảo trì, nâng cấp chương trình d) Rút ngắn được các câu lệnh quá dài Câu 16. Đơn vị xử lý (CPU) trong mô hình máy tính số Von Newman có chức năng: a) Nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất kết quả cho người sử dụng. b) Mã hóa dữ liệu thành chuỗi bit, xử lý dữ liệu, giải mã chuỗi bit thành dữ liệu.
  3. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 3 c) Cả ba câu a, b, d đều sai. d) Lưu trữ và thực hiện các lệnh của chương trình. Option Base 0 Dim matrix_0 () As Integer Dim matrix_1() As Long N=9 M=3*N+1 ReDim matrix_0 (M,N) ReDim matrix_1 (N,M) Câu 17. Trong khai báo trên kích thước biến matrix_0 là bao nhiêu byte: a) 1160 b) 580 c) 290 d) Tất cả đều sai Câu 18. Trong khai báo trên kích thước biến matrix_1 là bao nhiêu byte: a) 1160 b) 580 c) 290 d) Tất cả đều sai Câu 19. Type userType Var1 As String*10 Var2 As Integer Var3 As Byte Var4 As Long End Type Kiểu userType ở trên có kích thước bao nhiêu byte trong VB6: a) 16 b) 17 c) 18 d) Tất cả đều sai Câu 20. Giá trị ngầm định của một biến kiểu variant ngay sau khi khai báo (nhưng chưa gán trị tường minh) là: a) Empty b) Null c) Nothing d) Tất cả đều sai. Câu 21. Chọn phát biểu đúng: a) Nội dung của biến static không thay đổi trong các lần chạy chương trình con. b) Nội dung của biến static không bị mất đi khi chương trình con chứa khai báo biến static kết thúc. c) Biến static chỉ có thể được khai báo trong standard module. d) Tất cả đều sai. Câu 22. Cơ chế "override" liên quan đến tính chất nào của lập trình hướng đối tượng: a) Tính bao đóng (encapsulation) b) Tính bao gộp (aggregation) c) Cả a và b đều đúng. d) Cả a và b đều sai. Câu 23. Chọn câu đúng: a) Ngôn ngữ máy mô tả lệnh ở dạng từ gợi nhớ. b) Ngôn ngữ Assembly mô tả lệnh ở dạng nhị phân.
  4. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 4 c) Visual Basic không thuộc loại ngôn ngữ hướng đối tượng. d) Tất cả đều sai. Câu 24. Muốn cho tập tin không bị xóa, không thể thấy thì cần có thuộc tính nào sau đây: a) Read Only và Archive b) Hidden và Read Only c) Read Only d) Tất cả đều sai Câu 25. Khi thiết kế giao diện cho phép người dùng chọn một hoặc nhiều ca sĩ yêu thích ta sẽ dùng đối tượng giao diện nào: a) ComboBox b) CheckBox c) OptionButton d) Textbox Câu 26. Chọn phát biểu đúng a) Thiết bị chứa tin vật lý được trừu tượng hóa như là một file. b) Trên Windows người ta dùng không gian cây thứ bậc để tổ chức và quản lý các file trên từng thiết bị chứa tin. c) Không gian phẳng sẽ giúp việc quản lý hệ thống file dễ dàng hơn không gian cây thứ bậc. d) Cả ba câu đều đúng. Câu 27. Chọn phát biểu đúng về các công đọan trong qui trình tổng quát để giải quyết bài tóan bằng máy tính số: a) Dữ liệu từ dạng nào đó bên ngòai muốn được máy tính hiểu và xử lý cần phải được mã hóa thành dạng chuỗi bit. b) Việc xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện trên những dữ liệu dạng chuỗi bit. c) Để lưu giữ dữ liệu số phục vụ cho việc sử dụng sau này ta có thể dùng CDROM, đĩa.. d) Các câu trên đều đúng. Câu 28. Chọn câu đúng: a) Việc lập trình được tự động hóa hoàn toàn bởi máy tính số. b) Lập trình bằng ngôn ngữ máy rất dễ. c) Mỗi lệnh máy tương đương với một hay nhiều công việc ngoài đời. d) Tất cả đều sai. Câu 29. Trong Windows Explorer, để chọn nhiều file khác nhau trong cùng một thư mục, chúng ta có thể: a) Giữ phím Shift và click vào các file cần chọn b) Giữ phím Ctrl và click vào các file cần chọn c) Chỉ cần click vào các file cần chọn d) Không thể thực hiện được thao tác chọn này Câu 30. Để lam cho cac đôi tượng giao diên cach đêu nhau theo chiêu doc ta lam như sau: ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ a) chon menu options – Vertiacal Spacing – Make Equal ̣ b) chon menu options – horizontal Spacing – Make Equa ̣ c) chon menu Format – Vertiacal Spacing – Make Equal ̣ d) chon menu Format – Horizontal Spacing – Make Equal
  5. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản