intTypePromotion=1

Đề thi thử đại học cao đằng môn hóa năm 2012_Đề số 008

Chia sẻ: Tran Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
248
lượt xem
122
download

Đề thi thử đại học cao đằng môn hóa năm 2012_Đề số 008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học cao đằng môn hóa năm 2012_đề số 008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học cao đằng môn hóa năm 2012_Đề số 008

  1. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Đề 008 Môn thi: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 05 trang) 001: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Đ ộ âm đi ện c ủa các nguyên t ố tăng d ần theo thứ tự A. M < X < Y < R. B. M < X < R < Y. C. Y < M < X < R. D. R < M < X < Y. 63 65 Cu và 002: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 29 29 63 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 29 Cu là A. 73%. B. 50%. C. 54%. D. 27%. 003: Lưu huỳnh trong SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với : A. H2S, O2, nước Br2. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4. C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4. D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2. 004: Để nhận ra các khí CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch: A. Nước brom và NaOH. B. NaOH và Ca(OH)2. C. Nước brom và Ca(OH)2 . D. KMnO4 và NaOH. 005: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là: A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. B. Na2CO3, NH4Cl, KCl. C. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4. D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. 006: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39) A. 0,75M. B. 0,5M. C. 0,25M. D. 1M. 007: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí A. NH3, SO2, CO, Cl2. B. N2, NO2, CO2, CH4, H2. C. NH3, O2, N2, CH4, H2. D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2. 008: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng m ột l ượng v ừa đ ủ dung d ịch H 2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65) A. 9,52. B. 7,25. C. 8,98. D. 10,27. 009: Có phản ứng: X + HNO3 → Fe(NO?3)3 + NO ↑ + H?2O Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6 010: Nung hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn đ ược ch ất r ắn B có kh ối l ượng b ằng 50,4% khối lượng của hỗn hợp A. Phần trăm khối lượng hai chất trên trong hỗn hợp lần lượt là: A. 40% và 60%. B. 30% và 70%. C. 25% và 75%. D. 20% và 80%. 011: Có 2 chất A và B chỉ chứa chức axit cacboxylic: +) Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, thu được 2 mol H2 +) Lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, thu được a mol H2 Giá trị a là: A. 1mol. B. 1,5mol. C. 2,5mol. D. 3mol. 012: Hidro hóa chất A (C4H6O) được rượu n-butilic.Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có của A là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 013: Trong dãy biên hóa: C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → C2H5OH Sô phản ứng oxi hóa – khử là: Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 008 -1-
  2. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 014: Hỗn hợp X gôm N2 và H2 có M = 7,2 đvC . Sau khi tiên hành ph ản ứng t ổng h ợp NH3, đ ược h ỗn h ợp Y có M = 8 đvC . Hiệu suất phản ứng tổng hợp là: A. 10% B. 15% C. 20%. D. 25%. 015: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH) 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) A. Mg. B. Zn. C. Cu. D. Fe. 016: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác d ụng v ới clo theo t ỉ l ệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân c ủa nhau. Tên c ủa X là (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5) A. butan. B. 2-metylpropan. C. 3-metylpentan. D. 2,3-đimetylbutan. 017: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là A. C3H8O2. B. C3H8O3. C. C3H8O. D. C3H4O. 018: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng v ới n ước (có H 2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó h ấp th ụ toàn b ộ s ản ph ẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó n ồng đ ộ c ủa NaOH b ằng 0,05M. Công th ức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) A. C2H5OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH. 019: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, m ạch hở là đ ồng phân c ấu t ạo c ủa nhau mà phân t ử c ủa chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. 020: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) A. HCHO. B. CH3CHO. C. CH2=CH-CHO. D. OHC-CHO. 021: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng h ết v ới CaCO 3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40) A. HC≡ C-COOH. B. CH3COOH. C. CH2=CH-COOH. D. CH3-CH2-COOH. 022: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, đến phản ứng xong thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn l ại khí Z. Đ ốt cháy hoàn toàn khí Z thu đ ược 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108) A. 13,44. B. 5,60. C. 11,2. D. 8,96. 023: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi b ằng 3,125 và khi tham gia ph ản ứng xà phòng hoá t ạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công th ức c ấu t ạo phù h ợp v ới X? (Cho H = 1; C = 12; O =16) A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. 024: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 50%. B. 62,5%. C. 75%. D. 55%. 025: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô c ạn dung dịch thu đ ược ch ất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là A. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH=CH-CH3. C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH3. 026: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% c ần dùng 100ml dung d ịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. C3H5N. Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 008 -2-
  3. 027: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt 3 chât lỏng không màu là benzen, toluen, stiren ? A. Dung dịch Brom. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch KMnO4. D. Dung dịch H2SO4. 028: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14; O =16; Na = 23) A. H2NCH2COO-CH3. B. H2NCOO-CH2CH3. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NC2H4COOH. 029: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với m ột lượng d ư AgNO 3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) A. 0,10M. B. 0,20M. C. 0,01M. D. 0,02M. 030: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2=CH-COO-CH3. B. CH2=CH-COO-C2H5. C. C2H5COO-CH=CH2. D. CH3COO-CH=CH2. 031: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu , 0,03 mol K , x mol Cl và y mol SO4 . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung 2+ + – 2– dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho O = 16; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64) A. 0,05 và 0,01. B. 0,01 và 0,03. C. 0,03 và 0,02. D. 0,02 và 0,05. 032: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 đ ược h ỗn h ợp khí có M = 42,5 đvC.Tỷ số x/y là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 033: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là A. H2S và Cl2. B. HI và O3. C. NH3 và HCl. D. Cl2 và O2. 034: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một l ượng v ừa đ ủ dung d ịch HCl 20%, thu đ ược dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl 2 trong dung dịch Y là (Cho H = 1; Mg = 24; Cl = 35,5; Fe = 56) A. 11,79%. B. 24,24%. C. 28,21%. D. 15,76%. 035: Cho sơ đồ phản ứng: KCl → (X) → (Y) → O2. X và Y có thể là: A. Cl2 và KClO3. B. KClO3 và KClO. C. HCl và KClO. D. KOH và K2CO3. 036: Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung d ịch HNO 3, phản ứng xong, thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan. Chât tan đó là: A. Fe(NO3)3. B. Cu(NO3)2. C. Fe(NO3)2 . D. HNO3. 037: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo c ủa nhau có cùng công th ức phân t ử C 4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. 038: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CHO và CH3CH2OH. B. CH3CH2OH và CH3CHO. C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. D. CH3CH2OH và CH2=CH2. 039: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. S ố c ặp ch ất tác d ụng đ ược v ới nhau là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 040: Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: A. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic. B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. C. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. D. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 008 -3-
  4. 041: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân t ử là C 7H8O2, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X ch ỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3C6H3(OH)2. B. HOC6H4CH2OH. C. C6H5CH(OH)2. D. CH3OC6H4OH. 042: Cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 3 axit C17H35COOH, C17H33COOH và C15H31COOH. Sô este ba chức tối đa có thể tạo thành là: A. 9. B. 12. C. 15. D. 18. 043: Đốt cháy hỗn hợplưu huỳnh và cacbon (thể tích không đáng kể) trong bình kín đ ựng oxi d ư, sau đó đ ưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình so với trước khi đốt sẽ: A. tăng lên một ít. B. giảm xuống một ít. C. không thay đổi so ban đầu. D. có thể tăng hoặc giảm, tùy lượng C, S. 044: Trong số các chất khí NH 3; H2S; CO2; SO2; NO2 , số khí mà trong đó nguyên tố có hóa trị cao h ơn v ừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 045: Để thu được CO2 tinh khiết từ phản ứng của CaCO 3 với dung dịch HCl người ta cho sản phẩm khí đi qua lần lượt các bình nào sau đây? A. NaOH và H2SO4 đặc. B. H2SO4 đặc và NaHCO3. C. NaHCO3 và H2SO4 đặc. D. H2SO4 đặc và NaOH . 046: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là A. MgSO4. B. MgSO4 và Fe2(SO4)3. C. MgSO4 và FeSO4. D. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4. 047: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là A. X, Y, Z, T. B. X, Y, R, T. C. Z, R, T. D. X, Z, T. 048: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, ch ỉ thu đ ược m ột anken duy nh ất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO 2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. 049: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, nh ững lo ại t ơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. C. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6. 050: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2 =CHCOOCH3. B. CH2=C(CH3)COOCH3. C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2. Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 008 -4-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản