intTypePromotion=1

Đề Thi Thử ĐH Môn HOÁ Lần I - THPT Chuyên Bắc Ninh [2009 - 2010]

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
398
lượt xem
244
download

Đề Thi Thử ĐH Môn HOÁ Lần I - THPT Chuyên Bắc Ninh [2009 - 2010]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Đề Thi Thử ĐH Môn HOÁ Lần I - THPT Chuyên Bắc Ninh [2009 - 2010] " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Thử ĐH Môn HOÁ Lần I - THPT Chuyên Bắc Ninh [2009 - 2010]

  1. GD- T B C NINH THI TH IH C TR NG THPT CHUYÊN BN THI NH KÌ L N I, N M 2009-2010 Môn thi: HOÁ H C, kh i A,B l p 12 thi có 04 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 143 , tên thí sinh:.......................................................................... báo danh:............................................................................... Cho bi t s kh i c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 (Thí sinh không c s d ng B NG TU N HOÀN CÁC NGUYÊN T HÓA H C) Câu 1: Trong t nhiên, nit có 2 ng v b n là 14 N và 15 N ; oxi có 3 ng v b n là 16O; 17O và 18O . H i có i a bao nhiêu lo i phân t nit ioxit có kh i l ng phân t trùng nhau? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 2: Hòa tan hoàn toàn s t vào dung d ch H2SO4(l) v a thu c 4,48 lít khí ( ktc). Cô c n dung d ch trong u ki n không có oxi thu c 55,6g mu i v i hi u su t 100%. Công th c c a mu i A. FeSO4. B. Fe2(SO4)3.7H2O. C. FeSO4.7H2O. D. FeSO4.9H2O. Câu 3: Có các dung d ch mu i: K2HPO4(1), NaHCO3(2), NaHSO4(3), Ba(NO3)2(4), KNO2(5). Các dung d ch có pH > 7 là A. (2) và (5). B. (1) và (2). C. (1), (2) và (5). D. (1) và (5). Câu 4: Cho FeCO3 tác d ng v i dung d ch H2SO4 c nóng thu c h n h p khí A . T kh i h i c a A so i hi ro là a . Giá tr c a a là A. 25,333. B. 27,000. C. 26,000. D. 28,667. Câu 5: Theo s ph n ng: C4H7ClO2 + NaOH → mu i h u c + C2H4(OH)2 + NaCl C u t o c a C4H7ClO2 là A. CH3COOCH2CH2Cl. B. CH3COOCHCl-CH3. C. HCOOCH2CHCl-CH3. D. ClCH2COOCH2CH3. Câu 6: Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Na2O, BaCl2, NaHCO3, KHCO3 có s mol m i ch t b ng nhau vào c r i un nóng nh . Sau khi k t thúc thí nghi m c dung d ch A . Dung d ch A có pH A. > 7. B. = 7. C. < 7. D. không xác nh. + H 2 SO4 ( d ) Câu 7: Cho s ph n ng sau: FeS2  A  B  C  D → E + O2 1 → + O2 2 → 3 → + H 2O 4 → + Cu t 0 (5) Các ph n ng là ph n ng oxi hóa - kh là A. 1, 2, 3, 5. B. 1, 2, 5. C. 1, 2. D. 1, 2, 4, 5. Câu 8: H n h p X g m 9,6g Cu và 8,4g s t. hòa tan hoàn toàn X c n t i thi u V(l) dung d ch HNO31M thu c s n ph m kh NO duy nh t. Giá tr c a V là A. 0,8. B. 1,0. C. 0,7. D. 1,2. Câu 9: nh n bi t 3 l m t nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, ng i ta dùng m t thu c th duy nh t là: A. c brom. B. dd NaOH. C. Na D. Ca(OH)2. Câu 10: u ch oxi trong phòng thí nghi m b ng cách nhi t phân các ch t sau: KNO3, KMnO4, KClO3, HgO. N u nhi t phân hoàn toàn m i ch t trên, ch t cho th tích khí oxi thu c ( ktc) l n nh t là A. KMnO4. B. KClO3. C. HgO. D. KNO3. Câu 11: M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm - NH2 và m t nhóm - COOH). Cho 0,89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1,255g mu i. Công th c c u t o c a X là: A. H2NCH2CH2COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3CH(NH2)COOH. D. B, C u úng. Câu 12: Cho 100ml dung d ch H3PO4 0,5M vào 100ml dung d ch h n h p g m: NaOH 0,8M và Ca(OH)2 0,4M thu c m gam k t t a . Giá tr c a m là A. 12,4. B. 4,13. C. 15,5. D. 7,75. Câu 13: Cho các phát bi u sau: Trang 1/4 - Mã thi 143
  2. 1) H t vi mô có 10 electron l p ngoài cùng là nguyên t Ne 2) Nguyên t có l p electron l p ngoài cùng bão hòa là khí hi m 3) Nguyên t natri có 11 electron l p v ; 11 proton và 12 n tron h t nhân 4) Nguyên t có 3 l p electron và 1 electron l p ngoài cùng là nguyên t Na Các phát bi u úng là A. 2; 3; 4. B. 1; 2; 4. C. 1; 2; 3; 4. D. 4. Câu 14: un nóng h n h p etanol và propan-2-ol v i axit oxalic có xúc tác H2SO4 m c có th thu c i a bao nhiêu este h u c a ch c? A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 15: Cho n c brom d vào 100 gam dung d ch phenol thu c 9,93 gam k t t a tr ng. Gi s ph n ng hoàn toàn, n ng % phenol trong dung d ch là: A. 1,88%. B. 3,76%. C. 0,94%. D. 2,82%. Câu 16: Cho các tinh th sau: n c á khô; mu i n; b ng phi n; th ch anh; silic; iot và s t. S tinh th thu c lo i tinh th nguyên t và thu c lo i tinh th phân t l n l t là A. 2 và 4. B. 2 và 3. C. 3 và 2. D. 3 và 3. Câu 17: Cho các ph n ng hóa h c sau: Cl2 + H2O → HCl +HClO 3Cl2 +6NaOH  5NaCl +NaClO3 +3H2O → t0 Cl2 + 2NaOH→ NaClO+H2O + NaCl 2Cl2 + H2O +HgO→ HgCl2+2HClO 2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O Trong các ph n ng trên, clo óng vai trò A. là ch t oxi hóa B. Là ch t kh . C. a là ch t oxi hóa, v a là ch t kh . D. t c u sai. Câu 18: Quá trình th y phân tinh b t b ng enzim không xu t hi n ch t nào d i ây? A. Glucoz . B. Mantoz . C. Saccaroz . D. Dextrin. Câu 19: Cho các h p ch t h u c : (1) ankan (2) ancol no, n ch c, m ch h . (3) xicloankan. (4) ete no, n ch c, m ch h . (5) anken. (6) axit no n ch c, m ch h (7) an ehit no n ch c, m ch h . (8) ankin. (9) ancol không no,(có m t liên k t ôi C=C) m ch h . (10) axit không no (có m t liên k t ôi C=C) n ch c . Dãy g m các ch t khi t cháy hoàn toàn u cho s mol CO2 = s mol H2O là A. (3),(4),(8),(9),(10). B. (3),(5),(6),(7),(9). C. (2),(3),(5),(6),(8). D. (1),(3),(5),(7),(9). Câu 20: Cho 3,38g h n h p X g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a v i Na th y thoát ra 672 ml khí ( ktc) h n h p r n Y. Kh i l ng Y s là: A. 3,61 gam. B. 4,76 gam. C. 4,04 gam. D. 4,7 gam. + 2+ - - 2- Câu 21: Cho các ion: Na , Mg , Cl , F , O . Th t t ng d n bán kính c a các ion là A. Mg2+, Na+, F-, O2-, Cl- B. Na+, Mg2+, F-, O2-, Cl- - 2+ + - 2- C. Cl , Mg , Na , F , O D. O2-, F-, Na+, Mg2+, Cl- Câu 22: Dãy g m các ch t c s p x p theo chi u t ng d n nhi t sôi t trái sang ph i là: A. HCOOH, CH3COOH,C2H5OH, CH3CHO. B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. C. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. D. CH3CHO,C2H5OH, HCOOH, CH3COOH . − Câu 23: Dung d ch A g m 0,1 mol Na+; 0,2 mol Ca2+; 0,2mol Cl- và x mol HCO 3 . Cô c n dung d ch A thu c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 34,4g. B. 43,7g. C. 35,7g. D. 26,4g. Câu 24: phân bi t glucoz và fructoz thì nên ch n thu c th nào d i ây? A. Dung d ch AgNO3 trong NH3. B. Dung d ch CH3COOH/H2SO4 c C. Dung d ch n c brom. D. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m. Câu 25: Có h n h p g m Na và Al, trong ó t l s mol c a Al và Na t ng ng là 4:5. Cho h n h p vào c c c l y d thu c 1,904 lít khí( ktc). V y: 1) H n h p kim lo i ã tan h t 2) S gam kim lo i ã dùng là 2,23g 3) Thành ph n % theo kh i l ng c a Al và Na t ng ng là 48,43 và 51,57 Các k t lu n úng là A. 1) và 2). B. 2) và 3). C. 1), 2) và 3). D. 1) và 3). Trang 2/4 - Mã thi 143
  3. Câu 26: Xét ph n ng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. N u sau ph n ng thu c 20g Fe2(SO4)3 thì s mol electron ã c trao i gi a các ch t trong ph n ng là A. 0,5. B. 0,05. C. 0,1. D. 0,25. Câu 27: un 12,00 gam axit axetic v i 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 c làm xúc tác). n khi ph n ng d ng l i thu c 11,00 gam este. Hi u su t c a ph n úng este hoá là A. 60,0%. B. 62,5%. C. 75,0%. D. 41,67%. Câu 28: hòa tan h t m t h n h p g m 0,02 mol kim lo i A (hóa tr II) và 0,01 mol kim lo i B (hóa tr III) n m gam dung d ch HNO3 20%. Sau ph n ng thu c dung d ch X không ch a NH4NO3 và 0,16128 lít( ktc) h n h p g m N2 và N2O. Giá tr c a m là A. 26,586. B. 24,318. C. 22,145. D. 11,718. Câu 29: Hai h p ch t h u c X,Y là ng ng k ti p, u tác d ng v i Na và có ph n ng tráng b c . Bi t % kh i l ng oxi trong X, Y l n l t là : 53,33% và 43,24%. Công th c c u t o c a X,Y t ng ng là: A. HOCH2CH2CHO và HOCH2CH2CH2CHO. B. HOCH(CH3)CHO và HOOCCH2CHO. C. HOCH2CHO và HOCH2CH2CHO. D. HCOOCH3 và HCOOC2H5. Câu 30: Cho các bình khí m t nhãn ng riêng bi t t ng khí: O2, O3, H2S, SO2, CO2. Thu c th nh n bi t m bình khí trên là A. d2 KI/ h tinh b t, d2 Br2, d2 Ca(OH)2. B. tàn óm, d2 Br2, d2 Ca(OH)2. 2 2 C. tàn óm, d KI/ h tinh b t, d Br2. D. A, B, C u úng. Câu 31: t cháy hoàn toàn m t h p ch t h u c X, thu c 0,351 gam n c và 0,4368 lít khí CO2 ( ktc). Bi t X có ph n ng v i Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m khi un nóng. Ch t X là A. O=HC-CH=O. B. CH2=CH-CH2-OH. C. C2H5CHO. D. CH3-CO-CH3. Câu 32: Trong dung d ch CH3COOH 0,1M có cân b ng: CH3COOH + H2O CH3COO- +H3O+ Ka Phát bi u KHÔNG ÚNG là A. n li c a CH3COOH s t ng khi thêm CH3COONa B. Khi thêm vài gi t dung d ch HCl vào dung d ch, h ng s axit K a không thay i C. Khi pha loãng dung d ch b ng n c, cân b ng s chuy n d ch sang ph i D. Khi t ng nhi t c a dung d ch, n li c a CH3COOH s thay i Câu 33: Cho dãy các ch t : CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol) , C6H6 (benzen). S ch t trong dãy ph n ng c v i n c brom là A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 34: Xét các ph n ng:(1) CH3COOH + CaCO3 (3) C17H35COONa + H2SO4 (2) CH3COOH + NaCl (4) C17H35COONa + Ca(HCO3)2 Ph n ng nào không x y ra c: A. (2) và (4). B. (3)và (4). C. (2). D. (1) và (2). Câu 35: ng có 2 ng v : 63Cu và 65Cu . Nguyên t kh i trung bình c a ng là 63,54. Thành ph n % v kh i l ng c a ng v 63Cu có trong Cu(NO3)2 (Bi t N =14; O= 16) là A. 9,36. B. 9,15. C. 24,73. D. 24,52. Câu 36: X là m t α-aminoaxit no ch ch a m t nhóm –NH2 và m t nhóm -COOH. Cho 23,4 g X tác d ng v i dung d ch HCl d thu c 30,7 g mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. H2N-CH2CH2-COOH B. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH C. CH3-CH(NH2)-COOH D. H2N-CH2-COOH Câu 37: Xenluloz trinitrat là ch t d cháy, n m nh . Mu n u ch 29,7 kg xenluloz trinitrat t xenluloz và axit nitric v i hi u su t 90% thì th tích HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) c n dùng là A. 1,439 lít. B. 15,000 lít. C. 24,390 lít. D. 14,390 lít. Câu 38: Cho 4 gam m t ancol n ch c b c 1 tác d ng v i CuO un nóng, sau ph n ng thu c 5,6 gam n h p l ng. Cho toàn b h n h p thu c tác d ng v i dung d ch [Ag(NH3)2]OH d . Kh i l ng Ag thu c là A. 32,4g. B. 10,8g. C. 43,2g. D. 21,6g. Câu 39: Tính baz c a các ch t t ng d n theo th t : A. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3< C6H5NH2 B. C6H5NH2 < NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 Trang 3/4 - Mã thi 143
  4. C. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 D. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2 Câu 40: Tính ch t c tr ng c a saccaroz là : 1. tham gia ph n ng hi ro hóa 2. ch t k t tinh không màu. 3. khi th y phân t o ra glucoz và fructoz 4. tham gia ph n ng tráng g ng. 5. ph n ng v i Cu(OH)2. Nh ng tính ch t nào úng? A. 1,2,3,4. B. 3,4,5. C. 2,3,5. D. 1,2,3,5. Câu 41: Dung d ch axit HA 0,1M 25 C có pH = 2,88. H ng s axit c a HA 250C là 0 A. 2,25.10-5. B. 1,76.10-4. C. 2,25.10-4. D. 1,76.10-5. Câu 42: Trong m t bình kín ch a h i ch t h u c X(có d ng CnH2nO2) m ch h và O2(s mol O2 g p ôi s mol c n cho ph n ng cháy) 139,90C, áp su t trong bình là 0,8 atm. t cháy hoàn toàn X sau ó a v nhi t ban u, áp su t trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công th c phân t là : A. CH2O2. B. C3H6O2. C. C2H4O2. D. C4H8O2. Câu 43: t cháy hoàn toàn 1 mol h p ch t h u c X, thu c 4 mol CO2. Ch t X tác d ng c v i Na, tham gia ph n ng tráng b c và ph n ng c ng Br2 theo t l mol 1:1. Công th c c u t o c a X là: A. HOCH2CH2CH=CHCHO. B. HOOC-CH=CHCOOH. C. HOCH2CH2CH2OH. D. HOCH2-CH=CHCHO. Câu 44: Ph n ng nào sau ây không úng ? A. C6H5NH2 + 2Br2 → 3,5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl C. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 D. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O Câu 45: Cho 0,92 gam h n h p g m axetilen và an ehit axetic ph n ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 (NH3) thu c 5,64 gam h n h p r n. Thành ph n % các ch t trong h n h p u l n l t là: A. 28,74% và 71,26%. B. 28,71% và 74,26%. C. 26,28% và 74,71%. D. 28,26% và 71,74%. Câu 46: Các khí th i công nghi p và c a các ng c ô tô, xe máy...là nguyên nhân ch y u gây ra m a axit. c m a axit có pH < 5,6 làm cho mùa màng th t bát, phá h y các công trình xây d ng....Hãy cho bi t nh ng thành ph n hóa h c ch y u nào trong các khí th i trên là nguyên nhân tr c ti p gây ra m a axit ? A. NO, NO2, SO2. B. NO2, CO2, CO. C. SO2, CO, NO2. D. SO2, CO, NO. Câu 47: Cho các h p ch t sau: (a). HOCH2CH2OH (b). HOCH2CH2CH2OH (c). HOCH2CH(OH)CH2OH (d). CH3CH(OH)CH2OH (e). CH3CH2OH (f) CH3OCH2CH3. Các ch t u tác d ng c v i Na và Cu(OH)2 là: A. (c),(d),(e). B. (a),(b),(c), (d). C. (b),(c),(d). D. (a),(c),(d). Câu 48: Cho các ch t: HNO3, HCl, HBr, HI, HF và H2SO4. Ch t nào có th u ch c b ng ph ng pháp sunfat A. HCl, HF, H2SO4. B. HCl, HF. C. HCl, HBr, HF. D. HCl, HF, HNO3. Câu 49: Cho các dung d ch: Cu(NO3)2, AlCl3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, FeCl3. S dung d ch t o k t t a v i dung d ch NH3 d là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 50: Cho các phân t sau: H 2O2 ; CO2 ; SO2 ; CH 4 ; NH 3 ; BeF2 . S phân t không phân c c là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 4/4 - Mã thi 143
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2