intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 môn Toán, khối A (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

Chia sẻ: đinh Công Chánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

93
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 môn Toán, khối A (Đề chính thức) của Bộ GD&ĐT giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức về môn Toán thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Tài liệu phục vụ cho học sinh cuối cấp 3, chuẩn bị ôn thi vào các trường ĐH-CĐ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 môn Toán, khối A (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 -------------------------- M«n thi : to¸n khèi A ®Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi : 180 phót ___________________________________ mx 2 + x + m C©u 1 (2 ®iÓm). Cho hµm sè y= (1) (m lµ tham sè). x −1 1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (1) khi m = −1. 2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè (1) c¾t trôc hoµnh t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt vµ hai ®iÓm ®ã cã hoµnh ®é d−¬ng. C©u 2 (2 ®iÓm). cos 2 x 1 1) Gi¶i ph−¬ng tr×nh cotgx − 1 = + sin 2 x − sin 2 x. 1 + tgx 2  1 1 x − = y − 2) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh  x y  2 y = x 3 + 1.  C©u 3 (3 ®iÓm). 1) Cho h×nh lËp ph−¬ng ABCD. A ' B ' C ' D ' . TÝnh sè ®o cña gãc ph¼ng nhÞ diÖn [B, A' C , D ] . 2) Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é §ªcac vu«ng gãc Oxyz cho h×nh hép ch÷ nhËt ABCD. A ' B ' C ' D ' cã A trïng víi gèc cña hÖ täa ®é, B (a; 0; 0), D(0; a; 0), A '(0; 0; b) (a > 0, b > 0) . Gäi M lµ trung ®iÓm c¹nh CC ' . a) TÝnh thÓ tÝch khèi tø diÖn BDA ' M theo a vµ b . a b) X¸c ®Þnh tû sè ®Ó hai mÆt ph¼ng ( A ' BD) vµ ( MBD) vu«ng gãc víi nhau. b C©u 4 ( 2 ®iÓm). n  1  + x 5  , biÕt r»ng 8 1) T×m hÖ sè cña sè h¹ng chøa x trong khai triÓn nhÞ thøc Niut¬n cña   x3  C nn++14 − C nn+ 3 = 7(n + 3) ( n lµ sè nguyªn d−¬ng, x > 0, C nk lµ sè tæ hîp chËp k cña n phÇn tö). 2 3 dx 2) TÝnh tÝch ph©n I= ∫ 2 . 5 x x +4 C©u 5 (1 ®iÓm). Cho x, y, z lµ ba sè d−¬ng vµ x + y + z ≤ 1. Chøng minh r»ng 1 1 1 x2 + + y2 + + z2 + ≥ 82 . x2 y2 z2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− HÕT −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh: …………………………….. ……. Sè b¸o danh: …………….
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2