intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

Chia sẻ: đinh Công Chánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
2
download

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Dưới đây là Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn Toán, khối B (Đề chính thức) của Bộ GD&ĐT dành cho học sinh cuối cấp 3, chuẩn bị ôn thi vào các trường ĐH-CĐ, giúp các bạn củng cố kiến thức luyện thi một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn Toán, khối B (Đề chính thức) - Bộ GD&ĐT

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 ------------------------ M«n: To¸n, Khèi B §Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò ------------------------------------------- C©u I (2 ®iÓm) 1 Cho hµm sè y = x 3 − 2 x 2 + 3x (1) cã ®å thÞ (C). 3 1) Kh¶o s¸t hµm sè (1). 2) ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ∆ cña (C) t¹i ®iÓm uèn vµ chøng minh r»ng ∆ lµ tiÕp tuyÕn cña (C) cã hÖ sè gãc nhá nhÊt. C©u II (2 ®iÓm) 1) Gi¶i ph−¬ng tr×nh 5 sin x − 2 = 3 (1 − sin x ) tg 2 x . ln 2 x 2) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè y = trªn ®o¹n [1; e 3 ]. x C©u III (3 ®iÓm) 1) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é Oxy cho hai ®iÓm A(1; 1), B(4; − 3 ). T×m ®iÓm C thuéc ®−êng th¼ng x − 2 y − 1 = 0 sao cho kho¶ng c¸ch tõ C ®Õn ®−êng th¼ng AB b»ng 6. 2) Cho h×nh chãp tø gi¸c ®Òu S.ABCD cã c¹nh ®¸y b»ng a, gãc gi÷a c¹nh bªn vµ mÆt ®¸y b»ng ϕ ( 0 o < ϕ < 90 o ). TÝnh tang cña gãc gi÷a hai mÆt ph¼ng (SAB) vµ (ABCD) theo ϕ . TÝnh thÓ tÝch khèi chãp S.ABCD theo a vµ ϕ . ⎧x = −3 + 2 t 3) Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho ®iÓm A (−4; − 2; 4) vµ ®−êng th¼ng d: ⎪⎨y = 1 − t ⎪z = −1 + 4 t. ⎩ ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ∆ ®i qua ®iÓm A, c¾t vµ vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng d. C©u IV (2 ®iÓm) e 1 + 3 ln x ln x 1) TÝnh tÝch ph©n I = ∫ dx . 1 x 2) Trong mét m«n häc, thÇy gi¸o cã 30 c©u hái kh¸c nhau gåm 5 c©u hái khã, 10 c©u hái trung b×nh, 15 c©u hái dÔ. Tõ 30 c©u hái ®ã cã thÓ lËp ®−îc bao nhiªu ®Ò kiÓm tra, mçi ®Ò gåm 5 c©u hái kh¸c nhau, sao cho trong mçi ®Ò nhÊt thiÕt ph¶i cã ®ñ 3 lo¹i c©u hái (khã, trung b×nh, dÔ) vµ sè c©u hái dÔ kh«ng Ýt h¬n 2 ? C©u V (1 ®iÓm) X¸c ®Þnh m ®Ó ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm m ⎛⎜ 1 + x 2 − 1 − x 2 + 2 ⎞⎟ = 2 1 − x 4 + 1 + x 2 − 1 − x 2 . ⎝ ⎠ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh ................................................................................................. Sè b¸o danh .......................…....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2