intTypePromotion=1

DIỆN CHUẨN HỌC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:174

1
223
lượt xem
74
download

DIỆN CHUẨN HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'diện chuẩn học', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DIỆN CHUẨN HỌC

 1. DIỆ CHẨ HỌ N N C Nhóm Diệ Ch ẩ AZ-CA xin chân thành c ả t ạ n n m Giáo S ư ế S ĩ ùi Qu ố Châu, Ti n B c Lư ng Y Trầ Dũ Th ắ tác gi ả n ng ng, Hoàng Chu cùng các H ọ Gi ảTác GiảBác sĩ c , , , ơ Dư c s ĩ ỹ ư chủ ợ ,K S , nhân các trang nhà www.cimsi.org.vn , www.ungthu.org, http://vi.wikipedia.org đ cho chúng tôi “vay m ư n” nh ữ t ư ư ng vĩ ạ cùng ã ng t ở đi, ợ nhữ hình ả thậ rõ ràng, đ hoàn thành việ biên soạ t ậ sách này. ng nh t c np ể Tấ cả ữ nghiên c ứ kinh nghi ệ lâm sàng, cùng nh ữ tư ư ng đ y sáng tạ t nh ng u, m ng t ở ầ o và thậtinh t ư ng củ quý vịchỉ ư c chúng tôi s ử ụ cho việ giả d ậ trong t a , đợ d ng c ng y ờ “nộ b ộ ch ứ i ”, không đ ra in, ấ ”kinh doanh” và phát hành rộ rãi bên ngoài. em n ng Mộ l ầ n ữ xin thay mặ tấc ả họ viên nhóm Di ệ Ch ẩ AZ-CA xin chân t n a, t t các c n n thành cả tạ m. T.M. Ngô Hư Mai ng Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 1 http://www.ebook.edu.vn n n c
 2. LỜ NGỎ I Mỗ q uố g i a đ u có m ộ nề v ă hóa , v à mỗ mộ nề v ă h óa lạ có m ộ nề y họ riêng đ tực hẩ i c ề tnn i t nn i tn c ể n trị h ữ g b ịh t ậ nẩ s i nh tron g q uố gi a m ình. Riêng đ i vớ nư c Vi ệ Nam c ủ chúng ta, hi ể nn n ty c ối ớ t a n nhiên chúng ta cũ g c ó m ộ nề y họ , v à nề y họ đ xe m ra c ũ g t hậ l à “Đ c Đ o ”“ n Náu” tn n c n có n t ộ á .Ẩ trong nhữ g bài Ca Dao, T ụ Ng ữvà trong n ề v ă họ củ dân gian. Nề Y họ “ ộ Đ o” ó, ca n c nn n c Đc á đ cuố c ùng đ đ ợ nh à nghiên cứ y họ dâ n t ộ -Giáo SưTi ế S ĩ ùi Quố Châ u-khám phá và ã ưc u -n i c c B c “khai quậ”rong m ộ dị “tình c ờđ y Ch ánh Ni ệ vào n ă 1980, và ông đ đ t tên cho môn VIỆ m” m ãặ tt tp ầ T Y Họ c ổ mộ t ên gọ m ớ l à: DIỆ CHẨ -ĐỀ K HIỂ L IỆ P HÁP B ÙI QUỐC CHÂ U. c, N IU t i i N N U Trả qu a h ơ ¼ thếk ỷ “ ừ g Chẩ -Biể P há p” y, c àng ngày càng thêm phát triể rộ g l ớ càng n n, i ,Rn n n ấ nn thêm phát triể ti nh tư n g. V ì thế nên trong s ựứ g d ụ g trịi ệ , ng ày càng thêm “Thầ K ỳ “Vô , ”, n ờ n n lu n KhảThuy ế” Ch ính v ì vậ mà nhữ g ng ư i s ơcơ mớ b ư c vào môn Di ệ Chẩ h ôm na y, đ , ã t. y n ờ i ớ n n không khỏ ngỡng àng, b ă kho ă hoang mang, hoả g s ợ V ì đ ờ g đ vào thì “mênh mông -nghìn n n, ưn i i n . lố” à đ ờ g đ ra th ì cũ “tr ùng đệ -vạ đ ờ g ” Từđ , ng ư i sơc ơ đ n ẩ s in h ra tưtư ng ng i p n ưn . ,ã im ưn i ó ờ y ở chán nả , buô ng xu ôi , t ạ thêm hi ể lầ , và dễdàng đ ánh m ấ n iề ti n nơ môn “Diệ Ch ẩ ”hầ i n o um t m n nt n kỳn ày. Thấ hi ể nh ữ g n ỗ b ă k hoă , k hó kh ă ban đ u đ , ch úng tô i, Nh óm Di ệ Chẩ A Z-CA, đ n ã u u n i n n ầó n n mạ m uộ d ùng hế k i ế thứ h ạ hẹ c ủ mình, đ bi ên soạ l ạ t ậ s ác h “ i ệ Chẩ A Z-CA” o i t n cnpa ể nip Dn n này, không nhằ m ụ đc h k hoa trư ng ki ế th ứ , mà ch ỉm ong s ao, v ớ c ác h trình b ầ gi ả d ị n- m cí ơ n c i y chi tiế đ y đ -phân lo ạ rõ ràng, sẽgi úp c ho nhữ g ng ư i s ơcơ mớ bư c vào môn Di ệ Chẩ , , tầủ i n ờ i ớ n n có thển ắ đ ợ c hú t c ă b ả , hầ t ạ thêm “Ni ề Ti n” ào môn Di ệ Chẩ , ngày m ộ t hêm “Tín m ưc n n uo m v n n t Chắ ” ữ g v àng. cvn Trong tậ sách này chúng tôi c hia ra làm 2 chư ng: p ơ Chư ng I : “DIỆ CH Ẩ -ĐỀ KHIỂ LIỆ PHÁP BÙI QUỐC CHÂU” đ ợ khở đ u vớ nh ữ N N IU N U ưc iầ i ng ơ bài viế củ tác giảHoàng Chu, nhằ tă thêm ni ề tin n ơ ng ư i s ơcơv ớ môn Di ệ Chẩ ta m ng m i i n n. ờ Sau đ là toàn bộH ọ Thuyế củ môn “Diệ Chẩ nh ư 8 Thuy ế Di ệ Ch ẩ 8 Thuyế Đề ó c ta n n” : t n n, t iu Khiể Li ệ Pháp, 28 Đ Hình, 8 bộĐ i Huyệ K ỹthuậ Đ n u t, t oán và Tr ị ị v.v… B nh, ồ ạ Chư ng II: “CHÌ KHÓA VẠ NĂ ” là phầ kinh nghiệ lâm sàng c ủ Lư ng Y Tr ầ D ũ N NG n m a n ng ơ ơ Thắ và các th ếh ệth ầ trò trong hai m ư i bả nă trình b ầ nhữ cách ch ữ trị ữ Că ng y ơym y ng a “Nh ng n Bị c ủ ThếKỷ nh ưnh ồ máu cơtim, cao máu, cao m ỡ đ th ầ kinh t ọ tiể đ ờ viêm nh a ” i , au n a, u ư ng, gan siêu vi A, B, C, v.v… Vớ hơ 170 trang “trích góp” này, chúng tôi mong m ỏ có thểgiúp các b ạ mớ, làm quen vớ i n i n i i phư ng pháp Di ệ Ch ẩ , bớ ngỡngàng, và có thểhiể đ ợ ph ầ nào c ă b ả củ môn Diệ n n t u ưc n n na n ơ Chẩ h ầ có th ểứ d ụ hai chữ“Tùy” và “Bi ế đ n vô cùng. n, u ng ng n” ế Dĩ ên, vớ “th ờ gian eo h ẹ ki ế thứ chử t ư ng”, t ậ sách này không tránh khỏ nhữ sai nhi i i p, n c aờ p i ng lầ sơsót. Mong thay, các bậ Thiệ Tri Thứ c ủ môn Diên Chẩ luôn Kh ai Minh Chỉ m, c n ca n Giáo. Thậ mong thay! t Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 2 http://www.ebook.edu.vn n n c
 3. MỤ LỤ C C CHƯ NG I-LÝ THUYẾ DIỆ CHẨ Ơ T N N PHƯ NG PHÁP Y HỌ DÂN TỘ Ơ C C trang 6-7 BỘMẶ VƯỜ THUỐ THIÊN NHIÊN T N C trang 8-9 LƯ VÀ CON NGƯỜ I NG trang 10-12 PHẦ MỞĐ U N Ầ trang 13 CƠSỞLÝ T HUYẾ C Ủ DIỆ CHẨ T A N N trang 14-16 GIẢ LƯ C TÁM T HUYẾ CĂ BẢ N Ợ T N N trang 17-19 CƠSỞLÝ T HUYẾ C Ủ DC Đ LP T A K trang 20-23 BỐ BƯ C KHÁM BỊH & CÁC KỸTHUẬ KHÁM B ỊH N Ớ N T N trang 24-26 NHỮ G BIỂ HIỆ BỊ H LÝ HAY DẤ HIỆ BÁO BỆ H TR ÊN MẶ N U NN U U N T trang 27 MỘ SỐDẤ HIỆ CHẨ Đ ÁN NHÌN TH Ấ BẰ G MẮ THƯ NG T U U NO Y N T Ờ trang 28-29 MỘ SÔ HUYỆ GIÚP CHẨ Đ ÁN VÀ CH Ữ TRỊ Ị H T T NO A BN trang 30 HUYỆ THƯ NG DÙNG (THẲ G VÀ NGHIÊNG) T Ờ N trang 31-32 BẢ G T ÌM HUYỆ TRÊN M Ặ N T T trang 33-38 NHỮ G Đ HÌNH QUAN TR Ọ G N Ồ N trang 39-66 NHỮ G DỤ G CỤCĂ BẢ DÙNG TRONG CHỮA BỆ H N N N N N trang 67-68 TÁM BỘHUYỆ CĂ BẢ T N N trang 69 BỘBỔẤ HUYẾ M T trang 70-75 BỘT IÊU VIÊM, TIÊU Đ C Ộ trang 76-77 BỘT IÊU U BƯ U Ớ trang 78-80 BỘTHĂ G N trang 81-85 BỘGIÁNG trang 86-89 BỘĐ Ề CHỈH ÂM DƯ NG IU N Ơ trang 90-92 BỘTAN MÁU BẦ M trang 93-96 BỘTRỪ Đ ÀM TH Ấ T HỦ P Y trang 97-101 BẢ G PHÂN LOẠ HUYỆ N I T trang 102-105 BẢ G PHÂN LOẠ THEO TÁC DỤ G N I N trang 106-107 BẢ G PHÂN LOẠ THEO TRIỆ CHỨ G CẢ GIÁC N I U N M trang 108 CÁC Đ Ể PHẢ CHIẾ T Ừ G BỘPHẬ C ƠTHỂ IM N U N N trang 109-111 CÁC HỆT HỐ G PHẢ CHIẾ PHỤ N N U trang 112-118 Đ HÌNH PHẢ CHIẾ 12 CẶ DÂY T HẦ KINH Ồ N U P N trang 119 BẢ G CHẨ Đ ÁN ÂM DƯƠ CHỨNG N NO NG trang 120-121 CÁC KỸTHUẬ TR Ị ỊH T BN trang 122-126 CÁCH CHỌ HUYỆ CƠBẢ N T N trang 127 NHỮ G NGUYÊN TẮ CĂ BẢ KHI Ứ G DỤ G VÀ CHỮA T RỊ N C N N N N trang 128-129 CHƯ NG II-KINH NGHIỆ LÂM SÀNG Ơ M LỜ NGỎ I trang 131 ĐU Ầ trang 132-133 MẶT trang 134 Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 3 http://www.ebook.edu.vn n n c
 4. MẮ T trang 135-137 MŨ I trang 138-139 MIỆ G/LƯỠ/ RĂ G/HÀM N I N trang 140 TAI trang 141 HỌ G N trang 142-144 CỔGÁY/ VAI / trang 145-146 TAY trang 147-148 NGỰ / VÚ C trang 149-150 LƯ NG/MÔNG trang 151 CỘ SỐ G LƯNG T N trang 152 BỤ G N trang 153-154 CHÂN/Đ ÙI/NH Ư NG CHÂN/BÀN CHÂN Ợ trang 155-156 BỘPHẬ SINH DỤ N C trang 157-160 TOÀN THÂN trang 161-163 NỘ TẠ G TRONG CƠTHỂ I N trang 164-172 PHÁC Đ TRỐ G Ồ N trang 173-174 Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 4 http://www.ebook.edu.vn n n c
 5. Ư NG I Ơ DIỆ CHẨ N N ĐỀ KHIỂ IU N LIỆ PHÁP U BÙI QU ỐC CHÂU Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 5 http://www.ebook.edu.vn n n c
 6. DIỆ CHẨ ĐỀ KHIỂ LIỆ PHÁP N N IU N U Tác giảHoàng Chu PHƯƠNG PHÁP Y H Ọ DÂN T Ộ VIỆ NAM HIỆ Đ I C C T NẠ Diệ Chẩ-Ðiề Khiể Kiệ Pháp l à phư ng pháp chữ bệh m ớc ủ ViệNam ra đ i vào nă 1980 tạ n n u n u ơ an ia t ờ i m TP. Hồ hí Minh do nhà nghiên cứ y họ dân tộ VN Bùi Quố Châ u phát m inh. Ðây là ph ư ng pháp C u c c c ơ chẩ đán và ch ữ bệh qua da vùng MẶ và toàn thân, không dùng thuố, không dùng kim, không bắ no an T c t mạh, ch ỉùng chủyế các dụg cụ khoa c ủ phư ng pháp nhưcây lă cây cào, búa gõ, que dò...tác c d u n y a ơ n, đng l ên các đ m và vùng t ư ng ứg tr ên Ðồ ình v ớc ác bộ hậ bị ệh t rên toàn thân. ộ iể ơn H i p n bn ThuyếPhả Chi ế-thuyếcơbả củ phư ng pháp cho rằg m ọt ình trạg tâm si nh lý, bệh l ý, tình t n u t na ơ n i n n cả , t ính cá ch củ con ngư i đu đợ biể hi ệ nơ bộ ặvà toàn thân. Bộ ặc ó vai t rò như ấ m a ờ ề ưc u n i mt mt tm gư ng phả chiế, ghi nhậ m ộcá ch có hệhốg, có c họ lọ nhữ g gì thuộ phạ vi con ngư i ở ơ n u n t tn nc n c m ờ trạg thá i tĩh và đng. Thu yếPhả Chiế ứg dụg vào Diệ Chẩ-Ðiề Khi ể Li ệ Pháp đ tìm ra n n ộ t n un n n n u n u ã và xác lậ hơ 20 Ðồ ình trên vùng MẶ , rồ từMặphả c hiế qua l ạtrên da đu, bàn tay, bàn chân, pn H Ti t n u i ầ loa tai, lưng...cùng vớ sốư ng đ hình tư ng t ự hưvậ, đng thờ cũg đnh vịư c hàng tr ă để i lợ ồ ơ n yồ inị đợ m im phả xạ ặ biệ(còn gọl à Sinh Huyệ t rên Mặ n đc t i t) t. Phư ng pháp Diệ Chẩ không hình thành trự t iế t ừ ông Y và Châm Cứ Trung Quố mà xu ấphát ơ n n cpÐ u c t từ i nh nghiệ dân gia n và vă hóa truyề khẩ VN qua sự ghi ên cứ nhữg t inh hoa y họ dân gia n k m n u n u n c n VN, y họ cổ ruyề, y họ hi ệ đi , triếhọ Ðông ph ư ng cộg vớ nhữg ki ể c hứg t rên mặnhữg ct n c nạ tc ơ n i n m n t n bệh nhân nghiệ ma t úy do chính t ác gi ả iề trịạt rư ng cai ma t úy Bình Tri ệ từđu nă 1980. n n đu t i ờ u ầm "Trông mặmà bắhình dong", "Mồ sao ngao vậ", "Ða mi t ấđ mao" ...nói lên mốli ên hệ ì giữ t t m y ta i g a các bộ hậ trên m ặvớ cơthể Sốg m ũ sốg lư cổa y, cổ hâ n, cổ ọg...có m ốquan hệ hư pn ti ? n i, n ng, t c hn i n thế ào vớ nhau? Các dấ hiệ bấthư ng xuấhiệ trên da mặnhư ếnám, sẹ, nố ruồ tàn n i uut ờ tn t vt o t i, nhang...cho biếnhữ g gì đ và đ xả ra trong cơthể Tạsa o ngưi Vi ệNam lạnói "ă gì b ổ t n ang y ? i ờ t i n ã nấ", khi bịấ cụ lạdán lá trầ vào ấ đờ g, có ý nghĩra sao? Nhữ g đ u t ưng nhưbình thưng y nc c i u n ưn a n iề ở ờ và đn giả ấ tron g c uộ sốg đi vớ Bùi Quố Châu l ạt rở hành dữ i ệ quý giá củ Diệ Chẩ- ơ ny cnối c i t kn a n n Ðiề Khi ể Li ệ Pháp và củ châ n lý khoa họ. u n u a c Chính câu "đng t hanh tư ng ứ g-đng khí tư ng c ầ" trong Kinh Dị đ giúp tác giảìm ra thuyế ồ ơnồ ơ u ch ã t t Ðồg Ứ g, t huyết hứ a i củ phưng pháp. Nhờthuyếnày đ giúp tác giảý giảđợ nhữg đề n n t h a ơ t l i ưc n iu ã vừ khả sá t trên. ThuyếÐồg Ứng cho rằg nhữ g gì giố g nha u hay có hình d ạg tư ng t ự hau t hì o tn n n n n ơ n a có quan hệ ớ nhau. Ví dụsốg Mũtư ng ứ g vớ sốg Lư nên có liên hệ ớ sốg L ư (và vi ,n iơn in vi n ng ng ngư c lạ , cánh m ũcó hình d ạg tư ng tựnhưmông, gờ ày có hình dạg tư ng tựnhư ợ i) i n ơ m n ơ cánh tay nên có liên quan đn c ánh ta y. Ục ằ c ó dạg tư ng tựbọg đi nên có liên quan đn bọg đi . Từ ó suy ế m n ơ ná ếná đ ra tác đng vào gờ ày thì có thể hữ bệh ởcánh t ay, tá c đng vào sốg mũ thì có thểrịệh ởsốg ộ m can ộ n i t bn n lư Diệ Chẩ-Ðiề Khiể Liệ Pháp khôn g chỉàm giả đu h ay chữ nhữ g chứ g bệh thông n n u n u l ma a n n n ng. thư ng mà thậra nó còn có khả ăg chữ đợ nhi ề chứ g bệh khó th uộ hệhầ kinh, hệiêu hóa, ờ t nn a ưc u n n c tn t hệi ếni ệ, hệi m m ạh, hệ i nh dụ, hệuầ hoàn...Kếquả ạđ ợ t hư ng cao hơ thuố, c hâm c ứ, tt u t c s c tn t đt ư c ờ c u n bấ huyệ xoa bóp thôn g t hư ng. m t, ờ Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 6 http://www.ebook.edu.vn n n c
 7. Chính thuyếnày đ giúp tác giảìm ra hàng loạđ hình trên cơthể ộcá ch nhanh c hóng và chính t t tồ mt ã xác. Ðiề này khác vớ t ác giả ủ hệhốg Vi châ m nhưTúc châm, Nhĩ u i ca t n châm. Chính v ì không có lu ậ t Ðồg Ứ g nên h ọ hông thểìm ra đợ hàng lo ạđ hình ph ả chi ế. n n k t ưc tồ n u Từ huyếPhả Chi ế cho t a khẳg đnh Di ệ Chẩ-Ðiề Khi ể Li ệ Pháp là ph ưng pháp y h ọ dân t t n u nị n n u n u ơ c tộ ViệNa m hiệ đi, không phảy họ c ổruyề. Và vì v ậ khi nói đn Diệ Chẩ-Ðiề Khiể L iệ c t nạ i ct n y ế n n n u u Pháp, ngư i ta c hỉầ nhớ ai đ m că bả là Ðồ ình và Sinh Huyệ Ðồ ình và Sinh Huyệcho t a ờ cn h iể n n H t. H t rút ra bố đ m că bả củ Di ệ Chẩ-Ðiề Khi ể Li ệ Pháp khác vớc ác phư ng pháp y h ọ đ có n iể n n a n n u n u i ơ cã trên thế iớ sau đy: gi â 1/ Diệ Chẩ-Ðiề Khi ể Li ệ Pháp không dự trên h ệ i nh Lạ củ châm cứ T rung Quố mà dự n n u n u a K ca u c a trên hệ hả Chi ế (Refl exi on) tứ là m ộhệhốg nhiề Ðồ ình trên Mặvà Toàn Thân. Các hệ Pn u c t tn u H t thốg này không có trong y họ hi ệ đi. n c nạ 2/ Diệ Chẩ-Ðiề Khi ể Li ệ Pháp không phảlà phư ng pháp phả xạheo nghĩt hông thư ng củ n n u n u i ơ nt a ờ a phả xạ ọ c ổ iể. Ðây là ph ư ng pháp phả x ạ a hệMult isystem of Refle xion) vì có nhiề đ hình n h c đn ơ n đ( uồ khác vớ phả xạ ọ hiệ nay trên thế iớ thư ng gọ là Reflexologie hay Microsystèmes de i n hc n gi ờ i L'acupuncture vố là phả xạ ơ hệ như ĩhâ m, Túc châm , Thủ hâ m chỉ ộđ hình duy nh ấ. n n đn ( Nh c c mt ồ t) Tạ chí y họ Pháp Ene rgie Sant é số 9/1992 gọ Di ệ Chẩ-Ðiề Khiể Li ệ Pháp là Phả Xạ ọ p c 1 i n n u n u n Hc ViệNam (Re flexol ogie Vie tnam ese). t 3/ Diệ Chẩ-Ðiề Khi ể Li ệ Pháp đ ứ g dụg ti nh thầ bi ế dị củ Kinh Dị vào thự tế iề t rị n n u n u ãn n n n ch a ch c đu cho nên rấbiế hóa . Vớ quan để này thì các vùng phả chiế củ c ơ ể da m ặ da đu, loa tai , tn i im n u a th ở t, ầ bàn chân, bàn tay, lư đu không cố ị . Do đ mộ huyệ m ộđ hình phả chiế có thể hữ ng... ề đh n ó t t, tồ n u ca nhiề bệh và ng ư c lạnhiề huyệ nhi ề đ hình ch ỉhữ mộ bệh. Ðây là đ m khác bi ệc ă bả un ợi u t, uồ ca tn iể tnn giữ Di ệ Chẩ-Ðiề Khi ể Li ệ Pháp vớ các phưng pháp y h ọ đ có trư c đy trên th ế iớ. a n n u n u i ơ cã ớâ gi 4/ Diệ Chẩ-Ðiề Khi ể Li ệ Pháp không dùng kim châm, không dùng thuố, không bắmạh khi n n u n u c tc chữ bệh nhưy họ cổru yể hay châ m cứ . Do đ tính a n toàn gầ như ệđi, í t t ố kém khi ế an ct n u ó n tuy t ố n n cho phư ng pháp có thể biế n gư i bệh thành ng ưi chữ bệh c ho chính m ình". Ðây đợ xem là ơ "n ờn ờ an ưc giảphá p đc đo nhấmà các phư ng pháp y họ t rên thế i ớ không có. i ộá t ơ c gi Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 7 http://www.ebook.edu.vn n n c
 8. BỘMẶ “ ƯỜ THUỐ TỰ NHIÊN” TV N C Tác giảHoàng Chu Khoa họ hiệ đi ngày nay đ kếluậ c ơ ể on ngư i l à bộ á y si nh họ hoàn thiệ nhấcủ vũrụ c nạ ãtn th c ờ m c n ta t. Hoạđng si nh họ củ bộ á y nà y đợ nhà nghiên cứ y họ dân t ộ Bùi Quố Châ u giảthíc h bằg tộ ca m ưc u c c c i n thuyếPhả Chi ế tron g phưng pháp ch ữ bệh củ ông có tên g ọ "Diệ Chẩ-Ðiề Khiể Liệ t n u ơ an a i: n n u n u Pháp". Nghĩl à m ọtình trạg t âm l ý, si nh lý, bệh l ý, tình cả , t ính cá ch củ con ngư i đu đ ợ biể i n n m a ờ ề ưc u a hiệ t rên b ộ ặ Khi tác đng vào nhữ g đ m phả xạ oặ nhữ g vùng ph ả xạrên mặứg vớ n m t. ộ n iể n hc n nt tn i chứg bệh nào đ củ cơ ểhì b ộ á y sinh họ hoạđng t heo nguyên tắ t ự i ề chỉ đ đđn n n ó a th t m c tộ c đ u nh ể i ế giả hoặ khỏbệh. Ðiể đ ợ tác đng đ gọlà Huyệhay Sinh Huyệ m c in m ưc ộói t t. Huyệtrên m ặđ ợ ví như thuố tựnhiên. T ổg số ơ 500 huyệt rên mặđợ nhà nghiên cứ t t ưc c n hn t t ưc u cây tìm ra và hệhốg hóa tạ thành m ộ"vư n thuố tự hi ên" trên mặ Tác giả ư ra khái niệ "vư n tn o t ờ cn t. đa m ờ thuố t rên m ặ vớ ý t ư ng "bi ế bệh nhâ n thầ t huố" và nhắ nhở ọngư i rằg không phảđu c t" i ở nn y c c mi ờn iâ xa, ngay trên mặmỗn gưi có hàng tr ă "cây thuố qu ý" m à chúng ta chư biếkhai thác và xửdụg t i ờ c at n m đ chữ bệh c ho chính m ình. Tuy nhiên trư c đ khá i niệ "thuố t rong cơthể con n gư i đ có t ừ ấ ểan ớó m c " ờã rt sớ củ l ị sửy họ cổ ruyề phư ng đ mà các phư ng pháp Châm Cứ , Bấ Huyệ Xo a Bóp m a ch ct n ơ ông ơ u m t, cùng vớc ác phư ng pháp chữ bệh dân gi an trên kh ắ cơthể hông phảdùng thuố đ chứ g mi nh i ơ an p k i cã n đ u này. Y họ hi ệ đi (Tâ y Y) cũ g khẳg đ h và cho rằg cơthể on ngư i là m ộnhà máy s ả iề c nạ n nị n n c ờ t n xuất huố kháng sinh. Song y họ hiệ đi c ũg chư biếbằg c ách nào x ử ụg thuố kháng sinh do t c c nạn atn dn c cơ ểả xuấđ phụ vụ ho c ơ ể Cho nên m ỗkhi c ơ ể ắ bệh là các lo ạhóa dư c lạđợ th s n tể c c th . i th m c n i ợ i ưc đa vào cơ ể ư th . Phảchăg Diệ Chẩ bằg c ác t hủ háp tá c đng nhưcây lă cào, gõ, day ấ, dán c ạ, hơ i n n nn p ộ n o n, nóng, chư m lạh lên các huyệthe o mộhệhốg đ hình phả chiế vùng mặ da đu, bàn tay, bàn chân, ờn t t tnồ n u t, ầ loa tai, lư là giảđp tố ư đ biế "vư n thuố tự hi ên" trên mặthành các lo ạt huố chữ bệh iá iuển ờ cn t i c an ng... cho cơ ểth ? Lị sửy họ phư ng đ trong châm cứ cổ ruyề có Diệ Châm (t rong Thể hâm Trung Qu ố) ch c ơ ông ut n n C c gồ 24 huyệ T ỵ m t. Châm vớ23 huyệđ đ ợ c ác l ư ng y dùng kim châm vào các huyệấ đ trị ệh. i t ã ưc ơ t y ể bn Xoa mặc hữ bệh cũg ra đi t ừ ấsớ khoảg 3000 nă trởlạđy. Trong sác h "Lụ ÐịTiên t an n ờ rt m n m iâ ca Kinh" củ Mã Tề thờ vua Thuậ Trịà Khang Hy nhà Thanh Trung Quố) có mụ Ta Ðồ xoa m ặ đ a (i n v c c ( t) ã dạ ngư i ta các h xoa bóp, day huyệđ t rưng t họ y ờ tểờ . Diệ Chẩ ra đ i (1980) tạViệNa m thì việ xử ụg bộ ặđ chẩ đá n (Di ệ Chẩ) và đ u t rị n n ờ i t c dn mt ể n o n n iề (Ðiề Khi ể Li ệ Pháp) đ ợ c ác nhà nghiên c ứ y họ c hú ý nhiề hơ Và mặđợ coi như ộ u n u ưc u c u n. t ưc mt bảg má y t ính. Khi chữ bệh, thầ t huố hay bệh nhân chỉầ t ác đng vào các sinh huyệc ó liên n an y c n cn ộ t quan đn cá c bộ hậ bị ệh giốg nhưta bấ l ên nốm áy tí nh đ giảcá c bài toán. Các nốbấ ế p n bn n m t ểi tm chính là các "cây thuố" mà ta vừ khả sát . c a o Vấ đ đt ra là: con ngư i hi ể "câ y t huố" trên mặmình nhưthế ào? Việ xử ụg cây thuố ấ ra n ềặ ờu c t n c dn cy sao? Huyệđ ợ hi ể the o lý thu yế"tựđ u c hỉ " củ cơ ể ùng vớ lý t huyềđề khiể t hông ti n t ưc u t iề nh a th c i t iu n sinh vậhọ. Mỗ huyệt ưng t ự hưmộc ây thuố thì ch ỉó c ă cứvào tính chấvà tác dụg củ tc i tơ n t c c n t n a huyệcùng vớ vi ệ phố hợ giữ các huyệvớnha u đ đ u trịhứg bệh cụhể ớ thấ hếđợ t ic ip a ti ể iề c n n t m i y t ưc Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 8 http://www.ebook.edu.vn n n c
 9. giá trịủ "c ây thuố trên mặ . Thí dụhuyệ19 có đc tí nh đ u hòa nhị ti m, hô hấ, t hăg ca c t" : t ặ iề p p n khí...tư ng ứ g t hầ kinh gi ao cả , li ên hệim, phổ, dạ ầ, ruộ..Hu yệnày ch ủrịác c hứg bệh ơn n m t i dy t t tc n n mắ c ổnặg ngự khó thở su yễ, ngấxỉ kinh phong, cơ đ thư ng vịsuy như c t hầ kinh, suy c,n c , n tu ợ , ợn n au nhưc si nh dụ... ợ c Thí dụ rên cho thấ sựphong phú vềính năg và tác d ụg củ huyệtrong đề trịnhư thậmá y t y t n n a t iu , t ng móc khi cho rằg mỗ huyệph ảt ưng ứ g vớm ộc ây thuố nhấđ h. Vì sao v ậ? Vì khi áp dụg n i t iơn i t c tị n y n vào chứ g bệh cụ hểhuyệvớt ính năg vố c ó trong mộ cơ ểuôn l uôn "đn g" sẽ há c vớ tính n n t, ti n n t th l ộ k i nă củ t huố từbên ngoài cơthể ư vào. Chẳg hạ bạ c ó mộl oạt huố chố g buồ n gủ hì loạ ng a c đa n nn ti c n n t i thuố đ chắ chắ không thể i ề trị gấx ỉkinh phong, huyếáp thấ, mắ cổnặg ngự khó t hở có c n đu n t u t p c,n c , suyễ, c ơ đ thư ng vị uy nhưc si nh dụ nhưhuyệ19 đ nói ở rên, trong khi huyệ19 c hốg n ợ ,s ợ c t t t n n au ã buồ ngủ ũg rấhi ệ quả n cn tu . Bạ có ti n đợ đ u này không? Xin đ ng vộti n khi m ình chư thấ. Ngư c l ạbạ hãy tậ làm thầ n ư c iề ừ i ay ợi n p y thuố đ c hữ bệh cho c hính mình và cho nhữ g ngư i xung quanh đ. Chỉầ mộhộ dầ cù là, mộ cể a n n ờ i cn tpu t cây dò huyệhay mộ câ y bút bi (đ hếmự), bạ sẽàm cho cơ đ thư ng vị êu biế trong khoảg t t ãt c nl ọ ti n n n au mộphút , làm ngư i ngấxỉ kinh phong hoặ buồ ngủ ỉ l ạt rong 30 giây khi đu bút bi củ bạ ấ t ờ tu c n t nh i ầ a nn mạh vào huyệ19. Còn nhứ răg, sư l ợư Hãy l ấ cụ nư c đ da y vào huy ệ188, 196, 300, 180 n t cn ng i ? y c ớá t bạ sẽhấ c ơ nhứ răg dị dầ rồhếnhứ. Nế bịau bụg, bạ hãy xoa dầ vào vùng huyệ127, n tyn cn unit c uđ n n u t 63, 0 rồ day ấ m ạh vào các huyệấ. Ðế đy bạ có t hểi n vào đ u vừ nói ở rên và bàn tay "kỳ i n n ty nâ n t iề a t diệ" củ mình rồ đ. u a ió Nhìn vào đ hình huyệtrên m ặ nhi ề ngư i nẩ ra thắ mắ li ệ tấcả ác bệh có thể ùng các huyệ ồ t t, u ờy c c ut c n d t trên mặđ c hữ đợ không? Xin th ư m ỗphư ng pháp chữ bệh đu có ý nghĩvà giá trị hấ t ể a ưc i ơ anề a nt a, đ h đi vớ sứ khỏ củ c on ngưi . Nên nh ớ ằg c ơ ể on ngư i l uôn biế dị nhưthiên nhiên và ịốic n ea ờ rn th c ờ n ch tạ vậ Do đ c ùng một hứ ệh giốg nhau, ngư i này chữ theo phư ng pháp Di ệ Chẩ, ngư i kia o t. ó t bn n ờ a ơ n n ờ lạứg vớ Châm Cứ , ngư i thứba lạphù hợ v ớt huố me n. Có đ u phư ng pháp Diệ Chẩ đ hệ in i u ờ i pi c iề ơ n nã thốg đợ cá c huyệtrên mặ Mặlà t ấ gư ng phả chi ế, nơ nhậ c ả nhấcủ cơ ể à c ũ là n ưc t t. t mơ n u ym t a th v i ng "vư n t huố tựnhiên" mà ta v ừ khả sá t. Hơ nữ phư ng pháp đ cho ra đi hàng loạdụg cụy ờ c a o na ơ ờ tn ã khoa như lă cây cào, búa gõ, que dò, qu ả ầ ga i...đ làm phong phú h ơ các hình thứ t ác đng cu c ộ cây n, ã n lên huyệ(cây thuố tựnhiên) trên m ặt rong việ phòng và trị ệh cho c on ngưi . t c t c bn ờ Câu trảờ cho vấ đ nêu trên sẽà Diệ Chẩ vớ hàng tră huy ệ(c ây th uố) trên m ặt hông qua cá c li nề l n ni t c t m đ hình phả chi ế trên mặ rồtừmặphả c hiế l ên da đu, bàn tay, bàn chân, loa tai, lư ồ n u t, i t n u ầ ng...bạ c ó n thể i ề trịó kếquả ác chứ g bệh thuộ hệhầ kinh, hệiêu hóa, h ệi ếni ệ, hệ inh dụ, hệi m đu c t c n n c tn t tt u s c t mạh nhưcác phư ng pháp y họ khá c. Song đ u c hủ ế chí nh là: ngưi bệh c ó thểham gi a vào c ơ c iề yu ờn t quá trình đề trị ày mộ cách hữ hi ệ. iu n t u u Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 9 http://www.ebook.edu.vn n n c
 10. LƯ G VÀ CON NG Ư I N Ờ Tác giảHoàng Chu Lư đng nghĩvớ cộsốg là b ộ hậ quan t rọg bậ nhấcủ cơ ể on ngư i. Cá i lư nói chung ng ồ aitn pn n c t a th c ờ ng và cộsốg nói ri êng đ ợ c oi là đi tư ng nghi ên cứ củ c ác nhà y h ọ xư nay. tn ưc ốợ ua ca Trong lị sửy họ t huậngữcộsốg họ (Osteopa thys) xuấhi ệ từnă 1870. Tiế sĩ dre w T aylor ch c t tn c tn m nA Still (Mỹ biếrõ tầ qua n trọg củ x ưng s ốg, ông đ tìm ra ph ưng pháp chẩ đ án và đ u trị ằg ) t m n aơ n ơ no iề b n ã nắ bóp, bấ hu yệvà massage. Ð ềài củ ông tậ trung vào các dây chằg cộ sốg, c ác dâ y thầ ki nh n m t t a p n tn n dưi tủ sốg. Ngày nay ở ỹ ó m ộtrư ng đ tạ cá c bác sĩ ắ và ch ỉ cộ sốg đ chữ bệh ớy n Mc t ờ ào o nn nh t n ể a n (Chiropractic). TạAnh "Cộsốg họ" đ v ưt ra ngoài khuôn kh ổ ủ "phư ng pháp phụ và đợ i tn cãợ ca ơ " ưc Hoàng Gia Anh chấ thu ậ (Oste opath y Get sro ya l OK, "Be lla "). Tháng 10/ 1991 tạPhá p đ mởhộ p n i i ã nghị uố tế ề ư hộnghịậ t rung vào "cộ sốg họ", t ầ qua n trọg củ cộsốg vớ cơ ể ự q c v L ng, i tp tn c m n atn i th -s tác đn g x ấ tớ cộ sốg, bệh cộsốg và cách chữ. ộ uitn n tn a Về họ: cá c nhà "cộsốg họ" đ t ậ trung vào ph ầ cấ t rúc cơthể ư ng và c ơ yc tn cãp nu xơ cùng m ộsố ấ đ t vn ề liên quan tớ phầ cấ trúc ấ. i nu y Về hâm c ứ: phầ Lư (trong Thể hâm) có Ðố Mạh khở đu từchố xư ng cộsốg cục hỗ ộ c u n ng C c c iầ tơ tn t Hi Ấ ở hía sau hu yệTrư ng Cư ng the o xư ng sốg đ lên đn huyệPhong Phủ giữ chỗ õm xư ng mp t ờ ờ ơ ni ế t ởa l ơ sau gáy rồđvào trong óc l ạđ lên đnh đu the o trán x uốg sốg mũ huyệNgân Gia o (hợ thành ii ii ỉầ n n i t p Nhâm Mạh và kinh Túc Dư ng Minh-hai bên cộ sốg c òn có Kinh Túc Thái Dư ng Bàng Quang hay c ơ tn ơ còn gọlà Kinh Bàng Quang). Khi Ð ố Mạh phá t bệh t hì chủyế xư ng sốg c ứg đ uố vá n. i c c n uơ n n ờn Rõ ràng là các nhà "cộsốg họ" T ây y chỉi ớ hạ vào c ấ trúc c ơ ể ọ t huầ túy và y họ phân tn c gi n u th h c n c tích khi nghiên cứ về ốg l ư con ngư i . Còn các nhà Châm Cứ cũ g chư v ưt ra khỏ hệ i nh u sn ờ un aợ iK ng Lạ c ủ Ðông Y Châm Cứ . Vì v ậ khi L ư bị ệh hoặ bịhấ t hư ng, các nhà y họ T ây y và ca u y ng b n c cn ơ c Ðông y đ tìm gi ảphá p đ u t rịhông ngoài ph ạ vi cộ sốg và Kinh Mạh. i iề k m tn c ã Bài này chúng tôi đ cậ L ư là con ngư i t heo thu yếPhả Chiế mở ộg c ủ phư ng pháp Diệ ề p ng ờ t n u rn a ơ n Chẩ-Ðiề Khiể L iệ Pháp. Viếtắlà Di ệ Chẩ c ủ nhà nghiên cứ y họ dân t ộ Bùi Quố Châ u đ n u n u tt n na u c c c ể giảm ã nhữ g đ u y họ chư đ cậ tớ. i n iề c a ềp i Theo thuyếPhả Chiế mởrộg c ủ Diệ Chẩ thì con ng ưi là m ột ổg thểrong đ từg bộ hậ t n u n a n n ờ tn t ón pn như ặ Ðầ, Bàn Tay, Bàn Chân, Loa tai, Lư M t, u ng...ph ả chiế cái tổg th ểà Con Ngư i, đng t hờ n u n l ờồ i tổg thể on ngư i ấ c ũg phả chi ế từ g bộ hậ củ cơ ể ả c hiế T âm Si nh Lý, Bệh Lý, T ình n c ờy n n un p n a th -ph n u n Cả , T ính Cách c ủ con ngư i qua nhiề đ hình và Sinh Huy ệkh ác nhau . Ca dao ViệNa m có c âu: m a ờ uồ t t "Nhữ g cô thắđy lư ong n tá ng Vừ khéo c hiề c hồg lạkhéo nuôi c on" hay a u ni "Giơlư chịđ " hoặ ng u òn c "Chìa lư cho ngư i t a đm " ờ ấ ng Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 10 http://www.ebook.edu.vn n n c
 11. Ngư i Pháp c ũg nói: "Avoir bon dos" (chỉái l ư t ố ờ n c ng t) Lư vớ cá i nhìn tinh tếrong ca dao, sự hát họ t rong ngôn ngữvà nét bao quát củ t huyếPhả ng i t p a a t n Chiế m ở ộg phầ nào cho ta thấ hình dạg, vẻ ẹ, t âm sinh lý, b ệh l ý, t ình cả , tí nh các h, sứ u rn n y n đp n m c chịđ ng và vai trò cộ trụ ủ sựsốg c on ngư i. uự t ca n ờ Nhìn từ óc đ này rõ ràng Lư mang nhiề ý n ghĩnhân vă, "y họ vă hóa ", "y họ tựnhiên" hơ g ộ u a n cn c ng n cách nhìn thông thư ng. Chỉ ằg hai đ hình: “đ hình phả c hiế ngoạvi c ơ ểrên l ư ” và “đ ờ bn ồ ồ n u i th t ồ ng hình phả chi ế nột ạg cơthểrên lư ” trong số ơ 20 đ hình phả c hiế t rên lư ta có thể hậ n uin t hn ồ n u nn ng ng biếkhá đy đ nhữ g đ u vừ trình bày trên. t ầ ủ n iề a Ðồ ình p hả chiế ngoạvi cơ ểrên l ư có 2 hình ng ưi chồ lên nhau, ngư i Nam tư ng trư h n u i th t ờ ờ ợ ng: ng ng cho Dư ng, ngư i Nữtư ng trư cho Ấ . Cơ ể on ngư i là sự òa h ợ Ấ Dư ng nằ gọ t rên ơ ờ ợ m th c ờ h pm ơ mn ng lư t ừ uyệÐạTrùy gi ữ đt xư ng s ốg số C7) và đt sốg Lư (D1) đn huyệTrư ng Cư ng ng h t i aố ơ n ( ốn ế t ờ ờ ng khoảg giữ đt sốg cùng và h ậ môn. Trên đ cấ trúc toàn b ộ ơthể à c ấ trú c này đ ợ đnh vị n aốn óu c v u ưc ị u mộc ách hếsứ c hính xác từ"l ụ phủ, "ngũạg" đn các bộ hậ ngoạvi cơthể hư đu, mình, t tc c " tn ế pn i n :ầ chân, tay, mắ mũ Chí nh xác đn mứ khi c ơ ể ị ộ chứg bệh nào đ như bàn tay bịê, các t, i… ế c th b m t n n t ó : ngón tay co quắ không ruỗra đ ợ, ta c ó thểấ dầ c ù là xoa vào vùng A1 và A2 (bàn tay trên lư , p i ưc ly u ng) rồ dùng đ u ngảcứ hơ i iế iu nóng các để t ưng ứ g vớ các ngón tay, m ỗđ m khoảg m ộphút t ứ thì im ơ n i i iể n t c bàn tay sẽ ếtê, các ngón tay co du ỗbình thư ng (t rư ng hợ này theo nguyên lý Ðồg Ứng), thì bàn ht i ờ ờ p n tay trên cơ ể ã "đng" và "ứ g" vớbàn tay trên đ hình ph ả chi ế ngoạvi cơthểrên lư th đ ồ n i ồ n u i t ng. Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 11 http://www.ebook.edu.vn n n c
 12. Trư ng hợ đu m ắđ t a có t hể oa dầ và dùng cây dò day ấ Sinh huyệở ùng B1 (sau bả ai) hoặ ờ pa tỏ x u n tv v c vùng B2 (để t iế gi áp giữ c ổ à lư im p av ng). Hai vùng B1 và B2 là mắcủ cơ ể ư c phả chiế lên t a th đ ợ n u lư qua 2 đ hình ngư i Nam và ng ư i Nữ Day ấ vài phút mắsẽ ếđ. ồ ờ ờ. n t ht ỏ ng Trư ng hợ bịhầ kinh t ọ, ta có thể ùng cây l ă lă vùng (C) rồdùng đ u ngảc ứ hơ ờ ptn a d i iế iu nóng (n ế u n, n vùng này lạh), hoặ dùng cụ nư c đ c hưm lạh (nế vùng này nóng), ta sẽ ó đ m hút nóng hoặ n c c ớá ờn u c iể c lạh buố. Ðiể hút nóng hoặ lạh buố(Sinh huyệ này cũ l à đ m đ c hữ nơ đ nhói đ dư i n t m cn t t) iể ể a i ang au ớ ng (mông). Nế bị ế phổhoặ ti m, t a chỉầ xoa dầ vào vùng số (phổ và số (ti m) rồdùng cây lă lă vài u yu i c cn u 5 i) 4 i n, n phút ở ó. Sau đ l ấ đ u ngảcứ hơ đ ó y iế iu nóng khoảg 1 phút ngư i sẽỉh tá o, đu bớ nặg. Ðó là ta đ n ờ tn ầtn ã tác đn g vào vùng ph ả chi ế Phổvà T im trên lư Khi tác đng cơ ể hậ c ả sẽự i ề chỉh ộ n u i ộ th n y m t đ u n ng. cho phổvà tim d ầ dầ t rởạhoạđng bình thư ng. i nn li tộ ờ Bố t rư ng hợ tê tay, đ m ắ thầ ki nh tọ, yế phổvà tim đ ợ dẫ ra l àm thí dụ ho t a thấ b ên nờ p au t , n au i ưc n c y nào đ nhiề thì day ấ, hơ u n nóng (hơcách mặda khoảg 1c m) bên đ nhi ề hơ th ậ c hí da y ấ, hơ t n u n, m n au ó nóng bên không đ đ c hữ bên đ hơđ m bên trên (không đ chữ để bên d ưi (đu) hoặ hơ au ể a iể a im ớa c au, au) nóng, day ấ đ m bên ngoài đ c hữ "l ụ phủ, "ngũạg" bên trong. Ðó là ta đ áp d ụg lý thuyế n iể ểac " tn n t ã Ðồg Ứ g, ÐốXứ g, Trái -Phả Trong-Ngoài, Trư c-Sau...trong phép biế dị củ Di ệ Chẩ vào cơ n n i n i, ớ n ch a n n thể on n gư i đ chữ bệh t rong phạ vi lư Tuy nhiên nhữ g trư ng hợ trên ta có th ểàm nhiề c ờể a n m n ờ p l u ng. lầ t rong ngày (sáng -trư-tố) đ cho chu k ỳ au không lậ l ạv à làm nhiề ngày tùy theo bệh nặg n aiể đ pi u n n hay nhẹlâ u nă ha y mớ mắ phả , m ic i. Có ngư i hỏtấcả ác bệh trong c ơ ể on ngư i c ó chữ trên l ư đ ợ không? Câu hỏt hật hú vị ờit c n th c ờ a ng ư c it , chúng tôi xin trảờ như li sau: Lư phả chiế tổg thể on ngư i cũ g phảđ ợ hi ể the o thuyếPhả Chiế-nghĩlà các đ hình n un c ờn i ưc u t n u ồ ng a phả chiế trên l ư bao giờ ũg tư ng ứg vớ cá c đ hình phả chiế trên Mặ Ðầ-Bàn Tay-Bàn n u cn ơn i ồ n u t- u ng Chân-Loa Tai...củ Diệ Chẩ. Mỗ khi cơthể ị ộ chứg bệh nào đ (thờ gia n và không gian) a n n i bmt n n i ó chứg bệh đ ứg vớ đ hình phả chiế nào trên c ơ ể on ngư i (c ó ứg m ớc ó hiệ) thì lúc đ n n ón iồ n u th c ờ n i n ó chữ theo đ hình ứg vớ nó là t ốnhấ Ðiề này lý giảđợ trư ng hợ c ùng bị liệbàn tay, co a ồ n i t t. u i ưc ờ p tê t quắ các ngón ta y ởngư i này ch ữ t heo đ hình ph ả chiế Lư ở gư i khác có thể hữ theo đ p ờ a ồ n u ng, n ờ ca ồ hình Mặ hoặ ở gư i t hứ a l ạc hữ theo đ hình ph ả chi ế Bàn chân hay Loa tai…Bố trư ng hợ t, cnờ bi a ồ n u nờ p nêu trên nế cầ c òn phảkếhợ vớă uốg kh oa họ, lu yệ khí công hoặ phốhợ vớc ác đ hình un i t p in n c n c ipi ồ phả chiế khác mớm ong có kếquả a o. Vì con ngư i l à mộ si nh vậởthể ộg, luôn l uôn biế dị n u i t c ờ t t đn n ch như thiên nhiên và tạ vậ c ho nên chỉó mộ hệ hả chi ế duy nhấvà c ố ị là không đ o t, c t pn u t đhn úng. Toàn bộ hư ng pháp đề trị ệh the o hệ hả c hiế t rên Lư đu không có sựcan t hiệ c ủ thuố pơ iu bn pn u ng ề pa c men và cũg không phảdùng đn kim c hâm. Lư phả chiế toàn bộ ơ ể on ngư i, chúng t a có n i ế n u c th c ờ ng thể ửdụg các dụg cụ khoa nhưcây lă cây cào, búa gõ (thấtinh c hâm), c ây dò huyệ(là y c ụ x n n y t t n, chữ bệh củ phư pháp Diệ Chẩ) cùng đế ngảcứ , dầ cù là, cao Salonpas, cụ nưc đ…đ an a n n iu iuu c ớá ể ong xoa, chà, dán, hơnóng, ch ưm lạh…t rên lư vừ tiệ lợ và làm hư phấ cá c bộ hậ củ cơ ể ờn ng a n i n p n a th ng giúp ta phòng và trịhữ g bệh thôn g t hư ng mộ cách hi ệ quả Chí nh vì vậ t a cầ phảbả vệ nn n ờ t u . y n io LƯ vì "Lư là Con Ng ư i". ờ NG ng Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 12 http://www.ebook.edu.vn n n c
 13. PHẦ MỞĐ U N Ầ GSTS Bùi Quố Châu c Nghiên cứ về ộ ặkhông phảl à mộ vấ đ mớ đi vớ các nưc có tru yề thốg y họ l âu đi , vì u b mt i t nề iố i ớ n n c ờ mặlà bộ hậ qua n trọg đi vớ con n gư i . Mọ tình cả , t âm l ý, si nh lý, bị l ý đu hiệ ra ở ộ t pn nối ờ i m nh ền b mặ Mặcòn dính liề vớ đu l à cơquan đ u khiể t oàn thân, nó cũ là n ơ có nhiề dâ y thầ ki nh, t. t n iầ iề n u n ng i mạh m áu, kinh l ạ c hạ qua. Do đ, mặlà n ơ rấnhậ c ả so vớ các phầ khác trong cơthể c c y ó t it ym i n . Theo Đ ông Y, mặc òn là nơ chứ nhi ề khí Dư ng và là nơ hộ tụ a y xuấphát củ c ác khí Dư ng. t a u ơ iih t a ơ i Trong hệhố g Châ m Cứ cũ ẫ còn m ộsố uyệtrên m ặvà c ũ đ đ ợ dùng đ chữ mộ số ịh tn u vn tht t ng ã ư c ể a t bn chứg. n Trong các tài liệ về au này c ủ Trung Quố t hấ có xuấhiệ Di ệ Chẩ vớ 24 Huyệt rên mặđ ợ us a cy tn n ni t t ưc ghi là đ trịịh củ t ạg phủ à t ứ hi. Tuy nhi ên, trên thự tế hông t hấ ai dùng thuầ t uý 24 huyệ ể bn an v c ck y n t này đ trị ị toàn thân. ể b nh Ngư c l ạ Phư ng Pháp Diệ Chẩ-Đề Khi ể L iệ Pháp, hoàn toàn dự trên c ơ ở há c, không phả ợ i, ơ n n iu n u a sk i theo hệhốg kinh lạ nhưcác huyệởmặđ có củ thể hâm , mà theo hệhốg mô hình phả chiế tn c t tã a c tn n u gọ là các Đ Hình. i ồ Thậvậ, trên cơ ở hừ kế iế t hứ c ủ nề Y Họ cổ ruyề và hi ệ đi , đc bi ệl à Châm Cứ, ty st a kn can ct n nạặ t u chúng tôi đ k ếhợ vớ nhữg phát hiệ t ừhự t ếâ m sàng, và tìm ra đợ sựli ên quan chặc hẽ iữ ãtpi n ntcl ưc t ga các bộ hậ trên m ặvớ cá c phầ t rong cơ ể Từđ, chúng t ôi đ hệhốg hóa c ác l oạdấ hiệ này, pn ti n th . ó ã tn iuu và xây dự g thành m ộbộ ôn c hẩ đán m ớ dự trên các Đ Hình. Và cũg từ ó, chúng tôi tìm n tm no i, a ồ n đ đợ nhữg quy luậchi phốgiữ bộ ặvà c ơ ể hư LuậPhả Chiế, LuậPhả Phụ, LuậĐ ng ưc n t i a mt th n : t n u t n c tồ Ứ g, LuậĐ i Xứ g, LuậBấT hốg Để , v.v… n tố n tt n im Qua đ chúng tôi đ ra m ộsố ách c hữ bị , chỉrong phạ vi bộ ặnhưChâm Cứ , Chích, Lể ề tc a nh t m mt u ó, , Day Bấ , Bôi Dầ, Dán C ao, Da y Ấ bằg các dụg cụ ò huyệnhư cây l ă cây cào, cây dò … m u nn n d t : n, Vớ hệhốg hóa hơ 500 Huyệởmặ kếhợ vớ nhữg Phác Đ Đề T rịó Hiệ QuảChúng t ôi đ i tn t t, t p i n ồiu c u , n ã trịư c m ộsố ác bị và ch ứg trên toàn thân. đợ tc nh n Càng thự tậ, càng nghiên cứ và qua kinh nghiệ lâm sàng, chúng tôi càng tin tư ng, vớ hệhốg cp u m ở i tn hóa này, kếhợ cùng các Phác Đ Đề Trịó Hi ệ Quảchúng t a có t hể hòng Bị và Tr ị ị m ộ tp ồiu c u , P nh B nh t cách hữ hiệ và nhanh chóng nhấ u u t. Nế nhưbạ c ó đc t in m ãnh liệvào khả ăg “ ự iề Chỉ củ Cơ ể và nế như ạ có dị u n ứ t nn T Đu nh a Th ” u bn p “thử qua phư ng pháp “Báo Bị Đ c Đ o” ủ Diệ Chẩ, chúng t ôi ti n rằg, bạ c ũg như ” ơ nh ộ á c a n n n nn chúng tôi chỉó t hểhố lên “ quảhậlà KỲDIỆ ” c tt tt U. Hãy “Thử nghiên c ứ, t hự tậ, rồ hãy phê phán, rồhãy “Tin”. Vì đ chính là ph ư ng pháp họ t ậ ” u cp i i ơ cp ó đy nghiêm túc và thậlà Khoa Họ. ầ t c Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 13 http://www.ebook.edu.vn n n c
 14. CƠS ỞLÝ THUYẾ CỦ DIỆ CHẨ T A N N GSTS Bùi Quố Châu c Đ NH NGH Ĩ Ị A Diệ chẩ (ch ẩ đ vùng m ặ là phư ng pháp ch ẩ đ d ự vào sựkh ả sát b ằ nhi ề hình ơ n n n oán t) n oán a o ng u thứ khác nhau nh ư nhìn bằ mắ khám bằ tay, hoặ bằ các dụ cụhay máy móc, nhằ c : ng t, ng c ng ng m phát hiệ nhữ biể hiệ về ệ lý xuấ hi ệ mộ cách có h ệ ố trên khuôn mặ củ bị n ng u n b nh t n t th ng t a nh nhân. Nhữ thuyế củ diệ chẩ đ ợ trình bầ d ư i đ h ầ h ế đ ợ xây d ự g từnhữ kinh n ưc y ớ ây, u t, ư c ng ta n n ng nghiệ lâm sàng thự tiễ đ đ ợ kiể nghiệ rấnhiề lầ và đ ợ phân loạ theo 8 bộnhư c n ã ưc ưc m m mt u n, i sau: 1. THUYẾ PH Ả CHIẾ T N U Vũtr ụ xã h ộ và con ng ư i là m ộ th ể ố nhấ (vạ v ậ đng nhấ th ể Do đ con ngư i là sự ờ n tồ ờ , i t th ng t t ). ó, phả chiế củ vũtrụ ân thân tiể thiên đa). Trong con ngư i, m ỗ bộphậ đc thù (ví d ụ ư ị ờ nặ n ua (nh u i nh mặ bàn chân, bàn tay, loa tai, mũ m ắ v.v…) đu phả chi ế cái tổ th ể ủ nó (tứ là cơthể ề t, i, t, n u ng ca c ). Mặ là m ộ bộphậ tiêu biể đi di ệ cho toàn cơth ể Do đ mọ tr ạ thái t hu ộ về u, ạ n t t n . ó, i ng c tâm lý, sinh lý, bị lý củ con ng ư i, đu đ ợ bi ể hiệ trên b ộmặ Hay nói mộ cách khác hơ bộmặ ờ ề ưc nh a u n t. t n: t chính là tấ gư ng ph ả chi ế ghi nh ậ m ộ cách có hệ ố có chọ lọ nhữ gì thuộ về mơ n u, n t th ng, n c, ng c phạ vi con ng ư i, ởtr ạ thái tĩ và đ ng củ nó. Thuy ếnày đ ợ áp dụ vào khoa di ệ chẩ ờ ộ ưc m ng nh a t ng n n nhưsau: Mỗ huyệ trên mặ là để ph ả chiế củ mộ hay nhiề huy ệtrong c ơ ể ư ng ứ g vớ nó. th t ơ n i t t im n ua t u t i 2. THUYẾ BIỂ HIỆ T U N Thuyếbi ể hiệ đợ biể hiệ qua 3 góc đ: tu n ưc u n ộ  Không gian: nhữ g gì bên trong sẽ iệ ra bên ngoài, nhữg gì bên dư i sẽ iệ lên trên. n hn n ớ hn  Thờ gi an: i -nhữ g gì sắ xẩ ra sẽ ư c báo t rư c. n py đợ ớ -nhữ g gì đ x ẩ ra đu lư l ạdấ vế n ãy ề u i u t. -nhữ g gì đ x ẩ ra đu lư l ạbi ể hiệ. n ang y ềui u n  Biể Hiệ Bịh Lý: nhữ g biể hiệ này (xu ấhi ệ dư i nhi ề dạg khác nhau) đợ thể u nn n un tnớ un ưc hiệ t rên m ặmộc ách c ó hệhốg và có chọ l ọ, đ ợ gọ là bi ể hiệ bị lý (ha y n t t tn n c ưc i u n nh thông tin bịh lý). Chúng có t ính chấ2 chi ề thu ậ nghị và đc bi ệnơ có biể hiệ n t u n ch ặti u n bị lý cũ g l à nơ đ u t rịịh. Ví dụtàn nhang n ơ mặlà bi ể hiệ c ủ bịh lý và nh n i iề b n : it u nan cũ là nơ chữ bịh. an ng i Ngoài ra mỗ dạg biể hiệ bịh lý cho m ỗý nghĩkhác nha u. in u nn i a Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 14 http://www.ebook.edu.vn n n c
 15. 3. THUYẾ PH Ả H IỆ T N N Theo luậ biể hiệ dấ hi ệ b ị xuấ hiệ theo tỷ ệ ậ v ớ bị tr ạ hay s ựsuy kém sứ t u n, u u nh t n l thu n i nh ng c khỏ c ủ cơth ể Tuy nhiên, có sựph ả nghị trong mộ sốtr ư ng hợ nhưsau: ờ ea . n ch t p Có quá nhiề dấ vếha y đ m báo bị so vớ bị t rong c ơ ểhay có quá ít, hoặ không có dấ vế uut iể nh i nh th , c ut nào báo bị , so vớ bị t ậđng xẩ ra tron g c ơ ể Hi ệ tư ng này, đợ ví nhưmạg l ưi thông ti n nh i nh t a y th . nợ ưc n ớ từ ơ ểên m ặbịốloạ hay tắ nghẽ. Cá c trư ng hợ này th ư ng ít có giá t rịề ặchẩ đá n c th l t ri n c n ờ p ờ v mt no hay trịiệ. lu 4. THUYẾ CỤ BỘ T C Khi mộc ơ t quan hay mộbộ hậ nào trong cơthểc ó sựbấổ tiề tàng, hay đ th ờkỳ t pn , tn m i ang diễ t iế, t hì DA tạvùng đ sẽ ấhiệ nhữg dấ hi ệ báo bịh tư ng ứg. Quy luậnày chi phố nn i ó xu t n n u u n ơn t i trên toàn cơ ể ơ là bộ ặ Ví dụ da ở ùng gan có tàn nhang, n ốruồ(đn hay đ) hoặ tia máu th h n m t. : v t ie ỏ c có nghĩl à gan có bị . Thu yếnày khi ứg dụg vớ phư ng pháp Diệ Chẩ còn đ ợ ứ g dụg như nh t n n i ơ n n ưc n n a sau: Mỗ huyệngoài tác dụg ở a (t ớ các cơ i t n x i quan), nó còn có tác dụg cụ bộ tạchỗ và lân cậ nữ. Ví n c (i ) na dụhuyệ188, n goài tác dụg làm giả đu c ổ áy và hạ uyếá p, còn làm sáng mắ(vì ởgầ mắ . : t n ma g ht t n t) Huyệ180, ngoài tác dụg l àm gi ả đu ngón ta y cái, c òn có tác dụg làm giả đu vùng thái dư ng t n ma n ma ơ (vì ở ùng thái dư ng). v ơ 5. THUYẾ Đ NG BỘ TỒ Có sựtư ng ứg về ị í , số ư ng, sắ đ, hình thái và thờ kỳ uấhi ệ, giữ cá c loạdấ báo bịh ơn v tr lợ cộ i xt n a iu n trên mặvà bên d ư i cơthể T uy nhiên, đ k hi cũg c ó ngoạl ệc ác dấ hiệ bá o bị chỉ uấhi ệ t ớ . n i: un nh xt n ôi một rong ha i nơ (ho ặ t rên mặhoặ bên dư i cơthể, hoặ xuấhiệ không đng thờ vớnha u và có t c t c ớ ) c tn ồ ii i khi không cùng lúc vớb ị , thậ chí xuấhi ệ rấxa thờ kỳ ị tậxẩ ra . i nh m t nt i b nh t y 6. THUYẾ BIẾ DẠ G T N N Các dấ hi ệ báo bịh trên m ặkhông phảbấbiế, m à trái lạ thư ng ha y thay đi tính c hấ m ầ sắ u u n t itn i, ờ ổ t, uc và hình thái tùy theo thờ gia n, mứ đ (nặg, nhẹ, tình trạg và di ễ ti ế bị t ậc ủ từ g cá nh ân. Ví i cộ n ) n n n nh t a n dụbị t rạg đng diễ ti ế thì tàn nhang hay v ếnám nơ vùng da tư ng ứ g vớc ơ : nh n a nn t ơn i quan hay bộ hậ pn i bịị c ó mầ sắ đm hơ hoặ bóng hơ Ngư c l ạ khi bị nơ cơ b nh u cậ c ợ i, nh i quan đ thuyên giả , ha y bớđ, m ti n n. ó thì vùng da đ có m ầ nh ạhơ Tuy nhiên, vẫ có m ộvài trư ng hợ ngoạlệ hư nố ruồở ạ u t n. n t ờ p in:t i c nh ó nhân trung báo bịh ở oãn sào, m ặ dù ch ữ hếbịh tạnoãn sào thì nốruồvẫ không bi ế m ấ n n c atn i t in n t. 7. THUYẾ Đ NG ỨNG TỒ Nhữ g gì giốg nha u hay tư ng tựnhau t hì có liên hệ ậthiế tìm vềkếchặvà tác đng l ẫ nhau. n n ơ mt t, ,t t ộ n  ThuyếĐ ng Hình Tư ng Tụ tồ ơ Nhữ g gì có hình dạg tư ng tựnhư n n ơ nhau, thì có liên hệ ật hiếvà tác đng lẫ nh au. Ví dụcá nh mt t ộn : mũcó hình dáng tư ng t ự hưmông, do đ liên hệớm ông. Hoặ sốg mũc ó hình dáng tưng t ự ơ n ti cn i ơ i ó như ốg lư do đ có liên h ệớ sốg lư sn ti n ng, ó ng. Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 15 http://www.ebook.edu.vn n n c
 16.  ThuyếĐ ng Tính Tư ng Liên tồ ơ Nhữ g gì có tính chấtư ng tựnhau t hì có liên hệ ậthiế thu hút và tác đng lẫ nhau qua hình thứ n tơ mt t, ộ n c tă cư ng (sinh) ha y hoá giảlẫ nhau (khắ). ng ờ in c 8. THUYẾ GIAO TH O A T Thông thư ng thì các d ấ hiệ chẩ đán hi ệ ra ở ùng bên v ớc ơ ờ u u no n c i quan hay bộ h ậ bịịh. Ví dụgờ p n bn : mày bên mặc ủ bị nhâ n có dấ hi ệ báo bịh, thì cánh tay bên mặcủ bị nhân bị au (vì gờmày t a nh u u n t a nh đ liên hệớ cánh t ay). Như có m ộsố á c dấ hi ệ chẩ đ án (dấ hiệ báo bị ) ởvùng mắ ta y, ti tc u u no u u nh t, ng chân, buồg trứ g, và mông củ đ hình trên m ặt hỉ thoảg có tí nh giao t hoa đi vớ mộ số ịh n n aồ t nh n ố i t bn nhân. Hiệ tư ng này, c ũg thấ x ẩ ra đi vớ c ác huyệở ác vùng và b ộ hậ nói t rên. Tr ư ng hợ nợ n yy ối tc pn ờ p này, thư ng có sựgi a tăg mứ đ nhậ c ả nơ huyệhoặ t ình trạg bị đi vớ các bộ hậ nói trên. ờ n cộ y m i t c n nh ố i pn Ví dụchân m ày bên phảc ó tàn nhang, thì cánh tay bên trái có bị . Đ i vớ nhữ g tình trạg gia o thoa : i nh ối n n này, bị trạg thư ng nặg hơ bình thư ng. nh n ờ n ờ n Trên đ là 8 thuyếcă bả củ phưng pháp Di ệ Chẩ. Đ đt đ ợ kếquảố trên lâm sàng, ngoài tnna ơ n n ể ạ ưc t tt ây việ nắ vữ g 8 thuyếcă bả trên, ngư i á p dụg còn phảbiếlinh đng vậ dụg mộc ách sáng t ạ cmn tnn ờ n it ộ nn t o tùy theo từg c a bị . n nh Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 16 http://www.ebook.edu.vn n n c
 17. GIẢ YẾ 8 THUYẾ CĂ BẢ NU TN N 1. THUYẾ PH Ả CHI Ế N N U Mỗ huyệtrên m ặlà để phả chiế củ m ộha y nhi ề huyệtrong cơthểư ng ứg vớ nó. i t t im n ua t u t tơ n i Ví dụ hư ệ8 vừ l à để phả c hiế c ủ ti m cũg l à đ m phả c hiế c ủ tu yế giáp t rạg. n huy t a im n ua n iể n ua n n Thuyếnày ứ g dụg đ c hẩ đán bị qua sự hát hiệ nhữ g Sinh Huyệtrên vùng mặ Si nh huyệ t n n ể no nh p n n t t. t (đ th ố, ngứ, c ứg, mề , v.v …) phát hiệ nơ vùng cơ n a n m ni quan hay bộ hậ nào, thì cơquan hay bộ pn au, phậ đ đng bịị . nóa b nh 2. THUYẾ BI Ể HI Ệ T U N Biể hiệ bị lý (hay thông tin bị lý) có tính chấ2 chi ề thuậ và nghị ngh ĩlà n ơ có biể u n nh nh t u n ch, a i u hiệ b ị lý, thì nơ đ cũ l à nơ ch ữ trị ị Ngoài ra m ỗ dạ biể hiệ bị lý cho m ỗ ý n nh i ó ng i a b nh. i ng u n nh i nghĩ khác nhau. a Thuyế này ứ dụ đ ch ẩ đ bị qua sựphát hiệ nhữ dấ hi ệ (nám, tàn nhang, m ụ ng ng ể n oán nh t n ng u u n, v.v…) xuấ hi ệ trên vùng da mặ. Sựxu ấ hi ệ củ nhữ dấ hi ệ cho ng ư i áp d ụ bi ế m ứ ờ t n t t na ng u u, ng t c đ bị nặ hay nh ẹnhi ề hay ít, thuộ về ơquan hay b ộphậ đ ộ nh ng , u cc n ó. Ví dụtrên da mặvùng gan xuấhiệ t àn nhang, nghĩlà báo hiệ gan có bịh. Như nế t rên da mặ : t tn u n ng u t a vùng gan lạxuấhiệ t hêm mụ bọ, thì b ị gan có m ụ bọ và tàn nhang, sẽ ặg hơ là b ị ga n chỉ i tn nc nh nc nn nh n có tàn nhang (mỗdạg biể hi ệ bị l ý cho mỗ ý nghĩkhá c nhau). T ư ng tựnhưthay vì, mọ t àn in u n nh i a ơ , c nhang thì vùng gan đ mọ m ụ bọ. Nế đm so t hờ gi an chữ t rị ụ bọ vớt àn nhang, thì mụ bọ c nc ue i a mn c i nc ó trị au hơ nên bịh gan c ó mụ bọ nhẹ ơ m n nc h n. n, 3. THUYẾ PH Ả H IỆ T N N Thuyếnày ứ dụ đ ch ẩ đ b ị qua sựphát hiệ nhữ dấ hi ệ (nám, tàn nhang, mụ ng ng ể n oán nh t n ng u u n, v.v) xuấ hiệ trên vùng da mặ theo tỷlệ ậ v ớ c ă b ị Tuy nhiên, đ khi khó ứ dụ vì t n t thu n i n nh. ôi ng ng, tạ vùng bị ị có quá nhiề dấ hiệ hoặ giả ạkhông có d ấ hiệ nào. Thuy ế này tư ng tự ơ i b nh, uu u, c li u u t nhưthuyế thứhai (thuyếbi ế hiệ đu thông qua nhữ dấ hiệ đ ch ẩ đ n), ề u ể n oán. t t n ng u 4. THUYẾ CỤ BỘ T C Thuyếnày ứ dụ đ ch ẩ đ án bị qua sựphát hiệ nhữ dấ hi ệ (nố ru ồ tàn nhang, ng ng ể n o t nh n ng u u t i, mụ v.v…) xu ấ hiệ không nh ữ trên vùng da m ặ mà còn kh ắ c ả n, t n, ng t, p toàn thân. So vớ thuyếthứhai và thứba (thuyếbiể hi ệ và thuyếphả hiệ) t hì thuyếnày ứ g dụg rộg hơ i t tn n t nn t n n n n. Đ c biệnhấc ủ thu yếnày là: ặt ta t Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 17 http://www.ebook.edu.vn n n c
 18. Mỗ huyệngoài tác dụg ở a (t ớ các cơ i t n x i quan), nó còn có tác dụg cụ bộ tạchỗ và lân cậ nữ. n c (i ) na Ví dụhuyệ188 n goài tác dụg làm giả đu c ổ áy và hạ uyếá p, còn làm sáng mắ(vì ởgầ m ắ. : t n ma g ht t n t) 5. THUYẾ Đ NG BỘ TỒ Thuyếnày ứ dụ đ ch ẩ đ b ị qua sựphát hiệ nhữ dấ hi ệ (nố ru ồ tàn nhang, ng ng ể n oán nh t n ng u u t i, mụ v.v…) cùng xu ấhi ệ không nh ữ trên vùng da mặ mà còn xuấ hi ệ n ơ vùng bị ị n, t n, ng t, t ni b nh. Tuy nhiên, đ khi cũ có ngoạ lệ các dấ hi ệ báo bị ch ỉ ấ hiệ mộ trong hai n ơ (ho ặ ôi ng i: u n nh xu t n t i c trên mặ ho ặ bên dư i c ơthể hoặ xuấ hiệ không đ ng thờ vớ nhau, và có khi không cùng ớ ồ t, c ), c t n ii lúc vớ bị thậ chí xuấ hiệ r ấxa th ờ kỳ ị tậ xẩ ra. i nh, m t nt i b nh t y Ví dụ Trên vùng da mặ gan có tàn nhang, thì vùng gan trên l ư hay ng ự có thể nố ruồ hay : t ng c, có t i mụ ngứ cùng mộ lúc. Hoặ có th ể ụ ngứ có tr ư c, rồ tàn nhang có sau, hay có tàn nhang, ới n a t c mn a mà không có mụ ngứ và ngư c lạ Hoặ nhiề khi, không có m ụ ngứ và không có tàn nhang, ợ i. n a c u n a như lạ có sinh huyệ t ạvùng gan. ng i ti 6. THUYẾ BIẾ DẠ G T N N Thuyếnày ứ dụ đ ch ẩ đ b ị qua sựphát hiệ nhữ dấ hi ệ báo bị trên mặ Dấ ng ng ể n oán nh t n ng u u nh t. u hiệ báo bị này không ph ảbấ bi ế mà trái lạ thư ng hay thay đi tính ch ấ mầ sắ và hình ờ ổ u nh it n, i, t, uc thái tùy theo thờ gian, m ứ đ (n ặ nh ẹ v ề c ộ ng, tình tr ạ và di ễ tiế b ị t ậc ủ từ cá nhân. i ) ng n n nh t a ng Ví dụ bị tr ạ đ diễ ti ế thì tàn nhang hay v ếnám n ơ vùng da tư ng ứ vớ cơquan hay ơ ng i : nh ng ang nn t i bộ ậ b ị ị có mầ sắ đm hơ hoặ bóng hơ Ng ư c lạ khi b ị nơ cơquan đ thuyên u cậ ợ i, ph n b nh n c n. nh i ó giả hay bớ đ thì vùng da đ s ẽ mầ nhạ hơ Tuy nhiên v ẫ có m ộ vài trư ng hợ ngo ạl ệ ờ m, t i, ó có u t n. n t p i như nố ruồ ởc ạ nhân trung báo b ị ởnoãn sào mặ dù chữ hế bị tạnoãn sào thì n ố ruồ :t i nh nh c a t nh i t i vẫ không bi ế mấ n n t. 7. THUYẾ Đ NG ỨNG TỒ Thuyếnày ứ dụ đ ch ữ tr ị ị qua sựứ dụ thuyế đng hình tư ng tụ ữ gì có ng ng ể a b nh tồ ơ t ng ng (nh ng hình dạ tư ng t ựnhưnhau th ì có liên hệ ậthi ếvà tác đng l ẫ nhau), và thuyế đng tính ng ơ ộ tồ mt t n tư ng liên (nh ữ gì có tính ch ất ư ng tựnhau thì có liên h ệ ậ thiế thu hút và tác đng l ẫ ơ tơ ộ ng mt t, n nhau qua hình thứ t ă c ư ng (sinh) hay hoá giả lẫ nhau (kh ắ c ng ờ in c). Ví dụ số mũ có hình dáng t ư ng t ựnhưsố l ư do đ có liên hệ ớ s ố lư (đ ng hình ơ t i ng ng ồ : ng i ng ng ó tư ng tụ Hay huyệ34 liên h ệớ Tim (h ỏ thì tă cư ng hỗ ợ(sinh) cho huyệ124 liên h ệớ ơ ng ờ ). t ti a) tr t ti Tỳ(thổ và b ị gi ảbở huyệ 300 liên hệ ớ thậ (thủ (đ ng tính tư ng liên). y) ồ ơ ) hóa ii t ti n 8. THUYẾ GIAO TH O A T Thuyếnày ứ dụ đ ch ẩ đ b ị qua sựphát hiệ nhữ dấ hi ệ hi ệ ra ở ng ng ể n oán nh cùng bên v ớ c ơ t n ng u u n i quan hay bộ ậ b ị ị ph n b nh. Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 18 http://www.ebook.edu.vn n n c
 19. Ví dụgờ ày bên mặc ủ bị nhân c ó dấ hi ệ báo bịh thì cánh tay bên mặcủ bịh nhân bị au (vì :m t a nh u u n tan đ gờmày liên hệớ cánh t ay). ti Như có mộ s ốcác d ấ hiệ ch ẩ đ ng t u u n oán (d ấ hiệ báo b ị ởvùng m ắ tay, chân, u u nh) t, buồ tr ứ và mông củ đ hình trên m ặ thỉ tho ả có tính giao thoa đ i v ớ m ộ số ng ng, aồ t nh ng ối t bị nhân. Hi ệ tư ng này cũ thấ xẩ ra đ i v ớ các huy ệ ởcác vùng và b ộph ậ nói nh nợ ng yy ối t n trên. Trư ng h ợ này, thư ng có s ựgia t ă m ứ đ nh ậ cả n ơ huy ệ hoặ tình trạ p ng cộ ym i t c ng ờ ờ bị đ i vớ các bộphậ nói trên . nh ố i n Ví dụchân m ày bên phảc ó tàn nhang thì cánh tay bên trái có bị . Đ i vớ nhữ g tình trạg gia o thoa : i nh ối n n này bị trạg thư ng nặg hơ bình thư ng. nh n ờ n ờ n Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 19 http://www.ebook.edu.vn n n c
 20. CƠSỞLÝ THUYẾ CỦ ĐỀ KHIỂ LIỆ T A IU N U PHÁP GSTS Bùi Quố Châu c Đ NH NGH Ĩ A Ị Đề Khiể Liệ Pháp là phư ng pháp PHÒNG và TRỊ Ị bằ cách tác đng vớ nhiề hình thứ ơ ộ iu n u B NH ng i u c khác nhau (châm, chích, lểhơnóng, chư m nóng, chư m lạ xoa, day, dán cao, b ấ ấ vuố bôi ờ ờ nh, , m, n, t, dầ xung đ n, v.v…) vào nh ữ Vùng và Ph ạ Vi B ộ ặ Vì bộ ặ nằ trong ph ạ vi đu não, và iệ ầ u, ng m M t. mt m m vì nhữ huyệtrên mặcó tính cách đ u khi ể các bộ ậ trong cơ ể iề th (giúp cơ ể iề ch ỉ từcơ th đ u ng t t n ph n nh quan đu não), nên phư ng pháp này gọ là Đề Khiể Li ệ Pháp. Nế xét trên lý thuyếĐề khiể và ầ ơ i iu n u u t iu n Thông Tin Sinh Vậh ọ thì mỗ huyệ trên Mặ là mộ trạ thu, phát, thông tin củ cơthểđng thờ ;ồ t c, i t t tm a i cũ là nơ đ t ự iề Chỉ Xử thôn g tin. Có thể mỗ huyệ v ừ là mộ b ộ ậ Nhậ - i ể Đu ng nh, Lý nói i ta t ph n n Phát thông tin, vừ là mộ bộ ậ Đề Chỉ thông tin. a t ph n i u nh CÁC THUYẾ TRONG Đ Ề KHIỂ LI Ệ PHÁP T IU N U 1. ThuyếĐ ng Bộ hố g Để tồ Tn im Khi trong cơth ể sựb ấổ x ẩ ra tạm ộ cơquan hay bộphậ nào đ th ì ngoài nhữ triệ có tn y i t n ó, ng u chứ như cả giác đ t ạ chỗ(c ụ bộ mà còn xuấ hiệ mộ hay nhiề chỗđ t ư ng ứ (đ ngau ơ ng ồ ng :m au i c) t n t u bộ ố để t ạ vùng phả chi ế củ nó ởtrên Mặ Nh ữ cả giác như đ thố c ộ m ỏ th ng i m) i n ua t. ng m : au, n, m, i, tứ nhói, tê, nhứ nóng, rát, v.v…tạnh ữ để đ này, luôn t ỷ ệ ậ v ớ m ứ đ và tình cộ c, c, i ng i m au l thu n i trạ củ bị ch ứ đ x ẩ ra. Do đ khi để đ đ gia t ă th ì bị tình thêm nặ hoặ ng a nh ng ang y ó, i m au ó ng, nh ng, c đ m đ đ gi ả thì bị cũ gi ả theo. Và khi để đ (hay c ả giác) đ không còn đ iể au ó m, nh ng m i m au m ó au nữ thì c ũ có ngh ĩlà, cơ b ị đ đ ợ dứ để hoàn toàn. n nh ã ư c t i m a, ng a Thậ ra, c ả giác đ xu ấ hiệ cùng mộ lúc ( đng bộ v ớ bị đ x ẩ ra trong cơth ể và cả ồ t m au t n t ) i nh ang y , m giác đ đ c ũ chỉ mộ trong nhữ bi ể hiệ củ bị lý mà thôi. Trên thự tế ngoài nhữ au ó, ng là t ng u n a nh c, ng cả giác đ vừ nêu trên, còn có rấ nhiề d ạ bi ể hiệ khác th ư ng và bấ thư ng khác cũ ờ ờ m au a t u ng u n t ng xẩ ra đng bộvớ că bị đ x ẩ ra. Cho nên, khi ch ẩ đ và tr ị ị chúng ta c ũ c ầ ồ y i n nh ang y n oán b nh, ng n phả lư tâm đn. N ế không thì s ựch ẩ đ b ị sẽ ế n oán nh kém đ phầ chính xác. iu u i n 2. Thuyế Bấ Thố g Để t t n im ThuyếBấ Th ố Để là thuyế nhằ mụ đ bổsung cho Thuyế Đ ng BộThố Để thêm tồ tt ng i m t m c ích ng i m rõ ràng. Tư ng t ựnhưThuyế Đ ng Bộ ố Đ ể khi mộ cơquan hay bộ ậ nào trong cơ ơ tồ Th ng i m, t ph n thể bị thì n ơ vùng t ư ng ứ vớ nó trên Mặ cũ g sẽ ấhi ệ m ộ hay nhiề để không ơ ng i có nh, i t, n xu t n t u im đ (bấ th ố để hoặ có c ả giác đ ít h ơ so vớ để bên cạ Đ c bi ệ nhữ để nh. ặ au t ng i m), c m au n i im t, ng i m Giáo Trình Di ệ Chẩ Họ Page 20 http://www.ebook.edu.vn n n c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản