Đồ án môn học thiết kế máy, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
209
lượt xem
60
download

Đồ án môn học thiết kế máy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưới kết cấu chỉ thể hiện được tính định tính để xác định được hộp tốc độ có phân bố theo hình rẽ quạt chặt chẽ hay không ? Còn đồ thị vòng quay cho ta tính được cụ thể tỷ số truyền , số vòng quay và số răng của các bánh răng trong hộp tốc độ. Động cơ đ• chọn theo máy chuẩn có P = 7 (KW) và nđc = 1440 vph/ Ta chọn số vòng quay trên trục I qua bộ truyền bánh răng theo máy chuẩn có tỷ số truyền io = 26 / 54...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học thiết kế máy, chương 2

 1. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Ch-¬ng II: TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®éng häc cña m¸y 2.1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®éng häc hép tèc ®é 2.1.1. TÝnh to¸n th«ng sè thø t- vµ lËp chuçi sè vßng quay: Víi ba th«ng sè cho tr-íc: Z = 18 ,  = 1.26 Vµ nmin = 30 vßng/phót Ta cã : n1 = nmin = 30 vßng/phót n2 =  . n1 = 1,26 . 30 = 37,8 vßng/phót n3 =  . n2 = 2 . n1 ............................ nz =  . nz-1 = n1. z-1 (1) Tõ c«ng thøc (1) ta x¸c ®Þnh ®-îc chuçi sè vßng quay trôc chÝnh n1 = nmin = 30 n10= n9.  = 240,14 vßng /phót vßng /phót n2 = n1.  = 37,8 n11= n10.  = 302,57 n3 = n2.  = 47,63 n12= n11.  = 381,24 n4 = n3.  = 60,01 n13= n12.  = 480,36 n5 = n4.  = 75,61 n14= n13.  = 605,25 n6 = n5.  = 95,27 n15= n14.  = 762,62 n7 = n6.  = 120,05 n16= n15.  = 960,90 n8 = n7.  = 151,26 n17= n16.  = 1210,74 n9 = n8.  = 190,58 n18= n17.  =1525,53 VËy nmax = n18 = 1525.,53 2.1.2. Ph-¬ng ¸n kh«ng gian, lËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n KG, vÏ s¬ ®å ®éng a. Ph-¬ng ¸n kh«ng gian cã thÓ bè trÝ Z=18 = 9 . 2 (1) Z=18 = 6. 3 (2) Z=18 = 3. 3. 2 (3) Z=18 = 2. 3. 3 (4) Z=18 = 3. 2. 3 (5) §Ó chän ®-îc PAKG ta ®i tÝnh sè nhãm truyÒn tèi thiÓu: Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu(i) ®-îc x¸c ®Þnh tõ Umin gh=1/4i = nmin/n®c 1 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 2. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y n min 1  = n dc 4i n dc 1440  imin = lg /lg4 = lg /lg4 =2,79 n min 30  Sè nhãm truyÒn tèi thiÓulµ i  3 Do i  3 cho nªn hai ph-¬ng ¸n (1) vµ (2) bÞ lo¹i. VËy ta chØ cÇn so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n KG cßn l¹i. LËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n KG Ph-¬ng ¸n 3. 3. 2 2.3.3 3.2.3 YÕu tè so s¸nh + Tæng sè b¸nh r¨ng 2(3+3+2) 2(2+3+3) 2(3+2+3) Sbr=2(P1+P2+.. .. .. +Pi) =16 =16 =16 + Tæng sè trôc(kh«ng 4 4 4 kÓ trôc chÝnh) S = i+1 +Sè b¸nh r¨ng chÞu 2 3 3 Mxmax +ChiÒu dµi L 17b +16f 17b +16f 17b +16f + C¬ cÊu ®Æc biÖt Ta thÊy r»ng trôc cuèi cïng th-êng lµ trôc chÝnh hay trôc kÕ tiÕp víi trôc chÝnh v× trôc nµy cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay víi sè vßng quay tõ nmin  nmax nªn khi tÝnh to¸n søc bÒn dùa vµo vÞ trÝ sè nmin ta cã Mxmax. Do ®ã kÝch th-íc trôc lín suy ra c¸c b¸nh r¨ng l¾p trªn trôc cã kÝch th-íc lín. V× vËy, ta tr¸nh bè trÝ nhiÒu chi tiÕt trªn trôc cuèi cïng, do ®ã 2 PAKG cuèi cã sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax lín h¬n cho nªn ta chän ph-¬ng ¸n (1) ®ã lµ ph-¬ng ¸n 3x3x2. 2.1.3. Chän ph-¬ng ¸n thø tù øng víi PAKG 3x3x2 . Theo c«ng thøc chung ta cã sè ph-¬ng ¸n thø tù ®-îc x¸c ®inhlµ K! Víi K lµ sè nhãm truyÒn, K=i = 3 => ta cã 3! = 6 PATT. B¶ng l-íi kÕt cÊu nhãm nh- sau: 2 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 3. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 3x3x2 3x3x2 3x3x2 I II III II I III III II I [1] [3] [9] [3] [1] [9] [6] [2] [1] 1 1 3 3 9 3 3 1 1 9 6 6 2 2 1 3x3x2 3x3x2 3x3x2 I III II II III I III II I [1] [6] [3] [2] [6] [1] [6] [1] [3] 1 1 6 6 3 2 2 6 6 1 6 6 1 1 3 3 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 4. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Ta cã b¶ng so s¸nh c¸c PATT nh- sau : PAKG 3x3x2 3x3x2 3x3x2 PATT I II III II I III III II I L-îng më [1] [3] [9] [3] [1] [9] [6] [2] [1] (X) xmax 9 = 8 9 = 8 2*6 = 16 KÕt qu¶ §¹t §¹t Kh«ng ®¹t PATT I III II II III I III I II L-îng më [2] [6] [6] [1] [1] [6] [3] (X) [1] [3]  max x  = 16 2*6  = 16 2*6  = 16 2*6 KÕt qu¶ Kh«ng ®¹t Kh«ng ®¹t Kh«ng ®¹t Theo ®iÒu kiÖn (P-1)Xmax  8 cã 2 PATT ®¹t, kÕt hîp víi l-íi kÕt cÊu ta chän PATT lµ PATT ®Çu tiªn : [1] [3] [9] V× víi PATT nµy th× l-íi kÕt cÊu ph©n bè theo h×nh rÏ qu¹t ®Òu ®Æn vµ chÆt chÏ nhÊt. 2.1.4. Qua b¶ng so s¸nh l-íi kÕt cÊu nhãm ta chän 4 ph-¬ng ¸n ®iÓn h×nh ®Ó vÏ l-íi kÕt cÊu ®Æc tr-ng. PATT 1 PATT 3 I I 3(1) 3(3) II II 3(3) 3(1) III III 2(9) 2(9) IV IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 xmax= 9 =8 xmax= 9 =8 PATT 2 PATT 4 I I 3(1) 3(2) II II 3(6) 3(6) III III 2(3) 2(1) IV IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Râ rµng ta thÊy PATT 1 cã l-íi kÕt cÊu ph©n bè theo h×nh rÏ qu¹t ®Òu ®Æn vµ chÆt chÏ nhÊt 4 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 5. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 5 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 6. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 2.1.5 VÏ ®å thÞ vßng quay vµ chän tØ sè truyÒn c¸c nhãm . L-íi kÕt cÊu chØ thÓ hiÖn ®-îc tÝnh ®Þnh tÝnh ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc hép tèc ®é cã ph©n bè theo h×nh rÏ qu¹t chÆt chÏ hay kh«ng ? Cßn ®å thÞ vßng quay cho ta tÝnh ®-îc cô thÓ tû sè truyÒn , sè vßng quay vµ sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng trong hép tèc ®é. §éng c¬ ®· chän theo m¸y chuÈn cã P = 7 (KW) vµ n®c = 1440 v/ph Ta chän sè vßng quay trªn trôc I qua bé truyÒn b¸nh r¨ng theo m¸y chuÈn cã tû sè truyÒn io = 26 / 54 lµ n0. Víi io = 26 / 54 => ta cã no = n®c * io = 1440 * 26 / 54 = 693.33 v/ph §Ó dÔ vÏ ta chän trong chuçi vßng quay vµ lÊy no = n15 = 762,62 v/ph TÝnh tû sè truyÒn c¸c nhãm víi nhãm 1: víi nhãm 2: víi nhãm 3: 4 chän i1=1/ chän i4=1/4 chän i7 =1/6 v× i1: i2: i3 =1::2 v× i4: i5: i6=1:3:6 v× i7: i8 =1:9 ta cã : i2 =1/3 ta cã: i5=1/ ta cã : i8= 3 2 i3 =1/ i6=2 Tõ ®ã ta vÏ ®-îc ®å thÞ vßng quay: n ®c =1440v/ph io I no i1 3(1) i2 i3 II i4 i6 3(3) i5 III i7 2(9) i8 IV 6 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 7. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 2.1.6 TÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo tõng nhãm truyÒn Ta tÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo ph-¬ng ph¸p béi sè chung nhá nhÊt : Víi nhãm 1: i1 =1/4 = 1/ 1.26 4 = 16/ 39 = f1 / g1 ta cã f1+g1= 55 i2 =1/3 = 1/ 1.26 3 = 19/ 36 = f2 / g2 ta cã f2+g2= 55 i3 =1/2 = 1/ 1.26 2 = 22/ 33 = f3/ g3 ta cã f3+g3= 55 béi sè chung nhá nhÊt lµ K=55 víi Zmin=17 ®Ó tÝnh Emin ta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt Do gi¶m tèc cho nªn ta tÝnh : Emin= Zmin C = Z min f1  g1 ) = 17.55 = 1,1 tõ ®ã ta cã E=1 f1 .k 16.55  Z = E.K = 1.55 = 55. f1 16 Z1 = . Z = .55 =16 f 1  g1 55 g1 39 Z ’1 = . Z = .55 = 39  i1=16/ 39 f1  g1 55 f2 19 Z2 = . Z = .55 = 19 f2  g2 55 g2 36 Z ’2 = . Z = .55 = 36  i2 = 19/ 36 f2  g2 55 f3 22 Z3 = . Z = .55 = 22 f3  g3 55 g3 33 Z ’3 = . Z = .55 = 33  i3=22/ 33 f3  g3 55 nhãm 2 i4 = 1/4 = 1/ 1.26 4 = 18/ 47 ta cã f4+g4= 65 i5 = 1/ = 1/ 1.26 = 28/37 ta cã f5+g5= 65 i6 =  = 1.26 2 2 = 39/ 26 ta cã f6+g6= 65 béi sè chung nhá nhÊt lµ K= 65 víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã l-îng më lín nhÊt Do gi¶m tèc cho nªn ta tÝnh : Emin= Zmin C = Z min  f 4  g 4 ) = 17.65
 8. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y g4 47 Z ’4 = . Z = .65 = 47  i4 =18/47 f4  g4 65 f5 28 Z5 = . Z = .65 = 28 f5  g5 65 g5 37 Z ’5 = . Z = .65 = 37  i5=28/37 f 5  g5 65 f6 39 Z6 = . Z = .65 = 39 f6  g6 65 g6 26 Z ’6 = . Z = .65 = 26  i6= 39/26 f6  g6 65 nhãm 3 19 i7 = 1 / 6 = 1/ 1.26 6 = ta cã f7+g7 =90 71 82 i8 =  3 = 1.26 2 = ta cã f8+g8 = 120 38 Trong m¸y phay ë nhãm truyÒn nµy cã ®iÒu ®Æc biÖt lµ dïng 2 lo¹i modul kh¸c nhau lµ m7 & m8 cho nªn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña nhãm nµy lµ : 2A= m7 (Z7 + Z’7) = m8 (Z8 + Z’8) Víi A lµ kho¶ng c¸ch trôc. Tõ ®ã ta cã Z 7 / Z 8 = m 8 / m 7 Do 2 cÆp b¸nh r¨ng cã modul kh¸c nhau cho nªn ta tÝnh riªng cho tõng cÆp :   EminC = Z min f 7  g 7 = 17(19  71) < 1 tõ ®ã ta cã E = 1 f 7 .k 19.90 Z7 = f 7 . Z = 19.90 = 19 f7  g7 90 Z’7 = g 7 . Z = 71.90 =71  i7=19/71 f7  g7 90 Z min f 8  g 8  EminB = = 17.(38  82) < 1 tõ ®ã ta cã E = 1 g 8 .k 38.120 Z8 = f 8 . Z = 82.120 = 182 f8  g8 120 Z’8 = g 8 . Z = 38.120 = 38  i8 =82/ 38 f8  g8 120 2.1.7 TÝnh sai sè vßng quay. 8 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 9. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Theo m¸y chuÈn ta lÊy i0=26/54 khi ®ã ta cã b¶ng tÝnh sai sè vßng quay TÝnh to¸n l¹i sè vßng quay thùc tÕ : nmin = n1 = n®c . io.i1 . i4 . i7 = n®c . 26 . Z1' . Z 4' . Z 7' = 29.15 54 Z1 Z 4 Z 7 n2 = n®c . io.i2 . i4 . i7 = n®c . 26 . Z 2' . Z 4' . Z 7' = 37.5 54 Z 2 Z 4 Z 7 n3 = n®c . io.i3 . i4 . i7 = n®c . 26 . Z 3' . Z 4' . Z 7' = 47.37 54 Z 3 Z 4 Z 7 n4 = n®c . io.i1 . i5 . i7 = n®c . 26 . Z1' . Z 5' . Z 7' = 57.6 54 Z1 Z 5 Z 7 n5 = n®c . io.i2 . i5 . i7 = n®c . 26 . Z 2' . Z 5' . Z 7' = 74.1 54 Z 2 Z 5 Z 7 n6 = n®c . io.i3 . i5 . i7 = n®c . 26 . Z 3' . Z 5' . Z 7' = 93.61 54 Z 3 Z 5 Z 7 n7 = n®c . io.i1 . i6 . i7 = n®c . 26 . Z1' . Z 6' . Z 7' = 114.18 54 Z1 Z 6 Z 7 n8 = n®c . io.i2 . i6 . i7 = n®c . 26 . Z 2' . Z 6' . Z 7' = 146.89 54 Z 2 Z 6 Z 7 n9 = n®c . io.i3 . i6 . i7 = n®c . 26 . Z 3' . Z 6' . Z 7' = 185.54 54 Z 3 Z 6 Z 7 n10 = n®c . io.i1 . i4 . i8 = n®c . 26 . Z1' . Z 4' . Z 8' = 235.07 54 Z1 Z 4 Z 8 n11 = n®c . io.i2 . i4 . i8 = n®c . 26 . Z 2' . Z 4' . Z 8' = 302.41 54 Z 2 Z 4 Z 8 n12 = n®c . io.i3 . i4 . i8 = n®c . 26 . Z 3' . Z 4' . Z 8' = 381.99 54 Z 3 Z 4 Z 8 n13 = n®c . io.i1 . i5 . i8 = n®c . 26 . Z1' . Z 5' . Z 8' = 464.5 54 Z1 Z 5 Z 8 n14 = n®c . io.i2 . i5 . i8 = n®c . 26 . Z 2' . Z 5' . Z 8' = 597.56 54 Z 2 Z 5 Z 8 n15 = n®c . io.i3 . i5 . i8 = n®c . 26 . Z 3' . Z 5' . Z 8' = 754.81 54 Z 3 Z 5 Z 8 n16 = n®c . io.i1 . i6 . i8 = n®c . 26 . Z1' . Z 6' . Z 8' = 920.7 54 Z1 Z 6 Z 8 n17 = n®c . io.i2 . i6 . i8 = n®c . 26 . Z 2' . Z 6' . Z 8' = 1184.44 54 Z 2 Z 6 Z 8 n18 = n®c . io.i3 . i6 . i8 = n®c . 26 . Z 3' . Z 6' . Z 8' = 1469.14 54 Z 3 Z 6 Z 8 9 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 10. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y B¶ng kÕt qu¶ sè vßng quay cña hép tèc ®é: Ph-¬ng tr×nh n xÝch n = nlt nt.to¸n n% n1 = n®c . io.i1 . i4 . i7 30 29.15 2.83 n2 = n®c . io.i2 . i4 . i7 37,8 37.5 0.79 n3 = n®c . io.i3 . i4 . i7 47,63 47.37 0.55 n4 = n®c . io.i1 . i5 . i7 60,01 57.6 4.02 n5 = n®c . io.i2 . i5 . i7 75,61 74.1 2 n6 = n®c . io.i3 . i5 . i7 952,7 93.61 1.74 n7 = n®c . io.i1 . i6 . i7 120,04 115.18 4.05 n8 = n®c . io.i2 . i6 . i7 151,26 146.89 2.89 n9 = n®c . io .i3 . i6 . i7 190,58 185.54 2.64 n10 = n®c . io.i1 . i4 . i8 240,14 235.07 2.11 n11 = n®c . io.i2 . i4 . i8 302,57 302.41 0.05 n12 = n®c . io.i3 . i4 . i8 381,24 381.99 -0.2 n13 = n®c . io.i1 . i5 . i8 480,36 464.5 3.3 n14 = n®c . io.i2 . i5 . i8 605,25 597.56 1.27 n15 = n®c . io.i3 . i5 . i8 762,67 754.81 1.02 n16 = n®c . io.i1 . i6 . i8 960,90 920.7 4.18 n17 = n®c . io.i2 . i6 . i8 1210,74 1184.44 2.17 n18 = n®c . io.i3 . i6 . i8 1525,53 1496.14 1.93 Ta cã ®å thÞ sai sè vßng quay. Sai sè n
 11. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y S¬ ®å ®éng vµ ®å thÞ sè vßng quay: 71 38 IV 47 26 82 37 19 iiI 33 39 18 36 N =7 (KW) 28 iI n =1440 vßng /phót I 54 16 19 22 26 n ®c =1440 v/ph io I no i1 3(1) i2 i3 II i4 i6 3(3) i5 III i7 2(9) i8 IV 11 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 12. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 2.2 TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®éng häc hép ch¹y dao. 2.2.1 TÝnh th«ng sè thø t- vµ lËp chuçi sè l-îng ch¹y dao. Víi : S®øng min= Sngang min= Sdäc min= 23.5 mm/phót  =1,26. Dùa vµo m¸y t-¬ng tù (6H82) ta thÊy c¬ cÊu t¹o ra chuyÓn ®éng ch¹y dao däc, ch¹y dao ngang vµ ch¹y dao ®øng lµ c¬ cÊu vÝt ®ai èc víi b-íc vÝt tx = 6 mm . MÆt kh¸c, do S®øng min= Sngang min= Sdäc min= 23.5 mm/phót cho nªn ta chØ cÇn tÝnh to¸n víi 1 ®-êng truyÒn cßn c¸c ®-êng truyÒn kh¸c lµ tÝnh t-¬ng tù Gi¶ sö ta tÝnh víi ®-êng ch¹y dao däc . Theo m¸y t-¬ng tù th× ta dïng hép ch¹y dao cã chuçi l-îng ch¹y dao theo cÊp sè nh©n: S1 = Sdäc min = 23.5 mm/phót S2 = S1 .  = S3 = S2 .  = S1 .  2 ......................... S18 = S17 .  = S1 .  17 (*) Tõ c«ng thøc (*) ta x¸c ®Þnh ®-îc chuçi l-îng ch¹y dao nh- sau : S9 = S8.  = S1.  8 = S1 = Smin = 23.5 149.29 mm /phót S2 = S1.  = 29.61 S3 = S2.  = S1.  2 = 37.31 S4 = S3.  = S1.  3 = 47.01 S5 = S4.  = S1.  4 = 59.23 S6 = S5.  = S1.  5 = 74.63 S7 = S6.  = S1.  6 = 94.04 S8 = S7.  = S1.  7 = 118.48 12 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
 13. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y S14 = S13.  = S1.  13 = 474.12 S10 = S9.  = S1.  9 = 188.11 S15 = S14.  = S1.  14 = 597.39 mm /phót S16 = S15.  = S1.  15 = 752.71 S11 = S10.  = S1.  10 = 237.01 S17 = S16.  = S1.  16 = 948.41 S12 = S11.  = S1.  11 = 298.64 S18 = S17. = S1.  17 = 1195 S13 = S12.  = S1.  12 = 376.28 13 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45
 14. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y VËy ta cã : Smax = S18 = 1195 mm/phót 14 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản