intTypePromotion=3

Đồ án: thiết kế khóa số dùng ram ngoài

Chia sẻ: Tường Thế Hiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:63

0
135
lượt xem
46
download

Đồ án: thiết kế khóa số dùng ram ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Port 0 là port xuất nhập 8bit 2 chiều. Port được định hình làm bus địa chỉ (byte thấp) và làm bú dữ liệu đa hợp trong khi truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài và bộ nhớ chương trình ngoài. Port 0 nhân các byte mã trong khi lập trình cho Flash và xuất các byte mã trong khi kiểm tra chương trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: thiết kế khóa số dùng ram ngoài

 1. Đồ án khóa số dùng ram ngoài Đồ án: thiết kế khóa số dùng ram ngoài -1-
 2. Đồ án khóa số dùng ram ngoài MỤC LỤC PHẦN I: NỘI DUNG ................................ ................................ ................................ .............. 9 Sơ đồ khối các khối chức năng ................................................................................................ 10 Sơ đồ nguyên lý các khối chức năng ........................................................................................ 10 3.1. Khối nguồn ..................................................................................................................... 11 Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn............................................................................... 12 3.2.1. M ột số nét đặc trưng ................................................................................................... 12 3.2.2.1. Sơ đồ chân: ................................ ................................ ................................ ............... 13 Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn............................................................................... 13 Hình 3.2.2.1: Sơ đồ chân của vi điều khiển 8051 ................................ ..................................... 13 Mạch reset ................................ ................................ .............................................................. 16 Hình 3.2.2.2: mạch tạo dao động cho vi điều khiển ................................ ................................ . 18 3.4. Khối Ram ngoài. ............................................................................................................. 20 3.4.1. 74LS373 ................................ ....................................................................................... 20 tích cực mức cao ......................................................................................................... 21 H: Chức năng các chân: ............................................................................................................. 22 3.5. Khối hiển thị ................................ ................................ ................................ ................... 23 Thông số của LCD : .............................................................................................................. 23 Bảng mô tả chức năng các chân của các modul LCD ký tự................................................. 24 Sơ đồ khối của khối mở khóa................................................................................................... 25 3.7. Khối báo hiệu ................................................................................................................. 25 Hình 3: Sơ đồ giải thuật chương trình PROG2 ................................ ................................ ........ 28 Hình 4:Sơ đồ giải thuật chương trình OPEN ........................................................................... 29 Hình 5:Sơ đồ giải thuật chương trình CHAGE_PASS .............................................................. 30 4.2. Chương trình ................................................................................................................. 32 VANHIEU:................................................................................................ ............................. 33 LAP_VANHIEU: ................................ ................................ ................................ ................... 33 EXIT_LAP_VANHIEU: ......................................................................................................... 33 -2-
 3. Đồ án khóa số dùng ram ngoài PROG1: .................................................................................................................................. 33 PROG2: .................................................................................................................................. 34 BEGIN: .................................................................................................................................. 34 NAP_DEFAULT_PASS: ................................ ................................ ................................ ........ 34 LAP_NAP_DEFAULT_PASS: ............................................................................................... 35 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 35 RESET_O_PASS:................................ ................................ ................................ ................... 35 LAP_RESET_O_PASS: ......................................................................................................... 35 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 35 CHAY_CHU: ......................................................................................................................... 36 SHIFT: ................................................................................................................................... 36 DEL500: ................................ ................................ ................................ ................................ . 36 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 36 TRANG_THAI_THANH_GHI: ................................ .............................................................. 36 ;WAITING ME ................................ ....................................................................................... 36 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 37 NHAP_PASS:......................................................................................................................... 37 MOV TL0,#LOW(-4100)................................ ................................ ................................ ........ 37 LCALL DELAY_2 ................................................................................................................. 37 MOV DATABUS,#38H .......................................................................................................... 37 LCALL GUI_LENH ................................ ................................ ................................ ............... 37 MOV TL0,#LOW(-100) ......................................................................................................... 37 LCALL DELAY_2 ................................................................................................................. 37 MOV DATABUS,#38H .......................................................................................................... 38 LCALL GUI_LENH ................................ ................................ ................................ ............... 38 LCALL GUI_LENH ................................ ................................ ................................ ............... 38 LCALL GUI_LENH ................................ ................................ ................................ ............... 38 -3-
 4. Đồ án khóa số dùng ram ngoài LOOP1: .................................................................................................................................. 38 MOV A,#11111110B .............................................................................................................. 38 MOV A,#00110110B .............................................................................................................. 39 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 39 MOV A,#01010011B .............................................................................................................. 39 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 39 MOV A,#11111110B .............................................................................................................. 39 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 39 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 39 QUET_PHIM_FUNC: ................................ ................................ ................................ ............ 39 PHIM_CLOSE: ................................................................ ................................ ...................... 40 PHIM_NO: ................................................................................................ ............................. 40 START: .................................................................................................................................. 40 PHIM_CHANGE_PASS:................................ ................................ ................................ ........ 40 PHIM_OOK: ................................ ................................ ................................ .......................... 40 PHIMDATA: ................................ ................................ ................................ .......................... 40 INC 50H ................................ ................................ ................................ ................................ . 41 POP ACC ............................................................................................................................... 41 MOV DATABUS,#'*' ............................................................................................................. 41 PULSE_EN12: ................................ ....................................................................................... 41 MOV TH0,#HIGH(-1000) ...................................................................................................... 41 MOV TL0,#LOW(-1000)................................ ................................ ................................ ........ 41 LCALL DELAY_2 ................................................................................................................. 41 LJMP QUET_PHIM_FUNC ................................................................................................... 41 OPEN: ................................................................................................................................ .... 42 MOV R4,#62 ................................ ................................ ................................ .......................... 43 MOV DPTR,#STRINGCODE ................................................................................................ 43 -4-
 5. Đồ án khóa số dùng ram ngoài LOVE1: .................................................................................................................................. 43 PUSH ACC ............................................................................................................................ 43 PUSH 04H ................................ ................................ .............................................................. 43 LOVE2: .................................................................................................................................. 44 EXIT_OPEN: ......................................................................................................................... 44 PASS_SAI: ................................................................................................ ............................. 44 LJMP BEGIN ......................................................................................................................... 44 HOME: ................................................................................................................................... 45 STING: ................................................................................................................................... 45 ALARM: ................................................................................................................................ 46 LOOP4: .................................................................................................................................. 46 MOV A,#01001111B .............................................................................................................. 47 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 47 MOV A,#01101101B .............................................................................................................. 47 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 47 ANH: ...................................................................................................................................... 48 LCALL THONG_BAO .......................................................................................................... 48 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 48 CHANGE_PASS: ................................ ................................ ................................ ................... 48 PING: ................................ ................................ ................................ ..................................... 49 MOV A,#11111110B .............................................................................................................. 49 MOV A,#00110110B .............................................................................................................. 49 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 49 MOV A,#01010011B .............................................................................................................. 49 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 49 MOV A,#11111110B .............................................................................................................. 50 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 50 -5-
 6. Đồ án khóa số dùng ram ngoài MOV 60H,00H ................................ ....................................................................................... 50 MOV 61H,00H ................................ ....................................................................................... 50 KT_OPEN: ................................................................................................ ............................. 50 KT_CLOSE: ........................................................................................................................... 50 KT_START: ........................................................................................................................... 51 KT_CHANGE_PASS: ................................ ................................ ................................ ............ 51 KT_OOK: ............................................................................................................................... 51 PHIMDATA_1: ................................................................ ................................ ...................... 51 PUSH ACC ............................................................................................................................ 51 MOV A,51H ........................................................................................................................... 51 HIENTHI_1: ........................................................................................................................... 51 INC 51H ................................ ................................ ................................ ................................ . 51 POP ACC ............................................................................................................................... 51 MOV DATABUS,#'*' ............................................................................................................. 51 PULSE_EN123:................................................................ ................................ ...................... 52 MOV TH0,#HIGH(-1000) ...................................................................................................... 52 MOV TL0,#LOW(-1000)................................ ................................ ................................ ........ 52 LCALL DELAY_2 ................................................................................................................. 52 LCALL DELAY ..................................................................................................................... 52 START_CHANGE: ................................................................................................................ 52 LAP_START_CHANGE: ....................................................................................................... 52 NHAP_LAI_PASS_CU: ......................................................................................................... 53 PINGMOI: ................................ ................................ .............................................................. 54 MOV A,#11111110B .............................................................................................................. 54 MOV A,#00110110B .............................................................................................................. 54 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 54 MOV A,#01010011B .............................................................................................................. 55 -6-
 7. Đồ án khóa số dùng ram ngoài LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 55 MOV A,#11111110B .............................................................................................................. 55 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 55 EXIT_DUNG: ........................................................................................................................ 55 LOI_DOI_PASS: .................................................................................................................... 55 HOMESET_1: ........................................................................................................................ 55 STINGSET: ............................................................................................................................ 56 SJMP PULSE_EN .................................................................................................................. 57 MOV DATABUS,A ................................ ................................ ................................ ............... 57 PULSE_EN: ........................................................................................................................... 57 MOV TH0,#HIGH(-1000) ...................................................................................................... 57 MOV TL0,#LOW(-1000)................................ ................................ ................................ ........ 57 LCALL DELAY_2 ................................................................................................................. 57 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 57 ;CTC KHOI TAO LCD .................................................................................... 57 LCDINIT: RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 58 SENDDATA: ......................................................................................................................... 58 NOP ....................................................................................................................................... 58 NOP ....................................................................................................................................... 59 ACALL DELAYA .................................................................................................................. 59 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 59 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 59 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 60 WR1: ...................................................................................................................................... 60 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 60 ;CTC KHOI TAO LCD .................................................................................... 60 LCDINIT1: SENDDATA1: ................................ ....................................................................................... 61 -7-
 8. Đồ án khóa số dùng ram ngoài NOP ....................................................................................................................................... 61 NOP ....................................................................................................................................... 62 ACALL DELAY1................................ ................................ ................................ ................... 62 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 62 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 62 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 63 WR11: ................................................................................................................................ .... 63 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 63 AAAA: ................................................................................................................................... 63 MOV DATABUS,#0C0H ....................................................................................................... 63 LCALL GUI_LENH ................................ ................................ ................................ ............... 63 MOV A,#01010111B .............................................................................................................. 64 LCALL GUI_DATA .............................................................................................................. 64 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 64 THONG_BAO: ................................ ....................................................................................... 64 SHIFT1: ................................ ................................ ................................ ................................ . 65 DEL5001: ............................................................................................................................... 65 QUET_PHIM: ........................................................................................................................ 65 SCAN: ................................................................................................................................ .... 65 CONT:................................................................................................................................ .... 66 ROW_2: ................................ ................................ ................................ ................................ . 66 ROW_3: ................................ ................................ ................................ ................................ . 66 EXIT: ................................ ................................ ................................ ..................................... 66 MOV PASS,A ........................................................................................................................ 66 LOVE3: .................................................................................................................................. 67 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 67 DELAY: ................................ ................................ ................................ ................................ . 67 -8-
 9. Đồ án khóa số dùng ram ngoài LOOPDE1: ................................................................................................ ............................. 67 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 67 DELAY50MS: ........................................................................................................................ 67 STINGA: ................................................................................................................................ 68 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 68 DELAY1: ............................................................................................................................... 68 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 68 DELAYA: ................................ ................................ .............................................................. 68 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 68 DELAY_2: ................................................................................................ ............................. 68 MOV TMOD,#01H ................................................................................................................ 68 SETB TR0 ................................ ................................ .............................................................. 68 RET ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 69 ;DU LIEU HIEN THI DONG 1 ................................................................ 69 FLINE_DATA: ;DU LIEU HIEN THI DONG 1 ................................................................ 69 FLINE_DATA1: STRINGCODE: ................................................................ ................................ ...................... 69 DATACODE1: ................................ ....................................................................................... 70 DATACODE2: ................................ ....................................................................................... 70 PASSWORD: ......................................................................................................................... 70 END ....................................................................................................................................... 70 Phần II: Kết Luận ................................................................................................................. 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ .... 72 PH ẦN I: NỘI DUNG -9-
 10. Đồ án khóa số dùng ram ngoài 1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ Khối nguồn Khối báo động Khối vi điều khiển 8051 Khối hiển thị Khối mở cửa Khối RAM Sơ đồ khố i các khố i chứ c năng +5V +5V VD D C3 10uF RV1 VEE R1 1k 10k +5V LCD1 RP1 16 CHARACTERS X 2 LINES 1 VSS AD02 AD13 AD24 AD35 AD46 VDD VSS VEE AD57 RW RS D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 +5V E AD68 AD79 VSS 1 VDD 2 VEE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RESPACK-8 RW U1 U3 U2 RS EN D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 VDD R3 R11 AD0 11 AD0 19 39 3 2 10 XTAL1 P0.0/AD0 D0 Q0 A0 D0 AD1 12 AD1 RL1 R4 38 4 5 9 220 10k P0.1/AD1 D1 Q1 A1 D1 37 AD2 7 6 8 13 AD2 5V 10k P0.2/AD2 D2 Q2 A2 D2 AD3 15 AD3 18 36 8 9 7 XTAL2 P0.3/AD3 D3 Q3 A3 D3 X1 AD4 16 AD4 35 13 12 6 P0.4/AD4 D4 Q4 A4 D4 AD5 17 AD5 34 14 15 5 P3 .3 12M P0.5/AD5 D5 Q5 A5 D5 D7 AD6 18 AD6 33 17 16 4 R2 P0.6/AD6 D6 Q6 A6 D6 D1 AD7 19 AD7 9 32 18 19 3 LED-RED RST P0.7/AD7 D7 Q7 A7 D7 25 LED-RED 10k A8 P2.0 21 1 24 P3 .4 P3 .5 P2.0/A8 OE A9 P2.1 30 11 22 21 P2.1/A9 LE A10 P2.2 23 23 P2.2/A10 A11 P2.3 P2.0 29 24 74LS373 2 0 1 2 3 PSEN P2.3/A11 A12 A 30 P2.4 30 25 ALE P2.4/A12 P2.5 31 26 20 EA P2.5/A13 CE P2.6 27 26 P2.6/A14 CS P2.7 3.6 P2.1 28 27 4 5 6 7 P2.7/A15 WE B 3.7 22 OE D0 RS 1 10 P1.0 P3.0/RXD D1 RW 2 11 6264 P1.1 P3.1/TXD D2 EN P2.2 3 12 8 9 Open Close P1.2 P3.2/INT0 C D3 P3.3 4 13 P1.3 P3.3/INT1 D4 P3.4 5 14 P1.4 P3.4/T0 D5 P3.5 6 15 P1.5 P3.5/T1 D6 3.6 P2.3 7 16 No Start Change OOK P1.6 P3.6/WR D D7 3.7 8 17 P1.7 P3.7/RD 1 2 3 4 AT89C51 P 2.4 P 2.5 P 2.6 P 2.7 Sơ đồ nguyên lý các khối chức năng 2 . HO ẠT ĐỘ NG - 10 -
 11. Đồ án khóa số dùng ram ngoài - Khi mới cấp nguồn password m ặc định là 111111 (do người lập trình cung cấp,password ch ỉ dùng 6 số. - Nếu không dùng password do người lập trình cung cấp thì ta thay đổ i password bằng cách: Nhấn phím CHANGE nh ập password m ặc đ ịnh(hay p assword củ)  nh ấn phím Yes  n hập password mới (gồm 6 số )  nh ấn phím Yes. - Muốn mở : nhập password  nhấn phím OPEN thì khóa sẽ mở. - Muố n khóa : nhấn phím CLOSE. - Trong quá trình thay đổi password hay mở khóa nếu muốn thoát ra thì nhấn phím START. 3 . GIỚI THIỆU VỀ CÁC KH ỐI VÀ CÁC IC TRONG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ Mạch điện gồm có: - Khố i nguồn - Vi điều khiển AT89V51 - Ram CY6264 và IC 74LS373 - Mộ t bàn phím ma trận 4 x 4 - Khố i hiển thị là mội LCD 16 characters x 2 Line - Khố i mở khóa - Khố i báo động. 3 .1. K hối nguồn - 11 -
 12. Đồ án khóa số dùng ram ngoài J4 U2 J1 SW1 1 Nguon AC 12V 1 3 2 GND NUT NHAN VIN VOUT 3 L7812/TO220 12V 1 2 2 C3 C1 C4 C5 1000u 470u 104 104 D2 1 J2 U2 1 - + 4 2 1 3 2 GND VIN VOUT 3 R1 1k5 L7805/TO220 DB101 5V 2 C3 C1 C4 C5 3 1000u 470u D4 104 104 LED Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn. Bao gồm: Cầu diode để b iến điện AC thành DC Tụ 1000 u F, 470 uF và tụ gốm 104 lọc nguồn IC ổn áp 7805, 7812 để tạo ra nguồn điện áp 5v, 12v cung cấp cho vi xử lý . 3 .2. Vi điều khiển AT89V51 Là một chíp AT89V51 thuộ c họ vi điều khiển 8051 có nhiện vụ điều khiển ra lệnh cho khối hiển thị (LCD) thông qua các phím nh ấn của người sử dụng. 3 .2.1. Một số nét đặc trưng  Tương thích với sản phẩm MCS-51  Bộ nhớ chương trình bên trong: 4KB (ROM)  Bộ nhớ dữ liệu bên trong: 128 KB (RAM)  Port xu ất nhập (I/O port) :32  2 bộ định th ời 16 bit - 12 -
 13. Đồ án khóa số dùng ram ngoài  Ngắt :6  Nguồn cấp :Vcc =5V  3 vị trí khoá bộ nhớ chương trình.  Mạch giao tiếp nố i tiếp.  Hoạt động tĩnh: từ 0 Hz đ ến 24 MHz  Chạy không nguồn thấp và chế độ giảm nguồn.  Số chân IC :40 3 .2.2. Sơ đồ chân và chức năng các chân của vi điều khiển AT89V51 3 .2.2.1. Sơ đồ chân: Hình 3.1: Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn. U1 1 40 P1.0 VCC 2 39 P1.1 P0.0/AD0 3 38 P1.2 P0.1/AD1 4 37 P1.3 P0.2/AD2 5 36 P1.4 P0.3/AD3 6 35 P1.5 P0.4/AD4 7 34 P1.6 P0.5/AD5 8 33 P1.7 P0.6/AD6 9 32 RST P0.7/AD7 10 31 P3.0/RXD EA/VPP 11 30 P3.1/TXD ALE/PROG 12 29 P3.2/INT0 PSEN 13 28 P3.3/INT1 P2.7/A15 14 27 P3.4/T0 P2.6/A14 15 26 P3.5/T1 P2.5/A13 16 25 P3.6/WR P2.4/A12 17 24 P3.7/RD P2.3/A11 18 23 XTAL2 P2.2/A10 19 22 XTAL1 P2.1/A9 20 21 GND P2.0/A8 AT89C51 Hình 3.2.2.1: Sơ đồ chân của vi điều khiển 8051 3 .2.2.2. Chức năng: - 13 -
 14. Đồ án khóa số dùng ram ngoài  Vcc: n guồn cấp (chân số 40)  GND: Nố i đất (chân số 20 )  Port 0: Port 0 (P0.0 – P0.7) có số chân từ 32- 39 Port 0 là port xuất nhập 8bit 2 chiều. Port 0 được đ ịnh hình làm bus địa chỉ (byte th ấp) và làm bus dữ liệu đa hợp trong khi truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài và bộ nhớ chương trình ngoài. Port 0 nhận các byte mã trong khi lập trình cho Flash và xuất các byte mã trong khi kiểm tra chương trình.  Port 1 : Port 1 (P1.0 – P1.7) có số chân từ 1 – 8. Port 1 là một port xu ất nhập 8bit có các điện trở kéo lên bên trong.khi các logic 1 đư ợc đặt lên các chân của port 1, các chân này được kéo lên mức cao bởi các điện trở kéo lên bên trong và có thể được sử dụng như là các n gõ vào. Khi th ực hiện là các port nhập, các chân của port 1 được kéo xuống mứ c th ấp do tác động bên ngoài sẽ cấp dòng cho các điện trở kéo lên bên trong.  Port 2 : Port 2 (P2.0 – P2.7) có số chân từ 21 -28 Port 2 là port xu ất nh ập 8bit 2 chiều có các điện trở kéo lên bên trong. Khi các logic 1 đ ược đặt lên các chân củ a port 2, các chân này được sử dụng như là các ngõ vào. Khi thực hiện chức năng port nh ập, các chân port 2 được kéo xuống mức thấp do tác động bên ngoài sẽ cấp dòng do có các điện trở kéo lên bên trong. Port 2 tạo ra byte cao của bus địa ch ỉ trong th ời gian tìm n ạp lệnh từ bộ nhớ chương trình ngoài và trong thời gian truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài sử dụng các địa ch ỉ 16 bit.  Port 3 : Port 3 (P3.0 - P3.7) có số chân từ 1 0 – 17 Port 3 là port xu ất nhập 8 bit 2 chiều có các điện trở kéo lên bên trong. Khi các logic 1 được đặt lên các chân của port 3 các chân này được đưa lê mức cao bởi các điện trở kéo lên bên trong và có thể được sử dụng như là - 14 -
 15. Đồ án khóa số dùng ram ngoài các ngõ vào. Khi làm chức năng port nh ập, các chân port 3 được kéo xuống mứ c th ấp do tác động bên ngoài cấp dòng do có các điện trở kéo lên bên trong. Port 3 còn được sử dụng làm các chứ c năng khác của AT89C51. Ch ức năng của các chân được mô tả qua bảng sau : Bit Tên Địa chỉ bit Chức năng Chân nh ận dữ liệu của RxD B0H P3.0 port nối tiếp Chân phát dữ liệu củ a port TxD B1H P3.1 nối tiếp Ngõ vào ngắt ngoài 0 INTO\ B2H P3.2 Ngõ vào ngắt ngoài 1 P3.3 INT1\ B3H Ngõ vào của bộ định T0 B4H P3.4 thời/đếm 0 Ngõ vào của bộ định T1 B5H P3.5 thời/đếm 1 Điều khiển ghi vào RAM WR \ B6H P3.6 ngoài Điều khiển đọ c từ RAM RD\ B7H P3.7 ngoài  RST : Thiết lập lại ( chân 9). Mức cao trên chân này trong 2 chu kì máy trong khi bộ dao động đang hoạt động sẽ Reset AT89V51. - 15 -
 16. Đồ án khóa số dùng ram ngoài Mạch reset Mạch Reset tự động khi kh ởi động máy. Ở đây chúng ta thực hiện Reset bằng cách nối chân 9 của 8951 với ngu ồn 5V.  Chân ALE (Address Latch Enable) / PROG : chân số 3 Là mộ t xung ngõ ra cho phép chốt địa ch ỉ, cho phép chố t byte thấp của địa chỉ trong th ời gian truy xuất bộ nhớ ngoài. Chân này cũng được dùng làm ngõ vào xung lập trình ( PROG ) trong thời gian lập trình cho Flash. Khi ho ạt động bình th ường, xung của ngõ ra ALE luôn luôn có tần số b ằng 1/6 tần số của mạchdao động trên chip, có thể được sử dụng cho các mục đ ích định thời từ bên ngoài và tạo xung Clock. Tuy nhiên cần lưu ý là một xung ALE sẽ bị bỏ qua trong mỗi chu kì truy xuất của bộ nhớ dữ liệu ngoài. Khi cần hoạt động cho phép chố t byte thấp của địa ch ỉ sẽ đ ược vô hiệu hoá bằng cách set b it 0 của thanh ghi ch ức năng đặc biệt (SFR) có địa chỉ b yte là 8EH. Khi bit này được set, ALE ch ỉ tích cự c trong th ời gian thực hiện lệnh MOVX hoặc MOVC. Ngược lại chân này sẽ đ ược đưa lên mứ c cao. Việc set bit không cho phép hoạt động chốt byte thấp củ a đ ịa chỉ sẽ không có tác dụng nếu bộ điều khiển đang ở chế độ thực thi chương trình ngoài.  Chân PSEN (Program Store Enable):cho phép đọ c bộ nhớ chương trình, chân số 29 - 16 -
 17. Đồ án khóa số dùng ram ngoài Khi 8951 thực thi mã từ bộ nhớ chương trình ngoài, PSEN đ ược hoạt động 2 lần trong mỗ i chu kỳ máy ngoại trừ hoạt củ a PSEN được bỏ qua trong mỗi bộ nhớ dữ liệu ngoài.  Chân EA / Vpp (External Access): truy xu ất ngoài , chân số 31 EA phải đươc nố i với GND cho phép xuất mã từ vị trí bộ nhớ chương trình n goài b ắt đ ầu tại 0000H đ ến FFFFH. Chú ý: Nếu khoá bit 1 được lập trình, EA sẽ được chốt bên trong lúc Reset. EA nối Vcc để thự c hiện chương trình bên trong. Chân này nh ận điện áp cho phép lập trình là 12V (Vpp) trong khi lập trình Flash  Chân XTAL 1 (Crysral), chân 18 Ngõ vào mạch khu ếch đại đảo của m ạch dao động và ngõ vào mạch tạo xung Clock bên trong chip  Chân XTAL 2(chân 19) Ngõ ra m ạch khu ếch đ ại đảo của mạch dao động. Để tạo dao động cho vi điều khiển AT89V51 hoạt động, chúng em chọn m ạch dao động như h ình vẽ sau với các giá trị của linh kiện: C1= C2=33pF,thạch anh dao động có tần số 12MHz - 17 -
 18. Đồ án khóa số dùng ram ngoài Hình 3.2.2.2: mạch tạo dao động cho vi điều khiển - 18 -
 19. Đồ án khóa số dùng ram ngoài 3.3. Khối bàn phím Gồm 1 bàn phím ma trận 4 dòng và 4 cột, A, B, C, D : các hàng của ma trận phím, 1 - 4: các cột của ma trận phím. 0 1 2 3 A 4 5 6 7 B 8 9 OPEN CLOSE C NO CH YES START D 1 2 3 4 Để đ iều khiển bàn phím ma trận ta sử dụng phương quét phím. Để đ iều khiển quét phím thì phải xu ất dữ dữ liệu 4 bit ( trong đó có 1 bit ở mức logic th ấp và 3 bit còn lại ở mứ c logic cao) ra các cột của ma trận phím vào để kiểm tra xem có phím nào được nh ấn hay không. Nếu có phím nhấn thì trong 4 bít đọc vào sẽ có 1 bit ở m ức logic thấp và dựa trên cơ sở đó để thiết lập ma trận phím. Nếu không có phím nh ấn thì 4 bit đọc vào đều ở mức cao,khi đó ta chuyển mức logic thấp sang cộ t kế tiếp đ ể dò tìm phím khác.  Ứ ng dụng:  Thí nghiệm phương pháp kết nố i bàn phím được thiết kế theo kiểu ma trận với vi điều khiển.  Thí nghiệm ứng dụng đ iều khiển thiết bị bằng bàn phím.  Thí nghiệm các phương pháp quét phím và nh ận d ạng phím nh ấn. - 19 -
 20. Đồ án khóa số dùng ram ngoài 3 .4. K hối Ram ngoài. Khố i Ram ngoài dùng để lưu password, gồ m IC chố t 74LS373 và Ram 6264 dung lượng 64k. Sơ đồ chân 74LS373 và CY6264 3 .4.1. 74LS373 - 20 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản