intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án: Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

Chia sẻ: Nguyễn Quang Chiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:64

189
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án "Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công nghiệp một tầng, một nhịp" thực hiện cách lập mặt bằng kết cấu nhà xưởng, xác định các kích thước chính của khung ngang, tác dụng và cách bố trí hệ giằng mái, giằng cột, thiết kế xà gồ mái,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

 1. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU NHÀ THÉP ThiÕt kÕ khung ngang chÞu lùc cña nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng, mét nhÞp I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: Sè liÖu cho tríc: Cao Søc §é dèc NhÞp Bíc tr×nh n©ng m¸i Sè lîng Vïng giã khung khung ®Ønh cÇu trôc i% khung -D¹ng L (m) B (m) ray Q (T) ®Þa h×nh H1 (m) 18 6 5,5 6,3 11 16 II.B + ThiÕt kÕ khung ngang nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng, mét nhÞp víi sè liÖu ®· cho. VËt liÖu thÐp cã sè hiÖu CT34, cã cêng ®é tÝnh to¸n: f = 21kN / cm2 ; fv = 12kN / cm2 ; fc = 32kN / cm2 . + Hµn tay, dïng que hµn N42. Träng lîng riªng cña thÐp ρ = 7850kg / m3 + Bª t«ng mãng cÊp ®é bÒn B20 cã Rb = 1,15 kN/cm2 II. NỘI DUNG: a) ThuyÕt minh tÝnh to¸n: + LËp mÆt b»ng kÕt cÊu nhµ xëng. + X¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc chÝnh cña khung ngang. + T¸c dông vµ c¸ch bè trÝ hÖ gi»ng m¸i, gi»ng cét. + ThiÕt kÕ xµ gå m¸i. + X¸c ®Þnh c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông vµo khung ngang. + TÝnh khung ngang víi c¸c lo¹i t¶i träng nãi trªn. + ThiÕt kÕ cét vµ xµ ngang ®Æc tiÕt diÖn ch÷ I tæ hîp hµn. Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 1
 2. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu + ThiÕt kÕ c¸c chi tiÕt khung: liªn kÕt xµ - cét, vai cét, ch©n cét, nèi xµ. + Tµi liÖu tham kh¶o. b) B¶n vÏ: Néi dung ®å ¸n thÓ hiÖn trªn khæ giÊy A1 bao gåm: + S¬ ®å khung ngang, c¸c kÝch thíc chÝnh, c¸c cao tr×nh ®Æc trng, cÊu t¹o c¸c líp m¸i. + CÊu t¹o khung: c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t cña cét, xµ ngang, c¸c tiÕt diÖn ®Æc trng, c¸c chi tiÕt khung (vai cét, ch©n cét, liªn kÕt xµ - cét, nèi xµ) + B¶ng thèng kª thÐp (cho mét khung) + Ghi chó: vËt liÖu thÐp, bu l«ng liªn kÕt, bul«ng neo, ®êng kÝnh lç, ®êng hµn, que hµn, ph¬ng ph¸p hµn, s¬n chèng gØ Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 2
 3. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu 18 xµ gå ch÷c cét thÐp c1 dct c1 dct c1 dct c1 dct dct c1 dct c1 dct c1dct c1 B c2 Ø16 5250 c2 cÇu trôc gi»ng xµ gå Q=6.3 T 5250 c2 5250 k1 k2 k2 k2 k2 k2 k2 k2 dct dct dct dct dct dct dct dct cÇu trôc 21000 Q=6.3T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 90000 5250 a c1 c1 c1 c1 c1 c1 c1 c1 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 ii. X¸c ®Þnh kÝch thíc chÝnh khung ngang 1. Lùa chän dÇm cÇu trôc, cÇu trôc, ray, líp lãt ray 1.1. CÇu trôc Víi nhÞp nhµ L = 18m, søc trôc Q = 6.3T (chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh) th× kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi cét ®Õn trôc ®Þnh vÞ a = 0, chän =750. Ta chän cÇn trôc cã c¸c th«ng sè sau: B¶ng c¸c sè liÖu cÇu trôc ChiÒu BÒ BÒ T.lîng T.lîng Søc NhÞp ¸p lùc ¸p lùc cao Kh.c¸ch réng réng®¸ cÇu xe con trôc Lk Pmax Pmin gabarit Zmin(m) gabarit y Kk trôc Gxe Q(T) (m) (KN) (KN) Hk(m) Bk (m) (m) G(T) (T) Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 3
 4. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu 6.3 16.5 0.81 0.16 3,88 2.9 6,76 0.59 42,8 11,6 1.2. DÇm cÇu trôc Tõ bíc cét vµ c¸c th«ng sè cña cÇu trôc ta chän dÇm tiÕt diÖn ch÷ I tæ hîp hµn cao 50cm cã c¸c kÝch thíc nh h×nh vÏ: Khèi lîng trªn 1m: gdcc =1,06kN/m 1.3. Ray vµ líp lãt ray ChiÒu cao cña ray vµ c¸c líp ®Öm chän s¬ bé lµ: Hr = 200mm gr =0,5kN/m 20 y x x 460 500 Pmax K=2900 Pmax y 200 Bk =3880 12 200 20 200 MÆt c¾t ngang dÇm cÇu trôc, Ray vµ Gabarit cÇu trôc 2. X¸c ®Þnh kÝch thíc chÝnh khung ngang 2.1. Theo ph¬ng ®øng + ChiÒu cao tõ mÆt ray cÇu trôc ®Õn ®¸y xµ ngang: H2=Hk+ bk = 0.81 + 0.20 = 1,01 (m) * Víi Hk = 0,81 (m) - tra catalo cÇu trôc (B¶ng II.3 phô lôc) bk = 0,20 (m) - khe hë an toµn gi÷a cÇu trôc vµ xµ ngang Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 4
 5. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu Chän H2 = 1,1 (m) + ChiÒu cao cña cét khung, tÝnh tõ mÆt mãng ®Õn ®¸y xµ ngang H=H1+ H2 +Hs = 5 + 1,1 + 0 =6,1 (m) Trong ®ã: H1 - cao tr×nh ®Ønh ray H1 = 5 (m) H3 - phÇn cét ch«n díi nÒn, coi mÆt mãng ë cèt 0.000. (H3 =0) + ChiÒu cao phÇn cét tÝnh tõ vai cét ®ì dÇm cÇu trôc ®Õn ®¸y xµ ngang: Ht=H2+ Hdct + Hr = 1,1 + 0,5 + 0,2 = 1,8 (m) + ChiÒu cao phÇn cét tÝnh tõ mÆt mãng ®Õn vai cét: Hd=H + Ht + Hs = 6,1 – 1,8 + 0 = 4,3 (m) 2.2. Theo ph¬ng ngang + ChiÒu cao tiÕt diÖn cét chän theo yªu cÇu ®é cøng: h = (1/15 ÷ 1/20)H = (1/15 ÷ 1/20) x 6,1 = ( 0,4067 ÷ 0,305 ) (m) Chän h = 40 (cm) + KiÓm tra khe hë gi÷a cÇu trôc vµ cét khung: z =λ - h = 0,75 - 0,40 = 0,35 (m) > zmin = 0,16(m) Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 5
 6. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu + 7,15 i=10% + 6,10 1800 + 8.00 q = 6,3t + 4.30 6100 4300 21000 a b ± 0.000 750 19500 750 C¸c kÝch thíc chÝnh cña khung ngang 2.3. S¬ ®å tÝnh khung ngang Dùa trªn søc n©ng cña cÇu trôc chän ph¬ng ¸n cét cã tiÕt diÖn kh«ng thay ®æi, víi ®é cøng lµ I1. V× nhÞp khung lµ 18 m nªn chän ph¬ng ¸n xµ ngang cã tiÕt diÖn kh«ng thay ®æi .Do nhµ cã cÇu trôc nªn chän kiÓu liªn kÕt gi÷a cét víi mãng lµ ngµm t¹i mÆt mãng (cèt 0.000). Liªn kÕt gi÷a cét víi xµ ngang vµ liªn kÕt t¹i ®Ønh xµ ngang lµ cøng. Trôc cét khung lÊy trïng víi trôc ®Þnh vÞ ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ tÝnh to¸n vµ thiªn vÒ an toµn. S¬ ®å tÝnh khung ngang nh h×nh vÏ. Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 6
 7. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu S¬ ®å tÝnh khung ngang iii. t¸c dông vµ c¸ch bè trÝ hÖ gi»ng m¸I, gi»ng cét 1. T¸c dông cña hÖ gi»ng m¸i, gi»ng cét HÖ gi»ng lµ mét bé phËn quan träng cña kÕt cÊu nhµ, cã c¸c t¸c dông: + B¶o ®¶m sù bÊt biÕn h×nh vµ ®é cøng kh«ng gian cña kÕt cÊu chÞu lùc cña nhµ. + ChÞu c¸c t¶i träng t¸c dông theo ph¬ng däc nhµ, vu«ng gãc víi mÆt ph¼ngkhung nh giã lªn têng håi, lùc h·m cña cÇu trôc. + B¶o ®¶m æn ®Þnh cho c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn cña kÕt cÊu: thanh dµn, cét + §¶m b¶o cho viÖc thi c«ng l¾p dùng kÕt cÊu ®îc an toµn vµ thuËn tiÖn. HÖ thèng gi»ng cña nhµ xëng ®îc chia thµnh hai nhãm: gi»ng m¸i vµ gi»ng cét 2. Bè trÝ hÖ gi»ng m¸i, gi»ng cét Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 7
 8. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu b 0 605250 5250 gi»ng chÐo däc nhµ gi»ng chÐo ngang nhµ 525000 5250 52500 24000 24000 52500 a 5250 gi»ng m¸i Ø20 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 90000 thanh gi»ng +7.15 ®Çu cét 5250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dÇm cÇu trôc 6000 6000 hÖ gi»ng m¸i 12 13 14 15 16 hÖ gi»ng cét +6.10 +4.30 ± 0.00 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 90000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6000 6000 Iv. ThiÕt kÕ xµ gå m¸i 1. T¶i träng 1.1. TÜnh t¶i + Träng lîng b¶n th©n c¸c tÊm lîp, líp c¸ch nhiÖt vµ xµ gå m¸i lÊy lµ qtc = 0,074 (kN/m2) y 20.3 + Träng lîng b¶n th©n cña t«n têng vµ xµ gå têng lÊy t¬ng tù nh víi m¸i lµ qtc = 0,074 (kN/m2) R 150 + T¹i mÐp biªn chän xµ gå ch÷ C m· hiÖu 6CS2,5x070 x x R Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 8 z x0 64
 9. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu Tra b¶ng ta cã c¸c th«ng sè: I x = 195, 21 cm4 I y = 30,34 cm4 Wx = 2Ix /D = 2.195,21/15 = 26,628 cm3 Wy = 2Iy /(B-z) = 4, 04 cm3 qtc = 0,042 kN/m A = 5,39 cm2 1,5 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå: = 1,51 m cos5,710 Xµ gå tiÕt diÖn ch÷ C Cét Gi»ng xµ gå Xµ ngang Xµ gå L A B 1.2. Ho¹t t¶i T¶i träng ho¹t t¶i x¸c ®Þnh theo TCVN 2737-1995. ptc = 0,3 kN/m2, hÖ sè vît t¶i lµ n = 1,3. + Ho¹t t¶i tÝnh to¸n p tt = n. p tc . = 1,3 0,3 = 0,39 (kN/m2) 1.3. T¶i träng t¸c dông lªn xµ gå: Chän tÊm m¸i t«n mói tr¸ng kÏm dµy 0,7 mm cã träng lîng b»ng gmtc = 0,074 kN/m2 Nh vËy t¶i träng tiªu chuÈn vµ t¶i träng tÝnh to¸n t¸c dông lªn xµ gå ; a qtc = (gmtc + pmtc ). xg + gtcxg = cos α 1,5 =(0,074+0,3). +0,042 =0,52 kN/m; cos α Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 9
 10. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu axg qtt = (gmtc .γ g + pmtc .γ p ). + gtcxg .γ g cos α 1,5 =(0,074.1,1+0,3.1,3). +0,042.1,05 = 0,75 kN/m cos α 2. TÝnh to¸n xµ gå y + T¶i träng t¸c dông lªn xµ gå x qxtc = q tc cos5,710 = 0,52cos5,710 = 0,52 (kN/m) qy q tcy = q tc sin 5,710 = 0,52sin 5,710 = 0,052 (kN/m) x qxtt = qtt cos5,710 = 0,75cos5,710 = 0,75 (kN/m) y qx q tty = qtt sin 5,710 = 0,75sin 5,710 = 0,075 (kN/m) 5,71° q tt tt qy qx 6000 6000 mx S¬ ®å tÝnhmy xµ gå + KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn xµ gå: 2 y qb Mx x qb 2 M = σ= f .γ c Mtt=Trong ®ã: Wx = 37,51 (cm3 ) Wytt = 32 8,61 (cm3) Wx 8 qxtt .B 2 0,75 62 0,075 6 2 q tty .B 2 Mx = = = 3,375 (kNm) My = = = 0,084 (kNm) 8 8 32 32 M x M y 3,375 102 0,084 102 σ= + = + = 18,93 (kN / cm 2 ) < f .γ c = 21( kN / cm2 ) Wx Wy 26,028 4,04 + KiÓm tra ®é vâng xµ gå: Theo ph¬ng oy: 5 qxtc .B 4 5 0,52 64 ∆ = ∆y = . = . = 0,0214 (m) 384 E.I x 384 2,1 108 195.21 10−8 ∆y 2,14 �∆ � 1 §iÒu kiÖn kiÓm tra: = = 3,57.10−3 < � �= = 5 10−3 B 600 �B � 200 VËy xµ gå ®· chän ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc vµ vâng Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 10
 11. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu v. X¸c ®Þnh c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông vµo khung ngang 1. TÜnh t¶i (t¶i träng thêng xuyªn) §é dèc m¸i i = 10% = 5,710 (sin = 0,099; cos = 0,995) * T¶i träng thêng xuyªn t¸c dông lªn khung ngang bao gåm: + Träng lîng c¸c líp m¸i + Träng lîng b¶n th©n xµ gå + Träng lîng b¶n th©n khung ngang vµ dÇm cÇu trôc + Träng lîng b¶n th©n c¸c tÊm lîp, líp c¸ch nhiÖt vµ xµ gå m¸i lÊy lµ qtc = 0,074 + (n.gtc .B)/L = 0,074 + 0,168 = 0.243 (KN/m2) + Chän s¬ bé träng lîng xµ ngang: q =1 (kN/m) ph©n bè ®Òu lªn chiÒu dµi xµ g : hÖ sè vît t¶i cña tÜnh t¶i ( g = 1,1) * Tæng tÜnh t¶i ph©n bè t¸c dông lªn xµ ngang: 1,1.0,074.6 q1 = qmtt + q.γ g = + 1,1.1 = 1.59 (kN/m) cos5,710 + Träng lîng b¶n th©n cña t«n têng vµ xµ gå têng lÊy t¬ng tù nh víi m¸i lµ qtc = 0,074 (kN/m2). T¶i träng xµ gå têng vµ tÊm têng ®a vÒ thµnh lùc tËp trung G t¸c dông ë ®Ønh cét vµ bá qua m«men g©y ra bëi ®é lÖch t©m. tt G = 0,234 x 1,1 x 6 x 6,1 = 9,78 (kN) + T¶i träng b¶n th©n dÇm cÇu trôc vµ ray: T¶i nµy t¸c dông lªn vai cét khi tÝnh to¸n ta ®a vÒ tim cét díi d¹ng 1 lùc tËp trung vµ 1 m«men lÖch t©m ®Æt t¹i cao tr×nh vai cét: G tc = ( g dcc + g r ) B = ( 1,06 + 0,5 ) 6 = 9,36 (kN) G tt = 1,05 G tc = 1,05 9,36 = 9,828 (kN) tc tc M = G x e = 9,36 x (λ – 0,5h) = 9,36 x (0,75 – 0,5.0,4) = 5,15 (kNm) tt tt M =G x e = 9,828 x (0,75 – 0,5 x 0,4) = 5,405 (kNm) Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 11
 12. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu 1,59kN/m 9,78 kN 9,78 kN + 6.10 1800 9,828 kN 9,828 kN + 4.30 5,405kNm 5,405kNm 4300 ± 0.000 S¬ ®å tÝnh khung víi t¶i träng thêng xuyªn (tÜnh t¶i) 2. Ho¹t t¶i 2.1. Ho¹t t¶i s÷a ch÷a T¶i träng ho¹t t¶i x¸c ®Þnh theo TCVN 2737-1995. TrÞ sè tiªu chuÈn cña ho¹t t¶i thi c«ng hoÆc söa ch÷a m¸i (m¸i lîp t«n) lµ ptc = 0,3 kN/m2, hÖ sè vît t¶i lµ n = 1,3. Quy ®æi vÒ t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn xµ ngang nh h×nh vÏ. + Ho¹t t¶i tÝnh to¸n p tt = n. p tc .B / cos α = 1,3 0,3 6 / cos5,71o = 2,352 (kN/m) 2,352 kN/m 2,352 kN/m ho¹ t t ¶i nöa ph¶i ho¹ t t ¶i nöa t r ¸i 2.2. T¶i träng giã T¶i träng giã t¸c dông vµo khung ngang gåm hai thµnh phÇn lµ giã t¸c dông vµo cét vµ giã t¸c dông lªn trªn m¸i. Theo TCVN 2737 - 1995 .Ph©n vïng giã II-A cã ¸p lùc giã tiªu chuÈn W0 = 0,83 kN /m2 hÖ sè vît t¶i lµ 1,2. C¨n cø vµo h×nh d¹ng mÆt b»ng vµ gãc dèc m¸i c¸c hÖ sè khÝ ®éng x¸c ®Þnh theo s¬ ®å trong b¶ng III.3 phô lôc + Néi suy. Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 12
 13. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu α = 5,710 ; (H1 / L) = 6,1/19,5 = 0,3128 Ce1 = −0.4079 Ce 2 = −0.4 Ce3 = −0,5 0,4 079 c e2 =-0, c =- e1 4 c =-0,5 ce =+0,8 6100 e3 24000 S¬ ®å x¸c ®Þnh hÖ sè khÝ ®éng Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña thµnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã ë ®é cao Z so víi mèc tiªu chuÈn t¸c dông lªn 1m2 bÒ mÆt th¼ng ®øng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = γ p .W0 .k .C.B k: HÖ sè kÓ ®Õn sù thay ®æi ¸p lùc giã theo chiÒu cao, phô thuéc theo d¹ng ®Þa h×nh, ¸p dông d¹ng ®Þa h×nh B, hÖ sè k ®îc x¸c ®Þnh: + Møc ®Ønh cét, cao tr×nh 6,1 m -> k1 =1.0986 + Møc ®Ønh m¸i, cao tr×nh 7,15 m -> k2 =1.1206 PhÇn t¶i träng giã t¸c dông tõ ®Ønh cét trë xuèng ch©n cét hÖ sè k lÊy: k=k1 =1.0986 PhÇn t¶i träng giã t¸c dông tõ ®Ønh cét trë lªn ®Ønh m¸i hÖ sè k lÊy trung b×nh: k = (k1 + k2)/2 = (1,0986 + 1,1206)/2 = 1,1096 + T¶i träng giã lªn cét: + PhÝa ®ãn giã: tc q1 = w0 .k.C.B = (0,83 x 1,1096 x 0,8)x6 = 4,421 (kN/m) Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 13
 14. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu tt tc q1 = γp x q1 = 1,2 x 4,421 = 5,301 (kN/m) + PhÝa khuÊt giã: tc q2 = w0 .k.C.B = (0,83 x 1,1096 x 0,5)x6 = 2,763(kN/m) tt tc q2 = γp x q1 = 1,2 x 2,763 = 3,316 (kN/m) + T¶i träng giã lªn m¸i: Trªn thùc tÕ t¶i nµy truyÒn lªn khung díi d¹ng lùc tËp trung t¹i ®iÓm ®Æt c¸c xµ gå, sè lîng lùc tËp trung > 5 nªn ta cã thÓ quy vÒ t¶i ph©n bè. + Giã nöa tr¸i: tc q = w0 .k.C.B = (0,83 x 1,1096 x 0,4079 )x6 = 2,254 (kN/m) tt tc q = γp x q = 1,2 x 2,254 = 2,705 (kN/m) + Giã nöa ph¶i: tc q = w0 .k.C.B = (0,83 x 1,1096 x 0,4 )x6 = 2,210 (kN/m) tt tc q = γp x q = 1,2 x 2,210 = 2,652 (kN/m) /m 2,652 k kN N/m 2,705 k 2,705 2,652 kN/m N /m 3,316 kN/m 5,301 kN/m 5,301 kN/m 3,363kN/m giã tr¸i sang giã ph¶i sang 2.3. Ho¹t t¶i cÇu trôc T¶i träng cÇu trôc t¸c dông lªn khung ngang bao gåm ¸p lùc ®øng vµ lùc h·m ngang, c¸c thµnh phÇn ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a) ¸p lùc ®øng cña cÇu trôc Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 14
 15. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu ¸p lùc th¼ng ®øng lín nhÊt do cÇu trôc truyÒn lªn vai cét D max x¸c ®Þnh theo ®êng ¶nh hëng ph¶n lùc gèi tùa cña dÇm vµ xÕp c¸c b¸nh xe cña 2 cÇu trôc s¸t nhau vµo vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt, x¸c ®Þnh ®îc c¸c tung ®é yi cña ®êng ¶nh hëng, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc ¸p lùc th¼ng ®øng lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña c¸c b¸nh xe cÇu trôc lªn cét: Σyi = ( 1 + 0,8367 + 0,353 + 0,5167) = 2,7 tc Dmax = nc. γp .Pmax . Σyi = 0,85 x 1,1 x 46,2 x 2,7 = 116,632 (kN) tc Dmin = nc. γp .Pmin . Σyi = 0,85 x 1,1 x 14,4 x 2,7 = 36,353 (kN) Trong ®ã: nc = 0,85 lµ hÖ sè tæ hîp khi xÐt t¶i träng do hai cÇu trôc chÕ ®é nhÑ hoÆc trung b×nh. §iÓm ®Æt cña Dmax, Dmin trïng víi ®iÓm ®Æt cña dÇm cÇu trôc. T¶i nµy t¸c dông lªn vai cét khi tÝnh to¸n ta ®a vÒ tim cét díi d¹ng 1 lùc tËp trung vµ 1 m«men lÖch t©m e = - 0,5h 0,55m. + TrÞ sè cña m«men lÖch t©m t¬ng øng: Mmax = Dmax x e = 116,632 x 0,55 = 64,148 (kNm) Mmin = Dmin x e = 36,353 x 0,55 = 19,994 (kNm) B=3880 B=3880 Pmax K=2900 Pmax 980 Pmax K=2900 Pmax 6000 6000 0.5167 0.8367 0.353 1 §êng ¶nh hëng ph¶n lùc Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 15
 16. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu 1800 116,632kN 36,353 kN 36,353 kN 116,632kN 64,148kNm 19,994kNm 19,994kNm 64,148kNm 4300 dmax lªn cét tr¸i dmax lªn cét ph¶i S¬ ®å tÝnh khung víi ¸p lùc ®øng cña cÇu trôc b) Lùc h·m ngang cña cÇu trôc + Lùc h·m ngang tiªu chuÈn cña mét b¸nh xe cÇu trôc lªn ray: tc T1 = 0,5. kf .(Q+Gxe )/ n0 = 0,5.0,1.(63 + 5,90)/2 = 1,723 (kN) Trong ®ã: kf - hÖ sè ma s¸t, lÊy b»ng 0,1 víi cÇu trôc cã mãc mÒm. Gxe - träng lîng xe con, tra catal«. Q - søc n©ng thiÕt kÕ cña cÇu trôc. n0 - sè b¸nh xe cÇu trôc ë mét bªn ray + Lùc h·m ngang cña toµn cÇu trôc truyÒn lªn cét ®Æt vµo cao tr×nh dÇm h·m. (gi¶ thiÕt c¸ch vai cét 1,0 m) tc T = nc γp Σ T1 yi = 0,85 x 1,1 x 1,723 x 3,0 = 4,833 (kN) Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 16
 17. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu 1800 1800 4,833kN 4,833kN 4300 4300 lùc h·m lªn cét tr¸i lùc h·m lªn cét ph¶i vi. X¸c ®Þnh néi lùc trong khung ngang, tæ hîp néi lùc 1. X¸c ®Þnh néi lùc Néi lùc trong khung ngang ®îc x¸c ®Þnh víi tõng trêng hîp chÊt t¶i b»ng phÇn mÒm SAP 2000. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng c¸c biÓu ®å vµ b¶ng thèng kª néi lùc, d÷ nguyªn quy íc dÊu trong phÇn mÒm. Sau khi dïng phÇm mÒm SAP 2000 ®Ó lÊy kÕt qu¶ néi lùc víi c¸c ph¬ng ¸n chÊt t¶i kh¸c nhau, h×nh d¹ng vµ trÞ sè cña biÓu ®å néi lùc cho nöa khung bªn tr¸i ®îc thÓ hiÖn nh h×nh vÏ díi ®©y. §¬n vÞ tÝnh lµ kN, kN.m. Riªng néi lùc do ho¹t t¶i chÊt c¶ m¸i x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng néi lùc do 2 trêng hîp chÊt ho¹t t¶i m¸i nöa tr¸i vµ nöa ph¶i. Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 17
 18. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu 2. Tæ hîp néi lùc Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n néi lùc nh trªn ta tiÕn hµnh lËp b¶ng tæ hîp néi lùc ®Ó t×m ra trêng hîp néi lùc bÊt lîi nhÊt ®Ó tÝnh to¸n tiÕt diÖn khung. Víi cét ta xÐt 4 tiÕt diÖn: ®Çu cét, vai cét (2 tiÕt diÖn), ch©n cét. Víi xµ ngang ta xÐt 3 tiÕt diÖn: ®Çu xµ, 1/3 xµ, ®Ønh xµ. T¹i mçi tiÕt diÖn cã c¸c trÞ sè M, N, V. + Ta xÐt 2 lo¹i tæ hîp: - Tæ hîp c¬ b¶n 1: gåm tÜnh t¶i thêng xuyªn vµ 1 ho¹t t¶i - Tæ hîp c¬ b¶n 2: gåm t¶i träng thêng xuyªn vµ nhiÒu ho¹t t¶i nh©n víi hÖ sè tæ hîp 0,9 KÕt qu¶ cô thÓ ®îc ghi trong b¶ng tæ hîp. Biểu đồ momen tÜnh tải Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 18
 19. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu BiÓu ®å lùc c¾t tÜnh t¶i Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 19
 20. ®å ¸n m«n häc kÕt cÊu thÐp ii gvhd: phan thanh cÇu BiÓu ®å lùc däc tÜnh t¶i BiÓu ®å lùc däc ho¹t t¶i tr¸i Sinh viªn: NGUYÔN QUANG CHIÕN 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2