intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Pháp luật về xuất nhập khẩu - ThS. Nguyễn Tiến Hoàng

Chia sẻ: Nguyễn Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
13
lượt xem
0
download

Bài giảng Pháp luật về xuất nhập khẩu - ThS. Nguyễn Tiến Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật về xuất nhập khẩu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản lẫn nâng cao về bộ môn này. Bài giảng giới thiệu cho người học tổng quan về pháp luật trong kinh doanh xuất nhập khẩu, một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, một số vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Nội dung cuối cùng được trình bày trong bài giảng cách giải quyết tranh chấp trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về xuất nhập khẩu - ThS. Nguyễn Tiến Hoàng

2/2/2012<br /> <br /> • PHAÙP LUAÄT<br /> • VEÀ XUAÁT NHAÄP KHAÅU<br /> • Giaûng vieân: ThS Nguyeãn Tieán Hoaøng<br /> • Tröôûng Boä moân Nghieäp vuï<br /> • Tröôøng ÑH Ngoaïi thöông – Cô sôû II<br /> 1<br /> <br /> NOÄI DUNG<br /> - CHÖÔNG 1. TOÅNG QUAN VEÀ PHAÙP LUAÄT TRONG<br /> KINH DOANH XUAÁT NHAÄP KHAÅU<br /> - CHÖÔNG 2. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ PHAÙP LYÙ VEÀ HÔÏP<br /> ÑOÀNG MUA BAÙN HAØNG HOÙA QUOÁC TEÁ<br /> - CHÖÔNG 3. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ PHAÙP LYÙ VEÀ HÔÏP<br /> ÑOÀNG CHUYEÂN CHÔÛ HAØNG HOÙA XNK BAÈNG<br /> ÑÖÔØNG BIEÅN<br /> - CHÖÔNG 4. GIAÛI QUYEÁT TRANH CHAÁP TRONG<br /> KINH DOANH XUAÁT NHAÄP KHAÅU<br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHÖÔNG 1. TOÅNG QUAN VEÀ PHAÙP LUAÄT<br /> TRONG KINH DOANH XUAÁT NHAÄP KHAÅU<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> -<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaûo:<br /> GS, TS Nguyeãn Thò Mô (2009), Giaùo trình Phaùp luaät trong hoaït<br /> ñoäng KTÑN, NXB Thoâng tin & Truyeàn thoâng, Haø Noäi;<br /> GS, TS Nguyeãn Thò Mô (2008), Giaùo trình Phaùp lyù ñaïi cöông,<br /> NXB Giaùo duïc, Haø Noäi (Chöông 4);<br /> TS Ñoã Vaên Ñaïi (2006), Tö phaùp quoác teá Vieät Nam, NXB ÑHQG<br /> Tp.HCM;<br /> Luaät Thöông maïi Vieät Nam 2005;<br /> Coâng öôùc Vieân 1980 cuûa Lieân hôïp quoác veà mua baùn quoác teá<br /> haøng hoùa.<br /> SV download caùc VBPL töø:<br /> Email: tailieumonluat@gmail.com<br /> Password: tailieuluat<br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/2/2012<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ PHAÙP LUAÄT<br /> TRONG KINH DOANH XUAÁT NHAÄP KHAÅU<br /> 1. Ñònh nghóa: laø taäp hôïp, heä thoáng caùc quy phaïm phaùp<br /> luaät ñieàu chænh nhöõng moái quan heä xaõ hoäi phaùt sinh<br /> töø hoaëc lieân quan ñeán hoaït ñoäng XNK.<br /> 2. Ñaëc ñieåm:<br /> 2.1 Veà phaïm vi ñieàu chænh:<br /> - Hoaït ñoäng XNK ña daïng vaø phöùc taïp, ñoøi hoûi phaûi<br /> coù caùc quy phaïm phaùp luaät töông öùng ñeå ñieàu chænh;<br /> - Coù nhieàu chuû theå khaùc nhau tham gia vaøo hoaït ñoäng<br /> XNK;<br /> - HÑ laø coâng cuï phaùp lyù quan troïng ñeå thöïc hieän hoaït<br /> ñoäng XNK.<br /> GV: ThS Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ PHAÙP LUAÄT<br /> TRONG KINH DOANH XUAÁT NHAÄP KHAÅU<br /> 2.2 Veà chuû theå:<br /> - Chuû theå tham gia hoaït ñoäng XNK raát ña daïng, vöøa<br /> coù ñaëc ñieåm chung vöøa coù ñaëc ñieåm rieâng;<br /> - Khi tham gia vaøo hoaït ñoäng XNK, chuû theå chòu söï<br /> taùc ñoäng cuûa TPQT & LQG;<br /> - Luaät phaùp cuûa haàu heát caùc nöôùc ñeàu coù quy ñònh veà<br /> thöông nhaân vaø caùc coâng ty TM vôùi tö caùch laø chuû<br /> theå tham gia vaøo hoaït ñoäng XNK.<br /> <br /> GV: ThS Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 5<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ PHAÙP LUAÄT<br /> TRONG KINH DOANH XUAÁT NHAÄP KHAÅU<br /> <br /> 2.3 Veà nguoàn luaät:<br /> - ÑÖQT ñieàu chænh hoaït ñoäng XNK;<br /> - Luaät quoác gia (VB luaät vaø döôùi luaät);<br /> - TQTMQT;<br /> - Hôïp ñoàng maãu.<br /> <br /> GV: ThS Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/2/2012<br /> <br /> II. NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA<br /> PHAÙP LUAÄT TRONG KINH DOANH XNK<br /> 1.<br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Nhöõng nguyeân taéc phaùp lyù quoác teá do TPQT quy ñònh:<br /> Thöøa nhaän, toân troïng söï toàn taïi vaø hieäu löïc cuûa heä thoáng<br /> PLQT beân caïnh heä thoáng PLQG;<br /> Thöøa nhaän, toân troïng theå cheá chính trò, caùc traät töï kinh teá,<br /> cô cheá ñieàu haønh vaø quaûn lyù kinh teá, caùc hình thöùc sôû höõu<br /> do phaùp luaät moãi nöôùc quy ñònh;<br /> Bình ñaúng veà maët phaùp lyù, caïnh tranh hôïp phaùp vaø coâng<br /> baèng giöõa caùc chuû theå (trong vaø ngoaøi nöôùc) khi tham gia<br /> vaøo hoaït ñoäng XNK.<br /> Nhöõng nguyeân taéc do PLQG quy ñònh: khoâng hoaøn toaøn<br /> gioáng nhau vaø ñöôïc neâu cuï theå trong caùc chöông tieáp theo.<br /> GV: ThS Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 7<br /> <br /> CHÖÔNG 2. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ PHAÙP LYÙ<br /> VEÀ HÑ MUA BAÙN HAØNG HOÙA QUOÁC TEÁ<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaûo:<br /> - GS, TS Nguyeãn Thò Mô (2009), Giaùo trình Phaùp<br /> luaät trong hoaït ñoäng KTÑN, NXB Thoâng tin &<br /> Truyeàn thoâng, Haø Noäi.<br /> - Luaät thöông maïi Vieät Nam 2005.<br /> - Nghò ñònh soá 12/2006/NÑ-CP.<br /> - Coâng öôùc Vieân 1980 cuûa Lieân hôïp quoác veà mua<br /> baùn quoác teá haøng hoùa.<br /> - Incoterms 2010 vaø höôùng daãn söû duïng.<br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 8<br /> <br /> I. KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ HÑMBHHQT<br /> 1. Khaùi nieäm:<br /> - Teân goïi: coøn ñöôïc goïi laø HÑ XNK, HÑMBHH vôùi thöông<br /> nhaân nöôùc ngoaøi, HÑMBNT,…<br /> - Ñònh nghóa: laø HÑMB coù yeáu toá quoác teá, theo ñoù moät beân<br /> laø NB coù nghóa vuï chuyeån vaøo quyeàn sôû höõu cho beân kia,<br /> laø NM, moät taøi saûn nhaát ñònh goïi laø haøng hoùa – ñoái töôïng<br /> cuûa HÑ, coøn NM coù nghóa vuï nhaän haøng vaø traû moät soá tieàn<br /> ngang baèng trò giaù cuûa haøng.<br /> 2. Ñaëc ñieåm:<br /> 2.1 Ñaëc ñieåm cuûa HÑMB thoâng thöôøng: HÑMBHHQT coù ñaày<br /> ñuû caùc ñaëc ñieåm cuûa moät HÑMB thoâng thöôøng: chuû theå,<br /> noäi dung, phaùp lyù.<br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2/2/2012<br /> <br /> I. KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ HÑMBHHQT<br /> 2.2 Coù yeáu toá quoác teá: taïo ra nhöõng ñieåm khaùc bieät cuûa<br /> HÑMBHHQT so vôùi caùc HÑMB thoâng thöôøng.<br /> - Chuû theå cuûa HÑ:<br /> + Quan ñieåm 1: chuû theå cuûa HÑ laø caùc beân coù quoác tòch<br /> khaùc nhau (LTM 1997, Ñieàu kieän chung giao haøng SEV<br /> cuûa caùc nöôùc XHCN).<br /> + Quan ñieåm 2: chuû theå cuûa HÑ laø caùc beân coù truï sôû TM<br /> ñaët taïi caùc nöôùc khaùc nhau, neáu caùc beân khoâng coù truï sôû<br /> TM thì seõ döïa vaøo nôi cö truù (Coâng öôùc Lahaye 1964 veà<br /> MBQT nhöõng ñoäng saûn höõu hình, Coâng öôùc Vieân 1980 cuûa<br /> Lieân hôïp quoác veà MBQTHH).<br /> Ñoái vôùi thöïc tieãn TMQT hieän nay, quan ñieåm 2 laø phuø hôïp<br /> hôn.<br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 10<br /> <br /> I. KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ HÑMBHHQT<br /> - Ñoái töôïng cuûa HÑ: coù theå ñöôïc di chuyeån qua bieân<br /> <br /> giôùi cuûa moät nöôùc.<br /> - Ñoàng tieàn thanh toaùn trong HÑ: coù theå laø ngoaïi teä<br /> ñoái vôùi moät trong hai beân.<br /> - Nguoàn luaät ñieàu chænh HÑ: raát ña daïng vaø phöùc<br /> taïp.<br /> - Cô quan giaûi quyeát tranh chaáp: ña daïng vaø phöùc<br /> taïp (toøa aùn, troïng taøi).<br /> <br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 11<br /> <br /> II. NGUOÀN LUAÄT ÑIEÀU CHÆNH HÑMBHHQT<br /> <br /> 1. Caùc ÑÖQT veà TM<br /> 1.1 Ñònh nghóa: laø nhöõng vaên kieän phaùp lyù quoác teá do caùc chuû<br /> theå cuûa luaät quoác teá tham gia kyù keát nhaèm ñieàu chænh caùc<br /> quan heä TM phaùt sinh giöõa caùc chuû theå ñoù.<br /> 1.2 Ñieàu kieän ñeå ÑÖQT trôû thaønh nguoàn luaät ñieàu chænh<br /> HÑMBHHQT:<br /> - Phaûi ñöôïc kyù keát treân cô sôû bình ñaúng vaø töï nguyeän giöõa<br /> caùc beân;<br /> - Khoâng ñöôïc traùi vôùi nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät<br /> phaùp quoác teá;<br /> - Phaûi coù noäi dung tröïc tieáp lieân quan ñeán quan heä TM phaùt<br /> sinh giöõa caùc chuû theå kyù keát HÑ.<br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2/2/2012<br /> <br /> II. NGUOÀN LUAÄT ÑIEÀU CHÆNH HÑMBHHQT<br /> <br /> 1.3 Phaân loaïi caùc ÑÖQT veà TM:<br /> Döïa vaøo noäi dung cuûa caùc ÑÖQT veà TM, coù 2 loaïi:<br /> - Caùc ÑÖQT chæ ñeà ra caùc nguyeân taéc phaùp lyù chung<br /> laø cô sôû cho hoaït ñoäng ngoaïi thöông;<br /> - Caùc ÑÖQT tröïc tieáp ñieàu chænh caùc vaán ñeà lieân<br /> quan ñeán quyeàn haïn, nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa<br /> caùc beân trong vieäc kyù keát vaø thöïc hieän<br /> HÑMBHHQT<br /> <br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 13<br /> <br /> II. NGUOÀN LUAÄT ÑIEÀU CHÆNH HÑMBHHQT<br /> <br /> 1.4 Caùc tröôøng hôïp aùp duïng ÑÖQT veà TM:<br /> - Khi caùc quoác gia coù tham gia kyù keát hoaëc thöøa<br /> nhaän ÑÖQT. Trong tröôøng hôïp naøy, ÑÖQT coù giaù<br /> trò baét buoäc ñoái vôùi caùc HÑMBHHQT coù lieân quan.<br /> - Khi trong HÑMBHHQT caùc beân ñaõ thoûa thuaän,<br /> thoáng nhaát vaø ghi roõ vaøo HÑ laø aùp duïng ÑÖQT<br /> laøm nguoàn luaät ñieàu chænh.<br /> <br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 14<br /> <br /> II. NGUOÀN LUAÄT ÑIEÀU CHÆNH HÑMBHHQT<br /> <br /> 1.5 Caùch aùp duïng caùc ÑÖQT veà TM:<br /> - Tìm hieåu tính chaát phaùp lyù cuûa caùc quy phaïm phaùp luaät trong<br /> ÑÖQT: quy phaïm coù tính chaát meänh leänh, quy phaïm coù tính<br /> chaát tuøy yù.<br /> - Tröôøng hôïp ÑÖQT ñöôïc aùp duïng cho HÑ coù quy ñònh khaùc<br /> vôùi phaùp luaät Vieät Nam:<br /> + Neáu Vieät Nam ñaõ tham gia kyù keát hoaëc pheâ chuaån ÑÖQT:<br /> khoâng aùp duïng nhöõng quy ñònh naøo khaùc vôùi phaùp luaät Vieät<br /> Nam neáu coù baûo löu, phaûi aùp duïng neáu khoâng coù baûo löu;<br /> + Neáu Vieät Nam khoâng tham gia kyù keát vaø chöa pheâ chuaån :<br /> phaûi aùp duïng.<br /> - Phaûi döïa vaøo noäi dung cuûa ÑÖQT (taùc ñoäng tröïc tieáp hay<br /> giaùn tieáp tôùi HÑ) ñeå aùp duïng phuø hôïp.<br /> GV: ThS. Nguyễn Tiến Hoàng<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản