intTypePromotion=1
ADSENSE

Đơn xin cấp học bổng

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

3.204
lượt xem
869
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu Đơn xin cấp học bổng sau đây giúp các bạn tham khảo tìm hiểu về cách trình bày và cách lập đơn xin học bổng và mẫu đơn xin học bổng cần thiết. Nếu gia đình thuộc diện nghèo thì nộp kèm bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin cấp học bổng

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Hình 3x4 …………………, ngày tháng năm ……… ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG “TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG” Kính gởi: Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ……………………………………………………… Họ và tên học sinh:…………………..………..Nam, (nữ)……...Dân tộc……….….. Ngày, tháng, năm sinh:…………………Nơi sinh:……….………………………….. Dị tật (nếu có):………………...……………………………………………………… Địa chỉ nơi cư trú hiện nay:………………….……………………………………….. ………………………………………………Số điện thoại liên lạc…………….……. Hiện nay là học sinh lớp:…….Trường:……………………………………có kết quả học tập được BGH nhà trường xác nhận vào học kỳ….., niên khoá……………………… Học lực: ……………………………Hạnh kiểm:…………….…………………….. (ghi kết quả học tập của học kỳ liền kề thời điểm làm đơn xin cấp học bổng) Họ tên cha:…………………………tuổi…………..nghề nghiệp……….…………… Họ tên mẹ:…………………………tuổi…………..nghề nghiệp…….……………… Họ tên anh chị em:………………....tuổi…………..nghề nghiệp…………………… …………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………..……………..……………..…… …………………………………………………………..……………………..…………….. ……………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………..……… Hoàn cảnh gia đình: (ghi cụ thể, chi tiết về hoàn cảnh của gia đình gồm nhà cửa, tài sản, số người phải nuôi dưỡng, bệnh tật, về công ăn việc làm, thu nhập của gia đình…) …………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………..……… …………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………..…….... ………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………..………
  2. ………………………………………………………………………………………..…….... .................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………..…….... Hiện hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, nếu được cấp học bổng tôi hứa sẽ phấn đấu học tập tốt và không bỏ học giữa chừng. Tôi xin cam đoan nội dung đơn xin cấp học bổng của tôi hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn lại số tiền do Qũy học bổng tài trợ. Học sinh ký tên (ghi rõ họ tên) CAM KẾT CỦA PHỤ HUYNH (HOẶC NGƯỜI NUÔI DƯỠNG) Tôi tên: ………….……….…….., địa chỉ thường trú:…………………….…………., …………………………………………….là ……………của em …………..……………... Xin cam kết sử dụng toàn bộ số tiền học bổng do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” cấp vào việc học hành của em ………………chứ không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác. Phụ huynh ký tên (ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Xác nhận của nhà trường Xác nhận UBND (xã, Xác nhận của Học kỳ…, niên khoá….. phường, thị trấn) Hội Khuyến học - Học lực:……………. (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu) - Hạnh kiểm:………… (Ký, đóng dấu)
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÉT CẤP HỌC BỔNG (Do huyện Đoàn Cái Bè và Hội Khuyến học huyện Cái Bè phối hợp trao tặng) Kính gửi: - Ban Chấp hành huyện Đoàn Cái Bè. - Hội khuyến học huyện Cái Bè. I. PHẦN TỰ KHAI CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN: Họ và tên:......................................................................; Ngày sinh:....................... Nơi sinh:.................................................................................................................. Địa chỉ thường trú:.................................................................................................. ................................................................................................................................. Địa chỉ nơi trọ học: ................................................................................................. ................................................................................................................................. Đang theo học Lớp:............................; Khoa:.................................; Khóa:............ Kết quả học kỳ 2, năm học 2017 – 2018: Điểm học tập: ....................; Điểm rèn luyện: ...................... Thu nhập tổng cộng hàng tháng của gia đình:...................; Số người trong gia đình:............ Tài sản và những nguồn thu nhập hiện có: (nhà, ruộng, vườn; các cơ sở, hoạt động sản xuất, dịch vụ mang lại thu nhập): ......................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. - Họ và tên Cha:...........................................................; Ngày sinh:........................ Nghề nghiệp:........................................................................................................... - Họ và tên Mẹ:...................................................................; Ngày sinh:................. Nghề nghiệp:........................................................................................................... - Anh/Chị/Em: + Họ và tên: ..............................................; Nghề nghiệp: ............................... + Họ và tên: ..............................................; Nghề nghiệp: ............................... + Họ và tên: ..............................................; Nghề nghiệp: ............................... + Họ và tên: ..............................................; Nghề nghiệp: ............................... + Họ và tên: ..............................................; Nghề nghiệp: ................................ Tôi có nguyện vọng được xét cấp học bổng do huyện Đoàn Cái Bè và Hội Khuyến học huyện Cái Bè trao tặng trong năm học 2018 – 2019.
  4. Lý do xin xét cấp/tái cấp học bổng: (trình bày thêm về mức độ khó khăn, hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hiện tại, mục đích sử dụng tiền học bổng, v.v...): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Tôi xin cam đoan rằng, những thông tin đã kê khai là đúng sự thật. Kính mong sự quan tâm, xem xét của Quý cơ quan. ............................., ngày ..... tháng …...năm 2018; Ký tên:…………… II. XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ............................., ngày ..... tháng …...năm 2018; Ký tên: ………..… Ghi chú: Đơn điền thiếu chi tiết hoặc thiếu các loại giấy tờ chứng minh kèm theo sẽ không được xem xét.
  5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC BỔNG: .................................. Học kỳ: ...........Năm học: ................../.............. *** Kính gửi: - ……………………………………………………….. - ........................................................................................ I. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN: - Họ tên: .....................................................Ngày sinh: ................................ - Hộ khẩu thường trú: ................................................................................... ...................................................................................................................... - Sinh viên lớp: .............................................. MSSV:.................................. - Điểm trung bình học kỳ I năm học: ................../................(vừa qua): ......... - Điểm trung bình học kỳ II năm học: ................/................(vừa qua): .......... - Địa chỉ nơi trọ: ................................... ....................................................... II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: (sinh viên ghi rõ chi tiết về hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện nay) - Họ và tên cha: ...................................................... Tuổi: .............................. - Nghề nghiệp: ............................................................................................. - Họ và tên mẹ: ..................................................... Tuổi: .............................. - Nghề nghiệp: ............................................................................................. - Địa chỉ cha mẹ: ........................................................................................... ...................................................................................................................... - Tài sản: ruộng, vườn và các cơ sở hoạt động có thu khác: ......................... ............................................................................... ...................................... - Thu nhập bình quân hằng tháng: ......................... ...................................... - Tên họ, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập của anh, chị, em ruột: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2