Gia công bánh răng trụ thẳng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
1.064
lượt xem
388
download

Gia công bánh răng trụ thẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Lắp và điều chỉnh đầu phân độ và ụ động lên bàn máy phay. + Lắp dao phay modul lên trục gá dao và kiểm tra độ đồng tâm + Lắp chi tiết giữa 2 chuôi nhọn và chỉnh cho ngay tâm dao phay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gia công bánh răng trụ thẳng

 1. Baøi 12 Gia coâng baùnh raêng truï thaúng Baèng phöông phaùp phay ñònh hình treân maùy phay ngang vaïn naêng
 2. Phay baùnh raêng truï thaúng ♣ Khaùi nieäm veà baùnh raêng ♣ caùc loaïi baùnh raêng truï ♣ ñöôøng cong söôøn raêng ♣ thoâng soá baùnh raêng ♣ caùc phöông phaùp cheá taïo ♣ phöông phaùp phay ñònh hình ♣ dao phay ♣ trình töï phay ♣ caùc tröôøng hôïp sai hoûng ♣ caùc tröôøng hôïp sai hoûng ♣ kieåm tra baùnh raêng
 3. Truyeàn ñoäng vôùi baùnh raêng truï Raêng thaúng Raêng xoaén Raêng muõi teân
 4. Ñöôøng cong söôøn raêng Döôøng cong Zykloide Döôøng cong Evolvente Duøng cho baùnh raêng trong trong kyõ ngheä ñoàng hoà Duøng cho baùnh raêng trong ngaønh cheá taïo maùy
 5. Thoâng soá baùnh raêng pc d Modul m m= = π z Böôùc p p = m .π Khe hôû c c = 0,1 m ... 0,3 m (CTM = 0,167 m) Chieàu cao ñaàu raêng hd = m Chieàu cao chaân raêng hc = m + c Chieàu cao raêng h h =2 m +c Φ voøng chia d d =m .z Φ ñaàu raêng d d d d = d + 2m d d = m(z + 2) Φ chaân raêng d c d c = d - 2(m + c) d1 + d 2 Khoaûng caùch taâm truïc a a= 2 d d - 2m Soá raêng z z= = d m m Goùc aên khôùp α = 20 o
 6. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG BAÙNH RAÊNG Xoïc raêng Laên raêng Phay ñònh hình
 7. Dao phay raêng modul Boä 8 dao (m < 9) Soá dao 1 2 3 4 5 6 7 8 Duøng cho 12 14 17 21 26 36 55 135 soá raêng -13 -16 -20 -25 34 -54 -134 - ∝ Boä 15 dao (m > 9) Soá dao 1 11/2 2 21/2 3 31/2 4 41/2 Duøng cho 12 13 14 15 17 19 21 23 soá raêng -16 -18 -20 -22 25 Soá dao 5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 Duøng cho 26 30 35 42 55 81 135 soá raêng -29 -34 -41 -54 -80 -134 -∝
 8. Trình töï phay baùnh raêng truï thaúng Trình töï Duïng cuï Laép vaø ñieàu chænh ñaàu Ñaàu phaân ñoä, phaân ñoä vaø uï ñoäng leân uï ñoäng, baøn maùy phay ñoàng hoà so Dao phay Laép dao phay modul modul, truïc Caên maãu leân truïc gaù dao vaø gaù dao phay kieåm tra ñoä ñoàng taâm Laép chi tieát giöõa 2 chuoâi EÂ-ke, nhoïn vaø chænh cho ngay Caên maãu taâm dao phay Ñieàu chænh keùo chia ñaàu phaân ñoä
 9. Ñieàu chænh soá voøng quay vaø löôïng chay dao Cho dao quay, naâng baøn cho dao chaïm vaøo chi tieát Quay baøn doïc cho dao ra khoûi chi tieát; naâng baøn leân ñuùng chieàu saâu raêng Phay raêng thöù nhaát Quay baøn cho dao ra khoûi chi tieát, sang moät böôùc raêng, phay tieáp raêng keá Tieáp tuïc nhö treân cho ñeán raêng cuoái
 10. Caùc daïng sai hoûng khi phay baùnh raêng truï thaúng °Raêng khoâng ñeàu: Do thao taùc phaân ñoä sai: °Queân di chuyeån keùo theo caây ghim °Laøm xeâ dòch keùo chia khi phaân ñoä °Khoâng xoaù ñoä rô trong uï chia °Raêng ñeàu nhöng raêng cuoái bò to hoaëc leùp °Tính khoaûng chia sai, dö hoaëc thieáu 1 loã °Sieát khoâng chaët keùo chia, khi chia bò roäng ra hoaëc heïp laïi °Raêng bò leäch °Raø dao khoâng ñuùng taâm chi tieát °Laép uÏ chia vaø uï ñoäng khoâng song song vôùi taâm baøn maùy
 11. °Bieân daïng raêng khoâng ñuùng °Choïn dao sai: module hoaëc soá hieäu dao °Caét chieàu saâu raêng khoâng ñuùng °Raêng ñeàu, nhöng ñænh raêng phía to phía leùp °Laép chi tieát leäch taâm: °Maâm caëp khoâng chính xaùc °Chi tieát vaø truïc gaù khoâng ñoàng taâm °Söôøn raêng bò traày söôùt, coù ñoä boùng thaáp °Dao moøn °Choïn thoâng soá caét goït khoâng ñuùng °Laép dao bò ñaûo °Chi tieát bò rung
 12. Kieåm tra baùnh raêng ♣ Kieåm tra beà daày raêng Daây cung E Thöôùc ño raêng Beà daày raêng Döôùi ñaây laø baûng tra heä soá E vaø H
 13. Baûng tra heä soá H vaø E Z H E Z H E Z H E 10 1,06155 1,5643 24 1,0257 1,5696 44 1,0141 1,5704 11 1,05599 1,5654 25 1,0246 1,5697 45 1,0137 1,5704 12 1,05136 1,5663 26 1,0237 1,5697 46 1,0134 1,5705 13 1,04739 1,5669 27 1,0228 1,5698 48 1,0128 1,5706 14 1,04410 1,5674 28 1,0221 1,5699 50 1,0123 1,5707 15 1,04110 1,5679 29 1,0212 1,6700 55 1,0112 1,5707 16 1,03856 1,5682 30 1,0206 1,5700 60 1,01029 1,5708 17 1,03630 1,5685 32 1,0192 1,5701 70 1,0088 1,5708 18 1,03429 1,5688 34 1,0182 1,5702 80 1,0077 1,5708 19 1,03249 1,5690 35 1,0176 1,5702 97 1,0064 1,5708 20 1,0308 1,5692 36 1,0171 1,5703 127 1,0063 1,5708 21 1,0293 1,5693 38 1,0162 1,5703 135 1,0045 1,5708 22 1,0281 1,5694 40 1,0154 1,5704 ∞ 1,0000 1,5708 23 1,0268 1,5695 42 1,0146 1,5704 Theo soá raêng Z tra heä soá H vaø E xong nhaân vôùi module Coâng thöùc kieåm tra H = M +f D ( 1 − cos ß ) 1 − cos ß f = 0 H = m( 1 + Z ) 2 2 90 0 E = D0 . sin ß = m .Z . sin ß ß= Z
 14. Kieåm tra baùnh raêng Kích thöôùc W ñöôïc xaùc ñònh nhu sau: ♣ Kieåm tra phaùp tuyeán chung (Vôùi raêng coù goùc aên khôùp α= 20o) W=m(1,476065k + 0,013996Z) Trong ñoù: W- Kích thöôùc phaùp tuyeán chung m- Module cuûa raêng k- Heä soá tra baûng (ÔÛ ñoù n laø soá raêng ño) Z- Soá raêng cuûa baùnh raêng Z n k Z n k 12 – 18 2 3 46 – 54 6 11 19 – 27 3 5 55 – 63 7 13 28 – 36 4 7 64 – 72 8 15 37 – 45 5 9 73 – 81 9 17 Baûng tra heä soá k (n = soá raêng ño)
 15. Kieåm tra baùnh raêng ♣ Kieåm tra ñoä song song cuûa raêng ♣ Kieåm tra ñoä ñaûo cuûa baùnh raêng
 16. Diametral Pitch Diametral Pitch laø raêng heä Anh coù caùc khaùc bieät so vôùi raêng module heä Phaùp nhö sau: Goùc aên khôùp α = 14o 30‘ Caùc kích thöôùc tính theo Inch module pitch (1 inch = 25,4 mm) 25,4 mm : pitch = töông ñöông côõ raêng module Boä dao pitch cuõng goàm 8 dao nhöng soá 1 caét töø 135 Z ñeán thanh raêng vaø soá 8 caét 12 ñeán 13 raêng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản