intTypePromotion=3

Giáo Trình CIs+ part 110

Chia sẻ: Super Super Administer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Giáo Trình CIs+ part 110

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 110', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình CIs+ part 110

  1. chuyển sang trạng thái Established, và láng giềng router ospf 1 log-adjacency-changes network 172.29.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.1.16 0.0.0.3 area 0 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0 router bgp 30 no synchronization redistribute ospf 1 neighbor 192.168.1.13 remote-as 100 neighbor 192.168.1.13 route-map PREF in neighbor 192.168.1.13 filter-list 1 out neighbor 192.168.1.18 remote-as 30 neighbor 192.168.1.18 next-hop-self ip classless no ip http server ip as-path access-list 1 permit ^$ ip as-path access-list 2 permit _50$ route-map PREF permit 10 match as-path 2 set local-preference 200 route-map PREF permit 20 line con 0 logging synchronous transport input none line aux 0 line vty 0 4 login end R6#show run Building configuration... Current configuration: version 12.1 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname R6 ip subnet-zero
  2. no ip domain-lookup interface Loopback0 ip address 10.30.0.1 255.255.0.0 interface Loopback1 ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 interface Loopback2 ip address 172.31.0.1 255.255.0.0 interface Ethernet0 ip address 192.168.1.18 255.255.255.252 interface Serial0 ip address 192.168.1.10 255.255.255.252 no fair-queue clockrate 64000 interface Serial1 no ip address shutdown router ospf 1 log-adjacency-changes network 10.30.0.0 0.0.255.255 area 0 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 network 172.31.0.0 0.0.255.255 area 0 network 192.168.1.16 0.0.0.3 area 0 router bgp 30 no synchronization redistribute ospf 1 neighbor 192.168.1.9 remote-as 100 neighbor 192.168.1.9 route-map PREF in neighbor 192.168.1.9 filter-list 1 out neighbor 192.168.1.17 remote-as 30 neighbor 192.168.1.17 next-hop-self ip classless no ip http server ip as-path access-list 1 permit ^$ ip as-path access-list 2 permit _75$ route-map PREF permit 10 match as-path 2 set local-preference 400 line con 0 logging synchronous transport input none
  3. line aux 0 line vty 0 4 login end Ta xem kết quả trên R5 và R6 như sau: Lưu ý : gí trị Local Prefrence chỉ có ý nghĩa nội bộ và sẻ không quảng bá ra khởi AS mà chỉ trong cùng một AS thôi. R5#show ip bgp BGP table version is 22, local router ID is 192.168.100.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 10.0.0.0 0.0.0.0 0 32768 ? * 192.168.1.13 200 0 100 50 ? *i 192.168.1.18 0 100 0? *> 172.16.0.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.18 0 100 0? *> 172.17.0.0 192.168.1.13 200 0 100 50 ? * 172.18.0.0 192.168.1.13 0 100 75 i *>i 192.168.1.18 400 0 100 75 i *> 172.29.0.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.18 0 100 0? *> 172.31.0.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.18 0 100 0? *> 192.168.1.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.18 0 100 0? *> 192.168.2.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.18 0 100 0? *> 192.168.50.0 192.168.1.13 200 0 100 50 ? * 192.168.75.0 192.168.1.13 0 100 75 ? *>i 192.168.1.18 400 0 100 75 ?
  4. *> 192.168.100.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.18 0 100 0? R6#show ip bgp BGP table version is 21, local router ID is 172.31.0.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path * 10.0.0.0 192.168.1.9 0 100 50 ? *> 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.17 0 100 0? *> 172.16.0.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.17 0 100 0? * 172.17.0.0 192.168.1.9 0 100 50 ? *>i 192.168.1.17 200 0 100 50 ? *> 172.18.0.0 192.168.1.9 400 0 100 75 i *> 172.29.0.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.17 0 100 0? *> 172.31.0.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.17 0 100 0? *> 192.168.1.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.17 0 100 0? *> 192.168.2.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.17 0 100 0? * 192.168.50.0 192.168.1.9 0 100 50 ? *>i 192.168.1.17 200 0 100 50 ? *> 192.168.75.0 192.168.1.9 400 0 100 75 ? *> 192.168.100.0 0.0.0.0 0 32768 ? *i 192.168.1.17 0 100 0? Giờ ta cấu hình back door. Ta sẻ sử dụng RIP chỉ để truyền thông tin giữa hai AS 50, và AS 70 R1(config)#router rip
  5. R1(config-router)#net 192.168.11.0 R2(config)#router rip R2(config-router)#net 192.168.11.0 R1# show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default U - per-user static route, o - ODR Gateway of last resort is not set B 192.168.75.0/24 [20/0] via 10.10.10.2, 00:44:42 C 172.17.0.0/16 is directly connected, Loopback1 B 172.16.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:06:45 B 172.18.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.2, 00:45:52 B 172.29.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:06:45 B 172.31.0.0/16 [20/0] via 10.10.10.3, 00:07:15 C 192.168.11.0/24 is directly connected, Serial0/0 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.10.10.0/29 is directly connected, Ethernet0/0 C 10.20.0.0/16 is directly connected, Loopback0 C 192.168.50.0/24 is directly connected, Loopback3 B 192.168.1.0/24 [20/0] via 10.10.10.3, 00:06:45 B 192.168.2.0/24 [20/0] via 10.10.10.3, 00:06:45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản