Giải bài tập tin học lớp 11

Chia sẻ: Đặng Hải Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
832
lượt xem
172
download

Giải bài tập tin học lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập tin học lớp 11

  1. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  uses crt; Chương 2 const g= 9.8; Bài thực thành số 1 var v, h:real; Bài 8. begin a)program bai8a; clrscr; uses crt; repeat var x,y:real; write('Nhap do cao: '); kt:boolean; readln(h); begin if h0; write('Nhap y: ');readln(y); v:=sqrt(2*g*h); kt:=false; write('Van toc: ',v:8:3); if ((yabs(x))  readln or (y=abs(x))) end. then Chương 3 kt:=true; Bài thực hành số 2 if kt then write('Diem vua nhap  thuoc phan gach cheo') Bài 3. else write('Khong thuoc'); program tong1a; readln uses crt; end. var S: real; b)program bai8b; a, N: integer; uses crt; begin var x,y:real; clrscr; write('Nhap a: ');readln(a); kt:boolean; S:=1.0/a; begin N:=1; clrscr; while n
  2. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  end; writeln('Gia tri e(n): ',e:10:6); readln readln end. end. b)program bai4b; Bài 6. program Bai6; uses crt; uses crt; var x,y,z,a,b,r:real; var x, y:byte; begin begin clrscr; clrscr; write('Nhap x: ');readln(x); for x:=1 to 36 do write('Nhap y: ');readln(y); for y:=0 to 20 do write('Nhap toa do tam hinh tron:  '); if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then readln(a,b); begin write('Nhap ban kinh r: ');  writeln('Co ',x,' con Ga'); readln(r); write('Co ',y,' con Cho'); if sqrt(sqr(x­a)+sqr(x­b))2*c then for i:=1 to n do writeln('Sau ',b­2*c,' nam tuoi cha  Y:=i/(i+1); se gap doi tuoi con'); Write('Tong Y: ',y:9:3); readln Readln end. end. Bài 8. b) program Bai8; program bai5b; uses crt; uses crt; var A, B, St, Luu :real; var n:longint; n:byte; e,sh:real; begin begin clrscr; clrscr; write('Nhap so tien gui: ');  sh:=1/2; readln(a); n:=2; write('Nhap so tien nhan: ');  e:=2+sh; readln(b); while sh>=2*1e­16 do luu:=A; n:=0; st:=a; begin while St
  3. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  writeln('So thang can la: ',n); uses crt; readln var A:array[1..250] of integer; end. n,i,j,y,dem,t:integer; Chương 4 begin clrscr; Bài thực hành số 3 randomize; Bài 1. write('Nhap n: ');readln(n); program sum1; for i:=1 to n do  uses crt; A[i]:=random(300)­random(300); const nmax=100; for i:=1 to n do write(A[i]:5); type NAM=array[1..nmax] of integer; writeln; var A:NAM; dem:=1; s,n,i,k:integer; for j:=n downto 2 do posi,neg:integer; for i:=1 to j­1 do begin if A[i]>A[i+1] then clrscr; randomize; begin write('Nhap n: ');readln(n); t:=a[i]; for i:=1 to n do  a[i]:=a[i+1]; A[i]:=random(300)­random(300); A[i+1]:=t; for i:=1 to n do write(A[i]:5);   dem:=dem+1; writeln; end; for i:=1 to n do write('Sau khi dao ',dem,' lan'); if A[i]>0 then posi:=posi+1 for i:=1 to n do else if A[i]a[i­1] then max:=A[i]; var S:string; for j:=1 to n do  i,n,dem:integer; if a[j]=max then ch:char; writeln('chi so phan tu lon nhat:  begin ',j); clrscr; readln write('Nhap xau: ');readln(S); end. for i:=1 to length(S) do Bài thực hành số 4 s[i]:=upcase(s[i]); Bài 1.
  4. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  for ch:='A' to 'Z' do var A:array[1..100] of integer; begin i,n,dem,u,d:integer; begin dem:=0; for i:=1 to length(s) do clrscr; write('Nhap so luong phan tu: ');  if s[i]=ch then dem:=dem+1; readln(n); if dem>0 then for i:=1 to n do write('Trong xau co',dem,' chu',ch); begin end; repeat readln write('Nhap phan tu thu ',i,': '); end. readln(a[i]); Bài 3. if abs(A[i])>1000 then write('Nhap   program anhem; so 2 OK!'); until abs(a[i])=2; csc:=false; f1:=1; d:=a[2]­a[1]; f2:=2; for i:=2 to n do for i:=3 to n do if a[i+1]­a[i]=d then csc:=true; begin if csc    then  f:=f1+f2; writeln('Day la cap so cong')  f1:=f2; else f2:=f; write('Day khong la cap so cong'); end; readln  write('So fibonaxi thu ',n,'la ',f); end. readln Bài 6. end. program bai6; Bài 9. uses crt; program bai9;
  5. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  uses crt; diachi:string[50]; var A:array[1..15,1..15] of integer; toan, van:real; xeploai:char; N, i, j, max, ind, vsp:integer; end; begin var lop:array[1..max] of hocsinh; clrscr; write('Nhap N: ');readln(n); N, i:byte; for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do clrscr; write('Nhap so luong hoc sinh:  begin ');readln(n); write('Nhap A[',i,',',j,']: '); for i:=1 to n do readln(A[i,j]); with lop[i] do {Chó ý c©u lÖnh nay} end; begin for i:=1 to n do writeln('Nhap so lieu hoc sinh thu  begin ',i,':'); max:=A[1,i];ind:=1; write('Ho va ten: '); readln(hoten); for j:=2 to n do write('Ngay sinh: ');  if A[j,i] > max then readln(ngaysinh); begin write('Dia chi : '); readln(diachi); max:=A[j,i]; write('Diem toan: ');readln(toan); ind:=j; write('Diem van : ');readln(van); end; if toan+van>=18 then xeploai:='A'; vsp:=A[i,i]; if (toan+van>=14) and (toan+van=10) and (toan+van
  6. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  begin end; procedure  daicanh(var R:tamgiac; var   s2:=copy(s1,2,length(s1)­1)+S1[1]; end; a, b, c:real); procedure cangiua( var s:str); begin var n, i:integer; a:=khcach(R.B, R.C); b:=khcach(R.A, R.C); begin c:=khcach(R.A, R.B); n:=length(s); end; n:=(80­n) div 2; procedure  tinhchat(var R: tamgiac;  for i:=1 to n do s:=' '+s; var deu,can,vuong:boolean); end; var a, b, c:real; procedure chuchay(s1:str;  begin dong:byte); deu:=false; can:=false;  var s2:str; vuong:=false; dung:boolean; daicanh(R,a,b,c); begin if (abs(a­b)
  7. Bµi tËp Tin häc 11         PASCAL               §Æng H¶i Nam  2. Chương trình con không có tham số procedure  ve; begin Writeln(‘****************’); Writeln(‘* Dang Hai Nam *’); Writeln(‘****************’); end; 3. Chương trình con cho nhiều hơn một kết quả: Procedure  hoandoi(var x, y:integer); Var tg:integer; begin Tg:=x; X:=y; Y:=tg; end; 4. program bai4; uses crt; var x, y:integer; function ucln(a, b:integer):  integer; var r:integer; begin while b>0 do begin r:=a mod b; a:=b; b:=r; end; ucln:=a; end; function bcnn(a, b:integer):  integer; begin bcnn:=a*b div ucln(a,b); end; begin clrscr; write('Nhap x: ');readln(x); write('Nhap y: ');readln(y); write('Boi chung nho nhat:  ',bcnn(x,y)); readln end.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản