intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giải pháp - Tăng tốc kết nối WAN

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

330
lượt xem
127
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Slide trình bày giải pháp tăng tốc kết nối WAN, thích hợp cho mô hình công ty có nhiều văn phòng chi nhánh có nhu cầu trao đổi dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp - Tăng tốc kết nối WAN

 1. GIAÛÛI PHAÙP TAÊNG TOÁÁC ÑÖÔØNG TRUYEÀN WAN Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 2. GIAÛI PHAÙP TAÊNG TOÁC ÑÖÔØNG TRUYEÀN NOÄI DUNG TRÌNH BAØY: • HEÄÄ THOÁNG MAÏÏNG DOANH NGHIEÄÄP • XU HÖÔÙNG VAØ NHU CAÀU DOANH NGHIEÄP • GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP • ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG THÖÏC TEÁ • GIAÛI PHAÙP THÖÏC TEÁ CHO DOANH NGHIEÄP • THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 3. HEÄ THOÁNG MAÏNG DOANH NGHIEÄP MO MOÂ HÌNH HEÄ THOÁNG MANG THONG MAÏNG Chi phí ñ àu tö! hí ñaà Trung taââm T t Chi phí daøi haïn! döõ lieäu Taéc ngheõn! Satellite Private Line Frame Relay IP VPN 64k/128k Private Line Frame Relay IP VPN 512k T1/E1 Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 4. HEÄ THOÁNG MAÏNG DOANH NGHIEÄP ÑAËC ÑIEÅM HEÄ THOÁNG MAÏNG • Thoâng tin trao ñoåi ñieåm-ñieåm hoaëc ñieåm-ña ñieåm • Trieån khai nhieàu öùng duïng vaø dòch vuï treân moät cô sôû haï taàng truyeàn thoâng • H n cheáá veàà toáác ñ ä, b êng th âng vaøø hi äu suaáát Haï h t ñoä baê thoâ hieä • Nhu caàu trieån khai öùng duïng, dòch vuï môùi Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 5. HEÄ THOÁNG MAÏNG DOANH NGHIEÄP ÑAËC ÑIEÅM MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN THOÂNG • Keát noái thoâng qua nhaø cung caáp dòch vuï • Caùc dòch vuï thoâng thöôøng: Leased line, Frame Relay • Toác ñoä thoâng thöôøng laø: 512Kbps, 128Kbps, 256Kbps Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 6. XU HÖÔÙNG NHU CAÀU DOANH NGHIEÄP Khong caàn nang caáp Khoâng can naâng cap heä thong WAN thoáng Tieát kieäm chi phí baêng thoâng WAN NHU CAÀU DOANH NGHIEÄÄP = Cho pheùp trien khai nhanh choùng cac phep trieån öùng duïng môùi chong caùc Giaûi toaû taéc ngheõn treân WAN Taêng toác ñoä truyeàn döõ lieäu Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 7. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP MOÂ HÌNH GIAÛI PHAÙP MO GIAI PHAP Trung taâm dö döõ lieäu Toác ñoä! Hieäu suaát! Satellite Tieát kieäm! Private Line Frame Relay 64k/128k IP VPN Private Line Frame Relay 512k IP VPN T1/E1 Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 8. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP ÑAËC TÍNH CUÛÛA GIAÛÛI PHAÙP • Taêng hieäu suaát hoaït ñoäng treân WAN töø 100-400%. Trong tröông hôïp ñaëc bieät coù theå ñat möùc 1000% tröôøng hôp co the ñaït möc 1000%. • Giaûm vieäc tieâu phí baêng thoâng treân taát caû caùc öùng duïng • Baûo veä hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa öùng duïng • Cho pheùp giaùm saùt quaûn lyù theo thôøi gian thöïïc p g q y g Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 9. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP CÔ CHE THÖC HIEÄN CUÛA GIAÛI PHAÙP CHEÁ THÖÏC CUA GIAI PHAP Neùn döõ lieäu Quaûn lyù Caûi thieän 5%-10% Truyeàn thoáng y baêng thoâng Phan Phaân chia bang thoâng Adaptive Monitoring baêng thong Packet Congestion c ñoä öu tieân Theo möù Compression Management VDA Content at the edge Selective ECT Caching Web Taêng hoaït ñoäng cuûa WAN töø 100-400% treân Caching tat ca cac öùng taát caû caùc öng Caûi thieän thôøi gian cho caùc öùng duïng Web Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 10. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP NGUYEÂÂN LYÙÙ HOAÏT ÑOÄÄNG CUÛÛA ECT Giaùm saùt taát caû caùc löu löôïng Döõ lieäu truyeàn coù tính laëp laïi seõ ñöôïc vaø caùc maãu döõ lieäu theo cô löu tröõ coù choïn loïc treân caû hai ñaàu cheá phaân tích döõ lieäu theo lôùp ECT ECT Döõ lieääu ñaõ löu tröõ ñöôc taùi laääp lai ï ï =c c= taïi vò trí nhaän closer to the user c c Chæ gôûi bieåu töôïng tham chieáu cuûa döõ Neùn goùi tin töông thích End-to-end, khoâi Laøm vieäc treân taát caû caùc öùng duïng lieäu- Tieát kieäm baêng phuïc goùi tin loãi, ñieàu khieån luoàng vaø giaùm cuûa doanh nghieäp thoâng saùt maïng ñeå toái öu hoaù vieäc söû duïng Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 11. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP THAY ÑOÅÅI BOÄÄ MAËËT CHO CAÙÙC ÖÙNG DUÏNG Hieäu suaáát WAN Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 12. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP GIAÛÛI PHAÙP HOAØN CHÆNH Æ • Phaàn mem Phan meàm • Heä thong mang thoáng maïng Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 13. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP MOÂ HÌNH GIAÛI PHAÙP LINH HOAÏT MO GIAI PHAP HOAT WAN On-Path / In-Line CSU/DSU DIAL-UP Public or Private Network “The ACCELERATOR laø giaûi phap chieán löôc vôi khaû nang phaùp chien löôïc vôùi kha naêng môû roäng cho pheùp trieån khai treân baát kyø moâi tröôøng maïng nao. naøo.” On-LAN D f lt G t O LAN / Default Gateway Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 14. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP TRIEN TRIEÅN KHAI NHANH CHONG & QUAÛN LY HIEÄU QUA CHOÙNG QUAN LYÙ QUAÛ • Trieån khai thoâng suoát Khoâng laøm thay ñoååi cô sôûû haï taààng. • Vaän haønh töï ñoäng Self-learning • Ñaë tí h Ñ ëc tính saüün saøøng cao Autobypass Tunnel döï phoøng Döï phong nguon Dö phoøng nguoàn • Quaûn lyù töø xa Giao dieän ngöôøi duøng Web Giao dieän CLI nhö Cisco • Hoã trôï caùc phaàn meàm quaûn lyù OpenView, Concord, Tivoli, Entuity, VitalSuite Via standard SNMP, RMON/RMON2 SNMP Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 15. GIAÛI PHAÙP PHUÏC VUÏ DOANH NGHIEÄP CAÁÁU HÌNH ÑA DAÏNG Ì Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 16. ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG THÖÏC TEÁ HIEÄÄU SUAÁÁT HOAÏT ÑOÄÄNG Truôùc khi trieån khai Giaûi phaùp: Toác ñoä thöïc: 256 Kbps Tæ leä ñænh ñieåm: 100% Hieäu suaát taêng 390% suat tang Tæ leä loãi: 0%. Sau khi trieån khai Giaûi phaùp: Toác ñoä thöïc: 1 Mbps Tæ leä ñænh ñieåm: 50% Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 17. ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG THÖÏC TEÁ KEÁÁT QUAÛÛ TREÂÂN MOÄÄT ÑÖÔØØNG 128Kbps Peak Utilization Average Utilization 200% 200% 150% 150% 100% Before 100% Before After After 50% 50% 0% 0% 4-Apr 5-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 4-Apr 5-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr Date Average Out Average In Average Acc Peak Out Peak In Peak Acc 4-Apr 32 kbps 8 kbps 314% 123 kbps 21 kbps 473% 5-Apr 31 kbps 7 kbps 336% 121 kbps 21 kbps 471% 8-Apr 48 kbps 11 kbps 344% 234 kbps 29 kbps 700% 9-Apr 41 kbps 9 kbps 370% 157 kbps 25 kbps 526% 10-Apr 47 kbps 12 kbps 311% 129 kbps 29 kbps 338% 11-Apr 29 kbps 7 kbps 344% 144 kbps 26 kbps 464% 12 Apr 12-Apr 44 kbps 10 kbps 318% 136 kbps 25 kbps 438% Total 39 kbps 9 kbps 334% 149 kbps 25 kbps 487% Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 18. ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG THÖÏC TEÁ HIEÄU SUAT TOÁI ÖU SUAÁT TOI Toác ñoä taêng trung bình 952% (thôøi gian töø 9:10-9:30) Toác ñoä ñænh ñieåm ñaït 352Kbps Thuaät toaùn hoïc döõ lieäu thoâng minh Haïn cheá Han che löu löông WAN! löôïng LAN WAN Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 19. ÑAÙNH GIAÙ KHAÛ NAÊNG ÖÙNG DUÏNG THÖÏC TEÁ ÑAU TÖ HIEÄU QUA ÑAÀU QUAÛ Döï aùn Soá Keânh Chi phí (haøng Chi phí naâng caáp Toång chi Ñaàu tö Thôøi gian thu thaùng) phí naâng hoài ñaàu tö (haøng thaùng) thieát bò caáp tang toác taêng toc Fortune 20 30 links $10,000 $5,000 $1.8M $800k Tieát kieäm $1M Bank E1 vaø ROI = 6 thaùng sub-E1 Latin America Dreyer 4 links $1,200 $1,200 $66k $40k Tieát kieäm $22k Medical T1 +$8k Khoâng phaûi ROI = 9 thaùng US ñau thieát ñaàu tö thiet bò + Hieäu suat suaát hoaït ñoäng Kennametal 1 link $15,000 $4,000 Tieát kieäm $48k $12k Tieát kieäm $36k 768k ñöôïc do giaûm toác PA to ROI = 3 thaùng thang ñoä xuoááng 512K Germany + Caûi thieän hieäu suaát hoaït ñoäng Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
 20. GIAÛI PHAÙP THÖÏC TEÁ CHO DOANH NGHIEÄP GIAÛI PHAÙP CHO CAÙC ÑÖÔØNG LEASED LINE GIAI PHAP CAC ÑÖÔNG Vaên Phoøng Chính TP. Hoà Chí Minh Ethernet Cisco 2600 NTU TALK / DATA TALK RS CS TR RD TD CD TALK / DATA TALK RS CS TR RD TD CD NTU Leased line Leased line 128Kbps 128Kbps Cisco 2500 Leased line Cisco 2500 NTU Leased line NTU 128Kbps Maïng nhaø 128Kbps cung cap caáp TALK / DATA TALK / DATA TALK RS CS TR RD TD CD TALK RS CS TR RD TD CD dòch vuï Ethernet Ethernet Chi nhaùnh Chi nhaùnh Caàn Thô Ñoàng Nai Giaûi phaùp taêng toác ñöôøng truyeàn WAN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2