intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án lớp 1 năm 2011 - Tuần 5

Chia sẻ: Hoang Van Trong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

302
lượt xem
90
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'giáo án lớp 1 năm 2011 - tuần 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 1 năm 2011 - Tuần 5

 1. Häc vÇn ¢m : u, I. Môc tiªu - Häc sinh ®äc vµ viÕt ®îc u, , nô, th - §äc ®îc tiÕng, tõ c©u øng dông. - Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: thñ ®« II. §å dïng - Tranh minh ho¹ c¸c tõ kho¸ (SGK) - Tranh minh ho¹ c©u øng dông. III. C¸c ho¹t ®éng 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: H¸t 2. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho 1 ®Õn 2 em ®äc vµ viÕt: tæ cß, lµ m¹, da thá - 1 häc sinh ®äc c©u øng dông: cß bè mß c¸ 3. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi a) Giíi thiÖu - Ghi tªn bµi - Cho häc sinh quan s¸t tranh t×m ra ©m míi: u, 4. Ho¹t ®éng 3: D¹y ch÷ ghi ©m ¢m : u * NhËn diÖn - Ch÷ u gåm 1 nÐt xiªn vµ 2 nÐt mãc ngîc - So s¸nh ch÷ u víi ch÷ i ? - Gièng: NÐt xiªn, nÐt mãc ngîc - Kh¸c: u cã 2 nÐt mãc ngîc, i cã 1 dÊu chÊm b) Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn - Ph¸t ©m: Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu u - Häc sinh nh×n b¶ng ph¸t ©m - Gi¸o viªn chØnh söa cho häc sinh - §¸nh vÇn: Nªu vÞ trÝ cña c¸c ©m trong tiÕng - Häc sinh ®¸nh vÇn
 2. kho¸: nô nê – u – nu – nÆng - nô - Gi¸o viªn chØnh söa ph¸t ©m cho häc sinh ¢m : Quy tr×nh t¬ng tù d¹y * So s¸nh u víi - Gièng: 2 nÐt mãc - Kh¸c: thªm r©u 4. Ho¹t ®éng 4: §äc tõ øng dông - Cho häc sinh ®äc - 2 ®Õn 3 em ®äc tõ ng÷ øng dông. - Gi¸o viªn ®äc mÉu - Gi¸o viªn gi¶i nghÜa tõ * Híng dÉn häc sinh viÕt ch÷ - Häc sinh viÕt vµo b¶ng con - Gi¸o viªn viÕt mÉu: u, - ViÕt mÉu lªn b¶ng tõng ch÷ mét TiÕt 2: LuyÖn tËp 5. Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp a) LuyÖn ®äc - Cho häc sinh ®äc l¹i toµn bµi tiÕt 1 - Häc sinh ®äc l¹i c¸c ©m, tiÕng, tõ ng÷ øng dông theo nhãm, c¸ nh©n, c¶ líp * §äc c©u øng dông - Cho häc sinh quan s¸t t×m c©u øng dông - §äc bµi: Nhãm, c¸ nh©n, c¶ líp. - Cho häc sinh ®äc c©u øng dông - 2 →3 em ®äc mÉu - Gi¸o viªn chØnh söa vµ ®äc mÉu c©u øng dông - Gi¸o viªn ®äc mÉu c©u øng dông b) LuyÖn viÕt - Cho häc sinh viÕt vë tiÕng ViÖt - Häc sinh luyÖn viÕt trong vë tiÕng - Gi¸o viªn híng dÉn ViÖt - Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n nh÷ng em cÇm - Häc sinh ®äc tªn bót sai hoÆc c¸c em ngåi kh«ng ®óng t thÕ bµi luyÖn nãi: Thñ
 3. ®« c) LuyÖn nãi - Cho häc sinh quan s¸t tranh vµ th¶o luËn + Trong tranh c« gi¸o ®a häc sinh ®i ®©u? - Chïa 1 cét Th¨m c¶nh g×? + Chïa mét cét ë ®©u? - ë Hµ Néi + Hµ Néi cßn ®îc gäi lµ g×? - Thñ ®« + Em cã biÕt g× vÒ thñ ®« Hµ Néi? - Quµ, phim, ¶nh, … 6. Ho¹t ®éng 6: Cñng cè dÆn dß - VÒ ®äc l¹i bµi - T×m ch÷ võa häc trong s¸ch b¸o - VÒ nhµ lµm bµi tËp, xem tríc bµi 18 MÜ thuËt §¹o ®øc Gi÷ g×n s¸ch vë ®å dïng häc tËp I. Môc tiªu - Häc sinh hiÓu: TrÎ em cã quyÒn ®îc häc hµnh - Gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp - Häc sinh biÕt yªu quý gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp II. §å dïng - Vë bµi tËp ®¹o ®øc, bót ch× mµu - Tranh bµi tËp - C¸c ®å dïng häc tËp - Bµi h¸t “S¸ch bót th©n yªu ¬i” - §iÒu 28 trong c«ng íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em. III. HO¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 1 - Häc sinh quan s¸t tranh - Cho häc sinh th¶o luËn Gi¸o viªn hái néi th¶o luËn nhãm dung
 4. - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi 2. Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp 2 - Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp. - Häc sinh th¶o luËn theo - Cho häc sinh th¶o luËn nhãm vµ hái néi cÆp dung - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy 3. Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp 3 - Cho1 em nªu yªu cÇu bµi tËp - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy - Häc sinh th¶o luËn, Gi¸o viªn hái néi dung - Gi¸o viªn kÕt luËn: Ph¶i ®Ò ®å dïng häc tËp vµo ®óng n¬i quy ®Þnh - Gi÷ g×n ®å dïng häct Ëp th× c¸c em thùc - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt hiÖn tèt quyÒn häc tËp cña m×nh bæ sung 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè dÆn dß - VÒ thùc hµnh tèt bµi - ChuÈn bÞ söa so¹n ®å dïng häc tËp tèt, giê sau thi “S¸ch vë ai ®Ñp nhÊt” Thø ba ngµy …. th¸ng … n¨m 200… To¸n Sè 7 I. Môc tiªu - Häc sinh cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè 7 - BiÕt ®äc viÕt sè 7, ®Õm vµ so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 7 - BiÕt vÞ trÝ sè 7 trong d·y sè tù nhiªn II. §å dïng - Tranh vÏ bµi tËp SGK - Que tÝnh, hép bé ®å dïng häc tËp to¸n III. Ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho häc sinh ch÷a bµi tËp vÒ nhµ - Häc sinh luyÖn b¶ng lín 2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi
 5. a) Giíi thiÖu vÒ sè 7 - Cho häc sinh quan s¸t h×nh tr¶ lêi c©u - Häc sinh quan s¸t tranh, hái th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái - Gi¸o viªn giíi thiÖu sè 7 in vµ sè 7 viÕt - Sè 6 - NhËn biÕt thø tù sè 7. + Sè 7 ®øng ë sau sè nµo? - Häc sinh ®Õm + Tõ 1 ®Õn 7 sè nµo lín nhÊt, sè nµo bÐ nhÊt + Cho häc sinh ®Õm tõ 1 ®Õn 7 3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi 1: ViÕt sè 7: - Cho häc sinh viÕt sè 7 Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng - Cho häc sinh th¶o luËn nhãm - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp - Häc sinh tr¶ lêi c©u hái Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng - Häc sinh th¶o luËn nhãm - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy Bµi 4: Trß ch¬i Tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i - Häc sinh ch¬i trß ch¬i thi ®ua theo 2 tæ “So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 7” 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè dÆn dß - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ lµm bµi tËp ë phÇn bµi tËp to¸n - Xem tríc bµi: Sè 8 Häc vÇn ¢m : x; ch I. Môc tiªu - Häc sinh ®äc vµ viÕt ®îc x, ch, xe, chã - §äc ®îc tiÕng, tõ c©u øng dông. - Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: xe bß, xe lu, xe « t« II. §å dïng - Tranh minh ho¹ c¸c tõ kho¸ (SGK)
 6. - Tranh minh ho¹ c©u øng dông. III. C¸c ho¹t ®éng 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho 1 ®Õn 2 em ®äc vµ viÕt: u, , nô, th - 2 häc sinh ®äc c©u øng dông 3. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi a) Giíi thiÖu - Ghi tªn bµi 4. Ho¹t ®éng 3: D¹y ch÷ ghi ©m ¢m : x * NhËn diÖn - Ch÷ x gåm 2 nÐt. NÐt cong hë tr¸i vµ nÐt cong hë ph¶i. - So s¸nh ch÷ x víi ch÷ c ? * Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn - Ph¸t ©m: Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu x - Häc sinh nh×n b¶ng ph¸t ©m - Trong tiÕng “xe” ©m nµo ®øng tríc ©m nµo - x ®øng tríc, e ®øng sau ®øng sau? - §¸nh vÇn: Nªu vÞ trÝ cña c¸c ©m trong tiÕng - Häc sinh ®¸nh vÇn: Nhãm, c¸ nh©n, c¶ kho¸: xe: xê – e - xe líp ¢m : ch - Ch÷ ch ®îc ghÐp tõ 2 con ch÷ nµo? - Ch÷ c vµ ch÷ h * So s¸nh ch víi th - Gièng: ¢m h ®øng sau - Kh¸c: t vµ c ®øng tríc * Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn tiÕng - Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu: chê - Häc sinh ph¸t ©m - Trong tiÕng “chã “ ©m nµo ®øng tríc ©m nµo (C¶ líp, d·y)
 7. ®øng sau? - ch ®øng tríc, o ®øng sau * §äc tõ øng dông - Cho häc sinh ®äc - Häc sinh tËp viÕt vµo b¶ng con. - Gi¸o viªn ®äc mÉu - Gi¸o viªn gi¶i nghÜa tõ TiÕt 2: LuyÖn tËp 5. Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp a) LuyÖn ®äc - Cho häc sinh ®äc l¹i toµn bµi tiÕt 1 - Häc sinh lÇn lît ph¸t ©m - §äc c¸c tõ ng÷ øng dông - §äc c¸c c©u øng dông b) LuyÖn nãi - Cho häc sinh quan s¸t tranh vµ th¶o luËn + Xe bß thêng dïng ®Ó lµm g×? - Häc sinh th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. + Xe « t« dïng ®Ó lµm g×? + Quª em cã nh÷ng lo¹i xe nµo? c) LuyÖn viÕt - Cho häc sinh viÕt vë tiÕng ViÖt - Häc sinh luyÖn viÕt trong vë tiÕng - Gi¸o viªn híng dÉn ViÖt - Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n nh÷ng em cÇm bót sai hoÆc c¸c em ngåi kh«ng ®óng t thÕ 6. Ho¹t ®éng 5: Cñng cè dÆn dß - ChØ b¶ng cho häc sinh ®äc l¹i bµi - VÒ ®äc l¹i bµi - T×m ch÷ võa häc trong s¸ch b¸o - VÒ nhµ lµm bµi tËp, xem tríc bµi 19
 8. ThÓ dôc §éi h×nh, ®éi ngò, trß ch¬i I. Môc tiªu - ¤n mét sè kÜ n¨ng ®éi h×nh, ®éi ngò ®· häc, yªu cÇu thùc hiÖn chÝnh x¸c, nhanh - Lµm quen víi trß ch¬i “ Qua ®êng léi”. Yªu cÇu biÕt tham gia trß ch¬i. II. §Þa ®iÓm - Trªn s©n trêng, dän vÖ sinh n¬i tËp - KÎ s©n chuÈn bÞ cho trß ch¬i III. Ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: PhÇn më bµi - Gi¸o viªn tËp hîp líp phæ biÕn néi dung yªu - Häc sinh tËp hîp 2 hµng cÇu bµi häc däc - Cho häc sinh ®øng vç tay vµ h¸t - Häc sinh thùc hµnh díi sù - Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa chØ dÉn cña gi¸o viªn h×nh tù nhiªn 30 – 40 m - §i vßng trßn vµ hÝt thë s©u - ¤n trß ch¬i “DiÖt c¸c con vËt cã h¹i” 2. Ho¹t ®éng 2: PhÇn c¬ b¶n a) ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®øng nghiªm, nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i 2 – 3 lÇn - LÇn 1 Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn - Häc sinh thùc hµnh - LÇn 2 líp trëng ®iÒu khiÓn b) Trß ch¬i: “Qua ®êng léi” - Gi¸o viªn lµm mÉu, bíc lªn nh÷ng t¶ng ®¸ ®i - Häc sinh quan s¸t ®Õn bê bªn kia - Häc sinh thùc hµnh - Gi¸o viªn quan s¸t söa sai 3. Ho¹t ®éng 3: PhÇn kÕt thóc - §øng vç tay h¸t - Gi¸o viªn cïng häc sinh hÖ thèng ho¸ bµi - Häc sinh «n l¹i bµi - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê, giao viÖc vÒ nhµ - VÒ nhµ «n l¹i c¸c ®éng t¸c ®éi h×nh ®éi ngò
 9. - Trß ch¬i “ §i qua ®êng léi” Thø t ngµy … th¸ng …. n¨m 200… To¸n Sè 8 I. Môc tiªu - Häc sinh cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè 8 - BiÕt ®äc viÕt sè 8, ®Õm vµ so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 8 - BiÕt vÞ trÝ sè 8 trong d·y sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 8 II. §å dïng - Tranh vÏ bµi tËp SGK - Que tÝnh, hép bé ®å dïng häc tËp to¸n III. Ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho häc sinh ch÷a bµi tËp vÒ nhµ - Häc sinh luyÖn b¶ng lín 2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi a) Giíi thiÖu vÒ sè 8 - Cho häc sinh quan s¸t h×nh tr¶ lêi c©u - Häc sinh quan s¸t tranh, hái th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái - Gi¸o viªn giíi thiÖu sè 8 in vµ sè 8 viÕt - Sè 7 - NhËn biÕt thø tù sè 8. - Häc sinh ®Õm + Sè 8 ®øng ë sau sè nµo? + Tõ 1 ®Õn 8 sè nµo lín nhÊt, sè nµo bÐ nhÊt + Cho häc sinh ®Õm tõ 1 ®Õn 8 3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi 1: ViÕt sè 8: - Cho häc sinh viÕt sè 8 Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng - Cho häc sinh th¶o luËn nhãm - Sè 8 gåm sè mÊy vµ sè mÊy? - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh + 8 gåm 1 vµ 7 bµy + 8 gåm 2 vµ 6 + 8 gåm 3 vµ 5 + 8 gåm 4 vµ 4
 10. Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng - Häc sinh th¶o luËn nhãm - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy Bµi 4: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng - Häc sinh thùc hµnh theo nhãm 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè dÆn dß - Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung chÝnh - VÒ nhµ lµm bµi tËp ë phÇn bµi tËp to¸n - Xem tríc bµi Häc vÇn s–r I. Môc tiªu - §äc vµ viÕt ®îc s, r, sÎ, rª - §äc ®îc c©u øng dông - Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò. II. §å dïng - Tranh minh ho¹ c¸c tõ kho¸ (SGK) - Tranh minh ho¹ c©u øng dông - Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi III. HO¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho häc sinh viÕt vµ ®äc c¸c tõ kho¸ vµ - Häc sinh luyÖn b¶ng lín øng dông - 2 em ®äc c©u øng dông 2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi a) Giíi thiÖu - Cho häc sinh quan s¸t tranh t×m ra ©m - Häc sinh ®äc míi: s – r 3. Ho¹t ®éng 3: D¹y ch÷ ghi ©m ¢m : s * NhËn diÖn
 11. - Ch÷ s gåm nh÷ng nÐt nµo? - So s¸nh ch÷ s – v - Häc sinh tr¶ lêi ¢m s vµ ©m v gièng vµ kh¸c nhau ë chç nµo? c) Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn - Ph¸t ©m: Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu - §¸nh vÇn: Nªu vÞ trÝ cña c¸c ©m trong tiÕng kho¸: sÎ - Gi¸o viªn ®¸nh vÇn - Häc sinh ®¸nh vÇn d) Híng dÉn viÕt ©m vµ tiÕng - Gi¸o viªn viÕt mÉu - Häc sinh quan s¸t s , sÎ - Häc sinh viÕt vµo kh«ng trung - Gi¸o viªn nhËn xÐt - Häc sinh luyÖn b¶ng ¢m : r * NhËn diÖn: ¢m r gåm nÐt nµo? - Häc sinh quan s¸t tr¶ lêi * So s¸nh r víi s - ¢m r vµ s cã g× gièng nhau vµ kh¸c - Häc sinh quan s¸t nhau? * Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn - Ph¸t ©m: Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu - Häc sinh ph¸t ©m - §¸nh vÇn: Gi¸o viªn ®¸nh vÇn - Häc sinh ®¸nh vÇn * Híng dÉn häc sinh luyÖn b¶ng - Häc sinh luyÖn b¶ng r – rÔ - Gi¸o viªn nhËn xÐt 4. Ho¹t ®éng 4: §äc tõ øng dông - Häc sinh ®äc - Gi¸o viªn gi¶i nghÜa tõ - Gi¸o viªn ®äc mÉu TiÕt 2: LuyÖn tËp 5. Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp
 12. a) LuyÖn ®äc - Cho häc sinh ®äc l¹i toµn bµi tiÕt 1 - Häc sinh ®äc bµi SGK - Cho häc sinh quan s¸t t×m c©u øng dông - Häc sinh ®äc c©u øng dông b) LuyÖn viÕt - Cho häc sinh viÕt vë tiÕng ViÖt - Häc sinh luyÖn viÕt trong vë tiÕng ViÖt - Gi¸o viªn híng dÉn - Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n nh÷ng em cÇm bót sai hoÆc c¸c em ngåi kh«ng ®óng t thÕ c) LuyÖn nãi - Häc sinh quan s¸t tranh th¶o luËn nhãm - Cho häc sinh quan s¸t tranh vµ th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi - Gi¸o viªn nhËn xÐt 6. Ho¹t ®éng 6: Cñng cè dÆn dß - VÒ ®äc l¹i bµi - T×m tõ chøa vÇn míi, xem tríc bµi H¸t nh¹c Thñ c«ng XÐ d¸n h×nh vu«ng, h×nh trßn I. Môc tiªu - Häc sinh lµm quen víi xÐ, d¸n giÊy ®Ó t¹o h×nh - XÐ ®îc h×nh vu«ng, h×nh trßn theo híng dÉn vµ biÕt c¸ch d¸n cho c©n ®èi II. §å dïng - Gi¸o viªn:Bµi mÉu + hai tê giÊy mµu kh¸c nhau - Häc sinh: GiÊy nh¸p cã kÎ «, giÊy mµu thñ c«ng III.Ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - 3 em lªn b¶ng chÊm s¶n phÈm xÐ d¸n h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c
 13. - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2. Ho¹t ®éng 2 - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh quan s¸t - Häc sinh nªu c¸c vËt cã h×nh vµ nhËn xÐt. vu«ng, h×nh trßn - Cho häc sinh quan s¸t vµ ph¸t hiÖn ra + «ng tr¨ng trßn nh÷ng vËt xung quanh m×nh cã d¹ng + Viªn g¹ch hoa l¸t nhµ h×nh vu«ng, h×nh trßn 3. Ho¹t ®éng 3: Gi¸o viªn híng dÉn mÉu * VÏ h×nh vµ xÐ h×nh vu«ng: + LÊy 1 tê giÊy mµu sÉm ®¸nh dÊu - Häc sinh quan s¸t gi¸o viªn ®Õm « vµ vÏ 1 h×nh vu«ng cã c¹nh 8 « lµm mÉu - Gi¸o viªn thao t¸c xÐ tõng c¹nh nh xÐ h×nh ch÷ nhËt. - Sau khi xÐ xong, lËt mÆt mµu cho - Häc sinh lÊy giÊy nh¸p, ®¸nh häc sinh quan s¸t dÊu vµ tËp xÐ h×nh vu«ng * VÏ h×nh vµ xÐ h×nh trßn: - Gi¸o viªn thao t¸c mÉu ®Ó ®¸nh dÊu - Häc sinh theo dâi ®Õm « vµ vÏ 1 h×nh vu«ng cã c¹nh 8 « - Häc sinh lÊy giÊy nh¸p tËp xÐ - XÐ h×nh vu«ng rêi khái tê giÊy mµu, h×nh trßn theo gi¸o viªn híng lÇn lît xÐ 4 gãc cña h×nh vu«ng sau dã dÉn xÐ dÇn dÇn chØnh söa thµnh h×nh trßn. * Híng dÉn d¸n h×nh - XÕp h×nh c©n ®èi tríc khi d¸n - D¸n h×nh b»ng 1 líp hå máng, ®Òu 4. Ho¹t ®éng 4: Häc sinh thùc hµnh xÐ ,d¸n - Gi¸o viªn chØnh söa cho c¸c em IV. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ - NhËn xÐt chung giê häc - §n¸h gi¸ s¶n phÈm - ChuÈn bÞ giÊy mµu, giÊy nh¸p Thø n¨m ngµy … th¸ng …. n¨m 200… To¸n
 14. Sè 9 I. Môc tiªu - Häc sinh cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè 9 - BiÕt ®äc viÕt sè 9, ®Õm vµ so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 9 - BiÕt vÞ trÝ sè 9 trong d·y sè tù nhiªn tõ 1 ®Õn 9 II. §å dïng - Tranh vÏ bµi tËp SGK - Que tÝnh, hép bé ®å dïng häc tËp to¸n III. Ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho häc sinh ch÷a bµi tËp vÒ nhµ - Häc sinh luyÖn b¶ng lín 2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi a) Giíi thiÖu vÒ sè 9 - Cho häc sinh quan s¸t h×nh tr¶ lêi c©u - Häc sinh quan s¸t tranh, hái th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái - Gi¸o viªn giíi thiÖu sè 9 in vµ sè 9 viÕt - Sè 9 - NhËn biÕt thø tù sè 9. - Häc sinh ®Õm + Sè 9 ®øng ë sau sè nµo? + Tõ 1 ®Õn 9 sè nµo lín nhÊt, sè nµo bÐ nhÊt + Cho häc sinh ®Õm tõ 1 ®Õn 9 3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi 1: ViÕt sè 9: - Cho häc sinh viÕt sè 9 Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng - Cho häc sinh th¶o luËn nhãm - Sè 9 gåm sè mÊy vµ sè mÊy? - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh + 9 gåm sè 1 vµ sè 8 bµy + 9 gåm sè 2 vµ sè 7 - Häc sinh ®äc + 9 gåm sè 3 vµ 6 + 9 gåm 4 vµ 5 Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng - Häc sinh th¶o luËn nhãm 8 < 9; 7 < 8; 9>8 - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy 9 > 8; 8 < 9; 9>7
 15. 9 = 9; 7 < 9; 9>6 Bµi 4: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng - Häc sinh lµm miÖng - Cho häc sinh ®Õm tõ 1 ®Õn 9 - Cho häc sinh ®Õm tõ 9 vÒ 1 4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè dÆn dß - Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung chÝnh - VÒ nhµ lµm bµi tËp ë phÇn bµi tËp to¸n - Xem tríc bµi Häc vÇn k - kh I. Môc tiªu - §äc vµ viÕt ®îc k, kh, kÎ, khÕ - §äc ®îc c©u øng dông - Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò. II. §å dïng - Tranh minh ho¹ c¸c tõ kho¸ (SGK) - Tranh minh ho¹ c©u øng dông - Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi III. HO¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho häc sinh viÕt vµ ®äc: s, r, sÎ, rª - Häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy - 2 em ®äc c©u øng dông 2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi a) Giíi thiÖu - Cho häc sinh quan s¸t tranh t×m ra ©m míi: k - - Häc sinh ®äc kh 3. Ho¹t ®éng 3: D¹y ch÷ ghi ©m ¢m : k * NhËn diÖn - Ch÷ k gåm nh÷ng nÐt nµo?
 16. - So s¸nh ch÷ k – h - Häc sinh quan s¸t tr¶ lêi ¢m k vµ ©m h gièng vµ kh¸c nhau ë chç c©u hái nµo? c) Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn - Ph¸t ©m: Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu - Häc sinh ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn - Gi¸o viªn ®¸nh vÇn d) Híng dÉn viÕt b¶ng - Gi¸o viªn viÕt mÉu - Häc sinh quan s¸t k , kÎ - Häc sinh viÕt vµo kh«ng trung - Gi¸o viªn nhËn xÐt - Häc sinh luyÖn b¶ng con ¢m : kh * NhËn diÖn: ¢m kh ®îc ghÐp mÊy con ch÷, - Häc sinh quan s¸t tr¶ lêi lµ nh÷ng ch÷ nµo? * So s¸nh k víi kh * Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn - Ph¸t ©m: Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu - Häc sinh ph¸t ©m - §¸nh vÇn: Gi¸o viªn ®¸nh vÇn - Häc sinh ®¸nh vÇn * Híng dÉn häc sinh luyÖn b¶ng - Gi¸o viªn viÕt mÉu - Häc sinh quan s¸t luyÖn b¶ng kh, khÕ - Gi¸o viªn nhËn xÐt 4. Ho¹t ®éng 4: §äc tõ øng dông - Gi¸o viªn gi¶i nghÜa tõ - Häc sinh luyÖn ®äc - Gi¸o viªn ®äc mÉu - Gi¸o viªn nhËn xÐt TiÕt 2: LuyÖn tËp 5. Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp a) LuyÖn ®äc
 17. - Cho häc sinh ®äc l¹i toµn bµi tiÕt 1 - Häc sinh ®äc bµi SGK - Cho häc sinh quan s¸t t×m c©u øng dông - Häc sinh ®äc c©u øng dông b) LuyÖn viÕt - Cho häc sinh viÕt vë tiÕng ViÖt - Häc sinh luyÖn viÕt trong vë tiÕng ViÖt - Gi¸o viªn híng dÉn - Gi¸o viªn quan s¸t vµ uèn n¾n nh÷ng em cÇm bót sai hoÆc c¸c em ngåi kh«ng ®óng t thÕ c) LuyÖn nãi - Häc sinh quan s¸t tranh - Cho häc sinh quan s¸t tranh, th¶o luËn vµ th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi - Gi¸o viªn nhËn xÐt - C¸c nhãm nhËn xÐt bæ sung 6. Ho¹t ®éng 6: Cñng cè dÆn dß - Cho häc sinh nh¾c l¹i néi dung bµi - VÒ ®äc l¹i bµi - T×m tõ chøa vÇn míi, xem tríc bµi Tù nhiªn – x· héi Gi÷ vÖ sinh th©n thÓ I. Môc tiªu - Gióp häc sinh hiÓu r»ng th©n thÓ s¹ch sÏ gióp chóng ta khoÎ m¹nh, tù tin - BiÕt viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó da lu«n s¹ch sÏ - Cã ý thøc tù gi¸c lµm vÖ sinh c¸ nh©n hµng ngµy II. §å dïng - C¸c h×nh vÏ SGK - Xµ phßng, kh¨n mÆt, bÊm mãng tay (kÐo) III. Ho¹t ®éng 1. Khëi ®éng - Cho c¶ líp h¸t bµi “ Kh¨n tay” - Häc sinh h¸t
 18. - Tõng cÆp häc sinh kiÓm tra tay lÉn nhau, - Häc sinh thùc hµnh kh¸m nhËn xÐt xem ai s¹ch, ai cha s¹ch tay lÉn nhau - Gi¸o viªn ghi tªn bµi 2. Ho¹t ®éng 1: Suy nghÜ c¸ nh©n vµ lµm viÖc theo cÆp * Môc tiªu: BiÕt liªn hÖ b¶n th©n nh÷ng viÖc ®· lµm ®Ó gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n * C¸ch tiÕn hµnh - Häc sinh th¶o luËn nhãm vÒ viÖc gi÷ vÖ - Häc sinh th¶o luËn nhãm sinh th©n thÓ - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh - Gi¸o viªn nhËn xÐt bµy - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt 3. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK * Môc ®Ých: NhËn ra c¸c viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó gi÷ da s¹ch sÏ * C¸ch tiÕn hµnh - Häc sinh th¶o luËn nhãm - Cho häc sinh quan s¸t tranh vµ hái néi - Häc sinh quan s¸t tranh tr¶ dung theo tõng bøc tranh lêi c©u hái - Gi¸o viªn nhËn xÐt - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy - Nhãm kh¸c nhËn xÐt * Gi¸o viªn kÕt luËn: T¾m géi b»ng níc s¹ch vµ xµ phßng, thay quÇn ¸o röa ch©n tay. Nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm nh: T¾m ë ao hå hoÆc b¬i ë chç níc kh«ng s¹ch 4. Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn c¶ líp * Môc tiªu: BiÕt tr×nh tù c¸c viÖc lµm hîp vÖ sinh nh: T¾m, röa vµ lµm viÖc ®ã vµo lóc nµo?? * C¸ch tiÕn hµnh: - Gi¸o viªn hái häc sinh tr¶ lêi c©u hái - Häc sinh tr¶ lêi c©u hái + Nªu c¸c viÖc cÇn lµm khi t¾m? + Nªu nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm? - ¨n bèc, c¾n mãng tay
 19. - Gi¸o viªn kÕt luËn toµn bµi 5. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè dÆn dß - Gi¸o viªn kh¾c s©u néi dung - Liªn hÖ gi¸o dôc vÒ thùc hµnh - Xem tríc bµi Thø s¸u ngµy … th¸ng …. n¨m 200… To¸n Sè 0 I. Môc tiªu - Häc sinh cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ sè 0 - BiÕt ®äc viÕt sè 9, ®Õm vµ so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 0 - BiÕt vÞ trÝ sè 9 trong d·y sè tù nhiªn tõ 0 ®Õn 0 II. §å dïng - 4 que tÝnh, 10 tê b×a, trªn mçi tê b×a cã viÕt mçi sè tõ 0 ®Õn 9 III. Ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho häc sinh ch÷a bµi tËp vÒ nhµ - Häc sinh luyÖn b¶ng lín 2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi a) Giíi thiÖu vÒ sè 0 - Cho häc sinh quan s¸t h×nh tr¶ lêi c©u - Häc sinh quan s¸t tranh, hái th¶o luËn nhãm - Gi¸o viªn nhËn xÐt - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi c©u hái - Gi¸o viªn giíi thiÖu sè 0 in vµ sè 0 viÕt - Sè kh«ng ®îc viÕt b»n ch÷ sè 0 - Häc sinh ®Õm - Híng dÉn häc sinh ®äc tõ 0 ®Õn 9 - Tõ 1 ®Õn 9 sè nµo lín nhÊt, sè nµo bÐ nhÊt? 3. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi 1: ViÕt sè 0: - Cho häc sinh viÕt sè 0 Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng - Cho häc sinh th¶o luËn nhãm
 20. - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy Bµi 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng - Häc sinh lµm quen víi c¸c thuËt ng÷ “Sè liÒn tríc vµ sè liÒn sau” Bµi 4: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng - Häc sinh luyÖn b¶ng - Híng dÉn häc sinh so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 9 4. Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i “ NhËn biÕt sè lîng” XÕp thø tù tõ 0 ®Õn 9; tõ 9 vÒ 0 5. Ho¹t ®éng 5: Cñng cè dÆn dß - Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung chÝnh - VÒ nhµ lµm bµi tËp ë phÇn bµi tËp to¸n - Xem tríc bµi Häc vÇn Bµi 21: ¤n tËp I. Môc tiªu - Häc sinh ®äc viÕt mét c¸ch ch¾c ch¾n ©m vµ ch÷ võa häc trong tuÇn: u, , x, ch, s, r, k, kh. - §äc ®óng c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dông - Nghe, hiÓu vµ kÓ l¹i theo tranh truyÖn kÓ “Thá vµ s tö” II. §å dïng - B¶ng «n - Tranh minh ho¹ cho c©u øng dông - Tranh minh ho¹ phÇn kÓ truyÖn “Thá vµ s tö” III. Ho¹t ®éng 1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cò - Cho 2 em lªn b¶ng viÕt vµ ®äc c¸c - Häc sinh luyÖn tËp lªn b¶ng ©m, tõ míi - Cho 2 em ®äc c©u øng dông 2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2