intTypePromotion=3

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH C - Bài 4: Cấu trúc lặp

Chia sẻ: Vu Thi Minh Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
151
lượt xem
33
download

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH C - Bài 4: Cấu trúc lặp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng: Cấu trúc lặp là bài số 4 thuộc chương 4: Các câu lệnh có cấu trúc. Bao gồm 2 tiết giảng lý thuyết. Giáo án được soạn cho tiết đầu tiên. Bao gồm 2 nội dung lớn : Khái niệm lặp và Lặp với số lần chưa biết trước. Trong đó phần Lặp với số lần chưa biết trước bao gồm 4 mục: 1. Bài toán 2. Cú pháp câu lệnh while 3. Hoạt động của câu lệnh while 4. Bài tập áp dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH C - Bài 4: Cấu trúc lặp

 1. Gi¸o ¸n lý thuyÕt Sè: 12 M«n häc: LËp tr×nh C Tªn bµi häc: Bµi 4: CÊu tróc lÆp Sè tiÕt: 01 Thêi gian: 45 phót Ngµy gi¶ng: ...................... I. PhÇn giíi thiÖu Bµi gi¶ng: CÊu tróc lÆp lµ bµi sè 4 thuéc ch ¬ng 4: C¸c c©u lÖnh cã cÊu tróc. Bao gåm 2 tiÕt gi¶ng lý thuyÕt. Gi¸o ¸n ®îc so¹n cho tiÕt ®Çu tiªn. Bao gåm 2 néi dung lín : Kh¸i niÖm lÆp vµ LÆp víi sè lÇn cha biÕt tríc. Trong ®ã phÇn LÆp víi sè lÇn cha biÕt tríc bao gåm 4 môc: 1. Bµi to¸n 2. Có ph¸p c©u lÖnh while 3. Ho¹t ®éng cña c©u lÖnh while 4. Bµi tËp ¸p dông II. Môc tiªu bµi häc: 1. VÒ kiÕn thøc Trang bị cho sinh viên những kiến thức: - Kh¸i niÖm lặp . - Cú pháp của lệnh lặp với số lần chưa biết trước while trong ngôn ngữ C. - Sự hoạt động của máy tính khi thực thi lệnh lặp while. 1
 2. 2. VÒ kü n¨ng Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng: - Viết đúng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước while - Mô tả được thuật toán và viết được chương trình C của các bài toán đơn giản có sử dụng cấu trúc lặp while. 3. VÒ th¸i ®é - ý thøc ®îc tÇm quan träng cña bµi häc - Cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, tù t×m hiÓu häc tËp. III. chuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn Ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y: HÖ Cao ®¼ng – chuyªn ngµnh: Tin häc øng dông. §Ò c¬ng bµi gi¶ng, gi¸o tr×nh m«n häc: §Ò c ¬ng häc phÇn LËp tr×nh C, Gi¸o tr×nh Ng«n ng÷ lËp tr×nh C - t¸c gi¶ Ph¹m V¨n Êt. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc: M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, gi¸o ¸n, bµi gi¶ng, bót ®iÖn tö. Dù kiÕn h×nh thøc, ph¬ng ph¸p: Phương pháp phân tích giảng giải, vấn đáp, gợi mở, Hoạt động nhóm, Ttrực quan. 2. Häc sinh Nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm liªn quan ®Õn bµi häc: Kh¸i niªm c¬ b¶n ng«n ng÷ lËp tr×nh C, c¸c c©u lÖnh ®¬n trong C. 2
 3. Tµi liÖu häc tËp, thÝ nghiÖm, thùc hµnh, dông cô häc tËp: Gi¸o tr×nh LËp tr×nh C – T¸c gi¶ : NguyÔn V¨n Êt, PhiÕu tr¶ lêi, nam ch©m. IV TiÕn t×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc (thêi gian 01 phót) KiÓm tra sÜ sè líp häc:.................................................................................................................................... Néi dung nh¾c nhë häc sinh(nÕu cã): ........................................................................................................... 2. KiÓm tra bµi cò (thêi gian 04 phót) Hä vµ tªn TT häc sinh (dù Néi dung( c©u hái, bµi tËp) kiÓm tra §iÓm kiÕn) 1 NguyÔn V¨n An Viết đoạn chương trình kiểm tra số năm nhập từ bàn phím có phải là năm nhuận hay không: Nếu năm đó là năm nhuận thì thông báo ra màn hình 3 dòng: “Đang là năm nhuận” Ngược lại, nếu năm đó không phải là năm nhuận thì thông báo ra màn hình 3 dòng: “Không phải năm nhuận” 3
 4. 4
 5. 3. Bµi míi: (thêi gian 37 phót) Néi dung, ph¬ng ph¸p: C¸c ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ Ph¬ng Thêi Ph¬ng häc sinh tiÖn, ®å Néi dung gi¶ng d¹y gian Gi¸o viªn Häc sinh ph¸p dïng d¹y (phót) häc I. Khái niêm lặp §Æt vÊn ®Ò vµo néi L¾ng dung môc I nghe M¸y tÝnh, Lặp là quá trình mà có một hoạt động 04 DiÔn C©u hái: Em h·y kÓ m¸y chiÕu được thực thi nhiều lần cho đến khi đủ số gi¶ng, nh÷ng ho¹t ®éng lÆp lần yêu cầu hoặc thoả mãn một điều kiện ph¸t vÊn trong cuéc sèng hµng L¾ng ngµy? nghe, tr¶ nào đó C©u hái: Tõ nh÷ng lêi. ho¹t ®éng em võa kÓ h·y nªu kh¸i niÖm L¾ng lÆp? nghe, tr¶ Ph¸t biÓu kh¸i niÖm lêi. - Lặp được phân thành hai loại: lÆp + Lặp với số lần biết trước L¾ng + Lặp với số lần không biết trước C©u hái: LÆp ®îc nghe, ghi chia thµnh mÊy lo¹i? chÐp 5
 6. L¾ng nghe, tr¶ lêi, ghi chÐp. 6
 7. II. Lặp với số lần chưa biết trước §Æt vÊn ®Ò vµo néi L¾ng dung môc II vµ 1. nghe. 1. Bài toán: 05 DiÔn Ph©n tÝch bµi to¸n M¸y tÝnh, Tính tổng: S = 1 + 2 + 3+ ..+ i + .. gi¶ng, tÝnh tæng L¾ng m¸y chiÕu Cho đến khi S > n ( n-số xác định được nhập ph¸t vÊn. nghe, Ghi từ bàn phím) C©u hái: Tõ qu¸ tr×nh chÐp. ph©n tÝch bµi to¸n, em h·y nhËn xÐt bµi Nhận xét: to¸n cã nh÷ng ®Æc L¾ng - Tính tổng S được lặp lại theo quy luật: ®iÓm g×? nghe, Tr¶ Si = Si-1 + i lêi, - Lặp với số lần chưa biết trước sẽ chấm Ghi chÐp. dứt khi điều kiện trong nó được thoả mãn. 2. Cú pháp câu lệnh while 05 M¸y tÝnh, while () DiÔn §Æt vÊn ®Ò vµo néi m¸y gi¶ng, dung môc 2. chiÕu. ; Ph©n tÝch có ph¸p L¾ng Trong đó: c©u lÖnh while. nghe, Ghi + : điều kiện để thực thi câu lệnh chÐp. + : lệnh cần phải lặp lại. 7
 8. 3. Hoạt động của lệnh while. * Hoạt động của lệnh while M¸y tÝnh, 02 DiÔn m¸y Sai gi¶ng chiÕu. Điều Điều kiện kiện §Æt vÊn ®Ò vµo néi L¾ng Đúng dung môc 3 nghe, Ghi Câu lệnh Ph©n tÝch ho¹t ®éng chÐp. cña lÖnh while C©u hái: X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ c©u Tr¶ lêi * Mô phỏng hoạt động của bài toán 04 lÖnh cho bµi to¸n? * Chương trình C của bài toán #include Trực quan 05 M¸y tÝnh, DiÔn m¸y #include gi¶ng chiÕu. main() Ph©n tÝch qu¸ tr×nh L¾ng { m« pháng ho¹t ®éng nghe. int s, i, n; cña bµi to¸n. Ho¹t printf(“\n nhap vao so n ®éng Yªu cÇu c¸c nhãm =”); nhãm viÕt ch¬ng tr×nh C ViÕt ch- scanf(“%d”,&n); cña bµi to¸n lªn phiÕu ¬ng tr×nh s= 0; tr¶ lêi. lªn phiÕu M¸y tÝnh, 8
 9. i = 1; tr¶ lêi m¸y chiÕu. while(s
 10. Yªu cÇu c¸c nhãm vÏ s¬ ®å ho¹t ®éng cña bµi tËp ¸p dông lªn M¸y tÝnh, Hoạt phiÕu tr¶ lêi. m¸y chiÕu. động nhóm. * Chương trình C #include VÏ s¬ ®å #include lªn phiÕu main() tr¶ lêi Gọi 1 sinh viên lên viết { float s=0, i=1; chương trình. while(1/(2*i)>=0.001) Diễn giảng Phân tích, gợi ý từ sơ M¸y tÝnh, { Gợi mở đồ khối để sinh viên sử m¸y s = s + 1/(2*i); dụng đúng lệnh . 1 sinh viªn chiÕu. i = i +1; thao t¸c trªn m¸y } tÝnh. printf(“\n tong s = %5.2f”, s); C¸c sinh getch(); viªn kh¸c } quan s¸t 10
 11. vµ ghi chÐp. 4. Cñng cè bµi häc: (Thêi gian 2 phót) - Câu truc lăp với số lần chưa biết trước while được sử dung để lăp lai môt vai hoat đông cho đên khi thoả ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ man môt điêu kiên nào đó. - Phần trong câu lệnh while là điều kiện để thực thi câu lệnh lặp. - Phần trong câu lệnh while là các lệnh cần lặp lại 5. Giao nhiÖm vô vÒ nhµ cho häc sinh: (Thêi gian 1 phót). Viết chương trình tính tổng: 1 1 1 1 1 + ... cho đến khi S= + + + ... +
 12. - VÒ Häc sinh: ………………………………………………………………………………………………………… 7. Tµi liÖu Tham kh¶o: [1] Gi¸o tr×nh Kü thuËt lËp tr×nh C – NXB khoa häc kü thuËt – T¸c gi¶ Ph¹m V¨n Êt [2] Bµi tËp lËp tr×nh c¬ së – NXB gi¸o dôc – T¸c gi¶: NguyÔn H÷u Ngù. [3] Gi¸o tr×nh ng«n ng÷ lËp tr×nh - NXB khoa häc kü thuËt – T¸c gi¶ D ¬ng Tö Cêng ViÖt tr×, ngµy 20 th¸ng 06 n¨m 2012 Trëng khoa trëng bé m«n Ngêi so¹n bµi Vò ThÞ Minh H¶i §inh §øc L¬ng Vò ThÞ Minh H¶i 12
 13. §Ò c¬ng bµi gi¶ng BÀI 4: CẤU TRÚC LẶP I. Khái niêm lặp Lặp là quá trình có một hoạt động được thực thi nhiều lần cho đến khi đ ủ s ố l ần yêu c ầu ho ặc tho ả mãn m ột điều kiện nào đó - Lặp được phân thành hai loại: + Lặp với số lần biết trước + Lặp với số lần không biết trước II. Lặp với số lần chưa biết trước 1. Bài toán: Xét bài toán tính tổng: S = 1 + 2 + 3 + ..i + .. Cho đến khi S > n ( Trong đó n là một số xác định được nhập từ bàn phím) 2. Cú pháp câu lệnh while While () ; Trong đó: + : điều kiện để thực thi câu lệnh + : lệnh cần lặp lại. 13
 14. VD: While ( S
 15. * Chương trình C của bài toán #include #include main() { int s, i, n; printf(“\n nhap vao so n =”); scanf(“%d”,&n); s= 0; i = 1; while(s
 16. IV. Bài tập áp dụng Tính tổng 111 1 S= + + + .. + + .. 246 k 1 < 0.001 Cho đến khi k * Yêu cầu: - Vẽ sơ đồ hoạt động - Viết chương trình C * Sơ đồ hoạt động của bài toán 16
 17. * Chương trình C #include #include main() { float s=0, i=1; while(1/(2*i)>=0.001) { s = s + 1/(2*i); i = i +1; } printf(“\n tong s = %5.2f”, s); getch(); } 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản