intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p6

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p6', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p6

  1. 4. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ - x· héi, thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t­ nh©n ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu míi thóc ®Èy hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §· xuÊt hiÖn nhiÒu doanh nh©n kinh doanh thµnh ®¹t, ®­a doanh nghiÖp cña m×nh ph¸t triÓn, c¶i thiÖn ®­îc ®êi sèng ng­êi lao ®éng, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho x· héi, ®­îc x· héi t«n vinh. Sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n gãp phÇn thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu lao ®éng ë n«ng th«n vµo c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp, nhÊt lµ c«ng nghiÖp ®· gióp chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõng ®Þa ph­¬ng, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Êt n­íc. Tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ngµy cµng tiÕn bé h¬n, sè l­îng hµng ho¸ tham gia xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng. NhiÒu s¶n phÈm cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®­îc xuÊt khÈu uû th¸c qua doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cßn tham gia nhiÒu c«ng ®o¹n trong qu¸ 52
  2. tr×nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. XuÊt khÈu trùc tiÕp cña khu vùac kinh tÕ t­ nh©n ®Õn nay ®· t¨ng kh¸, 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ®¹t 2.189.330.000 USD, trong ®ã c¸c c«ng ty cæ phÇn ®¹t 361.759.990 USD, c«ng ty t­ nh©n ®¹t 211.900.000 USD (sè liÖu cña tæng côc H¶i quan). III. Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh khu vùc kinh tÕ t­ nh©n 1. Khã kh¨n vÒ vèn, h¹n chÕ vÒ tÝn dông C¸c hé kinh doanh c¸ thÓ vµ doanh nghiÖp t­ nh©n nãi chung ®Òu rÊt thiÕu vèn s¶n xuÊt. §Õn cuèi n¨m 2000 vèn ®¨ng ký kinh doanh khi míi thµnh lËp cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n b×nh qu©n chØ trªn d­íi 1 tû ®ång. Sè vèn ho¹t ®éng kinh doanh b×nh qu©n lµ 3,8 tû ®ång mét doanh nghiÖp. Theo b¸o c¸o cña c¸c ®Þa ph­¬ng ®Òu cho r»ng khu vùc kinh tÕ t­ nh©n thiÕu vèn ph¶i ®i vay ë thÞ tr­êng kh«ng chÝnh thøc víi l·i suÊt cao vµ thêi h¹n ng¾n, rÊt khã tiÕp cËn víi c¸c nguån vèn tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, nhÊt lµ nguån vèn ­u ®·i cña Nhµ n­íc. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n cßn non trÎ, nªn tµi s¶n 53
  3. s½n cã cßn Ýt, kh«ng ®ñ thÕ chÊp cho c¸c kho¶n vay mµ kh«ng cÇn thÕ chÊp; nhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n ch­a biÕt lËp dù ¸n ®Çu t­, h¬n n÷a th­êng bÞ c¸c tæ chøc tÝn dông cho lµ c¸c kh¸ch hµng nhá, víi kiÓu ho¹t ®éng t¹m thêi, cã thÓ kh«ng b¸o c¸o ®óng t×nh h×nh kinh doanh, dù ¸n th­êng kh«ng cã tÝnh kh¶ thi cao, khã gi¸m s¸t ®Çu t­, chi phÝ giao dÞch cao. Tæng d­ nî cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n (phi n«ng nghiÖp) chiÕm 23,9% tæng d­ nî chung cña ng©n hµng n¨m 2000 vµ 22,6% trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001. Tû lÖ nî xÊu khu vùc kinh tÕ t­ nh©n nh×n chung cã gi¶m 22,8% n¨m 2000 xuèng 18,9% trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001. Nh­ng tû lÖ nµy vÉn cao h¬n tû lÖ chung cña ng©n hµng vµ chiÕm tû träng lín trªn tæng sè nî xÊu cña ng©n hµng lµ 50,8% n¨m 2000 vµ 43,3% trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001. 2. Khã kh¨n vÒ ®Êt ®ai, mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®­îc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn tõ khi cã chñ tr­¬ng ®æi míi, vµ t¨ng nhanh sau khi 54
  4. LuËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc thi hµnh. Nhµ n­íc ®· tiÕn hµnh giao quyÒn sö dông ®Êt theo LuËt ®Êt ®ai, do ®ã vÒ c¬ b¶n kh«ng cßn "®Êt v« chñ"; do c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ra ®êi muén, kh«ng cßn ®­îc Nhµ n­íc ­u ®·i vÒ ®Êt nh­ tr­íc, chÝnh v× vËy thiÕu mÆt b»ng kinh doanh ®ang lµ trë ng¹i lín ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh. NhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n ph¶i sö dông nhµ ë, ®Êt ë cña gia ®×nh trong khu d©n c­ lµm n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh nªn chËt hÑp, g©y « nhiÔm m«i tr­êng, ¶nh h­ëng tíi sinh ho¹t cña d©n c­ trong khu vùc, g©y ra nh÷ng khiÕu kiÖn; khã më réng s¶n xuÊt kinh doanh . 55
  5. 3. Khã kh¨n vÒ m«i tr­êng ph¸p lý, t©m lý x· héi 3.1. VÒ m«i tr­êng ph¸p lý - Trë ng¹i lín ®èi víi khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ m«i tr­êng ph¸p lý ch­a ®ång bé, ch­a hoµn thiÖn, cßn nhiÒu quy ®Þnh ch­a ®Çy ®ñ, ch­a râ rµng, dÉn tíi t×nh tr¹ng c¸c c¬ quan thõa hµnh vµ c¸c doanh nghiÖp lóng tóng trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt. Mét sè bé, ngµnh cßn chËm ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn (nh­ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn trong tæng thÓ ®Þnh h­íng quy ho¹ch, quy ®Þnh cô thÓ vÒ vèn ph¸p ®Þnh cña mét sè ngµnh nghÒ ) ®· g©y khã kh¨n cho viÖc ®¨ng ký vµ ho¹t ®éng cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. MÆc dï c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®­îc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vµo nhiÒu v¨n b¶n, chÝnh s¸ch kh¸c nhau, song nh×n chung kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ, míi dõng l¹i ë møc tham kh¶o cã giíi h¹n, ch­a thµnh quy chÕ; mét sè ý kiÕn, ®Ò xuÊt cña doanh nghiÖp ch­a ®­îc tiÕp thu, nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp ch­a ®­îc gi¶i quyÕt 56
  6. mét c¸ch c¬ b¶n, triÖt ®Ó (vÝ dô: vÒ quy ®Þnh tÝn dông ­u ®·i, vay ng©n hµng, söa ®æi LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ) 3.2. VÒ m«i tr­êng t©m lý x· héi M«i tr­êng t©m lý x· héi cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. Thùc tÕ ®ang næi lªn mät sè vÊn ®Ò bøc xóc. - Trong x· héi cßn cã phÇn ®Þnh kiÕn ®èi víi khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, ch­a nh×n nhËn ®óng vai trß nhµ kinh doanh t­ nh©n trong x· héi. Do vËy cßn cã t©m lý e ng¹i, dÌ dÆt, sî chÖch h­íng x· héi chñ nghÜa, kh«ng muèn thóc ®Èy khu vùc nµy ph¸t triÓn nhanh. - Cßn tån t¹i c¸ch nh×n nhËn cho lµ ch­a b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ khi thùc hiÖn chñ tr­¬ng kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, cïng víi kinh tÕ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 4. Khã kh¨n cña b¶n th©n khu vùc kinh tÕ t­ nh©n 57
  7. Nh×n chung, khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc duy tr× hiÖ qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh trong viÖc duy tr× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kho¶ng thêi gian dµi vµ ®¶m b¶o søc c¹nh tranh cÇn thiÕt, nhÊt lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, do: - Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cña ta míi ë tr×nh ®é thÊp cña sù ph¸t triÓn, tæ chøc theo h×nh thøc kinh tÕ hé gia ®×nh c¸ thÓ cßn chiÕm tuyÖt ®¹i ®a sè, h×nh thøc doanh nghiÖp cña t­ nh©n tuy ®· ph¸t triÓn m¹nh trong thêi gian gÇn ®©y nh­ng vÉn cßn ë quy m« nhá lµ chñ yÕu. - Kh¶ n¨ng tÝch tô vèn còng nh­ huy ®éng nguån vèn x· héi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cßn thÊp, tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp. - Tr×nh ®é vµ kü n¨ng qu¶n lý cßn yÕu, kh«ng thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng cã tay nghÒ cao ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n. - B¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hÇu hÕt míi tho¸t th©n tõ c¬ chÕ bao cÊp, nªn cßn chÞu ¶nh h­ëng cña t­ t­ëng mong chê sù gióp ®ì, che chë cña Nhµ n­íc. 58
  8. 59
  9. PhÇn III TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n I. X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî kinh tÕ t­ nh©n 1. ChÝnh s¸ch tÝn dông ®Çu t­ Nh÷ng n¨m gÇn ®©y hÖ thèng ng©n hµng ®· cã nh÷ng h×nh thøc tÝn dông ®a d¹ng vµ cã c¹nh tranh h¬n nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho vay b×nh ®¼ng kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc kinh tÕ nhµ n­íc hay kinh tÕ t­ nh©n. Nhµ n­íc còng dµnh mét kho¶ng vèn ®¸ng kÓ, th«ng qua Quü hç trî ph¸t triÓn (kÕ ho¹ch n¨m 2001 lµ 23.800 tû ®ång) ®Ó vay trung h¹n vµ dµi h¹n víi l·i suÊt ­u ®·i, hç trî l·i suÊt sau ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t­ t¹i c¸c ®Þa 60
  10. bµn khã kh¨n, hoÆc theo c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña ChÝnh phñ, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. NghÞ ®Þnh 05/N§-CP vÒ viÖc bæ sung mét sè gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi n¨m 2001 ®· th¸o gì ®­îc mét phÇn khã kh¨n, v­íng m¾c vÒ thñ tôc ®Çu t­ cho khu vùc kinh tÕ t­ nh©n. Tuy nhiªn trong khu vùc nµy vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn nguån vèn vay tõ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ Quü hç trî ph¸t triÓn. 2. ChÝnh s¸ch mÆt b»ng, ®Êt ®ai cho kinh tÕ t­ nh©n LuËt ®Êt ®ai (söa ®æi) n¨m 1998 ®· thÓ hiÖn chÝnh s¸ch cÊp ®Êt æn ®Þnh, l© dµi cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ chøc, yªu cÇu tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, gia ®×nh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ muèn sö dông ®Êt ®ai ®­îc cÊp ®Ó kinh doanh ph¶i chuyÓn sang h×nh thøc thuª ®Êt. Sau khi LuËt ®Êt ®ai (söa ®æi) n¨m 1998 ®­îc Quèc héi th«ng qua vµ ®­a vµo thùc hiÖn, ChÝnh phñ ®· ban hµnh mét sè nghÞ ®Þnh, mét sè ngµnh cã th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh. 61

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản