Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu hình định tuyến các giao thức trong cấu hình ACP p5

Chia sẻ: Sdsdg Thyrty | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

59
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu switch Lớp 2 không biết phải gửi frame ra port nào cụ thể thì đơn giản là nó quảng bá frame ra tất cả các port của nó. Khi nhận được gói trả lời về, switch sẽ ghi nhận địa chỉ mới vào CAM. Chuyển mạch Lớp 3 là một chức năng của Lớp Mạng. Chuyển mạch Lớp 3 kiểm tra thông tin nằm trong phần header của Lớp 3 và dựa vào địa chỉ IP trong đó để chuyển gói. Dòng giao thông trong mạng chuyển mạch hay mạng ngang hàng hoàn toàn khác với dòng giao thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng cấu hình định tuyến các giao thức trong cấu hình ACP p5

  1. 340 • Gấp đôi băng thông giữa hai node. • Truyền không có đụng độ. • Hai đường 10Mb/s hay 100Mb/s. 4.2. Giíi thiÖu vÒ chuyÓn m¹ch LAN 4.2.1. Ph©n ®o¹n m¹ng LAN Mét hÖ thèng m¹ng cã thÓ chia thµnh nhiÒu ®¬n vÞ nhá h¬n gäi lµ segmnet. H×nh 4.2.1. lµ mét vÝ dô vÒ ph©n ®o¹n M¹ng Ethernet. Toµn bé hÖ thèng m¹ng cã 15 m¸y tÝnh, trong ®ã cã 6 server vµ 9 m¸y tr¹m. Mçi segment sö dông ph−¬ng ph¸p truy cËp CSMA/CD vµ duy tr× l−u l−îng trong segment ®ã. Mçi segment lµ mét miÒn ®ông ®é riªng. ViÖc ph©n ®o¹n m¹ng cho phÐp ph¹m vi nghÏn m¹ch ®−îc thu nhá trong ph¹m vi tõng segment. Khi d÷ liÖu ®−îc truyÒn ®i trong mét segment, c¸c thiÕt bÞ
  2. 341 trong cïng segment ®ã chia sÎ toµn bé b¨ng th«ng cña segment ®ã. D÷ liÖu ®−îc truyÒn gi÷a c¸c segment sÏ ®−îc truyÒn lªn ®−êng trôc chÝnh cña m¹ng. 4.2.2. Ph©n ®o¹n cña m¹ng bridge Bridge lµ mét thiÕt bÞ Líp 2 thùc hiÖn chuyÓn gãi dùa trªn ®Þa chØ MAC. Khi bridge nhËn frame vµo tõ mét port, bridge sÏ ®äc ®Þa chØ MAC, cña m¸y göi ®Ó nhËn biÕt ®−îc thiÕt bÞ nµop kÕt nèi víi port ®ã. Tõ ®ã bridge x©y dùng ®−îc b¶ng chuyÓn m¹ch, trÓn ®ã ¸nh x¹ tõ ®Þa chØ MAC ra port t−¬ng øng. Nh÷ng gãi d÷ liÖu nµo kh«ng cÇn chuyÓn ra segment th× bridge sÏ chÆn c¸c gãi ®ã l¹i. MÆc dï ho¹t ®éng cña bridge lµ trong suèt ®èi víi c¸c thiÕt bÞ m¹ng kh¸c nh−ng thêi gian trÔ v©n t¨ng lªn kho¶ng 10% ®Õn 30% khi sö dông bridge. Thêi gian trÔ nµy lµ thêi gian ®Ó bridge xö lý vµ quyÕt ®Þnh chuyÓn gãi. Bridge lµ mét thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch d¹ng store –and-forward. Víi kiÓu chuyÓn m¹ch nµy, bridge ph¶i kiÓm tra ®Þa chØ ®Ých vµ tÝnh to¸n CRC (Cyclic Redundancy Check) ®Ó kiÓm tra lçi frame råi míi chuyÓn frame ®i. NÕu port ®Ých ®ang bËn th× bridge cã thÓ t¹m thêi l©u frame cho ®Õn khi port ®Ých ®−îc gi¶i phãng.
  3. 342 Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng bridge gióp gi¶m sè l−îng ng−êi dïng trªn mét segment. bridge nhËn frame, gi÷ frame råi chuyÓn frame ®i dùa theo ®Þa chØ Líp 2.
  4. 343 Kh«ng phô thuéc vµo giao thøc Líp 3 T¨ng thêi gian trÔ trªn m¹ng. 4.2.3. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng router. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng router sÏ lµm t¨ng thêi gian trÔ cña m¹ng lªn 20% ®Õn 30%. Thêi gian trÔ nµy cao h¬n bridge v× router ho¹t ®éng ë líp M¹ng vµ sö dông ®Þa chØ IP ®Ó quyÕt ®Þnh chän ®−êng tèt nhÊt ®Õn m¸y ®Ých. Bridge vµ switch chØ ph©n ®o¹n m¹ng trong mét m¹ng ®¬n nay trong mét subnet th«i. Cßn router cung cÊp kÕt nèi gi÷a c¸c m¹ng vµ c¸c subnet víi nhau. Router kh«ng chuyÓn gãi qu¶ng b¸ trong khi swich vµ bridge b¾t buéc ph¶i chuyÓn gãi qu¶ng c¸o.
  5. 344 - DÔ qu¶n lý h¬n, chøc n¨ng nhiÒu h¬n, nhiÒu ®−êng ®i h¬n - Thu nhá khÝch th−íc miÒn qu¶ng b¸ - Ho¹t ®éng ë líp 3 4.2.4. Ph©n ®o¹n m¹ng b»ng switch ChuyÓn m¹ch LAN gióp gi¶m ®i t×nh tr¹ng thiÕu hôt b¨ng th«ng vµ nghÏn m¹ch. SwitchsÏ ph©n ®o¹n m¹ng LAN thµnh c¸c vi ®o¹n (microsegment), thu nhá tèi ®a kÝch th−íc miÒn ®ông ®é. Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c host kÕt nèi vµo mét switch vÉn n»m trong cïng mét miÒn qu¶ng b¸.
  6. 345 Trong m¹ng Ethernet LAN thuÇn chuyÓn m¹ch, c¸c node thùc hiÖn chøc n¨ng truyÒn vµ nhËn giãng nh− lµ trong m¹ng chØ cã duy nhÊt m×nh nã vËy. Khi hai node thiÕt lËp kÕ nèi, mét m¹ch ¶o ®−îc thiÕt lËp gi÷a chóng vµ cuing cÊp toµn bé b¨ng th«ng m¹ng. M¹ch ¶o nµy chØ tån t¹i trong switch khi c¸c node cÇn trao ®æi. C¸c kÕt nèi b»ng switch cung cÊp nhiÒu th«ng l−îng h¬ so víi Ethernet LAN kÕt nèi b»ng bridge hay hub. - Swithc lo¹i trõ ®ông ®é b»ng c¸ch ph©n ®o¹n cùc nhá (microsegement). - Têi gian trÔ thÊp vµ tèc ®é chuyÓn trang frame cao trªn mçi port. - Ho¹t ®éng tèt víi card m¹ng vµ c¸p cã s½n cña chuÈn 802.3 (CSMA/CD). 4.2.5. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña switch. ChuyÓn m¹ch lµ mét kü thuËt gióp gi¶m t¾c nghÏn träng m¹ng Ethernet, Token Ring vµ FDDI (Fiber Distributed Data Inteface). ChuyÓn m¹ch thùc hiÖn ®−îc viÖc nµy b»ng c¸ch gi¶m giao th«ng vµ t¨ng b¨ng th«ng. LAN switch th−êng ®−îc sö dông ®Ó thay thÕ cho hub vµ vÉn ho¹t ®éng tèt víi c¸c cÊu tróc c¸p cã s½n. Switch thùc hiÖn ho¹t ®éng chÝnh sau: - ChuyÓn m¹ch frame - B¶o tr× ho¹t ®éng chuyÓn m¹ch.
  7. 346 - Kh¶ n¨ng truy cËp riªng biÖt trªn port - Lo¹i trõ ®−îc ®ông ®é vµ t¨ng th«ng l−îng ®−êng truyÒn - Hç trî ®−îc nhiÒu phiªn giao dÞch cïng mét lóc - ChuyÓn frame dùa trªn b¶ng chuyÓn m¹ch + ChuyÓn frame dùa theo ®Þa chØ MAC (Líp 2). - Ho¹t ®éng ë Líp 2 cña m« h×nh OSI. - Häc vÞ trÝ kÕt nèi cña tõng m¸y tr¹m b»ng c¸ch ghi nhËn ®Þa chØ nguån trªn frame nhËn vµo. + ChuyÓn frame ra tÊt c¶ c¸c port khi ®Þa chØ ®Ých lµ qu¶ng b¸, multicast hoÆc lµ mét ®Þa chØ mµ switch kh«ng biÕt. + ChØ chuyÓn frame ra port kh¸c khi ®Þa chØ ®Ých n»m ë port kh¸c víi port nhËn vµo.
  8. 347 H×nh 4.2.5.b. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña switch. Ta xÐt ho¹t ®éng cña switch tõ lóc ban ®Çu ch−a cã th«ng tin g× trong b¶ng chuyÓn m¹ch. ë h×nh nµy, m¸y A thùc hiÖn göi gãi d÷ liÖu cho m¸y B. H×nh 4.2.5.c. Switch nhËn ®−îc frame tõ m¸y A vµo port sè 3. Switch kiÓm tra ®Þa chØ nguån trong frame nh©n ®−îc vµ ghi nhËn vµo b¶ng chuyÓn m¹ch: ®Þa chØ MAC cña m¸y A t−¬ng øng víi port sè 3.
  9. 348 H×nh 4.2.5.d. ë thêi ®iÓm nµy, trªn b¶ng chuyÓn m¹ch cña switch ch−a cã th«ng tin g× vÒ ®Þa chØ ®Ých lµ ®Þa chØ MAC cña m¸y B. Do ®ã, switch chuyÓn frame ra tÊt c¶ c¸c port tõ port sè 3 lµ port nhËn frame vµo. H×nh 4.2.5.e. M¸y B nhËn ®−îc d÷ liÖu m¸y A göi cho nã, nã göi d÷ liÖu cña nã l¹i cho m¸y A
  10. 349 Lóc nµy, switch nhËn vµo tõ port sè 4 gãi d÷ liÖu cña m¸y B göi cho m¸y A. Còng b»ng c¸ch häc ®Þa chØ nguån trong frame nhËn vµo, switch sÏ ghi nhËn ®−îc vµo b¶ng chuyÓn m¹ch: ®Þa chØ MAC cña m¸y B lµ t−¬ng øng víi port sè 4. §Þa chØ ®Ých cña frame nµy lµ ®Þa chØ MAC cña m¸y A mµ swithc ®· häc tr−íc ®ã. Do ®ã, switch chØ chuyÓn frame ra port sè 3. 4.2.6. Thêi gian trÔ cña Ethernet switch. Thêi gian trÔ lµ kho¶ng thêi gian tõ lóc switch b¾t ®Çu nhËn frame cho ®Õn khi switch ®· chuyÓn hÕt frame ra port ®Ých. Thêi gian trÔ nµy phô thuéc vµo cÊu h×nh chuyÓn m¹ch vµ l−îng giao th«ng qua switch. Thêi gian trÔ ®−îc ®o ®¬n vÞ nhá h¬n gi©y. §èi víi thiÕt bÞ m¹ng ho¹t ®éng víi tèc ®é cao th× mçi mét nano gi©y (ns) trÔ h¬n lµ mét ¶nh h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng m¹ng. 4.2.7. ChuyÓn m¹ch Líp 2 vµ Líp 3. ChuyÓn m¹ch lµ tiÕn tr×nh nhËn frame vµo tõ mét cæng vµ chuyÓn frame ra mét cæng kh¸c. Router sö dông chuyÓn m¹ch Líp 3 ®Ó chuyÓn m¹ch c¸c gãi ®· ®−îc ®Þnh tuyÕn xong. Switch sö dông chuyÓn m¹ch Líp 2 ®Ó chuyÓn frame. Sù kh¸c nhau gi÷a chuyÓn m¹ch Líp 2 vµ Líp 3 lµ lo¹i th«ng tin n»m trong frame ®−îc sö dông ®Ó quyÕt ®Þnh chän cæng ra lµ kh¸c nhau. ChuyÓn m¹ch Líp 2 dùa trªn th«ng tin vÒ ®Þa chØ MAC. Cßn chuyÓn m¹ch Líp 3 th× dùa vµ ®Þa chØ líp M¹ng vÝ dô nh− ®Þa chØ IP. ChuyÓn m¹ch Líp 2 nh×n vµo ®Þa chØ MAC ®Ých trong phÇn header cña frame vµ chuyÓn frame ra ®óng port dùa theo th«ng tin vÒ ®Þa chØ MAC trªn b¶ng chuyÓn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2