intTypePromotion=3

GIÁO TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - BÀI 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
466
lượt xem
113
download

GIÁO TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - BÀI 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, ngành may nước ta phần lớn thường chọn phương thức sản xuất gia công xuất khẩu, thực hiện các hợp đồng gia công xuất khẩu với nước ngoài. Đó là một phương thức sản xuất kinh doanh trong đó có: Bên nhận gia công (nhập khẩu nguyên phụ liệu) của bên khác (gọi là bên đặt gia công) để chế biến ra thành phẩm, giao lại cho bên đặt gia công và nhận thù lao (gọi là phí gia công)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÀNH MAY - BÀI 4

  1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn HÔÏP ÑOÀNG GIA COÂNG QUOÁC TEÁ BAØ I 4: Khaùi nieäm veà gia coâng quoác teá: I. Hieä n nay, ngaønh may nöôù c ta phaàn lôù n thöôøng choïn phöông thöù c saû n xuaá t gia coâng xuaát khaåu, thöï c hieän caùc hôïp ñoàng gia coâng xuaá t khaåu vôù i nöôùc ngoaøi. Ñoù laø moät phöông thöù c saûn xuaát kinh doanh trong ñoù coù : Beân nhaän gia coân g (nhaäp khaåu nguyeâ n phuï lieäu) cuû a beân khaùc (goï i laø beân ñaë t gia coân g) ñeå cheá bieán ra thaønh phaåm, giao laï i cho beân ñaët gia coâng vaø nhaän thuø lao (goïi laø phí gia coân g) Hình thöùc saûn xuaá t gia coân g hieän raá t phoå bieán ôû caù c nöôù c chaäm hoaëc ñang phaù t trieån. Bôûi chi phí traû cho caù c nöôùc naøy raá t thaáp so vôùi gia coâng taï i baûn xöù. Vaø ñoá i vôùi beân nhaän gia coâng, phöông thöù c naøy giuùp hoï giaû i quyeá t coâng aên vieä c laøm cho nhaân daân lao ñoäng trong nöôùc . Ta coù theå tìm hieåu caù c ñònh nghóa veà “gia coâng quoá c teá” nhö sau: Ñònh nghóa 1 : gia coâng haøng hoùa laø moät phöông thöù c saûn xuaá t haøng hoù a. Trong ñoù, ngöôø i ñaët gia coâ ng seõ cung caáp toaø n boä tö lieäu saûn xuaát cuøng nguyeân . vaä t M u vaø nhaän veà saûn P HC lieä uat T maãu, giao saûn phaåm ñoù h Ky t phaåm hoaøn chænh. Ngöôø i nhaän gia coâng seõ saûn xuaát ra saûn phaåm theo cho ngöôø i ñaët gia coâ ng vaø nhaän tieàn coâng treân soá löôïnam n phaåm laøm ra. h Su p g saû Ñònh nghóa 2 : Gia coân g haøng hoù a ng DH t phöông thöù c saûn xuaá t haøn g hoùa. Trong ñoù, laø moä ruo ngöôø i ñaët gia coâ ng seõ cung caáp n © T n vaä t lieä u, coù khi cung caáp caû thieát bò maùy moùc, baùn ye nguyeâ qu Ban thaønh phaåm vaø nhaän laï i saûn phaåm hoaøn chænh . Ngöôøi nhaän gia coâng töï toå chöù c quaù trình saûn xuaát, laøm ra saûn phaåm theo maãu cuû a khaùch haøn g ñaë t, giao toaøn boä cho ngöôøi ñaë t gia coâng vaø nhaän tieàn gia coâng. Töø nhöõng ñònh nghóa treân, ta coù theå ruùt ra ñònh nghóa gia coâng haøng xuaá t khaåu phuø hôïp vôùi thöï c teá Vieät Nam nhö sau: Gia coâng haøng xuaát khaåu laø moät phöông thöù c saûn xuaát haøn g hoùa xuaát khaåu. Trong ñoù, ngöôøi ñaët gia coâng ôû nöôù c ngoaøi cung caáp maùy moù c thieát bò, nguyeân phuï lieäu hoaëc baùn thaønh phaåm theo maãu vaø ñònh möùc cho tröôù c. Ngöôøi nhaän gia coâng trong nöôù c toå chöùc quaù trình saûn xuaát saûn phaåm theo yeâu caàu cuûa khaùch. Toaøn boä saûn phaå m laøm ra, ngöôøi gia coâng seõ giao laïi cho ngöôøi ñaët gia coâng ñeå nhaän tieàn coâng. Hôïp ñoàng gia coâng: II. 1. Khaù i nieäm: Hôïp ñoàng gia coâng haøn g xuaát khaåu laø söï thoûa thuaä n giöõ a 2 beân ñaët gia coâ ng vaø nhaän gia coâng. Trong ñoù, beân ñaë t gia coâ ng laø moä t caù nhaân hay moä t toå chöù c nöôùc ngoaø i, beân nhaän gia coâng laø moät cô sôû saûn xuaát kinh doanh trong nöôù c, coù tö caùch phaùp nhaân, thoûa thuaän vôùi nhau nhöõng vaán ñeà cô baûn sau: - Ñieà u khoaûn veà teân goï i, chuûng loaï i, soá löôïng vaø chaát löôïng nguyeâ n phuï lieäu - Ñieà u khoaûn veà hao phí, ñònh möù c nguyeân phuï lieäu. - Ñieà u khoaûn veà phöông thöùc cung caáp vaø giao nhaän nguyeân phuï lieäu, maùy moù c, thieá t bò, ñaøo taïo coâng nhaâ n (thôø i haïn, ñòa ñieåm ), ñieàu kieä n giao haø ng …. 50 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Ñieà u khoaûn veà chi phí gia coâ ng vaø phöông thöùc thanh toaùn (tieàn thuø lao gia coâng, - chi phí bao bì ñoùng goùi, laøm thuû tuï c xuaá t, ñieà u kieän thanh toaùn….) Ñieà u khoaûn veà caù c quyeàn lôï i, nghóa vuï khaùc cuûa caùc beân. - 2. Q ui trình toå chöù c giao dòch, ñaøm phaùn vaø kyù keá t hôïp ñoàng xuaá t khaå u: a. Giao dòch: Trong quaù trình tieáp caän thò tröôøng, caùc coân g ty thöôøn g giôùi thieäu veà mình thoâng qua: - Chöông trình töï quaûng caùo (baùo chí, hoäi chôï, phöông tieän nghe nhìn…) - Thoâ ng qua söï giôù i thieäu cuû a khaùch haøng quen thuoäc. - Thoâ ng qua caùc thö chaøo haø ng ñeán moä t soá khaùch haøng chöa quen bieát. Trong thö chaøo haø ng coù ghi roõ : maë t haø ng coâ ng ty gia coâng, qui caù ch, giaù caû, ñieàu kieä n cô sôû vaä t chaá t cuû a nôi gia coâng haøng, thôø i haïn vaø soá löôïng, khaû naêng hoaøn thaøn h. Trong quaù trình laøm vieäc vôùi khaùch haøng, caùc coâ ng ty coá gaéng thuyeát phuï c cho khaùch haøng thaáy roõ nhöõ ng öu ñieåm seõ ñaï t ñöôïc khi khaùch ñoàn g yù kyù hôïp ñoà ng gia coâng. b. Ñaøm phaù n: CM - Caù c cuoä c ñaøm phaùn thöôøn g coù lòch trình heïn tröôù c, ñöôï cTP. H hieän taïi coâ ng ty, vaên thöïc huat Kt phoøng ñaïi dieän cuû a khaùch haøng hoaëc thoâng quayvaên phoøng cuûa moä t coâng ty khaùc pham H Su (möôïn ñòa ñieåm hoaë c do giôù i thieäu trung gian). D - Vôùi caùc khaù ch haøn g môù i hoaëuong i nhöõng hôïp ñoàng giaù trò cao, vieäc thoûa thuaän veà Tr c vôù © ñi en caù c ñieàu khoaû n ñeå quyñeán kyù keát hôïp ñoàng thöôøng laø keát quaû cuû a nhöõng cuoäc ñaøm an B phaùn tröï c tieá p (giöõa giaùm ñoá c, tröôûng phoøng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, tröôûng phoøng keá hoaïch… vôùi ñaïi dieän cuû a khaùch haøng) - Vôùi khaùch haøng quen thuoä c, ñaøm phaùn coù theå ñôn giaûn hôn: thoâng qua ñieän thoaï i, Fax, email… c. Soaï n thaûo vaø kyù keát hôïp ñoàng : Sau böôùc giao dòch, ñaøm phaùn, caên cöù vaøo caù c ñieàu khoaûn thoû a thuaän vôù i khaù ch haøng, coâng ty seõ tieán haønh soaïn thaûo hôïp ñoàn g gia coâng xuaá t khaåu . Hôïp ñoàng coù theå do hai beân cuøng soaï n thaûo hoaëc do khaù ch haø ng soaïn thaûo tröôù c vaø göûi sang. Duø ôû hình thöù c naøo, hôïp ñoàng cuõng caà n coù ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn cuï theå phuø hôïp. Sau ñoù, coâng ty seõ tieán haø nh thaûo luaän noä i boä giöõ a ban giaùm ñoá c, tröôû ng phoøng keá hoaï ch, tröôûng phoøng xuaát nhaäp khaåu ñeå goùp yù. Hôïp ñoàng xuaá t khaåu thöôøn g ñöôï c laäp thaø nh 3 baû n, 1 baûn göûi cho ñôn vò baïn, 1 baûn do boä phaän thuû tuï c laøm baûn löu vaø thanh lyù hôïp ñoàng, 1 baûn do phoøng keá hoaï ch giöõ ñeå laøm chöùn g töø. 51 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Quyeàn vaø nghóa vuï cuû a caùc beân: III. 1. Q uyeàn vaø nghóa vuï cuû a beân ñaët haøn g: Traùch nhieäm quan troïng nhaá t cuûa beân ñaët haøng laø chuyeån giao nguyeâ n vaät lieäu cho beân saûn xuaát ñuùng soá löôïng, chaát löôï ng, ñuùn g thôø i gian vaø ñòa ñieåm thoû a thuaän. Khi beân saûn xuaá t hoaøn thaønh saûn phaåm, beân ñaët haøng coù nghóa vuï tieáp nhaän saû n phaåm ñuùn g thôøi gian qui ñònh vaø thanh toaùn ñuùng möùc thoûa thuaän. Neáu khoâng ñuùng yeâu caàu veà soá löôïng, chaát löôï ng vaø thôø i haïn baøn giao saûn phaåm, beân ñaë t haøng coù quyeàn ñoø i phaït hôïp ñoàng vaø yeâ u caàu boà i thöôøng thieä t haïi neáu beân kia vi phaïm hôïp ñoàng. 2. Q uyeàn vaø nghóa vuï cuû a beân saû n xuaát gia coâng : Beân saû n xuaát coù traùch nhieäm nhaä n nguyeân phuï lieäu ñeå ñaûm baûo saûn xuaá t. Coù traùch nhieäm kieåm tra soá löôï ng vaø chaát löôï ng, baûo quaûn chu ñaùo nguyeâ n phuï lieäu , baùn thaønh phaåm ñeå cung öùng cho caùc khaâu saûn xuaát. Trong quaù trình saûn xuaá t, khoâ ng ñöôïcM nh traùo, bôù t, xeùn ñaù HC Pt. löôïng nguyeâ n vaä t lieäu. mT nguyeân vaä t lieä u, hoaë c duøng caùc thuû thuaät pha cheá ñeå laøm giaûuatchaá th y saûn phaåm . Phaûi söû duïng chính nguyeân vaä t lieäu ñaë t haøng ñeå saûn xuaá tK ham ra Su p n g saûn phaåm, chòu traùch nhieäm veà chaá t DH Beân saûn xuaát coù nghóa vuï baøn giao ñaày ñuû soá löôï ong ruñaë t haøng ñuùng thôø i haï n vaø ñòa ñieåm nhö ñaõ cam keá t n©T löôïn g saû n phaåm vaø giao noäp cho beân quye Ban trong hôï p ñoà ng. Ñoàng thôø i, coù quyeà n yeâu caàu beân ñaët haø ng thanh toaù n chi phí saû n xuaá t vaø tieàn coâng theo töøng ñôï t hoaëc toaøn boä tuøy theo thoûa thuaä n trong hôïp ñoà ng. Döï thaûo hôïp ñoà ng gia coâ ng : (tham khaûo taøi lieäu ) IV. Moät soá vaán ñeà caàn bieát khi soaïn thaûo hôïp ñoàng gia coâng nöôùc ngoaøi : V. 1. Incoterms ( caù c ñieàu kieä n thöông maïi quoác teá ) Baïn khoâ ng theå ñaøm phaùn, soaïn thaûo vaø kyù keá t caù c hôïp ñoàng ngoaï i thöông khi baïn chöa hieåu bieát veà Incoterms. Incoterms laø kieán thöù c cô baû n, laø neàn taûn g cuûa toøa laâu ñaøi kieán thöù c thöông maïi quoá c teá. a. Giôùi thieäu veà Incoterms :  Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån: Trong quaù trình phaù t trieån thöông maï i quoá c teá, ñaõ daà n hình thaønh nhöõng taäp quaùn thöông maï i khaùc nhau. Nhieàu khi caù c beân kyù keá t hôïp ñoàng ngoaïi thöông khoâng bieát ñöôï c taäp quaùn thöông maïi cuûa beân kia. Chính ñieàu ñoù ñaõ daãn ñeán nhöõng hieåu laàm, tranh chaáp vaø kieän tuïng, laøm laõng phí thôøi gian vaø cuû a caû i cuû a xaõ hoä i. Ñeå giaû i quyeá t vaán ñeà naøy, phoø ng thöông maïi quoác teá (ICC: International Chambre of Commerce) taïi Paris ñaõ xuaát baûn laàn ñaàu (1936) moät soá qui taéc quoác teá ñeå giaûi thích caùc ñieàu kieän thöông maïi trong cuoán “Nhöõng ñieàu kieän thöông maïi quoá c teá” (Incoterms – International Commercial Terms) goàm 7 ñieàu kieän. Töø ñoù 52 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn ñeán nay, Incoterms ñaõ ñöôïc söûa ñoåi vaø boå sung 6 laàn vaøo caù c naêm 1953, 1967, 1976,1980,1990 vaø 2000 nhaèm laøm cho caùc qui taéc ñoù ñöôï c phuø hôïp vôù i thöông maïi quoá c teá ngaøy nay. Duø ñaõ ñöôï c söûa ñoå i, boå sung nhieàu laàn, laàn sau hoaø n thieän hôn laàn tröôùc, nhöng khoâng phuû ñònh laàn tröôù c, neân trong hôïp ñoàng, ngöôøi ta coù quyeàn löïa choïn Incoterms tuyø theo yù muoán cuû a mình.  Nguyeân nhaân ra ñôøi Incoterms 1990 : Vieä c söû duïng ngaøy caø ng phoå bieán nhöõn g phöông tieä n thoâng tin hieän ñaï i – nhöõng heä thoán g trao ñoå i thoâng tin ñieä n töû… vôù i nhöõng soá lieäu hoaøn toaøn töï ñoäng hoù a. Vieä c söû duïng Incoterms 1990 giuùp cho caù c beân coù theå thöïc hieän caùc ñieàu kieän thöông maïi deã daøng nhö cung caáp cho nhau nhöõng chöùng töø, nhöõ ng hoù a ñôn, nhöõng taøi lieä u caàn thieát cho vieäc laøm thuû tuïc haûi quan hoaë c nhöõ ng taøi lieäu ñeå chöùng minh raèng haøng ñaõ ñöôï c giao. Thay ñoåi trong kyõ thuaät vaän taûi, nhaá t laø söû duïn g nhöõ ng container coù dung tích gioáng nhau, vieäc vaän chuyeå n baèng nhieàu loaï i phöông tieä n (vaän taûi ña phöông thöù c) Ví duï: ôû Incoterms 1990, coù ñieàu kieä n “ giao cho ngöôø i vaän taû i” (FCA) (Free Carrier) HCM vôùi moï i phöông tieä n vaä n taûi, boû ñi nhöõng ñieà u kieän tröôù c ñaây nhaèm . vaøo nhöõng phöông tieän TP huat Ky t vaän taûi rieâng. pham H Su FOR: Free on Rail ng D Truo FOT: Free on Truck © FOB: Free on Board quyen an FOB airport: Free B Board Airport on Noäi dung chính cuûa Incoterms 1990  Incoterms 1990 coù 13 ñieàu kieän thöông maïi quoác teá , ñöôï c chia 4 nhoùm E, F, C, D. N Nhoùm Noäi dung Vieá t Vieá t ñuû Ñaëc ñieåm chính taét E Nôi ñi EXW Ex Work Ngöôø i baùn giao haøn g cho ngöôøi mua ngay taï i xöôûng saûn xuaát cuû a mình. F Ngöôø i baùn FCA Free Carrier Ngöôø i baùn giao haøn g khoâng traû FAS Free Alongsize Ship cho ngöôøi chuyeân chôû cöôù c phí FOB Free On Board do ngöôø i mua chæ ñònh chuyeân chôû chính C CFR Cost And Freight Ngöôø i baùn phaûi thueâ Ngöôø i baùn CIF Cost, Insurance And Freight phöông tieän vaän taûi ñeå traû cöôù c phí CPT Carriage Pait To ñöa haøng tôù i ñòa ñieåm chuyeân chôû CIP Carriage And Insurance Pait To qui ñònh nhöng khoân g chính phaû i chòu ruû i ro veà maát 53 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn N Nhoùm Noäi dung Vieá t Vieá t ñuû Ñaëc ñieåm chính taét maùt, hö hoûng hoaë c nhöõng chi phí phaù t sinh sau khi ñaõ giao haøn g cho ngöôø i vaän taûi D Nôi ñeán DAF Delivered At Frontier Ngöôø i baù n phaû i chòu DEQ Delivered Ex Quay moïi phí toån vaø ruû i ro DES Delivered Ex Ship cho ñeán khi haø ng tôù i DDU Delivered Duty Unpaid nôi qui ñònh ôû nöôù c DDP Delivered Duty Paid ngöôø i mua. b. Löïa choï n Incoterms : Thoaï t nhìn, döôøng nhö laø toái öu neáu moã i beân kyù keá t hôï p ñoàng ñeà u coá gaéng giôù i haïn nghóa vuï cuûa mình caøng nhieà u caø ng toá t. Nhö vaäy, ngöôø i baù n seõ coá gaéng M thöông löôïng ñeå coù P. HC n DDP. hôïp ñoàng theo ñieà u kieän EXW. Coøn ngöôø i mua, ngöôï c laï i seõ muoánT u kieä uat ñieà y th baùn hay ngöôø i mua khoâng deã .K Trong thöï c teá, söï vieäc khoâng ñôn giaû n nhö vaäymNgöôøi ha Su pch truù t heá t traù ch nhieäm, chi phí vaø ruû i ro g DH daøng coù ñöôïc moät hôïp ñoà ng thuaän lôïi hôn baèng caù sang ñaàu ñoá i phöông cuûa mình. Ñeå ©löï a uon n ñieàu kieä n thöông maï i quoác teá , ngöôøi ta caàn chuù yù r choï nT quye Ban tôùi caùc yeá u toá sau: - Tình hình thò tröôøng - Giaù caû - Khaû naê ng thueâ phöông tieä n vaän taûi vaø mua baûo hieåm - Khaû n naêng laøm thuû tuïc vaø thoâ ng qua xuaât nhaäp khaåu - Caù c qui ñònh vaø höôùng daã n cuûa nhaø nöôù c. Toùm laïi: trong thöông maï i quoá c teá, FOB, CFR, CIF laø nhöõng ñieàu kieän ñöôï c söû duïng roäng raõ i nhaát vôùi moä t vaøi söû a ñoå i, boå sung caà n thieát cho phuø hôïp ñieàu kieän thöï c teá. 2. Thanh toaùn quoác teá : Thanh toaùn laø coâ ng vieäc raát quan troïn g maø moïi nhaø xuaát nhaäp khaå u treâ n theá giôùi ñeàu heát söù c quan taâm. Coù theå noù i, caùch giaû i quyeá t vaán ñeà thanh toaù n laø ñaïi boä phaän cuû a coâng vieä c buoân baùn. Chaát löôïng cuûa coâng taùc naøy seõ coù aûnh höôûng quyeá t ñònh ñeán hieäu quaû kinh teá cuû a hoaït ñoä ng kinh doanh ngoaïi thöông. Muoán ñaøm phaùn , kyù keá t vaø toå chöù c thöï c hieän toá t hôïp ñoàng ngoaï i thöông, caàn hieåu thaáu ñaùo veà nghieä p vuï thanh toaù n quoác teá, ñaëc bieä t laø caùc phöông thöù c thanh toaùn. Trong thöông maïi quoá c teá, coù caùc phöông thöù c chuû yeáu : - Nhôø thu - Tín duï ng chöùng töø - Ghi soå - Duøng sec… 54 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn a. Phöông thöù c nhôø thu ( Collection) Laø phöông thöù c maø ngöôøi baùn sau khi hoaøn thaøn h nghóa vuï giao haøn g seõ kyù phaùt hoá i phieá u ñoøi tieàn ngöôø i mua, nhôø ngaân haøng thu hoä soá tieà n ghi treân tôø hoái phieáu ñoù. (Hoá i phieáu- “draft hoaëc “Bill of exchange” laø moä t tôø meänh leänh voâ ñieà u kieän maø ngöôø i baùn kyù phaù t ñoø i tieàn ngöôø i mua, yeâu caàu ngöôøi naø y khi nhìn thaáy hoái phieáu phaû i traû moät soá tieà n nhaát ñònh ghi roõ treân hoá i phieáu cho ngöôøi höôûng lôï i hoái phieáu (neáu laø traû tieàn ngay) hoaë c kyù chaáp nhaä n traû tieàn hoá i phieáu (neáu laø mua chòu)) Coù 2 loaï i nhôø thu  Nhôø thu phieáu trôn (Clean collection): Laø phöông thöù c maø ngöôø i baù n nhôø ngaân haøng thu hoä tieà n hoá i phieáu ôû ngöôø i mua. Nhöng khoân g keøm theo ñieàu kieän gì caû. Phöông thöù c naøy coù nhöôï c ñieåm laø khoâ ng ñaûm baûo quyeàn lôï i cho ngöôø i baùn, vì vieäc thanh toaùn hoaøn toaøn phuï thuoä c vaø o yù muoán ngöôø i mua, toác ñoä thanh toaù n chaäm vaø ngaân haøng chæ ñoùng vai troø ngöôø i trung gian ñôn thuaàn maø thoâ i. Ñeå aùp duï ng phöông thöùc naøy, hai beân mua vaø baùn phaûi tin caäy laãn nhau hoaëc hai beân cuøng trong noä i boä cuûa coâng ty vôù i nhau. Maët khaùc, chæ duøng ñeå thanh toaùn cöôù c phí vaän taû i, baû o hieåm , hoa HCM TP. hoàng, lôï i töù c. uat  Nhôø thu keøm chöùng töø (documentary collection): y thphöông thöùc maø ngöôø i baùn sau K Laø ham Su p khi hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøn g,Hlaäp boä chöùng töø thanh toaùn nhôø thu (chöùng töø D göûi haø ng vaø hoá i phieá u) vaø Truong i mua traû tieàn hoaëc chaá p nhaän traû tieà n thì ngaân nhôø ngöôø © uy n haøng môù i trao toaønqboä echöùn g töø göû i haøng cho ngöôøi mua ñeå hoï nhaän haøng. Tuøy theo an B thôø i haïn traû tieàn, ta chia phöông thöùc naø y laøm hai loaï i: - Nhôø thu traû tieàn ñoå i chöùng töø: söû duïng trong tröôø ng hôïp mua baùn traû tieàn ngay - Nhôø thu chaáp nhaän ñoåi chöùng töø : ñöôï c söû duïn g trong tröôøng hôïp mua chòu. Trình töï tieán haønh gioáng nhö hình thöù c treâ n, chæ khaùc laø ngöôø i mua chæ phaû i kyù chaáp nhaän traû tieàn vaøo hoái phieáu thì seõ ñöôïc ngaân haøng trao toaøn boä chöùng töø gôû i haøng ñeå nhaän haøng. b. Tín duïng chöù ng töø (Documentary Credits): Laø moä t trong nhöõng phöông thöù c thanh toaùn quoá c teá phoå bieán nhaát hieän nay. Noä i dung phöông thöù c tín duï ng chöùng töø ñöôï c thöï c hieän theo “Qui taé c vaø thöï c haø nh thoáng nhaá t veà tín duïng chöùng töø” do Phoøng Thöông maï i quoá c teá taï i Paris ban haønh. Trong phöông thöù c naøy, ngaân haøng khoâng chæ laø ngöôø i trung gian thu hoä, chi hoä maø coø n laø ngöôøi ñaïi dieän beân nhaäp khaåu thanh toaùn tieàn haø ng cho beân xuaát khaåu. Baûo ñaûm cho toå chöù c xuaá t khaåu nhaän ñöôï c khoaû n tieàn töông öùng vôùi haøng hoùa maø hoï ñaõ cung öùng, ñoàng thôø i baûo ñaûm cho toå chöù c nhaäp khaåu nhaän ñöôïc soá löôïng, chaát löôïng haøng hoù a töông öù ng vôù i soá tieàn mình phaû i thanh toaùn. Phöông thöùc thanh toaùn tín duï ng chöùng töø laø moä t söï thoû a thuaän maø trong ñoù moä t ngaân haøng (ngaân haøn g môû thö tín duï ng) theo yeâu caàu cuû a khaù ch haøng (ngöôø i xin môû thö tín duï ng) cam keá t seõ traû moät soá tieàn nhaát ñònh cho moä t ngöôøi thöù ba (ngöôø i höôûng lôï i soá tieàn cuû a thö tín duïng) hoaë c chaá p nhaän hoá i phieáu do ngöôø i thöù ba kyù phaù t trong phaïm vi soá tieàn ñoù, khi ngöôø i thöù ba naøy xuaá t trình cho Ngaân haøn g moät boä chöùng töø thanh toaùn phuø hôï p vôùi nhöõng qui ñònh ñeà ra trong thö tín duïng. 55 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thö tín duïng ( Letter of Credit – L/C): laø moä t böù c thö do moä t ngaân haøng vieá t ra theo  yeâu caàu cuûa ngöôøi nhaäp khaåu (ngöôø i xin môû thö tín duïng), cam keá t traû tieàn cho ngöôø i xuaá t khaåu (ngöôø i ñöôï c höôûn g lôï i) moä t soá tieà n nhaá t ñònh, trong thôøi gian nhaát ñònh vôù i ñieàu kieän ngöôøi naøy thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû nhöõng ñieåu khoaûn qui ñònh trong laù thö ñoù. Caùc loaïi thö tín duïng : coù raát nhieàu loaïi, thoâng duïng nhaát laø caù c loaïi sau:  Thö tín duïng coù theå huyû boû - Thö tín duïng khoâng theå huyû boû - Thö tín duïng khoâng theå huyû boû coù xaùc nhaän - Thö tín duïng khoâng theå huyû boû, mieãn truy ñoø i - Thö tín duïng tuaàn hoaøn - Thö tín duïng döï phoø ng - Thö tín duïng thanh toaùn daàn daà n - Thö tín duïng öù ng tröôù c - Thö tín duïng chuyeån nhöôïng - HCM TP. Thö tín duïng giaùp löng - huat Ky t Thö tín duïng ñoái öùng - pham H Su Thö tín duïng chaáp nhaän - D Thö tín duïng thöông löôï ng Truong - © Thö tín duïng nhôø thu yen u an q - B Thö tín duïng coù ñieà u khoaûn cho pheùp boà i hoaøn baèng ñieän - Thö tín duïng khoâng coù ñieàu khoaûn cho pheùp boà i hoaøn baèng ñieän - 3. Caùc chöù ng töø thöôøng söû duï ng trong kinh doanh xuaá t khaåu ngaønh May: a. Chöù ng töø nhaäp khaå u: 1. Hoùa ñôn thöông maïi (Commercial Invoice): 2. Vaän ñôn ñöôøng bieån (B/L: Bill of lading ) 3. Chöùng töø baûo hieåm 4. Tôø khai haøn g hoaù nhaäp khaåu 5. Phuï luï c tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu 6. Taùc nghieäp ñoùng thuø ng (Packing list) b. Chöùng töø xuaát khaåu : 1. Baûng keâ nguyeân phuï lieäu söû duïng trong saû n xuaát 2. Baûng ñònh möù c nguyeân phuï lieäu, vaä t tö tieâu hao 3. Ñôn xin caáp giaáy chöùng nhaän xuaát xöù 4. Giaáy chöù ng nhaän xuaát xöù (Certificate of Origin) 5. Baûng toå ng hôï p saûn phaåm xuaát khaåu 6. Tôø khai haøn g hoùa xuaá t khaåu 7. Vaän ñôn ñöôøng bieån (Commercial Invoice) 8. Detail Packing list 9. Giaáy chöù ng nhaän phaåm chaá t (Certificate of Quality ) 56 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 10. Giaáy chöù ng nhaän soá löôïn g /troïng löôï ng (Certificate of Quantity/Weight) 11. Ñôn xin caáp visa 12. Baûng thoáng keâ tôø khai xuaát khaåu. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B 57 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  9. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. TS. Vuõ Thieáu, Nguyeãn Maïnh Quaân, Nguyeãn Ñaêng Daäu – Taøi lieäu dòch NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ COÁ T YEÁU CUÛ A QUAÛN LYÙ – Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc Kyõ thuaät – 1992 2. GS. TS. Ñoà ng Thò Thanh Phöông – QUAÛN TRÒ SAÛ N XUAÁ T VAØ DÒCH VUÏ- Nhaø xuaát baûn thoá ng keâ 3. TS. Nguyeãn Ñöù c Khöông – KINH TEÁ- TOÅ CHÖÙ C- QUAÛN LYÙ SAÛN XUAÁ T COÂNG NGHIEÄ P VIEÄT NAM - tröôøng ÑH Taøi chính Keá toaùn- 1988 4. Caùc coân g ty May treân ñòa baøn Thaø nh phoá Hoà Chí Minh - Caùc taøi lieäu höôùn g daãn laäp keá hoaïch saû n xuaá t. 5. Moät soá taøi lieä u laá y ra töø caùc baùo, taï p chí trong vaø ngoaøi nöôùc. HCM TP. huat Ky t pham H Su ng D Truo © uyen an q B 58 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản