intTypePromotion=1

Giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin: Phần 1 - Phan Đình Diệu

Chia sẻ: Nguyên Khê | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
355
lượt xem
107
download

Giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin: Phần 1 - Phan Đình Diệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin" được soạn để phục vụ cho việc học tập của sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin. Trong phần 1 của giáo trình này sẽ trình bày nội dung qua 3 chương đầu: chương 1 giới thiệu chung về mật mã, chương 2 cơ sở toán học của lý thuyết mật mã, chương 3 các hệ mật mã khóa đối xứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin: Phần 1 - Phan Đình Diệu

§¹i häc quèc gia hµ néi Khoa c«ng nghÖ<br /> <br /> Phan §×nh DiÖu<br /> <br /> Lý thuyÕt mËt m· &<br /> <br /> an toµn th«ng tin<br /> <br /> NXB ®¹i häc quèc gia hµ néi - 2002<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lý thuyÕt mËt m·<br /> <br /> &<br /> <br /> An toµn th«ng tin<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lý thuyÕt mËt m· & An toµn th«ng tin<br /> Phan §×nh DiÖu<br /> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi<br /> <br /> Khoa C«ng nghÖ- §HQG Hµ néi<br /> <br /> 3<br /> <br /> Néi dung<br /> <br /> Lêi më ®Çu.................................................................4 Ch−¬ng 1 Giíi thiÖu chung vÒ mËt m·......8<br /> 1.1. S¬ lùoc lÞch sö vÒ khoa mËt m·.................................. ........ 8 1.2. HÖ thèng mËt m·. M· theo khèi vµ m· theo dßng ........ 12 1.3. MËt m· khãa ®èi xøng vµ mËt m· cã khãa c«ng khai.... 15 1.4. C¸c bµi to¸n an toµn th«ng tin ........................................... 16 1.5. Th¸m m· vµ tÝnh an toµn cña c¸c hÖ mËt m·................... 18<br /> <br /> Ch−¬ng 2. C¬ së to¸n häc cña lý thuyÕt mËt m· ................20<br /> 2.1.Sè häc c¸c sè nguyªn.ThuËt to¸n Euclide.......................... 20 2.2. X¸c suÊt vµ thuËt to¸n x¸c suÊt......... ............................... 31 2.3. §é phøc t¹p tÝnh to¸n......................................................... 36 2.4.Sè nguyªn tè. Ph©n tÝch thµnh thõa sè.L«garit rêi r¹c.... 42<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ch−¬ng 3<br /> C¸c hÖ mËt m· kho¸ ®èi xøng ...... 55<br /> 3.1. C¸c hÖ mËt m· cæ ®iÓn........................................................ 55 3.2. Th¸m m· ®èi víi c¸c hÖ mËt m· cæ ®iÓn ......................... 63 3.3. MËt m· theo dßng vµ c¸c d·y sè gi¶ ngÉu nhiªn ...........72 3.4. HÖ mËt m· chuÈn DES ........................................ 80<br /> <br /> Ch−¬ng 4<br /> C¸c hÖ mËt m· kho¸ c«ng khai ...........92<br /> 4.1. Giíi thiÖu më ®Çu.................................................................92 4.1. HÖ mËt m· kho¸ c«ng khai RSA ........................................97 4.2. HÖ mËt m· kho¸ c«ng khai Rabin.................................... 101 4.3. HÖ mËt m· kho¸ c«ng khai ElGamal................................103 4.4. C¸c hÖ mËt m· dùa trªn c¸c bµi to¸n NP-®Çy ®ñ............107 4.5. C¸c hÖ mËt m· x¸c suÊt kho¸ c«ng khai...........................111<br /> <br /> Ch−¬ng 5<br /> Bµi to¸n x¸c nhËn vµ Ch÷ ký ®iÖn tö......115<br /> 5.1. Bµi to¸n x¸c nhËn vµ s¬ ®å ch÷ ký................................ 115 5.2. S¬ ®å ch÷ ký ElGamal vµ chuÈn ch÷ ký ®iÖ tö.......... 118 5.3. Hµm b¨m vµ ch÷ ký......................................................... 122 5.4. Mét sè s¬ ®å ch÷ ký kh¸c............................................... 127 5.5.Ch÷ ký kh«ng phñ ®Þnh ®−îc&kh«ng chèi bá ®−îc 131<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản