intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p2

Chia sẻ: Nguyencaokyhoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
4
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p2

  1. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Thay ñoåi kích thöôùc Toolbox hoaëc danh saùch Actions, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: Keùo thanh ngaên caùch ñöùng xuaát hieän giöõa Toolbox vaø danh saùch Actions. Nhaáp ñuùp chuoät vaøo thanh ngaên caùch ñeå thu heïp danh saùch Toolbox, nhaáp ñuùp chuoät vaøo thanh naøy laàn nöõa ñeå hieån thò trôû laïi danh saùch naøy. Nhaáp ñuùp chuoät vaøo thanh naøy laàn nöõa ñeå hieån thò trôû laïi danh saùch Nhaáp chuoät vaøo nuùt Left hoaëc Right Arrow (muõi teân sang traùi hay phaûi) trong thanh ngaên caùch ñeå môû roäng hay thu heïp danh saùch. Khi danh saùch Toolbox bò aån, baïn coù theå vaãn truy caäp caùc muïc cuûa noù baèng caùch duøng nuùt Add (+) taïi goùc traùi beân treân trong baûng Actions. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 245
  2. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 CHEÁ ÑOÄ EXPERT MODE Trong cheá ñoä Expert Mode, baïn taïo ra caùc action baèng caùch nhaäp caùc ActionScript vaøo trong hoäp kyù töï beân phaûi cuûa baûng hoaëc baèng caùch choïn caùc action töø trong danh Toolbox beân traùi. Baïn coù theå hieäu chænh caùc action, nhaäp vaøo caùc tham soá cho caùc action hoaëc xoaù tröïc tieáp caùc action trong hoäp kyù töï nhö khi baïn taïo ra caùc script trong trình bieân taäp vaên baûn. Cheá ñoä Expert Mode cho pheùp ngöôøi duøng ActionScript cao caáp hieäu chænh caùc script cuûa hoï baèng trình bieân taäp vaên baûn gioáng nhö ngoân ngöõ laäp trình JavaScript hoaëc VBScript. Cheá ñoä Expert Mode khaùc bieät vôùi cheá ñoä Normal Mode trong nhöõng caùch sau ñaây: Choïn moät muïc Item trong trình ñôn xoå xuoáng Add hoaëc danh saùch Toolbox cheøn caùc muïc Item trong vuøng hieäu chænh kyù töï taïi vò trí con troû. Hoäp tham soá khoâng xuaát hieän. Trong baûng nuùt, chæ coù nuùt Add (+) hoaït ñoäng. Caùc nuùt Up vaø Down Arrow khoâng hoaït ñoäng. GAÙN CAÙC ACTION CHO CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG Baïn coù theå gaùn moät action cho moät nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip ñeå taïo ra moät haønh ñoäng thi haønh khi ngöôøi duøng nhaáp chuoät vaøo moät nuùt hoaëc cuoän con troû qua noù, hoaëc khi Movie Clip trôû veà hay chaïy ñeán moät frame naøo ñoù. Baïn gaùn action cho moät Instance cuûa moät nuùt hoaëc moät Movie Clip. Caùc Instance khaùc cuûa Symbol ñoù vaãn khoâng bò aûnh höôûng. Khi baïn gaùn moät action cho moät nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip, Flash seõ töï ñoäng gaùn moät action ñaëc bieät goïi laø handler (boä ñieàu khieån)— action On Mouse Event cho caùc nuùt hoaëc action On Clip Event cho caùc ñoaïn phim Movie Clip. Moät handler quaûn lyù moät event (söï kieän) theo moät caùch nhaát ñònh vaø chöùa caùc Group cuûa caùc caâu leänh ActionScript coù theå chaïy khi moät event ñaëc bieät xaûy ra. Moãi handler baét ñaàu baèng töø OnClipEvent theo sau moät event trong ñoù handler phaûi traû lôøi. Caùc Event laø caùc action xaûy ra trong khi moät ñoaïn phim ñang dieãn hoaït, chaúng haïn nhö vieäc naïp veà moät ñoaïn Movie Clip, ñaàu Playhead nhaäp vaøo moät frame hoaëc ngöôøi duøng nhaán moät phím treân baøn phím. Baïn coù theå xaùc ñònh söï kieän duøng chuoät (Mouse Event) hoaëc nhaán phím treân baøn phím ñeå kích hoaït action naøy. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå xaùc ñònh event cho ñoaïn Clip kích hoaït caùc action. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 246
  3. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Moät khi baïn ñaõ gaùn moät action, toát hôn heát laø baïn neân kieåm tra action naøy xem noù coù hoaït ñoäng hay khoâng. Chæ coù caùc action cho frame ñôn giaûn nhö Go To and Play hoaït ñoäng ôû trong cheá ñoä hieäu chænh (Editing Mode). Caùc chæ daãn moâ taû sau ñaây duøng ñeå thieát laäp caùc action cho caùc ñoái töôïng söû duïng baûng Actions trong cheá ñoä Normal Mode. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùch duøng baûng Actions trong cheá ñoä Expert Mode, baïn haõy xem laïi muïc “ Cheá ñoä Expert Mode”. Gaùn moät action cho moät nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip: 1. Choïn moät Instance laø nuùt hoaëc moät ñoaïn Movie Clip vaø choïn treân trình ñôn Window > Actions. Neáu vuøng choïn khoâng phaûi laø moät Instance nuùt, Instance Movie Clip hoaëc moät frame hoaëc neáu vuøng choïn goàm coù nhieàu ñoái töôïng, baûng Actions seõ bò môø ñi. 2. Trong danh saùch Toolbox beân traùi cuûa baûng, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn trong Flash. Ñeå moâ taû caùc action baïn theâm vaøo, baïn coù theå xem muïc “Caùch duøng caùc action cô baûn cho söï töông taùc vaø ñieàu höôùng”. 3. Sau ñoù baïn seõ gaùn moät action, baïn coù theå thöïc hieän moät trong caùc caùch sau ñaây: Nhaáp ñuùp chuoät vaøo moät action trong muïc Basic Actions. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 247
  4. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Keùo moät action trong muïc Basic Actions beân traùi sang muïc danh saùch Actions beân phaûi cuûa baûng. Keùo leänh Play trong muïc Basic Actions sang muïc danh saùch Action Keát quaû sau khi keùo leänh Play trong muïc Basic Actions sang muïc danh saùch Action Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add (+) vaø choïn moät action coù trong trình ñôn xoå xuoáng. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add coù hình daáu coäng Choïn moät leänh coù trong trình ñôn Basic Action TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 248
  5. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Söû duïng phím taét. Neáu baïn choïn moät ñoaïn Movie Clip, Flash seõ töï ñoäng cheøn theâm vaøo action On Clip Event vaø action naøy baïn choïn trong danh saùch Actions. Neáu baïn choïn moät nuùt, Flash seõ töï ñoäng cheøn vaøo moät maõ code On Mouse Event ñeå kích hoaït baát kyø action ñöôïc choïn naøo. 4. Hieån thò baûng Parameters, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc taïi goùc phaûi phía döôùi trong baûng Actions. Choïn action vaø nhaäp vaøo nhöõng giaù trò môùi trong hoäp kyù töï Parameters ñeå thay ñoåi caùc tham soá cuûa caùc action ñaõ coù tröôùc ñoù. Caùc tham soá bieán ñoåi phuï thuoäc vaøo action baïn choïn. Ví duï nhö, tham soá On Clip maëc ñònh laø Load. Baïn coù theå xem muïc “Caùch duøng caùc action cô baûn cho söï töông taùc vaø ñieàu höôùng” ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc tham soá cho caùc action ñöôïc duøng thoâng duïng nhaát. 5. Laëp laïi caùc böôùc 3 vaø 4 ñeå gaùn cho caùc action boå sung vaøo neáu baïn thaáy caàn thieát. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 249
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2