intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Thiết kế thiết bị điều khiển

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

170
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thiết kế thiết bị điều khiển trình bày các nội dung chính: giới thiệu chung, tính toán công suất điều chỉnh, tính toán khâu hạn chế dòng điện, tính toán khâu phản hồi tốc độ, tính toán và lựa chọn các phần tử chủ yếu trong hệ điều khiển, chọn phần tử và tính toán đặc tính công tác. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thiết kế thiết bị điều khiển

 1. Giíi ThiÖu Chung -TB ®iÒu khiÓn lµ hÖ tù ®éng côc bé VD : - M¸y ph¸t : Th«ng sè cÇn ®iÒu khiÓn U,f a) - æn ¸p : U - §éng c¬ : I,M,W Suy ra néi dung : -ThiÕt lËp s¬ ®å nguyªn lÝ thiÕt bÞ -TÝnh chän phÇn tö trong hÖ -TÝnh to¸n hÖ thèng Bµi 1 C¸c lo¹i thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ( TBT§ ) PhÇn tö ®iÒu khiÓn Bé biÕn ®æi PhÇn tö CH Ph¶n håi Ph©n lo¹i theo nhiÒu dÊu hiÖu kh¸c nhau VD : - HÖ duy tr× x®Æt = const - HÖ tuú ®éng x®Æt bÊt k×,ngÉu nhiªn - HÖ ph­¬ng tr×nh x®Æt hµm cho tr­íc Suy ra chØ häc vÒ c¸c hÖ ®iÒu khiÓn § ( hÖ duy tr× ).Tõ ®©y suy ra c¸c hÖ kh¸c. BµI 2 C¸c b­íc tÝnh to¸n thiÕt kÕ 1 thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn  Yªu cÇu thiÕt kÕ - §¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ cho tr­íc. + XuÊt ph¸t tõ ®Þa chØ sö dông § ( dïng ®Ó lµm g× ) + ChØ tiªu, sè liÖu c«ng nghÖ : VD : P, w, D, Ik® , dw/dt.  S¶n phÈm 1
 2. - S¬ ®å cña thiÕt bÞ ( hÖ thèng ). - Chän ®­îc, chÕ ®­îc c¸c phÇn tö trong hÖ - Th«ng sè vµ ®Æc tÝnh lµm viÖc cña hÖ. VD : x®max , x®min ,x®Æt dm ,xramax ,x®m . §Æc tÝnh c¬, ®Æc tÝnh qu¸ ®é hÖ thèng ®iÖn.  C¸c b­íc tÝnh to¸n : 1. LÊy sè liÖu : t×m hiÓu yªu cÇu tæng thÕ. - Sè liÖu m¸y s¶n xuÊt (Mc (Fc), Vm¸y ) suy ra I, W®c, P®c - Yªu cÇu c«ng nghÖ. - Sè liÖu nguån ®iÖn. - Nh÷ng yªu cÇu kh¸c ( kinh tÕ, n¨ng lùc vèn, m«I tr­êng…) 2. TÝnh chon § - TÝnh chän P®, W§ ®m, lo¹i §, cÊp ®iÖn ¸p,chÕ ®é phô t¶i… 3. Dù kiÕn ( thiÕt kÕ s¬ bé ) s¬ ®å nguyªn lÝ chung cña hÖ thèng (hë, kh«ng tù ®éng ) VD: ®éng c¬ mét chiÒu ,chän hÖ CL_§ - c«ng suÊt 100kW suy ra CL 3fa cÇu_§ - c«ng suÊt 1kW suy ra CL 1fa cÇu_§. §­a ra mét s¬ ®å suy ra so s¸nh suy ra chän. (kÕ thõa: dùa vµo nh÷ng hÖ ®· cã, lÊy t­¬ng tù ). 4. TÝnh chän c¸c phÇn tö trong s¬ ®å ( chñ yÕu § ®· chän tr­íc (b­íc 2 ) suy ra ta chän biÕn ®æi phÇn tö ®iÒu khiÓn),cã thÓ 2 phÇn nµy lµ mét. 5. tÝnh to¸n c¸c th«ng sè vµ ®Æc tÝnh tÜnh cña hÖ tù ®éng ( tÝnh to¸n tÜnh ). a ,lËp s¬ ®å tù ®éng ( cã kh©u ®Æt tÝn hiÖu ph¶n håi c¸c tÝn hiÖu ®Çu ra vµ c¸c tÝn hiÖu trung gian).dù kiÕn lo¹i hÖ rù ®éng. - HÖ duy tr× cã sai sè tÜnh (hÖ tÜnh ). - HÖ phi tuyÕn. b ,TÝnh to¸n hÖ sè ph¶n håi vµ chän c¸c phÇn tö trong m¹ch ph¶n håi. c ,Dùng ®­îc c¸c ®Æc tÝnh vµo ra cña phÇn tö ®iÒu khiÓn hoÆc cña bé biÕn ®æi. d ,Dùng ®Æc tÝnh tÜnh cña hÖ tù ®éng. e ,§¸nh gi¸ chÊt l­îng tÜnh cña hÖ. - C¸c th«ng sè biªn cña hÖ. - §é chÝnh x¸c duy tr× ®¹i l­îng ®­îc ®iÒu khiÓn. - §. Th«ng sè biªn: x®Æt ®m (U®Æt ) suy ra W®m , I®m U®m.,Uphi (®m). - x®Æt max xmax. - x®Æt min xmin. §é chÝnh x¸c quan t©m nhÊt lµ ss tèc ®é  w% = wo.u®m.100% /w 2
 3. lµ cho tr­íc tõ yªu cÇu c«ng nghÖ. f ,kiÓm nghiÖm c¸c sè liÖu ®· tÝnh ë trªn. NÕu chÊt l­îng khång ®¹t yªu cÇu th× ph¶I chän l¹i hoÆc tÝnh l¹i c¸c th«ng sè trªn. + Xph, kph. + HÖ sè khuÕch ®¹i cña hÖ thèng. k  = kbd.k®.bpt®k (th­êng ®Ó ph¸t triÓn chÊt l­îng th× b t¨ng ) VD :khi chÊt l­îng (tÜnh) thÊp th× ph¶I t¨ng bph 6. TÝnh to¸n ®éng lùc hÖ tù ®éng a, ThiÕt lËp s¬ ®å chøc n¨ng hÖ tù ®éng b, ViÕt hµm truyÒn cña c¸c phÇn tö vµ t×m hµm truyÒn cña hÖ tù ®éng. c, Kh¶o s¸t ®é æn ®Þnh tÜnh cña hÖ tù ®éng (dùa vµo c¸c tiªu chuÈn xÐt æn ®Þnh). d, §èi víi tr­êng hîp kh«ng æn ®Þnh tÝnh to¸n chän kh©u hiÖu chØnh ( cã thÓ dïng c¸c ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp). e, Dùng ®Æc tÝnh qu¸ ®é x = f(t) /xdat=const,®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng ®éng. - Sè lÇn dao ®éng. -  xmax. -  xmax  xmax% =  xmax.100%/x ≤ 60%. 3
 4. BµI 2 TÝnh to¸n c«ng suÊt § ®iÒu chØnh - Gån hai lo¹i § : + Lo¹i § kh«ng ®iÒu chØnh :chØ lµm viÖc ë mét cÊp ®é. + Lo¹i cã ®iÒu chØnh :lµm viÖc ë nhiÒu cÊp kh¸c nhau, tèc ®é ®­îc ®iÒu chØnh b»ng ®iÖn. *, Tr­íc hÕt tÝnh to¸n c«ng suÊt yªu cÇu ®Ó chän § ( th«ng th­êng ) lo¹i kh«ng ®iÒu chØnh cho kÕt qu¶ c¸c th«ng sè ®Þnh møc cña §. *, KiÓm nghiÖm theo ®iÒu kiÖn ®iÒu chØnh. => Chän s¬ bé § kiÓm nghiÖm theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng, qu¸ t¶I, khëi ®éngkiÓm nghiÖm theo ®iÒu kiÖn ®iÒu chØnh. 1. Lý thuyÕt ph¸t nãng vµ lµm nguéi cña §. - TÝnh to¸n nhiÖt ®é § khi lµm viÖc, nhiÖt ®é cho phÐp cña vËt liÖu c¸ch ®iÖn trong §. - §ãng ®iÖn víi c«ng suÊt c¬ Pc  Trong ®éng c¬ tæn thÊt  p. 1   p = Pc .   G©y ra nhiÖt ®é theo hµm mò ( thay nhiÖt ®é b»ng  (  t) hay nhiÖt sai )  =  o®-(  b® - o®)e-t/Tn Tn :hÖ sè thêi gian nhiÖt.   o® = A :hÖ sè t¶n nhiÖt cña D   C Tn = C :nhiÖt dung riªng cña D A  Pc nn 4
 5. Pc Pc Pc1 Ng¾t §ãng t t1 t2 p  p1 t T1 T2 T3 Chia ra c¸c kho¶ng thêi gian t1, t2, t3 - Trong t1 ; P1  o® =  b®1 =0  (t) t¨ng  5
 6. p to®3=  p3   to®2=  p2 to®1=  p1 P 2 - Trong t2 :  o®2 =  b®2 = c1 ,  2(t) t¨ng  P3 - Trong t3 :  o®3 =  b®2 = c2 ,  3(t) gi¶m  Khi Pc(t) lµ ®­êng nhiÒu bËc   (t) lµ mét ®­êng r¨ng c­a. ë ®ã xuÊt hiÖn  max   cp víi  cp lµ nhiÖt sai cho phÐp cña §, ®­îc quyÕt ®Þnh bëi vËt liÖu c¸ch ®iÖn. - Nõu Pc (t) víi t ®ñ dµI   max  tb  chän c«ng suÊt § cã thÓ theo 1 trong 2 th«ng sè nµy   (t)  Pc(t) 2, Ph©n lo¹i ®å thÞ phô t¶I : 3lo¹i - DµI h¹n - Ng¾n h¹n - Ng¾n h¹n lÆp l¹i  T­¬ng øng 3 chÕ ®é lµm viÖc cña § §Ó chän c«ng suÊt § c¨n cø vµo chÕ ®é lµm viÖc, lo¹i phô t¶i 3, VD : TÝnh chän c«ng suÊt § cho tait dµI h¹n ( dïng § cho chÕ ®é lµm viÖc dµI h¹n ). Gi¶ thiÕt cã mét phô t¶I dµI h¹n biÕn ®æi Pc(t) 6
 7. Pc(t) Pc2 Pc3 Pc1 t t1 t2 t3 *, B­íc 1: Chän s¬ bé § ( nguån ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p, yªu cÇu ®Ó dù kiÕn ® ) - TÝnh to¸n c«ng suÊt trung b×nh Pctb =  Pci.ti Chän P®m = 1,1  1,3 Pctb  Tra ra P  ti - Cã tr­êng hîp ®å thÞ phô t¶I cho theo m« men Mc = f(t) Mctb =  Mci.ti Chän M®m  1,1  1,3 Mctb  ti  Cã § cïng c¸c sè liÖu cÇn thiÕt “®å thÞ phô t¶I tÜnh” Th«ng sè P®m, M®m, I®m, Mmax, J *, B­íc 2: KiÓm nghiÖm § theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng - X©y dùng ®å thÞ phô t¶I toµn phÇn ( ®å thÞ phô t¶I chÝnh x¸c ) gåm phô t¶I tÜnh( Pc, Mc )c¸c phô t¶I xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é (Mk®,Mh·m)  T­¬ng øng víi lo¹i c«ng suÊt ®ãng. HoÆc ph¶I hiÖu chØnh c¸c kho¶ng thêi gian do ¶nh h­ëng cña c¸c thêi gian qu¸ tr×nh qu¸ ®é . dw dw dw M®éng - J( qua hÖ M-Mc=  M= +Mc) dt dt dt  Kh«ng hoÆc kh¸c xa ®å thÞ Mc=f(t) Pc=f(t)  x¸c ®Þnh l¹i c«ng suÊt hoÆc m«men §  kiÓm nghiÖm l¹i c«ng suÊt §. 7
 8. Pc(M) Pc2 Pc3 dw J dt t dw t1 t2 t3 J dt *, KiÓm nghiÖm l¹i c«ng suÊt § theo c¸c ph­¬ng ph¸p sau : a, ph­¬ng ph¸p tÝnh tæn thÊt ttrung b×nh, tõ ®å thÞ phô t¶I toµn phÇn vµ quan hÖ  = f(p)  vÏ quan hÖ  p=f(t)  Ptb=  Pci.ti  so s¸nh  P®m cña §  ti  Ptb   P®m   tb   cp  ph­¬ng ph¸p nµy t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vÊn ®Ò lµ ph¶I biÕt  =f(t) b, Ph­¬ng ph¸p dïng ®¹i l­îng ®¼ng trÞ v×  Pi,  Ptb ,  P®m phô thuéc vµo I2  M2  P2  Pi  I2 ,  P®m  I2®m M®¼ng trÞ =  Mi.Mi.ti  M  M ®t ®m  ti P®¼ngtrÞ=  Pi.Pi.ti  P P ®t  ®m  ti Chó ý: Trong mét sè tr­êng hîp khi cã ®ñ sè liÖu hoÆc do yªu cÇu tÝnh to¸n cã ®é chÝnh x¸c cao nguêi ta cã thÓ suy tõ ®å thÞ phô t¶I tÝnh tÜnh ( Pc, Mc )vµ phô t¶I ®éng § ®Ó lËp nªn ®å thÞ phô t¶I toµn phÇn theo dßng ®iÖn I=f(t). I®t=  Ii.Ii.ti I®t  I®m  ti *, KiÓm nghiÖm theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶I vµ khëi ®éng MmaxD  Mcmax trong ®ã ®éng c¬ 1 chiÒu : MmaxD= (2  2,5)M®m 8
 9. §CK§B cã: MmaxD Mth=x.M®m  0,81Mth nÕu xÐt ®Õn kh¶ n¨ng qu¸ t¶I 10% §C§B coc : Mmax (2  2,5)M®m  Mcmaxtrong c¸c m¸y c¬ khÝ = 2 M®m  Mk®  Mco víi Mco m«men c¶n lóc m¸y kh«ng quay. - §a sè m¸y c¬ khÝ Mco  M®m - T¶I nÆng nh­ m¸y vËn chuyÓn, m¸y ma s¸t nhít Mco  M®m §éng c¬ 1 chiÒu : Mk® (2  2,5)M®m §CK§B : Mk®=Mnm=bM.Mk® *, B­íc 3: KiÓm nghiÖm § ®· chän theo ®iÒu kiÖn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é - Tiªu chuÈn kiÓm nghiÖm : §èi víi § ®· chän ë trªn ®iÒu kiÖn tho¶ m·n yªu cÇu nhiÖt ®é lµ : ®Æc tÝnh momen t¶I cho phÐp § ph¶I phï hîp víi ®Æc tÝnh m¸y s¶n xuÊt Mccp(w) Mc(w) a, Mc(w) lµ ®Æc tÝnh c¬ cña m¸y s¶n xuÊt - Cã 4 d¹ng Mc = wq q=0 q=1 q=2 q=-1 - q0=0 ®Æc tÝnh cÇn trôc - q=1 ®Æc tÝnh ma s¸t nhít - q=-1 ®Æc tÝnh m¸y tiÖn - q=2 ®Æc tÝnh qu¹t giã. b, §Æc tÝnh m«men t¶I cho phÐp cña §, Mccp = f(w).Mccp :m«men t¶I cho phÐp cña §. - §Þnh nghÜa : m«men t¶I cho phÐp lµ m«men sinh ra khi dßng ®iÖn trong m¹ch b»ng dßng ®iÖn ®Þnh møc.  NÕu ®Æt trªn trôc § m«men c¶n Mc=Mccp  dßng ®iÖn I®=I®m.  NÕu ®iÒu chØnh tèc ®é lµm viÖc cña § wlv=w®m  Mccp=M®m 9
 10. NÕu wlv  w®m vµ I=I®m th×  Mccp  ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh. - Nãi chung mçi lo¹i § vµ mçi ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cho ta 1 quan hÖ Mccp = f(w). *, §èi víi §C1C: M= k.I.  Mccp=k.  .I®m  §iÒu chØnh b»ng ®iÖn trë phô m¹ch phÇn øng u=u®m=const R­t=R­+Rf=var  =  ®m = const  Mccp = b.  .I®m= Mk®= const  kh«ng phô thuéc vµo w. w Mccp M Mdm Phï hîp víi t¶I cÇn trôc  Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p phÇn øng víi : u=var; R­t=const;  =  ®m = const.  Mccp=k.I®m.  ®m= M®m=const.  Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tõ th«ng víi: u=u®m =const ; R­t=R­ = const ;  = var.  M= k. I®m.  biÕn thiªn. Xem k.  phô thuéc vµo w tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p m¹ch phÇn øng ta cã: 10
 11. w Mccp Mccp Mdm U­= E + I­.R­ U®m= E + I®m.R­ = k.  .w + I®m.R­ Do I®m.R­ nhá nªn bá qua. Udm A Udm.Idm B k = =  Mccp=  w w w w w Mccp Phï hîp víi t¶I m¸y tiÖn *, §èi víi m¸y ®iÖn xoay chiÒu: ph­¬ng ph¸p thay ®æi: f, u(stato), Rf. 11
 12. 2 3 I 2 .R2 t M= Mccp= 3I22®m.R2t/ w0.s w0 .s  Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn: R2t R2t R2t=const ; =const = R2t= Rf + R2 s S dm 2 3I 2 dm .R2 t A Mccp = = w0 .s s w S=0 S=1 Mccp  Phï hîp víi t¶I qu¹t giã *, Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh f: Lóc thay ®æi f ®Ó ®iÒu chØnh w th× ®Òu kÕt hîp víi ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p M th  = const ( Mc= M®m ) Mc  u1 biÕn thiªn theo 2 dÊu hiÖu : tÇn sè vµ m«men trªn trôc § u 1= f . M c* = f*. W *q * * u1 VD : Mc = const ( t¶I cÇn trôc ) cã u1*=f*  =const f  Lu«n lu«n ®¹t ®­îc tiªu chuÈn Mccp(w) phï hîp Mc(w) MthD(w) phï hîp Mc(w) 12
 13. w Mth=const M Mc=const  Sù phï hîp gi÷a Mccp(w) vµ Mc(w) w Mmax wmax Mccp wmin Mccp Mmin Mc Mc Phï hîp Kh«ng phï hîp wmax ` Toµn d¶I ®Òu cã D= §¹t ®­îc ®iÒu kiÖn I= I ®m t¹i wmin Mccp Mc I=I®m w=w1 ;  =  cp ; § ®Çy t¶i w>w1 ;MccpI®m qu¸ t¶i wMc  I
 14. Bµi 3: TÝnh to¸n kh©u h¹n chÕ dßng ®iÖn trong c¸c hÖ cã 1 § chiªï 1, VÊn ®Ò h¹n chÕ dßng ®iÖn phÇn øng cña §1C ,M¸y ®iÖn.Nh÷ng tr­êng hîp dßng ®iÖn lín trong §1C ( khëi ®éng , h·m ,h·m ng­îc, t¸I sinh,®éng n¨ng, qu¸ tr×nh qu¸ ®é, non t¶I, ng¾n m¹ch ) - GÝa trÞ cÇn h¹n chÕ Icp =( 2  2,5 )I®m  do ®iÒu kiÖn ph¸t nãng §, ®iÒu kiÖn chuyÓn m¹ch ( b¶o vÖ cæ gãp ) - NÕu qu¸ t¶I l©u dµI xÐt ®iÒu kiÖn ph¸t nãng. - NÕu qu¸ dßng lín xÐt ®iÒu kiÖn chuyÓn m¹ch VD: dßng khëi ®éng, ®¶o chiÒu,ng¾n m¹ch - NÕu § cã ®iÒu chØnh tõ th«ng  ( tøc cã nlv>n®m ) th× gi¶m Icp ( tuú lo¹i § ) 2, Nh÷ng d¹ng s¬ ®å h¹n chÕ dßng ®iÖn §1C - Tuú theo môc ®Ých cÇn h¹n chÕ dßng ®iÖn nµo vµ lo¹i hÖ truyÒn ®éng mµ ta cã s¬ ®å rªng (cã nh÷ng s¬ ®å dïng chung cho tÊt c¶ môc ®Ých h¹n chÕ I) VD: Khëi ®éng §1C tõ w=0 tíi w®m ( s¬ ®å h¹n chÕ Ik®); hÖ cã § ®ãng vµo u=u®m ;  =  ®m trong c¸c lóc b¾n tù ®éng hoÆc hÖ ®iÒu khiÓn r¬le dïng ®iÖn trë phô trong m¹ch phÇn øng (3  5) cÊp 1G 2G u RDC k kt  Dïng c«ng t¾c t¬ 1G vµ 2G vµ bé r¬le thêi gian kÌm theo. Khi ho¹t ®éng k ®ãng (E) víi toµn bé R­f Uu Ik®=Ik®max=  2  2,5 I®m Ru  Ruf Khi k më  Rth k®  tÝnh trÔ (
 15. VD2 : Khëi ®éng vµ t¨ng tèc tõ  = 0   lv   lv> ®m ( tr­êng hîp § cã ®iÒu chØnh  , lóc lµm viÖc  <  ®m  viÖc khëi ®éng x¶y ra qua 2 g® G§1 :nh­ trªn , khëi ®éng tõ  =0   ®m víi  ®m , u=u®m , Ruf=(3  5)cÊp c¾t dÇn tíi 0. G§2 :Khi t¨ng tèc khi  = ®m , chuyÓn sang giai ®o¹n 2.(cho tÝn hiÖu gi¶m  (I­ t¨ng vµ v­ît I®m))  CÇn cã kh©u h¹n chÕ I­ . 1G 2G u RDC k 1 2 kt R R 3 4 Start RDC k 5 6 7 8 k 1Rth 2Rth 9 10 1G 11 12 1Rth 14 2Rth Rss 2G 13 16 15
 16. Trong c¶ giai ®o¹n 1 R vµ 13-16 th«ng, Rss (  =  ®mmax)kÕt thóc giai ®o¹n mét 2G ®ãng  Rss mÊt ®iÖn. Vµo giai ®o¹n 2  gi¶m mµ w ch­a t¨ng t­¬ng øng. U u  kw I­= t¨ng  Rnt  R Ru  R¬le t¸c ®éng theo kiÓu xung 3, S¬ ®å h¹n chÕ dßng ®iÖn § trong c¸c B§_§ tù ®éng vßng kÝn - PhÇn lín c¸c hÖ th­êng gÆp lµ vßng kÝn. - H/s I trong c¸c truêng hîp : khëi ®éng, h·m, ®æi chiÒu, qu¸ t¶I, ng¾n mach. Th­êng chØnh ®Þnh cho kh©u h¹n chÕ dßng ho¹t ®éng trong mét kho¶ng. Ing  I­  Idõng Ing dßng ®iÖn phÇn øng ë giíi h¹n qu¸ t¶I nguy hiÓm Ing=1,5  1,7I®m Idg Dßng ng¾n m¹ch cho phÐp Idg=Icp=2  2,5 I®m - HÖ B§_§ : +, F_§ +,CL_§ gåm CL liªn tôc vµ CL b¨m xung F D Cam bien dong Khau han che dong 16
 17. F Upi=IuRdo=KpiIu Dng Udat Ung=Upi-U0 - M¸y ph¸t : Ud = kf Uf = kf kcl Udk - ChØnh L­u : Ud= ud=udo cos  = kfudk Ud  Udk ®Ó hiÖu chØnh I­  Udk = f(I­)  ThÓ hiÖn b»ng m¹ch ph¶n håidßng ®iÖn (phÇn ©m ) - T¹o ra ®Æc tÝnh r¬le theo tÝn hiÖu (®Ó ng¾t dßng) Uping Iu §Æc tÝnh r¬le ( ng¾t dßng ) ®­îc thÓ hiÖn nhê tæ hîp( Dnd, U0 ) 17
 18. U pi - HÖ sè ph¶n håi dßng: Kpi= = Rdo Iu Chän U0= kpi.Ing *, Khi I­
 19.  §iÒu chØnh Idg b»ng c¸ch biÕn ®æi kpi hÖ sè c¶m biÕn dßng ®iÖn khÕch ®¹i kh©u ph¶n dßng  §iÒu chØnh Ing b»ng c¸ch thay ®æi U0 . 4, C¶m biÕn dßng ®iÖn : Lêy ra upi  I­ VD: Dïng ®iÖn trë R®o nhá ®Ó Ýt ¶nh h­ëng tíi R­ 7mV/100A. Gi¸ trÞ ®iÖn trë R®o Ýt phô thuéc vµo m«I tr­êng lµm viÖc. Th­êng dïng hÖ CL bé c¶m biÕn phÝa xoay chiÒu. I2 Upi R0 Iu Upi = Kccd . UR0 VD: Dïng CLD cÇu 3 pha nh­ h×nh vÏ, KCLD = 2,34 URO= R0 . I2BD = R0 5 (v) 5 I2= 140A  chän BD lo¹i 150/5  I2BD= 140 < 5A 150  R0 =I2BD R0 < 1 «m U pi HÖ sè ph¶n håi kpi = =KCLDkbd kiCLt Iu *, LÊy Uping trong c¸c hÖ ®¶o choir I­ ®¶o chiÒu  upi ®¶o chiÒu Chän Dng theo tr­êng hîp nguy hiÓm nhÊt khi I­=Ing  Upimax 19
 20. F - + 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2