intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 4

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

114
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 4. SẤY ĐỐI LƯU I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : Khảo sát quá trình sấy đối lư u vật liệu là giấy lọc trong thiết bị sấy bằng không khí đư ợc nung nóng nhằm :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 4

  1. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 4. SAÁY ÑOÁI LÖU I. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM : Khaû saù quaù trình saá ñ i lö u vaä lieä laøgiaá loï trong thieá bò saá baèg ot y oá tu yc t yn khoâg khí ñ ôï nung noù g nhaè : n öc n m Xaù ñ nh ñ ôøg cong saá W = f (T). cò ön y dW Xaù ñ nh ñ ôøg cong toá ñ saá cò ön c oä y f (W ) . dT II. LYÙ THUYEÁT THÍ NGHIEÄM : 1.Khaùi nieäm, phaân loaïi & ñaëc ñieåm cuûa quaù trình saáy : Saá laø y quaù trình taù h aå ra khoû vaä lieä baèg phö ông phaù nhieä, keá quaû cm itun p t t cuû quaùtrình saá laø m lö ôïg chaákhoâ a y haø n t trong vaä lieä taêg leâ. tun n Nguyeâ taé cuû quaù trình saá laø nca y cung caá naêg lö ôïg nhieä bieá ñ i traïg pn n t n oå n thaù pha cuû loû g trong vaä lieä thaøh hôi. i an tu n Saá laø t quaù trình phö ù taï, ñ n hình veàquaù trình khoâg thuaä nghò y moä c p ieå n n ch vaø ng oå ñ nh. Trong ñ haø aå cuû vaä lieä bieá ñ i theo caû khoâg gian khoâ n ò où m m a t u n oå n vaø i gian maø n thaâ quaùtrình tö ï n daàn tôùi traïng thaùi caân baèng. Quaùtrình thôø baû n tieá saá xaû ra ñ ng thôø4 quaù trình: Truyeà nhieä cho vaä lieä , chuyeå pha tö ø ng yy oà i n t tu n loû sang hôi, taù h aå vaø moâtrö ôøg xung quanh, daã aå trong loøg vaä lieä . cmo i n nm n tu Aå trong vaä lieä toà taïôûcaù traïg thaù : lieâ keá hoù hoï, lieâ keá hoù lyù m tuni cn i nt ac nt a vaø n keá cô lyù Saá chæ taù h ñ ôï toaø boä aå lieâ keá vaä lyù moä phaà aå lieâ t .y c öc n mnt t, t nm lieâ keá hoù lyù vaøkhoâg taù h ñ ôï aå lieâ keá hoù hoï. Phaà aå trong vaä nt a n c öcm n t ac nm t lieä taù h ñ ôï khi saá goïlaø m tö ï phaà khoâg taù h ñ ôï goïlaø m lieâ keá uc öc y i aå do, n n c ö c i aå n t. 2. Caùc giai ñoaïn saáy : khoâ Phaâ tích ñ ôøg cong saá vaø ö ôøg cong toá ñ saá cho ta thaá quaù trình n ön y ñn c oä y y v a ät l i e äu A' /k g A B a åm =kg C X D E x* o = t h ô øi g i a n h 23
  2. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò saá noù chung dieã ra theo 3 giai ñ n : giai ñ n ñ t noù g, giai ñ n ñ ng toá yi n oaï oaï oá n oaï aú c vaø giai ñ n giaû toá. Tuy nhieâ ñ i vôù ñ soá t lieä aå thì quaùtrình saá ñ i oaï mc n oá i a vaä u m y oá lö u dieã ra theo 2 giai ñ n chuûyeá : giai ñ n ñ ng toá vaø n oaï u oaï aú c giai ñ n giaû toá. oaï mc Giai ñoaïn ñoát noùng vaät lieäu : Neá ban ñ u nhieä ñ cuû vaä lieä thaá hôn nhieä u aà t oä a t u p t ñ bay hôi ñ n nhieä cuû khoâg khí thì trong giai ñ n ñ t noù g, nhieä ñ cuû oä oaï ta n oaï oá n t oä a vaä lieä taêg leâ. Trong giai ñ n naø haø aå cuû vaä lieä thay ñ i raá chaä tun n oaï y m m a t u oå t m vaø i gian dieã tieá nhanh, keá thuù giai ñ n naø, nhieä ñ cuû vaä lieä ñ t thôø nn t c oaï y t oä a t u aï ñ n nhieä ñ baà ö ôù cuû khoâg khí. Neá vaä lieä coù ñ ï y nhoû vaø eá t oä u t a n utu oä daø quaù trình saá laø oálö u thì thôøgian naø khoâg ñ ng keå y ñi i y n aù . Giai ñoaïn saáy ñaúng toác : Sau giai ñ n ñ t noù g, haø aå cuû vaä lieä giaû oaï oá n mm a t u m tuyeá tính theo thôø gian (ñ n thaú g treâ ñ ôøg cong saá hay ñ n naè n i oaï n nön y oaï m ngang treâ ñ ôøg cong toá ñ saá). Neá goï sö ïgiaû haø aå cuû vaä lieä nön c oä y ui m mm a t u dW dW trong moä ñ vò thôø gian laøtoá ñ saá t ôn i c oä y thì trong giai ñ n naø oaï y = d d const neâ ñ ôï goï laø n ö c i giai ñ n saá ñ ng toá, giai ñ n saá ñ ng toá keù daø oaï y aú c oaï y aú coi cho ñ n thôøñ m maø m aå cuû vaä lieä ñ t giaù trò Wk naø ñ y thì keá thuù , eá i ieå haø m a t u aï o aá t c Wk ñöôïc goïi laø ñoä aåm tôùi haïn cuûa vaät lieäu. Thôøgian saá trong giai ñ n ñ ng toá : i y oaï aú c W1 Wkqu (1) (h) 1 N Trong ñ : où W1 : Ñ aå ban ñ u cuû vaä lieä (%). oä m aà a t u Wkqu : Ñ aå tôù haï qui ö ôù (%). oä m i n c N : Toá ñ saá trong giai ñ n ñ ng toá (%/h). c oä y oaï aú c Giai ñoaïn saáy giaûm toác : Khi ñ aå cuû vaä lieä ñ t giaùtròtôù haï Wk thì toá oä m a t u aï in c ñ saá baéñ u giaû daà vaø ö ôøg cong saá chuyeå tö ø ö ôøg thaú g sang oä y t aà mn ñn y n ñn n ñ ôøg cong tieä caä daà ñ n ñ aå caâ baèg cuû vaä lieä trong ñ u kieä cuû ön m n n eá oä m n n atu ieà na quaùtrình saá. Khi ñoä aåm cuûa vaät lieäu ñaït ñeán giaù trò caân baèng Wc thì haø y m aå cuû vaä lieä khoâg giaû nö õ vaø c ñ saá baèg 0. Quaùtrình saá keáthuù . matu n ma toá oä y n yt c Toá ñ saá trong giai ñ n naø thay ñ i theo caù qui luaä khaù nhau tuø thuoä c oä y oaï y oå c t c y c tính chaávaø ng vaä lieä . Trong giai ñ n naø Jm const, m, q bieá thieâ vaø t daï tu oaï y n n phuï thuoä vaø haø aå vaø c o mm nhieä ñ beàmaëvaä lieä . Ñ deãdaøg cho vieä tính t oä t t u eå n c toaù , ngö ôøta thay caù daïg ñ ôøg cong phö ù taï cuû toá ñ saá baèg ñ ôøg n i c n ön c p a c oä y n ö n thaú g vaø i ñ m baû sao cho vieä thay theá y coùsai soá nhaá khi naø giaù n phaû aû o c naø beù t, y tròñ aå tôù haï seõ ch chuyeå veàñ m tôù haï qui ö ôù Kqö vôù ñ aå tôù haï oä m i n dò n ieå i n c i oä m i n qui ö ôù Wkqö . Wkqö laø c giao ñ m giö õ ñ ôøg ñ ng toá N vaø ö ôøg thaú g giaû ieå a ö n aú c ñn n m toá. c a) Toác ñoä saáy trong giai ñoaïn giaûm toác : dW (2) K(W Wc ) d Daá (-) chæ toá ñ saá giaû daà . u c oä y mn 24
  3. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò K goïlaø soá y, phuï i heä saá thuoä vaø cheá oäsaá (toá ñ saá ñ ng toá N) vaø co ñ y c oä y aú c tính chaácuû vaä lieä (1/h). K laø soá c cuû ñ ôøg thaû g giaû toá vaø ö ôï tính : tatu heä goù a ö n n mc ñc (3) N K Wkqö Wc b) Thôøi gian saáy trong giai ñoaïn giaûm toác : (4) Wkqö Wc Wkqö Wc Wkqö Wc 1 . ln . ln (h) 2 N W2 Wc K W2 Wc Trong ñ W2 laø oäaå sau cuøg cuû vaä lieä saá (W2 < Wc). où ñm n atuy MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM: 1. Thieát bò: Heäthoág thieábòsaá ñ ôï trang bòcalorife ñ t baèg ñ n trôû Nhieä ñ khoâg n t yöc oá n ieä . t oä n khí oå ñ nh nhôø ñ u chænh tö ï oä g. Lö ôïg aå taù h ra tö ø t lieä ñ ôï ghi nhaä nò boä ieà ñn nmc vaä u ö c n baèg heäthoág caâ ñ t phía treâ. thay ñ i lö ôïg khoâg khí baèg hai cö û thoâg gioù n n n aë n oå n n n a n vaø t cö û hoaø lö u. moä a n 2. Duïng cuï vaø vaät lieäu: - Ñ ng hoàñ ñ thôøgian. oà eå o i - 3 taá giaá loï, moã taá ñ ôï gheù tö ø tôø y loï. Moã taá coùkích thö ôù m yc i möc p 4 giaá c im c 200 x300 x 0.001 (mm). 25
  4. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò TIEÁN HAØNH THÍ NGHIEÄM: Ñ caâ giaá loï ñ xaù ñ nh G0, sau ñ laø aå ñ u. em n y c eå c ò où m m eà - Kieå tra thieábòsaá: ñ nuôù vaø choãñ nhieä ñ baà ö ôù . m t y oå c o o t oä u t - Baä coâg taé toåg, baä coâg taé quaï (chôø t phuù cho phoøg saá khoâ, aá nuù tn cn tn c t moä t n y )nt - caøñ t nhieä ñ saá, baä coâg taé ñ n trôûñ gia nhieä. i aë t oä y tn c ieä eå t Khi nhieä ñ phoøg saá ñ t nhieä ñ mong muoá, môû cö û phoøg saá, ñ t nheï t oä n y aï t oä n a n y aë - nhaøg caù tôø y loï leâ giaùñ , ghi nhaä giaùtròcaâ. n c giaá c n ôõ n n Ghi nhaä caù giaù trò chæ soácaâ, nhieä ñ baà khoâ nhieä ñ baà ö ôù trong nc : n t oä u , t oä u t - phoøg saá sau moã thôøgian 5 phuù . n y i i t Tieá haøh thí nghieä ôûcaù nhieä ñ 400C, 500C, 600C, 700C. nn m c t oä - Ñ i vôù moã thí nghieä thì ñ aå ban ñ u W1 phaû baèg nhau. oá i i m oä m aà in - TÍNH TOAÙN: 1. Caùc thoâng soá ban ñaàu: Khoálö ôïg giaá loï khoâ i n yc tuyeä ñ i : G0 (g). t oá Gi G0 Ñ aå cuû giaá loï : Wi oä m a yc .100 (%) G0 Gi laø i lö ôïg vaä lieä theo thôøgian (g). khoá n tu i 2. Ñöôøng cong toác ñoä saáy: - Veõ oàthòñ ôøg cong saá W = f(t) ñ ön y - Dö ïg ñ ôøg cong toá ñ saá baèg caù h laá vi phaâ ñ ôøg cong saá. Tö ø ieå I n ön c oä y n c y nön y ñm treâ ñ ôøg cong saá veõtieá tuyeá vôù ñ ôøg cong taï I, giaù trò heä soágoù cuû nön y p n iön i ca tieá tuyeá laø trò toá ñ saá. (Tieá tuyeá caê truï tung taï K, truï hoaøh taï p n giaù c oä y p ntc i c n i H) TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. 1. Hoaøg Vaê Chö ôù . Kyõthuaä saá. Nhaøxuaá baû khoa hoï vaøkyõ n n c ty tn c thuaä. Haø i 1999 t noä 2. Soåtay quaù trình vaø t bò coâg ngheä hoù hoï. Nhaø t baû khoa thieá n ac xuaá n hoï vaø thuaä. Haø i 1982 c kyõ t noä 3. Nguyeã Vaê Luï. Kyõthuaä saá vaä lieä . Trö ôøg ñ i hoï baù h khoa n na tytu n aï c c thaøh phoá Chí Minh. n Hoà 4. Ñ Troïg Ñ i, Nguyeã Troïg Khuoâg, Traà Quang Thaû , VoõThò oã n aø n n n n o Nhoï Tö ôi, Traà Xoa. Cô sôûquaùtrình vaø t bòcoâg ngheähoù hoï. c n thieá n ac Taä 2. NXB ñ i hoï vaø p aï c trung hoï chuyeâ nghieä . Haø i 1974 c n p Noä 26
  5. Khoaù Hoùa 4 1 Thieá bòsaá t y 1 5 2 Calorifer 3 Quaï t 4 Caân 27 6 5 Buoà g saá n y 2 6 Baû g ñ u khieå n ieà n 7 Cö û huù khí at 8 Cö û xaû khí a 7 8 3 Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2