intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 9

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

60
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 9. THÁO LẮP QUẠT. I. MỤC ĐÍCH. Giúp cho sinh viên nắm bắt rõ cấu tạo thiết bị. Cách bố trí các chi tiết trong thiết bị. Cách thắo lắp, sư a chư a các chi tiết trong thiết bị hay hỏng. Cách tháo, lắp đặt thiết bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 9

  1. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 9. THAÙO LAÉP QUAÏT. I. MUÏC ÑÍCH. Giuù cho sinh vieâ naé baé roõ u taï thieá bò Caù h boá caù chi tieátrong p n m t caá o t. c trí c t thieá bò Caù h thaé laé, sö û chö õ caù chi tieá trong thieá bò hay hoû g. Caù h thaù , t. c op a ac t t n c o laé ñ t thieábò p aë t. II. CAÙCH TIEÁN HAØNH. 1. Thaùo gôõ quaït. Caù thieá bò treâ giaùñ ñ ôï laé coá iïh. Thaù thieá bòvaø c chi tieá trong c t n aõ ö c p ñ n o t caù t vaøquan saù . Ghi nhaä caù keáluaä khi quan saù . t nct n t 2. Nhaän xeùt veà caùc boä phaän hay hoûng vaø caùch khaéc phuïc 3. Laép ñaët laïi thieát bò - Laé caù boäphaä cuû thieábòthaøh thieábòhoøn chænh pc na t n t a - Laé laïtreâ giaùnhö ban ñ u pi n aà III. BAØN LUAÄN 1. Tìm hieå taïsao vaø caù h boá caù boäphaä ?. ui coù c trí c n 2. So saù h caù quaïaù suaáthaá vaø caù ñ m gioág nhau vaø c nhan. n c tp t p cao c ieå n khaù 3. So saù h caù loïi quaïtrong phoøg thí nghieä n ca t n m 50
  2. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 10. THAÙO LAÉP BÔM. I. MUÏC ÑÍCH. Giuù cho sinh vieâ naé baé roõ u taï thieá bò Caù h boá caù chi tieátrong p n m t caá o t. c trí c t thieá bò Caù h thaé laé, sö û chö õ caù chi tieá trong thieá bò hay hoû g. Caù h thaù , t. c op a ac t t n c o laé ñ t thieábò p aë t. II. CAÙCH TIEÁN HAØNH. 1. Thaùo gôõ bôm. Caù thieá bò treâ giaùñ ñ ôï laé coá iïh. Thaù thieá bòvaø c chi tieá trong c t n aõ ö c p ñ n o t caù t vaøquan saù . Ghi nhaä caù keáluaä khi quan saù . t nct n t 2. Nhaän xeùt veà caùc boä phaän hay hoûng vaø caùch khaéc phuïc 3. Laép ñaët laïi thieát bò - Laé caù boäphaä cuû thieábòthaøh thieábòhoøn chænh pc na t n t a - Laé laïtreâ giaùnhö ban ñ u pi n aà III. BAØN LUAÄN 1. Tìm hieå taïsao vaø caù h boá caù boäphaä ?. ui coù c trí c n 2. So saù h giö õ bôm ly taâ vaø n a m bôm theå tích caù ñ m gioág nhau vaø c nhan. c ieå n khaù 3. So saù h caù loïi bôm vaø c loïi quaïtrong phoøg thí nghieä n ca caù a t n m 51
  3. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 11. THAÙO LAÉP THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT I. MUÏC ÑÍCH. Giuù cho sinh vieâ naé baé roõ u taï thieá bò Caù h boá caù chi tieátrong p n m t caá o t. c trí c t thieá bò Caù h thaé laé, sö û chö õ caù chi tieá trong thieá bò hay hoû g. Caù h thaù , t. c op a ac t t n c o laé ñ t thieábò p aë t. II. CAÙCH TIEÁN HAØNH. 1. Thaùo gôõ thieát bò truyeàn nhieät. Caù thieá bò treâ giaùñ ñ ôï laé coá iïh. Thaù thieá bòvaø c chi tie á trong c t n aõ ö c p ñ n o t caù t vaøquan saù . Ghi nhaä caù keáluaä khi quan saù . t nct n t 2. Nhaän xeùt veà caùc boä phaän hay hoûng vaø caùch khaéc phuïc 3. Laép ñaët laïi thieát bò - Laé caù boäphaä cuû thieábòthaøh thieábòhoøn chænh pc na t n t a - Laé laïtreâ giaùnhö ban ñ à pi n au III. BAØN LUAÄN 1. Tìm hieå taïsao vaø caù h boá caù boäphaä ?. ui coù c trí c n 2. So saù h caù giö õ caù loïi thieábòtruyeà nhieä caù ñ m gioág nhau vaø c n c aca t n t c ieå n khaù nhan. 3. So saù h caù loïi thieábòtruyeà nhieä trong phoøg thí nghieä n ca t n t n m 52
  4. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 12. THAÙO LAÉP THIEÁT BÒ LOÏC. I. MUÏC ÑÍCH. Giuù cho sinh vieâ naé baé roõ u taï thieá bò Caù h boá caù chi tieátrong p n m t caá o t. c trí c t thieá bò Caù h thaé laé, sö û chö õ caù chi tieá trong thieá bò hay hoû g. Caù h thaù , t. c op a ac t t n c o laé ñ ëthieábò p at t. II. CAÙCH TIEÁN HAØNH. 1. Thaùo gôõ quaït vaø bôm. Caù thieá bò treâ giaùñ ñ ôï laé coá iïh. Thaù thieá bòvaø c chi tieá trong c t n aõ ö c p ñ n o t caù t vaøquan saù . Ghi nhaä caù keáluaä khi quan saù . t nct n t 2. Nhaän xeùt veà caùc boä phaän hay hoûng vaø caùch khaéc phuïc - Ñ i vôù bôm oá i - Ñ i vôù loï, vaû loï, ñ ôøg oág... oá i c icön n 3. Laép ñaët laïi thieát bò - Laé caù boäphaä cuû thieábòthaøh thieábòhoøn chænh pc na t n t a - Laé laïtreâ giaùnhö ban ñ u pi n aà III. BAØN LUAÄN 1. Tìm hieå taïsao vaø caù h boá caù boäphaä ?. ui coù c trí c n 2. So saù h caù giö õ oág loï, vaû loï caù ñ m gioág nhau vaø c nhan. n c an c i c c ieå n khaù 3. So saù h caù loïi maù loï trong phoøg thí nghieä n ca yc n m 53
  5. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Chuûbieâ: ThS. Leâ Thanh Hö ông n Thò Bieâ soaï: Boämoâ Maù thieábò n n n y t Hieä ñ u ính: ThS. Nguyeã Thaïh Minh n c Xong ngaø 20.9.2004 taïkhoa Hoù trö ôøg Cao ñ ng Coâg nghieä 4 y i a n aú n p 54
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2