intTypePromotion=3

Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
10
lượt xem
2
download

Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm 3 chương: Chương 11 - Kênh và công trình trên kênh; chương 12 - Cửa van và máy đóng mở của công trình thủy lợi; chương 13 - Thủy điện. Giáo trình này được làm tài liệu giảng dạy cho giảng viên và học tập cho sinh viên các ngành trong trường cả hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp. Giáo trình có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật quan tâm về công trình thủy lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thủy công (Tập 2): Phần 2

Ch-¬ng XI<br /> kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh<br /> <br /> 11.1. kh¸i qu¸t<br /> Kªnh lµ ®-êng dÉn n-íc hë hoÆc kÝn ®-îc x©y dùng ®Ó chuyÓn vµ cÊp n-íc cho c¸c<br /> ngµnh dïng n-íc kh¸c nhau. ë n-íc ta kªnh ë c¸c hÖ thèng t-íi ®-îc x©y dùng vµo thêi kú<br /> tr-íc nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX chñ yÕu lµ kªnh ®µo hoÆc ®¾p b»ng ®Êt. Lo¹i kªnh nµy<br /> cã kinh phÝ x©y dùng ban ®Çu kh«ng cao nh÷ng l-îng mÊt n-íc do thÊm lín, chiÕm nhiÒu<br /> diÖn tÝch mÆt ®Êt, th-êng x¶y ra hiÖn t-îng xãi, hµng n¨m ph¶i ®Çu t- kinh phÝ ®Ó söa ch÷a.<br /> ViÖc söa ch÷a kªnh kh«ng chØ g©y tèn kÐm vÒ kinh phÝ mµ cßn lµm gi¸n ®o¹n viÖc chuyÓn<br /> n-íc, ¶nh h-ëng ®Õn sù lµm viÖc b×nh th-êng cña hÖ thèng.<br /> §Ó kh¾c phôc nh÷ng nh-îc ®iÓm nh- ®· nªu trªn, hiÖn nay m¹ng l-íi kªnh ®Êt ®ang<br /> dÇn ®-îc cøng ho¸ b»ng c¸ch l¸t m¸i b»ng bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp hoÆc x©y l¹i theo mÆt<br /> c¾t ch÷ nhËt b»ng g¹ch, ®¸, bª t«ng, bª tèng cèt thÐp. C¸c m¹ng l-íi kªnh míi thiÕt kÕ chñ<br /> yÕu lùa chän theo ph-¬ng ¸n kªnh x©y.<br /> Nh- vËy theo h×nh thøc kÕt cÊu cã hai lo¹i: kªnh ®Êt vµ kªnh x©y.<br /> Theo ®èi t-îng phôc vô, kªnh cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i:<br /> - Kªnh dÉn n-íc ph¸t ®iÖn lµ mét bé phËn cña tr¹m thuû ®iÖn kiÓu ®-êng dÉn. §é dèc<br /> ®¸y cña kªnh nµy yªu cÇu nhá ®Ó tèn thÊt cét n-íc Ýt.<br /> - Kªnh t-íi, dÉn n-íc t-íi ruéng. Lo¹i kªnh nµy ph¶i tho¶ m·n ®-îc l-u l-îng vµ cét<br /> n-íc t-íi tù ch¶y. V× vËy kªnh th-êng bè trÝ qua nh÷ng n¬i t-¬ng ®èi cao, ®é dèc kªnh nhá<br /> ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt dÇu n-íc.<br /> - Kªnh vËn t¶i, kÝch th-íc mÆt c¾t tuú theo kÝch th-íc thuyÒn, chiÒu s©u n-íc vµ l-u<br /> ®é ®¶m b¶o cho thuyÒn qua l¹i ®-îc an toµn (v = 0,6  1m/s).<br /> - Kªnh cÊp n-íc, dÉn n-íc phôc vô cho sinh ho¹t cña nh©n d©n vµ c¸c xÝ nghiÖp. Lo¹i<br /> kªnh nµy yªu cÇu ph¶i cung cÊp n-íc ®-îc liªn tôc.<br /> - Kªnh th¸o n-íc, dïng ®Ó th¸o n-íc tiªu óng trong n«ng nghiÖp, th¸o n-íc thõa cña<br /> c«ng nghiÖp, tiªu n-íc bÈn cña thµnh phè. TuyÕn kªnh th-êng chän qua nh÷ng n¬i thÊp ®Ó<br /> viÖc tËp trung n-íc ®Ó dÔ dµng.<br /> Kªnh cã thÓ ®ång thêi phôc vô nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh- t-íi ruéng, vËn t¶i thuû<br /> vµ ph¸t ®iÖn v.v…<br /> Trªn ®-êng kªnh th-êng ph¶i x©y dnùg c¸c c«ng tr×nh ®Ó khèng chÕ, ®iÒu tiÕt mùc<br /> n-íc vµ l-u l-îng, ph©n chia n-íc tõ kªnh chÝnh vµo kªnh nh¸nh, v× vËy th-êng gÆp c¸c<br /> lo¹i cèng ®iÒu tiÕt, cèng ph©n n-íc. C¸c cèng nµy cã thÓ lµ lo¹i lé thiÖn hoÆc ngÇm. ë<br /> nh÷ng n¬i ®-êng kªnh gÆp ®-êng giao th«ng, gÆp kªnh kh¸c, s«ng suèi hay qua c¸c thung<br /> lòng v.v… th× tuú theo t×nh h×nh cô thÓ mµ dïng cèng ngÇm, xi ph«ng ng-îc ®Ó tiÕp tôc<br /> chuyÓn n-íc. Tr-êng hîp kªnh dÉn ph¶i qua n¬i ®Þa h×nh thay ®æi, h¹ thÊp ®ét ngét, dïng<br /> 83<br /> <br /> dèc n-íc hay bËc n-íc ®Ó tiÕp tôc chuyÓn n-íc trong kªnh. C¸c c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng<br /> trªn kªnh trong c¸c tr-êng hîp kÓ trªn gäi lµ c«ng tr×nh trªn kªnh.<br /> 11.2.kªnh<br /> 11.2.1.H×nh d¹ng mÆt c¾t kªnh<br /> H×nh d¹ng mÆt c¾t kªnh phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn, t×nh h×nh ®Þa chÊt n¬i<br /> kªnh ®i qua, ®iÒu kiÖn sö dông, h×nh thøc kÕt cÊu, ®iÒu kiÖn thi c«ng, ®iÒu kiÖn qu¶n lý ….<br /> MÆt c¾t lo¹i kªnh ®Êt th-êng hay gÆp cã tiÕt diÖn h×nh thang (h×nh 11-1a). Lo¹i nµy thi<br /> c«ng ®¬n gi¶n. Khi kªnh cã ®é s©u kh¸ lín hoÆc ®µo qua nhiÒu líp ®Êt cã tÝnh chÊt kh¸c<br /> nhau th× dïng lo¹i ®é dèc m¸i thay ®æi, cµng xuèng d-íi m¸i cµng tho¶i h¬n (h×nh 11-1b).<br /> Khi kªnh ®i qua vïng ®¸ tèt, ®Ó gi¶m khèi l-îng ®µo, dïng mÆt c¾t ch÷ nhËt (h×nh 11-1c).<br /> Tr-êng hîp kh«ng thÓ më réng mÆt c¾t cña kªnh nh- khi ®i qua vïng d©n c-, gÇn c¸c c«ng<br /> tr×nh kh¸c, qua s-ên dèc th× th-êng x©y t-êng ch¾n ®Êt ®Ó thu hÑp mÆt c¾t cña kªnh (h×nh<br /> 11-1e). Khi cÇn tiÕt kiÖm n-íc, tiÕt kiÖm diÖn tÝch ®Êt, th-êng dïng ph-¬ng ¸n kªnh x©y.<br /> MÆt c¾t kªnh x©y phæ biÕn d¹ng ch÷ nhËt (h×nh 11-1d) khi cÇn sö dông mÆt b»ng hoÆc<br /> tr¸nh ®Êt, chÊt th¶i trµn vµo kªnh sö dông h×nh thøc kªnh cã n¾p ®Ëy hoÆc mÆt c¾t kªnh<br /> h×nh hép (h×nh 11-1g, h). Kªnh vËn t¶i thuû cã thÓ dïng mÆt c¾t d¹ng tam gi¸c ®Ó t¨ng ®é<br /> s©u vËn t¶i vµ gi¶m søc c¶n cña thuyÒn (h×nh11-1f).<br /> <br /> H×nh 11-1. Mét sè h×nh d¹ng mÆt c¾t kªnh<br /> Khi thiÕt kÕ mÆt c¾t kªnh cÇn chó ý mét sè vÊn ®Ò sau:<br /> -MÆt c¾t kªnh thiÕt kÕ sao cho t-¬ng tù víi mÆt c¾t cã lîi vÒ mÆt thuû lùc, tøc lµ víi<br /> tiÕt diÖn -ít lµ nhá nhÊt mµ l-u l-îng n-íc chuyÓn qua l¹i lín nhÊt. Nh- vËy sÏ gi¶m ®-îc<br /> khèi l-îng ®µo, ®¾p. Trong thuû lùc häc, ta ®· biÕt mÆt c¾t cã lîi nhÊt vÒ thuû lùc ®èi víi<br /> kªnh mÆt c¾t h×nh thang lµ:<br /> b<br />  2( 1  m 2  m)<br /> h<br /> <br /> 84<br /> <br /> (11-1)<br /> <br /> Trong ®ã b vµ h - chiÒu réng ®¸y vµ chiÒu s©u n-íc ch¶y trong kªnh; m lµ ®é xo¶i m¸i<br /> kªnh.<br /> §èi víi kªnh ®µo trong ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o diÖn tÝch mÆt c¾t -ít kh«ng ®æi, nÕu t¨ng ®é<br /> s©u, mÆt c¾t sÏ thu hÑp, nh- vËy cã lîi vÒ kinh tÕ. §èi víi kªnh ®¾p b»ng ®Êt, dïng mÆt c¾t<br /> n«ng vµ räng th-êng cã lîi h¬n.<br /> M¸i dèc cña kªnh b»ng ®Êt chän ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh. Nã phô thuéc vµo<br /> ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt n¬i kªnh ®i qua. M¸i dèc kªnh ®µo khi thiÕt kÕ cã thÓ tham kh¶o b¶ng<br /> (11-1). M¸i dèc kªnh ®¾p dùa vµo tiªu chuÈn chän m¸i dèc cña ®Êt ®Çm nÐn ®Ó lùa chän.<br /> §èi víi kªnh cã chiÒu s©u lín h¬n 5m, cÇn ph¶i tÝnh to¸n æn ®Þnh m¸i theo c¸c nguyªn t¾c<br /> nh- ë ®Ëp ®Êt. VÒ mÆt thi c«ng, chiÒu réng ®¸y kªnh nªn chän nh- sau: khi ®µo kªnh b»ng<br /> c«ng cô thñ c«ng, b  0,5m. NÕu ®µo b»ng m¸y cÇn xÐt kÝnh th-íc m¸y ®µo. Nãi chung<br /> kh«ng nªn nhá h¬n 1,3  3m.<br /> B¶ng 11-1<br /> §é dèc m¸i kªnh<br /> C¸c lo¹i ®Êt<br /> <br /> PhÇn ë d-íi<br /> n-íc<br /> <br /> PhÇn ë trªn<br /> c¹n<br /> <br /> §Êt c¸t h¹t nhá<br /> <br /> 3,0  3,5<br /> <br /> 2,5<br /> <br /> §Êt c¸t rêi, c¸t pha sÐt kh«ng chÆt<br /> <br /> 2,0  2,5<br /> <br /> 2,0<br /> <br /> C¸t pha chÆt, ®Êt thÞt, sÐt nhÑ<br /> <br /> 1,5  2,0<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 1,0  0,5<br /> <br /> 1,0  1,5<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> §Êt sÐt nÆng, chÆt<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> 0,75  0,5<br /> <br /> §Êt cã ®¸ cuéi<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> §¸ cuéi vµ sái s¹n<br /> <br /> 1,25  0,50<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> §¸ phong ho¸ vµ ®¸ cuéi<br /> <br /> 0,25  0,50<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> §¸ hoµn chØnh<br /> <br /> 0,10  0,25<br /> <br /> 0<br /> <br /> §Êt thÞt pha sÐt trung b×nh<br /> §Êt thÞt pha sÐt nÆng<br /> <br /> Kªnh ®-îc thiÕt kÕ cÇn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kh«ng xãi, kh«ng l¾ng vµ kh«ng mäc cá<br /> trong kªnh. C¸c chØ tiªu tÝnh to¸n ph¶i thu©n theo c¸c quy ph¹m hiÖn hµnh.<br /> 11.2.2.ThÊm vµ biÖn ph¸p chèng thÊm cho kªnh ®µo vµ ®¾p b»ng ®Êt<br /> <br /> N-íc trong kªnh bÞ tæn thÊt do mét phÇn bÞ bèc h¬i, mét phÇn bÞ thÊm vµo ®Êt. L-îng<br /> n-íc tæn thÊt do bèc h¬i nhá h¬n so víi tæn thÊt do thÊm. L-îng n-íc thÊm vµo ®Êt cña<br /> kªnh cã thÓ ®¹t tíi 50  60% l-u l-îng h÷u Ých qua kªnh. Dßng thÊm tõ kªnh vµo ®Êt phô<br /> thuéc vµo t×nh h×nh tÇng ®Êt thÊm n-íc mµ kªnh ®i qua nh- chiÒu dµy tÇng thÊm, ®é s©u<br /> mùc n-íc ngÇm, hÖ sè thÊm cña líp ®Êt v.v… Nã còng cßn phô thuéc c¶ vµo lo¹i kªnh cã<br /> ®-îc gia cè hay kh«ng gia cè v.v….<br /> 85<br /> <br /> L-îng n-íc tæn thÊt do thÊm qua kªnh gi¶m dÇn theo thêi gian v× cã sù l¾ng ®äng cña<br /> c¸c h¹t l¬ löng trong kªnh lÊp kÝn c¸c lç hæng vµ t¹o nªn mét mµng chèng thÊm trªn mÆt<br /> lßng kªnh. Khi ®Êt lßng kªnh cã cÊp phèi kh«ng ®Òu vµ lç rçng kh«ng lín, ng-êi ta ®em<br /> ®Êt sÐt hoµ vµo trong n-íc hoÆc cho n-íc ®ôc chøa bïn c¸t h¹t nhá ch¶y qua ®Ó cã sù l¾ng<br /> ®äng lÊp ®Çy khe kÏ.<br /> Còng cã thÓ t¹o mµng chèng th¸m b»ng c¸ch phñ mét líp r¬m, r¹, cá v.v… råi phÝa<br /> trªn ®¾p mét líp ®Êt b¶o vÖ dµy kho¶ng 10  15cm. Khi líp h÷u c¬ ®ã môc n¸t, nã lµm<br /> t¨ng thªm tÝnh mÒm dÎo cña ®Êt ®ång thêi còng cã t¸c dông chèng thÊm tèt. Cã khi ng-êi<br /> ta cßn dïng muèi (3  5kg/m2) hoÆc dÇu ho¶ (4  15 kg/m2) cho vµo ®Êt lßng kªnh ®Ó t¹o<br /> mµng chèng thÊm nh-ng c¸ch nµy kh¸ ®¾t. Ngoµi ra, cã thÓ nÐn chÆt ®Êt lßng kªnh ®Ó t¨ng<br /> c-êng kh¶ n¨ng chèng thÊm.<br /> HiÖn nay bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p ®¬n gi¶n nh- trªn, ®Ó chèng thÊm ng-êi ta dïng c¸c<br /> lo¹i v¶i chèng thÊm, mµng chèng thÊm cã bét bentonit hoÆc thay thÕ b»ng kªnh bª t«ng.<br /> 11.2.3.B¶o vÖ m¸i kªnh<br /> §Ó chèng xãi, gi¶m ®é nh¸m, t¨ng n¨ng lùc chuyÓn n-íc vµ gi¶m tæn thÊt cét n-íc,<br /> t¨ng kh¶ n¨ng chèng thÊm, t¨ng æn ®Þnh cña m¸i dèc kªnh, chèng cá mäc, chèng c¸c ®éng<br /> vËt ph¸ ho¹i lßng kªnh, ph¶i cã c¸c h×nh thøc b¶o vÖ kªnh.<br /> Trång cá: môc ®Ých chñ yÕu lµ chèng xãi. Lo¹i nµy dïng khi ®Êt lßng kªnh lµ c¸t,<br /> kªnh kh«ng lín, l-u tèc trong kªnh nhá h¬n 1,2m/s.<br /> Líp b¶o vÖ b»ng ®Êt sÐt chñ yÕu lµ ®Ó chèng thÊm. Líp b¶o vÖ nµy ®-îc cÊu t¹o ë mÆt<br /> nghiªng hoÆc ë bê kªnh (gièng nh- t-êng nghiªng, t-êng t©m ë ®Ëp ®Êt). §èi víi kªnh cã<br /> ®é s©u cét n-íc 1,52m, m¸i dèc t-¬ng ®èi xo¶i m=23 cã thÓ dïng líp ®Êt sÐt dµy 0,2 <br /> 0,3m b¶o vÖ däc theo m¸i nghiªng vµ ®¸y cña kªnh. PhÝa ngoµi líp ®Êt sÐt lµ líp b¶o vÖ dµy<br /> 0,20,7m. §èi víi kªnh nöa ®¾p nöa ®µo cã thÓ dïng t-êng t©m.<br /> Líp b¶o vÖ b»ng ®¸: cã thÓ dïng ®¸ ®Ó b¶o vÖ m¸i kªnh. Khi dïng ®¸ ®æ th× t¸c dông<br /> chñ yÕu lµ chèng xãi. §-êng kÝnh hßn ®¸ chõng 0,30,4m. ChiÒu dµy líp ®¸ 0,30,6m.<br /> Bªn d-íi cã líp ®Öm b»ng sái hoÆc c¸t to dµy 1520cm. H×nh thøc nµy lµm t¨ng ®é nh¸m,<br /> tæn thÊt ma s¸t dßng ch¶y kh¸ nhiÒu. Cã thÓ lµm líp b¶o vÖ b»ng mét hoÆc hai líp ®¸ x©y<br /> khan dµy 1540cm vµ líp lãt b¶o vÖ dµy 1520cm. §Ó t¨ng c-êng æn ®Þnh cho m¸i, chèng<br /> xãi, chèng thÊm,lµm líp nh¸m bªn ngoµi tr¸t líp v÷a xi m¨ng dµy 23cm.<br /> B¶o vÖ m¸i b»ng bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp, c¸c tÊm bª t«ng nµy cã thÓ ®æ t¹i chç<br /> hoÆc ®óc s½n. Khi dïng tÊm bª t«ng ®óc t¹i chç, chiÒu dµy cña nã kho¶ng 0,10,2m vµ<br /> xuèng d-íi th× chiÒu dµy lín h¬n. Líp ®Öm b»ng ®¸ d¨m, sái, dµy 0,10,4m, líp nµy cßn<br /> cã t¸c dông tho¸t n-íc. Khi n-íc ngÇm ë cao th× líp nµy cµng ph¶i dµy. §Ó ®Ò phßng<br /> chèng nøt do nhiÖt ®é thay ®æi vµ lón kh«ng ®Òu theo chiÒu dµi cña kªnh, cø kho¶ng 25m<br /> bè trÝ khe hë réng 12cm vµ t¹i ®©y cã thiÕt bÞ chèng thÊm nh- ®æ nhùa ®-êng hay chÌn<br /> gç…TÊm b¶o vÖ ®¸y vµ m¸i kªnh còng lµm t¸ch rêi vµ bè trÝ thiÕt bÞ chèng thÊm. Khi dïng<br /> c¸c tÊm bª t«ng ®óc s½n, h×nh d¹ng tÊm cã thÓ vu«ng hoÆc h×nh s¸u c¹nh, chiÒu dµi mçi<br /> c¹nh 4060cm vµ bªn d-íi còng cã líp ®Öm tho¸t n-íc.<br /> 86<br /> <br /> Trong tr-êng hîp nhiÖt ®é thay ®æi nhiÒu hoÆc ®Þa chÊt yÕu cã thÓ dïng c¸c tÊm bª<br /> t«ng cèt thÐp. ChiÒu dµy c¸c tÊm gi¶m kho¶ng 25% so víi tÊm bª t«ng. Hµm l-îng cèt thÐp<br /> dïng kho¶ng 24%, ®-êng kÝnh thÐp 812mm. Bè trÝ thÐp theo l-íi « vu«ng c¸ch nhau<br /> 2030cm. Bªn d-íi c¸c tÊm nµy cã líp ®Öm.<br /> Ngoµi ra, cã thÓ b¶o vÖ m¸i b»ng bª t«ng nhùa ®-êng (hçn hîp nhùa ®-êng, c¸t vµ ®¸<br /> d¨m), ®Æt trªn líp ®Öm dµy 58cm. Lo¹i nµy cã -u ®iÓm lµ dÔ biÕn d¹ng vµ chèng thÊm tèt.<br /> 11.2.4.Chän tuyÕn kªnh<br /> Chän tuyÕn kªnh lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong thiÕt kÕ kªnh. C¨n cø vµo c«ng dông<br /> cña kªnh, l-u l-îng dÉn, tèc ®é ch¶y kÕt hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thi c«ng<br /> vµ khèi l-îng ®Êt ®µo vµ ®Êt ®¾p…mµ quyÕt ®Þnh.<br /> §iÒu kiÖn ®Þa h×nh cã ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn khèi l-îng ®µo ®¾p. Trong khi x¸c ®Þnh<br /> tuyÕn kªnh nªn cè g¾ng ®¶m b¶o sao cho khèi l-îng tõng mÆt c¾t hoÆc tõng ®o¹n ®Êt ®µo,<br /> ®Êt ®¾p gÇn b»ng nhau, hoÆc nÕu kh«ng th× khèi l-îng ®µo nªn nhiÒu h¬n, v× cïng yªu cÇu<br /> chÊt l-îng nh- nhau, ®èi víi phÇn ®¾p gi¸ thµnh th-êng ®¾t h¬n, thi c«ng phøc t¹p h¬n.<br /> ë vïng ®ång b»ng, nªn cè g¾ng chän tuyÕn kªnh th¼ng, ®Êt ®µo lªn ®-îc sö ®ông ®¾p<br /> ngay t¹i chç. §Þa h×nh cña tuyÕn ®i qua ph¶i ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu sö dông. ThÝ dô<br /> kªnh t-íi bè trÝ ë chç cao ®Ó ®¶m b¶o t-íi tù ch¶y, kªnh tiªu chç thÊp ®Ó dÔ tËp trung n-íc.<br /> ë vïng nói, ®Ó khèi l-îng ®µo ®¾p xÊp xØ nhau nªn ®Æt tuyªn kªnh theo ®-êng ®ång<br /> møc, ®Êt ®µo ®-îc sö dông ®¾p ë mét bªn (h×nh 11-2). V× tuyÕn kªnh ®i men theo ®-êng<br /> ®ång møc nªn cã nhiÒu ®o¹n cong, kªnh sÏ dµi, khèi l-îng t¨ng, do ®ã cÇn ph¶i so s¸nh<br /> chän ph-¬ng ¸n thÝch hîp.<br /> <br /> H×nh 11-2. MÆt c¾t kªnh khi ®i ven s-ên dèc<br /> VÒ mÆt ®Þa chÊt, tuyÕn kªnh kh«ng nªn chän qua vïng ®¸, v× khã ®µo. Còng kh«ng nªn<br /> qua vïng ®Êt tr-ît, ®Êt thÊm n-íc nhiÒu. CÇn tr¸nh ®-êng giao th«ng, c¸c s«ng ngßi ®Ó<br /> gi¶m c¸c c«ng tr×nh phô t¹i chç giao nhau. Trong nh÷ng tr-êng hîp ph¶i chuyÓn n-íc qua<br /> nh÷ng vïng ®Þa chÊt xÊu, nÕu lµm kªnh ®Êt th× kh«ng cã lîi. Khi ®ã nªn chän tuyÕn ng¾n<br /> nhÊt vµ sö dông biÖn ph¸p kªnh m¸ng hoÆc ®-êng èng.<br /> VÒ mÆt thi c«ng, ph¶i chó ý sao cho viÖc c¬ giíi, tæ chøc thi c«ng, lÊy ®Êt hoÆc ®æ ®Êt<br /> ®µo dÔ dµng, vËn chuyÓn vËt liÖu tíi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kªnh tiÖn lîi.<br /> Kªnh kÕt hîp giao th«ng thuû, tuyÕn kh«ng nªn qu¸ cong, th-êng b¸n kÝnh cong R ≥<br /> 5L (L lµ chiÒu dµi cña thuyÒn) ®Ó ®¶m b¶o thuyÒn qua l¹i ®-îc dÔ dµng.<br /> <br /> 87<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản