intTypePromotion=1

Giáo trình tiếng Nhật dùng cho người Việt Nam - Nguyễn Văn Hảo

Chia sẻ: Vo Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

2
2.806
lượt xem
1.556
download

Giáo trình tiếng Nhật dùng cho người Việt Nam - Nguyễn Văn Hảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếng Nhật Bản là một ngôn ngữ được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Nó là một ngôn ngữ chắp dính và nổi bật với một hệ thống các nghi thức nghiêm ngặt và rành mạch, đặc biệt là hệ thống kính ngữ phức tạp thể hiện bản chất thứ bậc của xã hội Nhật Bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiếng Nhật dùng cho người Việt Nam - Nguyễn Văn Hảo

 1. GUO TRilm nENG MIAT • DUNG CHO NGlfOI VIET NAM . •••• "," ? " NHA XUA T BAN GIAO Due
 2. --GIAo TRINH TIENG NHAT' • • DUNG CHO NGUOI VIET NAM . QUYEN 1 Nguyen tlie va !1l(Ong dan: Giao sll: MIKIO IMAI Bien sorpz: NGUYEN VAN HAo (chit bien) TRAN SON DANG KIM DUYEN NGUYEN THANH.TAM . NHA XDAT BAN GIAo D()C HA. N(H 1992
 3. t""("--:>f:t l:t~ 25 23 :: :'1:: < Q~~ C.6l)""(",:t""t~itlv 96 29 100 32 103 35 105 110 48 117 52 28 ~t::.. J.;.t::..lJ'''?t::. 121 54 29 I:: h G I1J 0) It"? t::. :. c. tJ; ib IJ ~ i"lJ' 125 128 58 130 62 h < L. V:P '52 Table of conjunctions 134 135 67 i" '5 L. Table of counters 136 71 (:."'5 L. Table of verb conjugation 138
 4. •••••••••••. =--------------------------------- fk;tj~iUI~:,f;:/J\~ l r b;tj~Q s *m: J 1 ~;tj~t:tl-Cfj:~ 16~~.~~~o ~~OO,~OOAA,~.AA~~
 5. L(JINOIDAu Hijn nay m6i quan hj giao luu van hod, kinh ti giita Vijt Nam va Nh~t Ba~ dang ngay cang ph at trMn. lJi gop phdn thuc day mai quan h? nay, vi?c dao tpo nhi2u ngu01 biit tiing Nh{it ltl riit can thiit. Tiing Nh~t ltl mrt thu tiing kho va phuc t(lp. Qua nhiJu nam lam cong ttic giang d(lY va nghien cuu Jiing Nh{it chung toi co mrt nai ban khoan lillilm thi nao tli co mrt tai !ifu hfiC tiing Nh{it thich h(Jp, dl h(Jc, dl nh6' cho ngldli Vi?t Nam. Trong tinh hinh tlo chung toi tid tiin hanh sO(Jnthao va m(lnh d(ln cho ra milt b(ln tI(Jc t{ip stich h(Jc tMng Nh{it cho ngu01 Vi?t Nam. Stich co ciiu truc: Bai khoti -+ mau diu -+ tit m6'i -+ chit Han. Gitio trinh sO(ln theo ciiu truc nhu tren dJ tifn cho vijc thllc hanh giao tiip theo cdc tinh hu6ng trllc tiip. Vi v{iy h(Jc theo gitio trinh nay chung ta se nghe va noi riit thu~n l(li va nhanh chong dpt tlu(1c kit qua tat. Trong quti trinh sO(ln thao chUng toi tid nh{m tlu(1c Sll giup i/ll cua KOKUSAI KORYUKIKlN Nh~t Ban, lJ(li su qutin Nh~t Ban t(li Vi?t Nam, Br gitio dfl.Cva tlao t(Jo, Nha xuiit bizn Gitio D{IC, tr«(/Ilg D(li h(Jc Ngo(Ji Thuo.ng va tI(ic bi?t ld gitio Slf IMAI MIKlO cimg trung tam Ilghien cuu va dao t(Jo tiing Nh~t SENDAGAYA TOKYO Nh{it Ban. Nhan tlay chung toi xin chan thanh cam un ctic cu quan va gitio su lMAl MIKlO ad giup till chung toi "oan thanh cuOn sach nay. V6'i hiiu biit con h(ln chi va thM gian gap rut nen kMng sao trtinh khoi su xuiit, riit mong S~l'quan tam va giup till cua ctic b(ln. cAe TAc GIA
 6. it? v' '5 .:t:to b a- iJ~ ~ ~J: iJ~ ~ < It:: Iv ~t:.-r-tf-t:t L~ LI9> LJ: ~LT-tt.:t t=.' tj 0 -c: c: l?~ l?19> l?J: t;:. l? "':) -C .!:: lia~~lt t? ~ t? 19> IJ J: it. I:: ~ tl (J) Ii 0 b "" l;i ~19>'5 LI9>'5 ;t.7j.U&9t l? 19>'5 IJ 19>? ~ I J: ~J:? L-J:? b t? ~ .n 6 l?J:? I)J:? 5
 7. I , _.' (, ~ \" t f rv ....•. - " !J '- '-- '- {? ~ ~ J ~ - ........ . .. . . . ....... - .. ..... ... , . . ........... .. ........... ......... . .; .~Y.9'.:.:' ....~y.? ••• 0 •• .~ •••••• 0 ~ .g~.. ..9.!... ..9.~.... Q~ .. ..gq .. ... ~Y.~ ... ~y.Y.... ... ~Y
 8. - 1 '()) 7
 9. 7-{ r;7x;t 17 jJ-:¥~J7=l ~oy ~:=r.. =\'-3 jJ q:- ~ Jr :=I /' -tf:JXi!/' yoy Y:=r.. Y3 ~YA-e '/ ~T;/7 )-:' Toy T:=r.. T3 -7T'/7'- J-. /'\ [::" ~ ~ 7 .::.~ '::';:1. '::'3 T'::'~* / y~ Y:=r.. y 3 /, l:: 7""* /, l::" 7' ~ if- 7-{ 7:r.. 7* "7 .... 1>. ;J. .::c 7-f 7-:r.. -y ;:L 3 :7 !J Iv V t:J 8
 10. ... ....._-_ . _._.- -- -If J ~. 7" J.r# :f + -\' :f ..:J.. ;f 3 • 0 •••••• ........ ....... ........ . Oft ••••• ............ ............ . ........... ..~~ .. ..9.!... ..Q~ .. .. .. .. 9~ ..P'q ...~y.~ ...~Xl!......~y'q... ... . - +t.. :/' 7-.." --ti 'J" ..... " . ....... , ""1'" """ .... 0'0 ••••• ~ -\' ~ .:1 ~ 3 ........ Ze zo za ...,Ii.... ..~~ ... .......... ........ ............ ......... . . ........... " sMa shu sho ............. ......... ... ........... . .9" 1.:' ''J'' -,' , ., ..... .. , tj , •• I It ••• t' o. T "'1" .1 r" •••••• da... ... ........ ... .... do Ii... 2U de • to., , "1 ••••• -=r -\' '1-'::2 1- =:1 -- ._-- '" . t:" 7" ;t. eha chu cho - -_. . " J ~ "- . ,.' ..... , ...... ...... .. ........ ........ ba bi ......... bu be bo "'0" __ '" o. 0"', 0""0" "0'0" -. .. l::0 -.~- } \ -_. ----- 0 '7° ..---.: . if [Y . .. I . -=- nyu '1'" . ( . . nya . . . .. . .. . . . ':='.::L . -=- nyo . 3 ~ . • . .. ... 0.1. ........ .. ...... 0' •• , • , to " • ..p.~ ..Pi.. ..P~... .p.~ .. ~ .. .. .. I t "'\' t;;J... . .~hyo~ :I : hya hyu .. ... I r"~-~ I" .• " .••••.•••••.••• I r ~:; .._.~~- .. / ,. gy'~ ',' QY.~.. .. qy'~ .. , ' , -- -\~ -;:L /...... ~;3 .." j I L.._ .. ..__ __ I" .~X ~ ~.Y~.. / .~x.q. j I .~ .~ . .~ I.. ~ .: I. ,.J~ ~ .. ~ .J.Y. , ~ .. ~ .. J.Q . ! I ') -\"' I I) -=z.. 1):3 . I t. 0_" .....• _ ••...• .-4 .•.•.• __ .0_'_'_ ..r.Y.? L __--'-- r.Yl:J __ 1 fY
 11. 1 -r47 74;f"/' 1J:l-7 7 =-7- . -----_.--- --....-. .- ---- . (~ ~ ~-- 2 ::z-t:- 7-~- 7-17-~- 747-?lj-A 4 3,/~ 10
 12. 1a ::.tLlJ: 1~Iv-eTo ::.tLlJ: xlv V"0-eTo ::.tLlJ: [ ] -eTo ["0
 13. Jt~ (~lvltv') CD ::.n II:): l;flv I-C:To Day lil sach. II:): I-C:To @ ::.n II:): l;flv I-C:T~:'o Day la sach phai khQng? I I:): I-C:T~:'o CID -tnl:): II:): 1,,1v~1v I-C:I:):~ l? ~ it Ivo D~y khong phai la bao. II:): I-C:I:):~ l? ~ it Ivo @ ~n II:): It Iv ""C:'TiPo Kia lit cai gi? I:): ttlv""C:'T~:'o CID ::'i'L ~ ltv' I-C:To :":. Day cling la dAng hA. It I-C:To ~L-v'~~ (i9Jt:. G l" v '::. c!:: It) ::'i'L day, cai nay ;tlvrJ0 but chi -ttL d" cal ay ay, .. " 0
 14. l-1v~1v blio , to' bao e: ~tv \ dAng b6 :toiptl. ti~n 6/)iJ~tl. di kinb ~"?~ ve (tau, xe •.. ) ~"?-C tern tbll 1';1: It\ yang It\It\ *- kbong 5i:J nba * e:. • Clla SO 1 ~ cay ;t~ nba ga -elvl-~ xe di~n ftlv cai gi 6/) mlit It? l- dimii -tt"? It Iv xa pbOng i:J~:b1v di bat ~J::5iplt\ Dba tbO' i:JJ::?i:JJ::? bl101ll bu6m J I J 13
 15. 1a bt::. L-I:I: ~~ t:'~Ta bt::. L-I:I: [ ] -eTa [v'L-ipb A ~ A] ~t~td:l: [ ] ~ Iv~Ta [~~t~ V'~? !J~] b c!;t~t::.l:I: v' ~ ? ~ Iv~TiPa I:l:v', -t:-? ~Ta v'v'it, -t:-? ~I:I:~ ~ ~1tlva bt::. L-I-;t T-r~-C:Ta ~"nl:l: !J ~ ~ Iv-eT~"a I:l:v', -t:-? -eTa v'v'it, -t:-? -el:l:~ ~ ~1tlva ~"nl:l: A ~A ~1v-C:Ta ~,,(J) C J:: 1:1: A ~A ~ Iv-eT~"o I:l:v', -t:-? -eTa v'v'it, -t:-? -el:l:~ ~ ~ it Ivo ~~(J) C J: 1:1: !J ~ ~ Iv-C:To 2 ~ttt::.l:I: t~n-eT~"a bt::. L-I:I: v' ~ ? ~To ~"tll:l: t~n -eTIO"o lO"nl:l: ( ) ~ Iv-eTa ~"(J) C J:: 1:1: t~n"'C'TIO"o r~ \.lj j 3a IO"(J)CJ:I:I: bt::. L-I:I: ( itv' ~ "'C'To ) ~1v"'C'To r'~,,-' . ~.)'. c!; tt t::.l:I: -tt 1v1t v'"'C'T a --- \ ~, \~--, -. r; ~). ',.' «. L ',,> ) " ~"nl:l: [ ] -eTa ,-. "'1' " I'~:.., \ '-- / [1O~v'L-~v'lv ?1v-C1vL.11> :B*bf?~Iv] IO"(J) C J: 1:;1: [ ] -eT 0 [itIv it v , lO"v'L.~v'lv it'~] b (btttd:l: it lvitv'-eTIO~a l:;1:v', -t:-? -eTa . v' v ' ;t, -t? -e 1:;1: ~ f? ~ it Iv 0 b t::. L-I-;t it V ' ~ "'C'T 0 lO"nl:;1: lO"v'L-~v'Iv"'C'TIO"a l:;1:v', -t:-? "'C'Ta I V ' V ' ;:t, .:t? -c+ l'i &;:, I) * -It Iv a 10 ~tL l'i ? Iv -CIv L- 11>-c:-r 0 14
 16. c bt;:. L-I:t -ttv' ~ --
 17. CD Toi Ia Yamada. btr.. L.1't I ~i"o 'hJ t~tr.. 11't t:: it ""C:i" il~o Anh IS.ai dAy? Chi Ay khong phai lit chi Smith. j. ___ II't ~_il~_it_~1 l't Anh Ay lit IAi xe. __ -----'I l't b tr.. L-tr.. 1::> I l't Chung toi 13 ngum Vi~t Nam. '--- II't ~ I CIv ~i"o __ .::._it_~II't btr.. L. I (7) I J11v Day la quy~n sach cua toi. } .1 " f't ---- 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản