intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giải Đề Ôn tập môn Hóa số 6

Chia sẻ: Hoàng Xuân Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

77
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn giải Đề Ôn tập môn Hóa số 6 Bộ đề giúp bạn thử sức và kiểm tra kiến thức trước kì thi ĐH sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải Đề Ôn tập môn Hóa số 6

  1. Höôùng daãn giaûi ñeà soá 6 VCO2 n CO2 2x + 3y 11 Caâu 1:Ta coù coâng thöùc nhaåm nhanh: (*) = = = 3x + 4y 15 V( hôi ) n H 2O Vôùi x,y (mol) laàn löôït laø soá mol cuûa etan vaø propan. Töø (*) deã daøng suy ñöôïc: x:y=1:3 ⇒ Ñaùp aùn: c Caâu 2: Kim loaïi coù tính chaát chung laø tính khöû ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 3: Zn phaûn öùng ñöôïc vôùi caùc ion kim loaïi loaïi ñöùng sau Zn ⇒ Ñaùp aùn: c Caâu 4: Deã thaáy d laø ñaùp aùn hôïp lí nhaát Caâu 5: Fe + ZnO ⎯⎯ Khoâng phaûn öùng → Caùc phaûn öùng coøn laïi xaûy ra ñöôïc ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 6: Cu + CuSO4 ⎯⎯ Khoâng phaûn öùng → - Duøng nhoâm thì seõ bò laãn Al2(SO4)3 ⇒ Ñaùp aùn: C (Duøng Fe ñaåy Cu roài loïc) Caâu 7: Theo ñeà coù: Zn + Co2+ ⎯⎯ Co + Zn2+ → ⇒ Zn 2 + /Zn < Co2+/Co Coøn Pb + Co2+ ⎯⎯ Khoâng phaûn öùng → ⇒ Co2+/Co < Pb2+/Pb Vaäy thöù töï hôïp lí: a Caâu 8: Deã thaáy ñaùp aùn ñuùng laø: a
  2. Caâu 9: 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O (1) (1) => n HNO3 = nAg = x ⇒ VddHNO3 cần = = = 5(ml) ⇒ Ñaùp aùn: b Caâu 10: Vì n H2O = 2n CO2 => Số H = 4 số C => Rượu: CH3OH ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 11: Ta coù ptñp: ñp dd 2NaCl + CuSO4 ⎯(Ctrô,mn)→ Cu + Cl2 + Na2 SO4 (1) ⎯⎯⎯⎯ - Sau (1) coøn NaCl: neáu ñieän phaân tieáp seõ thu ñöôïc dd coù NaOH - Sau (1) coøn CuSO4: Neáu ñieän phaân tieáp seõ thu ñöôïc H2SO4 - Al2O3 tan trong NaOH vaø H2SO4 ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 12: -Ñoái vôùi phaûn öùng nhieät luyeän: • MgO, Al2O3: khoâng phaûn öùng . ⇒ Ñaùp aùn: b • Hieäu suaát pöù ñaït 100%, H2 dö Caâu 13: Ta coù pöù : Cu + 2 AgNO3→ Cu(NO3)2 +2Ag (1) ⇒ Ñaùp aùn: a Caâu 14: Do nhoùm(- NH2) laø nhoùm ñaåy e, neân laøm taêng maät ñoä e treân nhaân benzen. ⇒ Ñaùp aùn: a Caâu 15: Töø ñeà baøi ta coù khoái löôïng AgNO3 pöù baèng: 4 g 17 ⇒ m AgNO3 giaûm = × 4 = 0, 68g 100
  3. ⇒ Khoái löôïng vaät baèng ñoàng taêng 0,68 gam ⇒ m Vaät taêng 0, 68g ⇒ Ñaùp aùn: d Caâu 16: Ta coù pöù: 4 NO2 + 2 Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + Ba(NO2)2 +2 H2O (1) 2a mol a mol (1) suy ra ñöôïc pöù vuøa ñuû ⇒ dd sau: chöùa Ba(NO3)2 , Ba(NO2)2 ⇒ Ñaùp aùn: a ( MT bazô laøm dd phenolphtaleâin töø khoâng maøu hoaù thaønh ñoû) Caâu 17: : Fe3+ FeS2 -11e → + 2SO2 (1) x 11x 2x (mol) → 2Cu2+ Cu2S - 8e + SO2 (2) y 8y y (mol) SO42- + 2e SO2 (3) 2[0,2-(2x+y)] [0,2-(2x+y)] (10, (2), (3) vaø ÑLBTÑT ta coù heä phöông trình: 120x + 160y = 4 x = 0,02 ⇒ ⇒ Ñaùp aùn : a 11x + 8y = 2[0,2-(2x+y)] y = 0,01 Câu 18: [H2SO4] = = 0,9 ⇒ Ñaùp aùn : b Câu 19: nHCl = 0,025mol; nAgNO3 > 0,025mol C% ddHNO3 = . 100 = 3% ⇒ Ñaùp aùn : c Ñaùp aùn : d Câu 20: Dễ thấy Cu: xmol Câu 21: Theo đề ta có: Fe: ymol
  4. 64x + 56y = 30 x = 0,25 => x+ y= y = 0,25 .100 = 53,33 ⇒ Ñaùp aùn : c %Cu = Câu 22: Ta có t= . = 4825 (giây) ⇒ Ñaùp aùn : b ⇒ Ñaùp aùn : b Câu 23: a, c không có hydrôcacbon có = Câu 24: Deã thaáy ñaùp aùn c laù hôïp lyù. Câu 25: Choïn b Câu 26: Choïn a Câu 27: OÁng CuO giaûm laø mO2 pöù => ÑLBTKL 1,2 + 1,28 = m H2O + 1,76 => mH2O = 0,72g. Choïn a MA + MB = M = 45 ⇒ M A + M B = 90 CH3OH vaø C3H5OH. Choïn d Câu 28 2 Câu 29: CH3OH < M = 41,33 < C3 H 7OH . CHoïn b Câu 30: Röôïu laø CH3OH → andehitHCHO. Choïn b Câu 31: Choïn c Câu 32:HCOOH + NaOH → HCOONa + ROH 0,14 → 0,14 (mol ) 8, 4 = 60 C3H7OH. Choïn c => ROH = 0,14 3,52 = 0, 04mol Câu 33: mol A = 88 mol NaOH dö = 0,02 => 0,04 (RCOONa) + 0,02 x 40 = 4,08 RCOONa = 82 CH3COONa => A laø CH3COOC2H5. Choïn d Câu 34:Choïn b A: CH3COOCH3 vaø B CH3COOH Câu 35:Töø 25 ñeán 100oC taêng 75% = 3x 25 Vaäy vaän toác taêng 33 =27 laàn choïn ñaùp aùn c
  5. Câu 36:H2SO4 → SO42- + H2 0,06 0,06 M raén = 1,9+ m SO42- = 7,66g. Choïn ñaùp aùn n X + n H+ → Câu 37:Kim loaïi H2 2 4x x = 0,15 => n x=0,3 2 x – 1e N+5 + 3e → NO nx x nx nx → =0,1 3 => V (NO) = 2,24 (l) choïn a Câu 38:CO + O → CO2 => mol CO2 = mol CaCO3 = 0,16 m tröôùc = m sau + 16. 0,16 = 16,7g choïn c 0,54 = 0, 02 Câu 39:mol Al = 27 3 mol H+ = 0,08 ta coù 3H+ → Al3+ + Al + H2 2 0,02 0,06 0,02 Dd Y (H+ dö 0,02; Al3+ 0,02) H+ OH- → H2O + 0,02 0,02 Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 0, 08 mol OH- = 0,08mol => V= = 0,04 (l) choïn a 2 Câu 40:pH = 12 => pOH = 2 => [OH]- =10-2 mol OH- = 10-2 v1 pH = 2 => [H+] =10-2 => mol H+ = v2. 10-2 => v1 = v2 choïn a GV. Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2