Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn cách chăm sóc bệnh trong gia đình (Tập II): Phần 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

52
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Chăm sóc bệnh trong gia đình (Tập II)" phần 1 trình bày các nội dung về Định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, tiến triển và cách điều trị về các bệnh của hệ thần kinh; Tăng huyết áp nội sọ; Bệnh Alzheimer; Các bệnh xương khớp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cách chăm sóc bệnh trong gia đình (Tập II): Phần 1

 1. A-PDF Page Cut DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark CHĂM SÓC BỆNH TRONG GIA ĐÌNH TẬP 2
 2. Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn ThÕ Kû Phã Chñ tÞch Héi ®ång TS. NguyÔn Duy Hïng Thμnh viªn TS. NguyÔn An Tiªm TS. KhuÊt Duy Kim H¶i NguyÔn Vò Thanh H¶o 2
 3. HOÀNG GIA Chủ biên CHĂM SÓC BỆNH TRONG GIA ĐÌNH (TẬP 2) nhμ xuÊt b¶n nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - sù thËt Y HỌC Hµ Néi - 2012
 4. Chñ biªn: Hoμng Gia - B¸c sÜ, nguyªn Tr−ëng Bé m«n §iÒu d−ìng, §¹i häc Y Hμ Néi §ång t¸c gi¶: Vò §×nh Quý - B¸c sÜ, nguyªn gi¸o vô Bé m«n Lao vμ BÖnh phæi, §¹i häc Y Hμ Néi PGS. TS. Bïi §øc D−¬ng - Côc phã Côc Phßng chèng HIV - AIDS, Bé Y tÕ
 5. Lêi nhμ xuÊt b¶n HiÖn nay, viÖc tiÕp cËn dÞch vô kh¸m, ch÷a bÖnh vμ ch¨m sãc y tÕ ë c¬ së, ®Æc biÖt lμ vïng s©u, vïng xa ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v× vËy, c«ng t¸c gi¸o dôc søc kháe, t¨ng c−êng kiÕn thøc vμ hiÓu biÕt cña ng−êi d©n vÒ tù b¶o vÖ, ch¨m sãc søc kháe b¶n th©n lμ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®−îc ®Æt ra kh«ng chØ víi ngμnh y tÕ mμ víi toμn bé x· héi. Thùc hiÖn §Ò ¸n trang bÞ s¸ch cho c¬ së x·, ph−êng, thÞ trÊn cña Ban Tuyªn gi¸o Trung −¬ng vμ thùc hiÖn chñ tr−¬ng x· héi hãa c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho nh©n d©n, Nhμ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt vμ Nhμ xuÊt b¶n Y häc phèi hîp xuÊt b¶n bé s¸ch Ch¨m sãc bÖnh trong gia ®×nh. Bé s¸ch gåm 2 tËp, TËp 2 gåm 5 ch−¬ng, tr×nh bμy kh¸i qu¸t c¸c bÖnh vÒ thÇn kinh, x−¬ng khíp, c¸c lo¹i nhiÔm ®éc, c¸c bÖnh vÒ m¹ch m¸u ngo¹i vi vμ c¸c bÖnh liªn quan ®Õn néi tiÕt. Th«ng th−êng ®èi víi mçi bÖnh, cuèn s¸ch sÏ ®−a ra ®Þnh nghÜa, ®Æc ®iÓm chung, nguyªn nh©n m¾c bÖnh, c¸c triÖu chøng l©m sμng vμ c¸ch ®iÒu trÞ. MÆc dï c¸c t¸c gi¶ ®· rÊt cè g¾ng nh−ng cuèn s¸ch khã tr¸nh khái nh÷ng s¬ suÊt, rÊt mong nhËn ®−îc ý 5
 6. kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau néi dung s¸ch hoμn thiÖn h¬n. Xin giíi thiÖu cuèn s¸ch cïng b¹n ®äc. Th¸ng 11 n¨m 2012 Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - sù thËt 6
 7. Lêi nãi ®Çu èm ®au bÖnh tËt lu«n lμ nçi lo l¾ng ®èi víi mçi thμnh viªn trong tõng gia ®×nh vμ kh«ng ph¶i trong bÊt kú hoμn c¶nh nμo còng cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn dÞch vô kh¸m vμ ch¨m sãc y tÕ kÞp thêi. ChÝnh v× thÕ, viÖc rÌn luyÖn vμ ch¨m sãc søc kháe c¸ nh©n lμ mét yªu cÇu ngμy cμng cao cña gia ®×nh vμ x· héi. Víi ng−êi cao tuæi, søc kháe cña chÝnh b¶n th©n m×nh cã thÓ thay ®æi bÊt th−êng h»ng ngμy cho nªn viÖc tù theo dâi c¸c dÊu hiÖu l©m sμng xuÊt hiÖn ë c¬ thÓ nh»m chñ ®éng cung cÊp th«ng tin cho c¸n bé y tÕ ®Ó cã ®−îc sù chÈn ®o¸n bÖnh sím vμ ®−îc ®iÒu trÞ kÞp thêi, gióp søc kháe nhanh chãng håi phôc lμ rÊt cÇn thiÕt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu trªn, ®ång thêi gãp phÇn h−ëng øng chÝnh s¸ch vÒ x· héi hãa c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe nh©n d©n do ngμnh y tÕ ViÖt Nam khëi x−íng, chóng t«i so¹n th¶o bé s¸ch Ch¨m sãc bÖnh trong gia ®×nh nh»m cung cÊp cho ng−êi d©n nh÷ng hiÓu biÕt ®¬n gi¶n, thiÕt yÕu vÒ c¸c biÓu hiÖn toμn th©n vμ c¬ n¨ng trªn 7
 8. ph−¬ng diÖn l©m sμng cña tõng bÖnh trong c¬ thÓ, nh»m gióp ng−êi d©n nhËn biÕt c¸c dÊu hiÖu m¾c bÖnh cña chÝnh m×nh hoÆc ng−êi th©n trong gia ®×nh råi ph¶n ¸nh l¹i cho c¸n bé y tÕ ®Ó cã biÖn ph¸p chÈn trÞ nhanh chãng vμ hiÖu qu¶. S¸ch gåm 2 tËp, 9 ch−¬ng, mçi ch−¬ng ®Ò cËp t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c chøng bÖnh cña mét bé phËn trong c¬ thÓ. S¸ch gióp ng−êi d©n cã thÓ ®äc tham kh¶o vÒ bÖnh tËt mét c¸ch cã hÖ thèng khi cã thêi gian rçi r·i t¹i nhμ hay t¹i phßng ®äc nhμ v¨n hãa th«n, x·; hoÆc cã thÓ tra cøu nhanh mét bÖnh cô thÓ nμo ®ã mμ m×nh quan t©m. Víi c¸n bé y tÕ c¬ së, s¸ch cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó tra cøu khi cÇn thiÕt gióp gi¶i quyÕt tèt nh÷ng t×nh huèng bÖnh tËt cô thÓ t¹i céng ®ång. Chóng t«i ®· rÊt cè g¾ng vμ nghiªm tóc khi biªn so¹n bé s¸ch nμy. Tuy nhiªn ch¾c sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vÒ néi dung còng nh− h×nh thøc tr×nh bμy. Mong nhËn ®−îc sù chØ dÉn cña c¸c c¸n bé y tÕ vμ sù ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cña ®éc gi¶. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n! C¸c t¸c gi¶ 8
 9. Môc lôc Trang - Lêi Nhμ xuÊt b¶n 5 - Lêi nãi ®Çu 7 Ch−¬ng I: C¸c bÖnh cña hÖ thÇn kinh 13 T¨ng ¸p lùc néi sä 13 C¸c héi chøng n·o 15 Héi chøng tiÓu n·o 18 LiÖt nöa ng−êi 19 LiÖt hai chi d−íi 20 C¸c h«n mª 22 BÖnh n·o t¨ng huyÕt ¸p 28 BÖnh n·o trÎ em 30 ¸p xe n·o 32 ChÊn th−¬ng n·o 35 Ch¶y m¸u mμng n·o 38 U n·o 41 §au d©y thÇn kinh 43 §au d©y thÇn kinh h«ng 45 BÖnh ®éng kinh 50 Tho¸t vÞ ®Üa ®Öm ®èt sèng 56 Nhøc ®Çu 59 Nhøc nöa ®Çu 61 BÖnh Parkinson 63 9
 10. Tai biÕn m¹ch m¸u n·o 68 Viªm d©y thÇn kinh 71 Viªm nhiÒu d©y thÇn kinh 75 Viªm mμng n·o 80 BÖnh Zona 82 BÖnh Alzheimer 86 Viªm n·o do vi rót 87 Ch−¬ng II: C¸c bÖnh x−¬ng khíp 90 §au l−ng 90 Viªm c¬ 92 BÖnh u sôn 94 Viªm x−¬ng 95 Viªm x−¬ng - tuû cÊp tÝnh 95 Viªm ®èt sèng 98 BÖnh lo·ng x−¬ng 101 BÖnh lo·ng x−¬ng m·n kinh 103 BÖnh u x−¬ng 105 BÖnh thÊp 106 BÖnh thÊp khíp cÊp 107 BÖnh h− khíp x−¬ng 112 LÖch khíp 117 Ch−¬ng III: C¸c lo¹i nhiÔm ®éc 120 NhiÔm ®éc thuèc phiÖn 120 NhiÔm ®éc r−îu vμ cån ethylic 124 NhiÔm ®éc carbon monoxyd 127 NhiÔm ®éc Ðt x¨ng vμ dÇu ho¶ 129 NhiÔm ®éc c¸c lo¹i thuèc ngñ 130 NhiÔm ®éc asen (arsenic) 133 NhiÔm ®éc thøc ¨n 136 Ch−¬ng IV: C¸c bÖnh m¹ch m¸u ngo¹i vi 142 C−íc 142 10
 11. Gi·n tÜnh m¹ch 143 Viªm tÜnh m¹ch 144 Viªm nghÏn t¾c m¹ch 148 Ph×nh ®éng - tÜnh m¹ch 152 Suy ®éng m¹ch cÊp tÝnh 153 Suy ®éng m¹ch m¹n tÝnh 155 U m¹ch m¸u 158 Ch−¬ng V: BÖnh cña c¸c tuyÕn néi tiÕt 160 Rèi lo¹n kinh nguyÖt 160 DËy th× sím 166 M·n kinh 168 V« sinh 170 Héi chøng tiÒn kinh nguyÖt 175 Viªm néi m¹c tö cung ch¶y m¸u 177 Gi¶m n¨ng buång trøng 180 Khèi u buång trøng 185 Gi¶m n¨ng tinh hoμn 187 Khèi u tinh hoμn 190 Héi chøng Èn tinh hoμn 192 B−íu gi¸p 194 BÖnh Baz¬®« (Basedow) 198 Viªm tuyÕn gi¸p 204 BÖnh ®¸i th¸o nh¹t (diabete insipide) 205 Ung th− tuyÕn gi¸p 209 11
 12. 12
 13. Ch−¬ng I C¸c bÖnh cña hÖ thÇn kinh T¨ng ¸p lùc néi sä 1. §Þnh nghÜa T¨ng ¸p lùc néi sä chñ yÕu lμ t¨ng ¸p lùc dÞch n·o tuû. §ã lμ héi chøng l©m sμng häc trong ®ã sù ø ®äng n−íc ë trong sä kh«ng ®−îc bï bëi c¸c c¬ chÕ ®iÒu chØnh tuÇn hoμn n·o. 2. Nguyªn nh©n - T¨ng ¸p lùc néi sä kh«ng do khèi u:  Nguyªn nh©n m¹ch m¸u: t¨ng ¸p lùc ®éng m¹ch trong bÖnh n·o do t¨ng huyÕt ¸p, tæn th−¬ng tÜnh m¹ch x¶y ra trong bÖnh viªm nghÏn tÜnh m¹ch ë trong sä, bÖnh phång m¹ch vμ bÖnh u m¹ch g©y tæn th−¬ng ë tÜnh m¹ch vμ cã tæ chøc t©n t¹o cña m¹ch m¸u.  Nguyªn nh©n viªm: gÆp trong bÖnh ¸p xe n·o giai ®o¹n ®Çu vμ bÖnh viªm n·o.  ChÊn th−¬ng: t¨ng ¸p lùc néi sä cã thÓ x¶y ra ngay hoÆc sau mét thêi gian. 13
 14.  BÖnh mμng n·o: viªm mμng n·o cÊp, viªm mμng n·o thanh dÞch. - T¨ng ¸p lùc néi sä do khèi u: ®ã lμ biÕn chøng th−êng gÆp vμ nÆng cña u n·o. Tæn th−¬ng nμy g©y t¨ng ¸p lùc néi sä do: t¾c nghÏn, do ph¶n øng phï nÒ quanh tæ chøc t©n t¹o vμ do t¨ng khèi néi n·o. 3. TriÖu chøng l©m sµng §o ¸p lùc dÞch n·o tuû b»ng c¸ch chäc èng sèng th¾t l−ng kh«ng gióp Ých cho viÖc chÈn ®o¸n t¨ng ¸p lùc sä n·o. C¸c triÖu chøng l©m sμng häc cña t¨ng ¸p lùc trong sä rÊt quan träng cho chÈn ®o¸n bÖnh. a) Héi chøng ®au - Nhøc ®Çu: lμ dÊu hiÖu cã ý nghÜa quan träng. - §au g¸y vμ cæ, cã khi ®au vïng cæ lan ra vïng chÈm. b) Rèi lo¹n thÇn kinh thùc vËt - N«n: n«n ®ét ngét vμo buæi s¸ng, x¶y ra khi thay ®æi t− thÕ vμ cã thÓ gÆp dÊu hiÖu n«n vät. - Rèi lo¹n tiªu ho¸: cÇn chó ý c¬n ®au gan kÌm nhøc ®Çu vμ n«n. - Tim ®Ëp chËm: cã thÓ trïng víi dÊu hiÖu nhøc ®Çu vμ n«n. - Rèi lo¹n vËn m¹ch: ra må h«i, rèi lo¹n nhiÖt ®é. c) Rèi lo¹n t©m thÇn: mÖt mái, ®·ng trÝ, cho¸ng v¸ng vμ cã thÓ ló lÉn. 14
 15. d) Rèi lo¹n vËn ®éng - LiÖt d©y thÇn kinh sè 6. - Thay ®æi cña ph¶n x¹ g©n. - Rèi lo¹n tr−¬ng lùc: cøng g¸y, c¬n co c¬ kÞch ph¸t cã tiÕn triÓn xÊu. - Rèi lo¹n thÝnh gi¸c. - Rèi lo¹n tiÒn ®×nh (chãng mÆt). e) Rèi lo¹n vÒ m¾t - ø m¸u ë ®iÓm mï. - Gi¶m thÞ lùc, cã thÓ thong manh do teo d©y thÇn kinh thÞ gi¸c. f) C¸c c¬n co giËt: c¬n co giËt cøng - rung, kÌm mÊt ý thøc ban ®Çu. 4. TiÕn triÓn BÖnh t¨ng ¸p lùc néi sä cã thÓ tiÕn triÓn xÊu do tai biÕn cña viÖc chäc èng sèng th¾t l−ng. Tai biÕn nμy lμ lät n·o trong sä (tôt n·o) v× chäc èng sèng th¾t l−ng lμm gi¶m ®ét ngét ¸p lùc cña dÞch n·o tuû trong phÇn d−íi cña hÖ thÇn kinh. 5. §iÒu trÞ - §iÒu trÞ phô thuéc chñ yÕu vμo nguyªn nh©n t¨ng ¸p lùc néi sä. - C¾t bá u n·o cÇn ®−îc ¸p dông. C¸c héi chøng n·o 1. Thïy tr¸n Thuú tr¸n gåm mét phÇn ba tr−íc cña b¸n cÇu 15
 16. n·o, giíi h¹n sau cña nã lμ r·nh Rolando vμ r·nh Sylvius. a) PhÇn tr−íc: lμ trung t©m cña chøc n¨ng trÝ tuÖ vμ t©m thÇn cao cÊp. b) Vïng hè m¾t - tr¸n: cã liªn quan víi vïng ®åi thÞ. Tæn th−¬ng ë vïng ®åi thÞ cã thÓ g©y ra bÖnh t©m thÇn, cã dÊu hiÖu lo l¾ng, ¸m ¶nh, t©m thÇn ph©n liÖt. S¬ ®å vá n·o c) Vá vËn ®éng (håi tr¸n lªn): mçi vïng cña vá vËn ®éng (håi tr¸n lªn) chØ huy c¸c ®éng t¸c cña mét phÇn c¬ thÓ. d) Trung t©m vËn ®éng ng«n ng÷ (trung t©m Broca): trung t©m nμy chØ huy c¸c hμnh vi phøc t¹p vμ cã thø tù. VÝ dô: n¾m hai bμn tay cïng mét lóc råi cïng bu«ng ra ®ét ngét. 16
 17. 2. Thïy ®Ønh Thuú ®Ønh ®−îc giíi h¹n ë phÝa tr−íc bëi r·nh Rolando, ë d−íi bëi r·nh Sylvius vμ ë sau bëi khe ®Ønh - chÈm. a) Vá c¶m gi¸c (håi ®Ønh lªn): thuú ®Ønh nhËn c¸c c¶m gi¸c cña da, c¬, khíp vμ g©n ë bªn ®èi diÖn cña c¬ thÓ. Vá c¶m gi¸c kh«ng cã giíi h¹n râ rÖt. b) Vïng t©m thÇn - gi¸c quan: vïng nμy n»m ë phÝa sau håi ®Ønh lªn, lμ trung t©m c¸c gi¸c quan ®−îc t¹o ra vμ ghi l¹i. Vïng nμy cho kh¶ n¨ng nhËn biÕt mét ®å vËt b»ng xóc gi¸c. 3. Thïy chÈm Thïy chÈm n»m ë cùc sau cña n·o, cã chøc n¨ng nhËn thÞ tr−êng cña ¸nh s¸ng chiÕu lªn b¸n cÇu cña phÝa ®èi diÖn. VÝ dô: nöa tr¸i cña thÞ tr−êng chiÕu lªn b¸n cÇu ph¶i vμ ng−îc l¹i. 4. Thïy th¸i d−¬ng Thïy th¸i d−¬ng ®−îc ng¨n c¸ch víi c¸c thuú tr¸n vμ thuú ®Ønh b»ng r·nh Sylvius. Nã n»m trong hè gi÷a cña sä. Thïy th¸i d−¬ng lμ trung t©m thÝnh gi¸c, khøu gi¸c vμ gi¸c quan ng«n ng÷. 5. ThÓ v©n ThÓ v©n n»m ë ®¸y cña mçi b¸n cÇu. Nã ®−îc cÊu t¹o bëi c¸c nh©n x¸m, ng¨n c¸ch nhau bëi c¸c sîi cña bao trong. 17
 18. 6. Líp thÞ gi¸c hoÆc ®åi thÞ Líp nμy n»m ë mçi bªn n·o thÊt ba. HÖ thèng ®åi thÞ - thÓ v©n kiÓm so¸t hÖ tiÒn ®×nh tiÓu n·o vμ ho¹t ®éng ph¶n x¹ cña tuû b»ng nh÷ng kÝch thÝch cã tÝnh chÊt chñ yÕu lμ øc chÕ. 7. Vïng d−íi ®åi Vïng d−íi ®åi cã vÞ trÝ ë trong sμn cña n·o thÊt ba vμ quanh cöa r·nh Sylvius. Vïng nμy cã chøc n¨ng: - KiÓm so¸t hÖ thÇn kinh thùc vËt vμ chuyÓn ho¸. - §iÒu hßa th©n nhiÖt. - §iÒu hßa th¨ng b»ng n−íc. - §iÒu hßa chuyÓn ho¸ mì. - §iÒu hßa tr¹ng th¸i ý thøc. - §iÒu hßa c¸c biÖn ph¸p t¨ng tr−¬ng lùc giao c¶m hoÆc phã giao c¶m kÌm: ®á da, ch¶y n−íc m¾t, t¨ng tiÕt n−íc bät vμ to¸t må h«i. - §iÒu hßa hiÖn t−îng t¨ng vËn ®éng vμ t¨ng tiÕt d¹ dμy do d©y thÇn kinh phÕ vÞ khëi ph¸t, cã t¸c dông ng¨n ngõa loÐt d¹ dμy. Héi chøng tiÓu n·o 1. §Þnh nghÜa Héi chøng tiÓu n·o cã ®Æc ®iÓm lμ: rèi lo¹n th¨ng b»ng, run h÷u ý, gi¶m tr−¬ng lùc c¬, rung giËt nh·n cÇu vμ rèi lo¹n lêi nãi. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2