intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

97
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 1 Kiểm tra trước khi hạ thủy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 1

 1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 1 KiÌm tra trõèc khi h− thuý 101 KiÌm tra cŸc h−ng mòc ½õìc ½´t mua vË 1. KiÌm tra cŸc gi¶y chöng nhºn v¡ d¶u "VR" cða cŸc h−ng mòc ½õìc ½´t mua vË H·u hÆt cŸc chi tiÆt v¡ vºt liÎu âng n±m trong danh mòc kiÌm tra ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra trõèc t−i xõêng s¨n xu¶t v¡ ½õìc giao cho nh¡ mŸy ½Üng t¡u cïng vèi cŸc gi¶y chöng nhºn trõèc khi l°p xuâng t¡u. D¶u "VR" v¡ cŸc gi¶y chöng nhºn cða cŸc h−ng mòc ½õìc ½´t mua vË ph¨i ½õìc kiÌm tra xŸc nhºn l−i v¡o cŸc théi ½iÌm thÏch hìp sau khi cung c¶p cho cŸc xõêng ½Üng t¡u. CŸc qui trÖnh kiÌm tra cÜ thÌ ½õìc quyÆt ½Ùnh tïy theo cŸc ½iËu kiÎn qu¨n lû cða nh¡ mŸy ½Üng t¡u. Thõéng thõéng, cŸc qui trÖnh sau ½õìc Ÿp dòng : (a) ‡Ë nghÙ nh¡ mŸy cung c¶p cŸc b¨n sao (c¡ lÅn gi¶y b±ng bît chÖ) cða cŸc d¶u " VR" v¡ lºp danh mòc cŸc thiÆt bÙ ½Ü. Sau ½Ü, kiÌm tra cŸc gi¶y chöng nhºn cÜ cŸc b¨n sao d¶u "VR" v¡ cŸc danh mòc cða chîng v¡o cŸc théi ½iÌm thÏch hìp. (b) Sau khi cŸc h−ng mòc ½õìc ½´t mua vË ½õìc cung c¶p cho nh¡ mŸy, cŸc ‡¯ng kiÌm viÅn ph¨i kiÌm tra cŸc d¶u "VR" v¡ kiÌm tra xŸc nhºn chîng vèi cŸc gi¶y chöng nhºn mæt v¡i l·n. (c) Vèi cŸc thiÆt bÙ ½õìc kiÌm tra bêi cŸc tä chöc ‡¯ng kiÌm khŸc thuæc khâi IACS, ph¨i tiÆn h¡nh cŸc bõèc (a), (b) trÅn ½Ì kiÌm tra sú phï hìp giùa GCN v¡ thiÆt bÙ. 102 L°p rŸp âng bao tròc 1. Thø thuý lúc âng bao tròc Do cŸc âng bao ½îc thõéng ½õìc chÆ t−o s³n bêi nh¡ s¨n xu¶t v¡ ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra, nÅn cÜ thÌ bÞ qua viÎc thø thuý lúc t−i nh¡ mŸy ½Üng t¡u. Tuy nhiÅn, ph¨i kiÌm tra cŸc gi¶y chöng nhºn qui ½Ùnh ê mòc 101-1 v¡ kiÌm tra täng thÌ. ‡âi vèi cŸc âng bao ½õìc chÆ t−o t÷ th¾p t¶m b±ng phõçng phŸp h¡n, âng bao t−o th¡nh mæt ph·n kÆt c¶u thμn t¡u. Do ½Ü, c·n tham kh¨o v¡ kÆt hìp vèi cŸc ½¯ng kiÌm viÅn vÞ t¡u ½Ì quyÆt ½Ùnh vË viÎc h¡n v¡ thø thuý lúc, thø kÏn, thø vÝi rãng vv... ½âi vèi cŸc k¾t mît ½uái t¡u. 2. KiÌm tra ½æ bÜng bÅn trong cð Sau khi doa xong lå, cŸc tr−ng thŸi cuâi cïng cða cŸc cð âng bao ê sâng ½uái ph¨i ½õìc kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o kháng cÜ rå khÏ, xŸc ½Ùnh kÏch thõèc cuâi cïng v¡ cŸc dung sai l°p gh¾p trõèc khi l°p gh¾p âng bao v¡o thμn t¡u v¡ l°p gh¾p b−c v¡o trong âng bao. Do cð âng bao thõéng ½õìc chÆ t−o b±ng phõçng phŸp ½îc v¡ cung c¶p ê tr−ng thŸi thá cÜ möc dõ gia cáng lèn, cŸc khuyÆt tºt ½îc nhõ ngºm x×, rå khÏ vv... cÜ thÌ xu¶t hiÎn trong r¶t nhiËu trõéng hìp khi doa. Trong nhùng trõéng hìp n¡y, c·n ph¨i phμn biÎt ½´c tÏnh cða cŸc khuyÆt tºt, kiÌm tra cŸc khuyÆt tºt bÅn trong b±ng phõçng phŸp thø kháng phŸ hðy v.v... v¡ quyÆt ½Ùnh biÎn phŸp h¡n søa chùa ho´c xø lû nhiÎt sau khi søa chùa tïy theo möc ½æ cða khuyÆt tºt. C·n ph¨i thºn tràng trong mæt sâ trõéng hìp do viÎc søa chùa b±ng h¡n kháng triÎt ½Ì ½¬ 9 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn d¹n ½Æn sú xu¶t hiÎn cŸc vÆt nöt sau khi ½õa v¡o khai thŸc, ho´c ph¨i kho¾t l−i lå sau khi h¡n ½°p do biÆn d−ng sau søa chùa ê cŸc bæ phºn ½õìc h¡n. Do khÜ cÜ thÌ giù ½õìc ½æ chÏnh xŸc th¡nh ph¸m, cÜ thÌ ch¶p nhºn cŸc dung sai sau : ≤ 5/100 mm ‡æ á van : ‡æ cán (½æ kháng trò) : 5/100 - 8/100 mm (C·n ph¨i chî û trŸnh ½æ cán ngõìc trong l°p ¾p) CŸc gièi h−n cho ph¾p l°p ¾p : 3/100 -5/100 mm (âng bao tròc) 2/100-3/100 mm (cŸc ä ½ë) 3. T¨i tràng l°p ¾p âng bao/b−c Do viÎc l°p ¾p cŸc âng bao (ho´c l°p trúc tiÆp b−c) v¡o lå cð sâng ½uái ½õìc thúc hiÎn ½Ì chÙu cŸc t¨i tràng cða ä ½ë trong âng bao, cho nÅn âng bao v¡ sâng ½uái c·n ph¨i tiÆp xîc ½ãng ½Ëu trÅn to¡n bæ chiËu d¡i v¡ dung sai l°p gh¾p giùa chîng ph¨i hìp lû sao cho mâi gh¾p kháng bÙ lÞng ra do sú biÆn ½äi t¨i tràng gâi ½ë. Phõçng phŸp kiÌm tra tât nh¶t l¡ vÁ ½ã thÙ quan hÎ giùa ½æ d¡i ¾p v¡ t¨i tràng ¾p, ph¨i ½¨m b¨o quan hÎ n¡y l¡ tuyÆn tÏnh (khŸc vèi l°p ¾p chμn vÙt, ½æ d¡i ¾p ch× c·n ½o theo bõèc 10 cm l¡ ½ð). Måi nh¡ mŸy ½Üng t¡u sø dòng mæt möc dung sai l°p gh¾p giùa lå sâng ½uái v¡ âng bao (ho´c ä ½ë) khŸc nhau. M´c dï t¨i tràng l°p ¾p thúc tÆ phμn bâ theo d¨i khŸ ræng, tïy thuæc v¡o ½æ chÏnh xŸc cða kÏch thõèc sau gia cáng, t¨i tràng l°p ¾p cÜ thÌ l¶y giŸ trÙ g·n ½îng sau : T¨i tràng l°p ¾p cuâi cïng (t¶n) x¶p x× b±ng ½õéng kÏnh chμn vÙt (cm). ViÎc l°p ¾p b−c v¡o âng bao cñng tõçng tú nhõ ê trÅn, nhõng trong trõéng hìp b−c trong âng bao l¡ kim lo−i tr°ng, kháng ½õìc ph¾p Ÿp dòng möc dung sai l°p gh¾p lèn, do dÍ x¨y ra hiÎn tõìng trÜc m¨ng t−i cŸc bË m´t cða kim lo−i tr°ng ½õìc h¡n v¡o b−c ½ë khi b−c ½ë bÙ co l−i. Qui trÖnh l°p ¾p lúc ½õìc thÌ hiÎn dõèi ½μy : KÏch thðy lúc ‡âi vèi âng bao T¶m gia cõéng Gio¯ng nh¹n Ÿp kÆ Khung Bu láng âng bao âng bao tròc KÏch thðy lúc Bu láng d¹n hõèng T¶m ½Îm Bçm (gå ho´c kim lo−i) GiŸ ½ë (Phõçng phŸp n¡y ½õìc sø dòng chð yÆu cho cŸc (Phõçng phŸp n¡y ½õìc sø dòng chð yÆu t¡u cë trung v¡ cë lèn. Ph¨i ½¨m b¨o sú tiÆp xîc cho cŸc t¡u nhÞ. Ph¨i gia cõéng thÏch ½Ÿng cða gio¯ng nh¹n (O ring). Ph¨i sø dòng MOLY- giŸ ½ë, nÆu kháng giŸ ½ë cÜ thÌ bÙ vë COAT trÅn m´t trong cða cð v¡ m´t ngo¡i cða âng bao tròc ½Ì ½Ë phÝng kÂt) 10 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ‡âi vèi ä ½ë âng bao Bu láng Thanh d¹n ‡ai âc B−c ½ë Thanh d¹n d¹n hõèng hõèng âng bao hõèng T¶m ½Ïch ½´t lúc B−c ½ë KÏch thðy lúc KÏch thðy lúc 4. ‡o ½õéng kÏnh trong cða âng bao/b−c sau khi l°p ¾p Ph¨i kiÌm tra xŸc nhºn biÅn b¨n ½o ½õéng kÏnh trong cða âng bao/b−c sau khi l°p ¾p. 103 L°p chμn vÙt 1. ‡æ d¡i l°p ¾p (a) Trõéng hìp chμn vÙt kháng cÜ then, ½æ d¡i l°p ¾p c·n thiÆt ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh dúa trÅn "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2), chu¸n bÙ biÅn b¨n l°p ¾p (m¹u MT-6) v¡ ½¨m b¨o ½æ d¡i l°p ¾p. M¹u MT-2 ph¨i ½õìc lõu giù c¸n thºn trong hã sç biÅn b¨n kiÌm tra. Phõçng phŸp xŸc ½Ùnh, phõçng phŸp l°p ¾p kiÌu õèt v.v... ph¨i ½õìc ½õa v¡o b¨n Bä sung 103 ½Ì tham kh¨o. (b) Trõéng hìp chμn vÙt cÜ then, then ½Üng vai trÝ truyËn má men xo°n t÷ tròc sang chμn vÙt, ½æ tiÆp xîc trÅn to¡n bæ bË m´t l¡ c·n thiÆt. Do bË m´t gia cáng lû tõêng nhõ vºy ½Ì ½−t ½õìc ½æ tiÆp xîc trÅn to¡n bæ bË m´t r¶t khÜ thúc hiÎn ½õìc trong thúc tÆ, ph¨i thúc hiÎn viÎc gia cáng bË m´t. Ph¨i kiÌm tra xem cÜ hõ hÞng gÖ trong quŸ trÖnh vºn chuyÌn, sú hÖnh th¡nh cŸc vÆt b¸n v.v... trõèc khi l°p chμn vÙt. ‡âi vèi cŸc chμn vÙt cÜ then, viÎc l°p ¾p lúc thõéng hay ½õìc sø dòng ½Ì hå trì. Tuy nhiÅn kháng ½õìc sø dòng t¨i tràng l°p ¾p quŸ lèn dÍ l¡m do¬ng r¬nh then. Tháng thõéng, cÜ thÌ sø dòng cáng thöc sau ½Ì xŸc ½Ùnh ½æ d¡i l°p ¾p. 2d p × 10 −4 L= tgα Trong ½Ü : L : ‡æ d¡i l°p ¾p chu¸n (mm). dp : ‡õéng kÏnh tròc chμn vÙt t−i ½·u cán (mm). α : Mæt nøa gÜc cán t−i ph·n cán (½æ). C·n ph¨i kiÌm tra xŸc nhºn cŸc biÅn b¨n l°p ¾p ngay c¨ vèi cŸc chμn vÙt cÜ then. (c) Khi chμn vÙt v¡ tròc chμn vÙt ½õìc nâi vèi nhau b±ng bÏch v¡ bu láng nhõ trong trõéng hìp chμn vÙt biÆn bõèc, cÜ hai trõéng hìp, trõéng hìp thö nh¶t sø dòng cŸc chât ½Ì ½Ùnh vÙ vÙ trÏ, trõéng hìp thö hai sø dòng cŸc bu láng tinh l¡m bu láng bÏch nâi. Ph¨i lºp biÅn b¨n ghi cŸc lúc xiÆt v¡ sú ½ãng ½Ëu cða chîng. Chî û : CŸc chμn vÙt biÆn bõèc ph¨i ½õìc thø rÝ r× sau khi l°p ½´t. 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸc chμn vÙt biÆn bõèc lo−i nhÞ ½ái khi ½õìc cung c¶p ½ãng bæ vèi tròc sau khi l°p ½´t t−i xõêng chÆ t−o. Trõéng hìp n¡y cñng yÅu c·u ph¨i thø rÝ r× sau khi l°p ½´t xuâng t¡u. 2. L°p rŸp ½ai âc chμn vÙt v¡ mñ chμn vÙt (a) Khi chμn vÙt ½õìc l°p ¾p ½−t ½Æn vÙ trÏ mong muân, trõèc hÆt thŸo Ÿp su¶t d·u W, sau ½Ü ½Æn Ÿp su¶t d·u D. Sau khi ½¨m b¨o b±ng ½ãng hã so r±ng chμn vÙt kháng bÙ trái ra, thŸo kÏch v¡ l°p ½ai âc chμn vÙt. Chî û : Mæt sâ ½ai âc chμn vÙt ½õìc sø dòng luán l¡m kÏch d·u trong l°p ¾p. ‡âi vèi cŸc chμn vÙt cÜ then, nÅn sø dòng cé lÅ chμn vÙt cða t¡u ½Ì ½¨m b¨o lúc xiÆt. ‡âi vèi cŸc chμn vÙt kháng then, thõéng kháng cÜ cé lÅ chμn vÙt, ½ai âc chμn vÙt ½õìc câ ½Ùnh vèi ½æ c¯ng kho¨ng 2 t¶n sø dòng dμy qu¶n quanh ½ai âc. (b) Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o viÎc l°p bæ l¡m kÏn cð chμn vÙt v¡ thiÆt bÙ châng xoay ½ai âc chμn vÙt. Sau khi l°p rŸp mñ chòp v¡ trõèc khi bçm më v¡o mñ chòp chμn vÙt, nÅn tiÆn h¡nh thø kÏn khÏ tháng qua lå n−p d·u ½Ì ½¨m b¨o nõèc biÌn kháng rÝ làt v¡o. Tuy nhiÅn, trong trõéng hìp n¡y, khÏ sø dòng ½Ì thø ph¨i ½¨m b¨o ½ð ½æ khá v¡ kháng bÙ ngõng ½àng nõèc. C·n ph¨i ½¨m b¨o r±ng cð chμn vÙt ½õìc n−p ½·y b±ng ch¶t ½iËn ½·y. Bæ ½Îm kÏn kiÌu t¶m giùa cð chμn vÙt v¡ mñ chμn vÙt/bÏch n¾n ½Îm ph¨i l¡ lo−i ch× cÜ mæt t¶m (kháng ½õìc sø dòng lo−i 2 t¶m) ½Ì ½¨m b¨o kÏn nõèc. 3. L°p rŸp vÝng ch°n rŸc VÝng ch°n rŸc ½õìc sø dòng ½Ì b¨o vÎ Ÿo bàc tròc, cŸc chi tiÆt câ ½Ùnh bæ ½Îm kÏn v.v... kháng bÙ hõ hÞng bêi cŸc vºt trái näi, lõèi ½Ÿnh cŸ, dμy rì v.v... Nhùng vºt n¡y cÜ thÌ qu¶n quanh tròc chμn vÙt khi h¡nh trÖnh. VÝng ch°n rŸc ph¨i ½õìc kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o cÜ l°p v¡o thμn t¡u (lå sâng ½uái ho´c ½ai âc âng bao) b±ng bu láng ho´c ½õìc h¡n. ‡o−n phð Khe hê Bu láng VÝng ch°n rŸc L°p b±ng h¡n 12 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Bä sung cho ½iËu 103 CŸc phõçng phŸp l°p ¾p chμn vÙt kháng then v¡ phõçng phŸp xŸc ½Ùnh ½æ d¡i l°p ¾p (1) Hõèng d¹n l°p ¾p chμn vÙt HÖnh vÁ dõèi ½μy minh hàa vÏ dò vË cŸch l°p ¾p chμn vÙt. (D·u Ÿp lúc W ½Ì l°p õèt) ‡ãng hã KÏch thðy lúc so (D·u D) Chî û: Tham kh¨o ½iËu (2) vË Ÿp su¶t d·u D v¡ W D¨i ½´t chu¸n cho ½ãng hã Hæp van phμn phâi Ÿp su¶t Bçm d·u ½iÎn ho´c tay Phõçng phŸp gŸ n¡y kháng ½õìc ch¶p nhºn (2) Phõçng phŸp l°p ¾p chμn vÙt kháng then v¡ cŸch xŸc ½Ùnh chiËu d¡i l°p ¾p Trong Bä sung n¡y, phõçng phŸp l°p ¾p kiÌu "l°p khá" ½õìc thúc hiÎn khi chμn vÙt ½õìc l°p ¾p trúc tiÆp v¡o tròc ch× b±ng Ÿp su¶t t÷ ½·u sau cða cð chμn vÙt. Phõçng phŸp l°p ¾p kiÌu "l°p õèt" l¡ phõçng phŸp m¡ chμn vÙt ½õìc l°p ¾p b±ng Ÿp su¶t hõèng tròc cÜ sú trì giîp cða Ÿp su¶t d·u ½õìc ½õa v¡o cŸc r¬nh d·u bÅn trong cð chμn vÙt. Ÿp su¶t d·u tŸc dòng theo hõèng tròc gài l¡ "Ÿp su¶t D" v¡ Ÿp su¶t d·u ½õìc ½õa v¡o trong cŸc r¬nh d·u bÅn trong cð chμn vÙt ½õìc gài l¡ "Ÿp su¶t W". 1. L¡m s−ch d·u châng r× Trõèc khi l°p ¾p chμn vÙt, d·u châng r× bái bÅn ngo¡i m´t cán tròc chμn vÙt v¡ bË m´t trong cða chμn vÙt ph¨i ½õìc l¡m s−ch b±ng ch¶t pha lo¬ng v.v... Ngo¡i ra, t¶t c¨ cŸc d·u ½Ëu ph¨i ½õìc l¡m s−ch cŸc ch¶t b¸n. ViÎc l¡m s−ch n¡y ½õìc thúc hiÎn nh±m ½¨m b¨o ½îng hÎ sâ ma sŸt giùa cŸc kim lo−i v¡ cÝn nh±m trŸnh sÜt d·u cÜ ½æ nhèt cao trÅn cŸc bË m´t tiÆp xîc. Chî û : CÜ cŸc lo−i d·u châng r× khŸc nhau nhõ NOX-RUST 366, NEOS PN-101, ho´c më. 2. ‡o nhiÎt ½æ Trõèc khi b°t ½·u l°p ¾p chμn vÙt, ph¨i ½o nhiÎt ½æ cð chμn vÙt (Cb) v¡ nhiÎt ½æ ph·n cán tròc chμn vÙt. C·n ph¨i ½o nhiÎt ½æ t−i mæt v¡i ½iÌm trÅn cð chμn vÙt v¡ ph·n cán cða tròc 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chμn vÙt sau ½Ü l¶y giŸ trÙ trung bÖnh. Tuy nhiÅn, nÆu cŸc sâ liÎu ½o ½õìc n¡y khŸc nhau nhiËu thÖ l¶y giŸ trÙ th¶p nh¶t cho cð chμn vÙt v¡ giŸ trÙ cao nh¶t cho tròc chμn vÙt ½Ì ½¨m b¨o an to¡n. 3. TÏnh toŸn ½æ d¡i l°p ¾p c·n thiÆt Sau khi ½o nhiÎt ½æ cða cð chμn vÙt (Cb) v¡ nhiÎt ½æ ph·n cán tròc chμn vÙt, ½àc giŸ trÙ b¾ (L1) cða ½æ d¡i l°p ¾p c·n thiÆt trong "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" ½¬ ½õìc ‡¯ng kiÌm phÅ duyÎt ho´c "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2) do ‡¯ng kiÌm so−n. GiŸ trÙ lèn hçn (L2) ½õìc xŸc ½Ùnh ½çn gi¨n b±ng cŸch cæng thÅm giŸ trÙ kháng ½äi cða chμn vÙt vèi giŸ trÙ b¾ (L1) m¡ kháng c·n quan tμm ½Æn cŸc giŸ trÙ nhiÎt ½æ t−i théi ½iÌm l°p ¾p. 4. XŸc ½Ùnh ½iÌm "0" XŸc ½Ùnh giŸ trÙ b°t ½·u (½iÌm "0") ch× ½õìc thúc hiÎn vèi trõéng hìp l°p khá. CŸc van trÅn ½õéng âng d·u ½Ì l°p õèt kháng ½õìc mê cho ½Æn khi kÆt thîc viÎc l°p khá, nh±m ½Ì d·u kháng làt v¡o bË m´t tiÆp xîc. (1) Ban ½·u, Ÿp su¶t d·u D ½õìc duy trÖ trong kho¨ng 20 -50 t¶n. ‡ãng hã so ½õìc ½´t vË giŸ trÙ "0" ½Ì xŸc ½Ùnh chiËu d¡i l°p ¾p. Ït nh¶t ph¨i gŸ l°p 2 ½ãng hã so. Lîc n¡y, ghi l−i ½iÌm ½·u tiÅn trong b¨n sâ liÎu (½iÌm "a" trong HÖnh 1) (2) Sau ½Ü, t¯ng Ÿp su¶t d·u D lÅn cŸc bõèc thÏch hìp (theo cŸc möc kho¨ng 20÷50 t¶n) v¡ giù nguyÅn. Ghi l−i cŸc giŸ trÙ dÙch chuyÌn trÅn ½ãng hã so v¡ cŸc Ÿp su¶t d·u D v¡o b¨n sâ liÎu. Ph¨i thúc hiÎn viÎc ghi sâ liÎu cho Ït nh¶t 5 ½iÌm (cŸc ½iÌm "b", "c", "d", (1)) trÅn HÖnh 1). ViÎc l°p ¾p khá ph¨i ½õìc thúc hiÎn cho ½Æn khi ½−t ½õìc kho¨ng 1/5 ½æ d¡i l°p ¾p c·n thiÆt ho´c kho¨ng 2 mm. HÖnh 1 HÖnh 2 T¨i tràng theo Ÿp su¶t d·u D T¨i tràng theo Ÿp su¶t d·u D 1 1 d d c c b b a a ‡iÌm "0" thúc 0 ‡æ d¡i l°p ¾p 0 ‡æ d¡i l°p ¾p thúc tÆ ‡·u tiÅn, khi t¨i tràng ½õìc ½Æn "a", ½´t ½ãng hã so vË "0" 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 7. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (3) CŸc ½iÌm n¡y ph¨i ½õìc nâi l−i vèi nhau b±ng mæt ½õéng g·n nhõ th²ng. ‡iÌm c°t nhau cða ½õéng g·n th²ng n¡y v¡ ½õéng cç sê cða ½æ d¡i l°p ¾p ½õìc gài l¡ ½iÌm "0" thúc tÆ. NÆu cÜ sú khŸc biÎt giùa cŸc sâ liÎu cða 2 ½ãng hã so, chöng tÞ cÜ sú sai sÜt trong phõçng phŸp gŸ l°p cŸc ½ãng hã so (gŸ l°p kháng ½îng, kháng song song v.v...). NÆu sú khŸc biÎt n¡y kháng thÌ kh°c phòc ½õìc thÖ l¶y giŸ trÙ b¾ nh¶t. NÆu cŸc ½iÌm nâi n¡y kháng thÌ t−o th¡nh ½õéng g·n th²ng, cÜ nghØa l¡ bË m´t tiÆp xîc cÜ b¶t thõéng. Tuy nhiÅn, lîc n¡y ph¨i kiÌm tra xem sâ liÎu Ÿp su¶t d·u D cÜ chÏnh xŸc kháng (vÏ dò cŸc giŸ trÙ ½àc kháng rß r¡ng ...) 5. XŸc ½Ùnh hÎ sâ ma sŸt Sø dòng ½õéng th²ng dâc thu ½õìc t÷ phõçng phŸp l°p khá n¡y, cÜ thÌ tÏnh ½õìc hÎ sâ ma sŸt giùa cŸc kim lo−i theo cáng thöc sau. HÎ sâ ma sŸt thu ½õìc n¡y ph¨i ½õìc ghi l−i trong biÅn b¨n l°p ¾p. μ r = K .K E − tgα μr : HÎ sâ ma sŸt thu ½õìc t÷ kÆt qu¨ thø l°p ¾p K : T× lÎ gia t¯ng t¨i tràng ¾p ½âi vèi ½æ d¡i l°p ¾p. T× lÎ n¡y thu ½õìc t÷ kÆt qu¨ thø l°p ¾p ½âi vèi trõéng hìp l°p khá (N/mm). KE : GiŸ trÙ cho trong "b¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2) tgα : 1/2 ½æ cán (cho trong m¹u MT-2) L°p ¾p õèt l¡ phõçng phŸp trong ½Ü sø dòng Ÿp su¶t d·u W lèn hçn Ÿp su¶t tiÆp xîc giùa tròc chμn vÙt v¡ cð chμn vÙt ½Ì t−o ½æ hê giùa chîng. T−i théi ½iÌm hÎ sâ ma sŸt giùa chîng thay ½äi t÷ Ÿp su¶t cða kim lo−i ½Æn Ÿp su¶t cða d·u, chμn vÙt ½õìc l°p ¾p b±ng Ÿp su¶t d·u D th¶p. Do hÎ sâ ma sŸt cða d·u v¡o kho¨ng 0,02, viÎc l°p ¾p sÁ trê lÅn ½Ëu ½´n v¡ nh nh¡ng. Do dÍ x¨y ra viÎc l°p ¾p b¶t ngé võìt qua gièi h−n trÅn, vÖ vºy trõèc hÆt ph¨i xem x¾t kþ vË möc ½æ ½´t Ÿp su¶t d·u D. M´c dï Ÿp su¶t d·u W c·n thiÆt ph¨i t¯ng lÅn theo ½æ t¯ng cða ½æ d¡i l°p ¾p, v¡o giai ½o−n cuâi cïng, c·n ph¨i cÜ t¨i tràng l°p ¾p ½Ì t−o ra Ÿp su¶t c·n thiÆt t−i bË m´t tiÆp xîc. Ÿp su¶t c·n thiÆt (P) ½õìc nÅu trong "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2). Do cð chμn vÙt thõéng ½õìc chÆ t−o b±ng hìp kim ½ãng v¡ tròc ½õìc chÆ t−o b±ng th¾p ½îc cho nÅn hÎ sâ gi¬n nê nhiÎt cða cŸc kim lo−i khŸc nhau. HÎ sâ gi¬n nê nhiÎt cða cð chμn vÙt lèn hçn cða tròc chμn vÙt, do ½Ü ph¨i giù mæt théi gian ½Ì nhiÎt cμn b±ng tõéng ½âi giùa cð chμn vÙt v¡ cán tròc. Khi l°p ¾p sao cho giù ½õìc Ÿp su¶t c·n thiÆt ngay c¨ khi cð chμn vÙt gi¬n nê khi h¡nh h¨i trong vïng nõèc cÜ nhiÎt ½æ cao l¡m Ÿp su¶t tiÆp xîc bÙ gi¨m. GiŸ trÙ l°p ¾p phò thuæc v¡o nhiÎt ½æ ½õìc nÅu trong "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt" (m¹u MT-2). Do ½Ü, ½æ d¡i l°p ¾p t−i cŸc vïng khŸc nhau v¡o cŸc mïa khŸc nhau thÖ cñng khŸc nhau, vÏ dò : ½æ d¡i l°p ¾p chμn vÙt t−i Singapo v¡o mïa h¿ khŸc vèi ½æ d¡i l°p ¾p chμn vÙt ê Nauy v¡o mïa ½áng. Do ½æ d¡i l°p ¾p chμn vÙt t−i Nauy v¡o mïa ½áng d¡i hçn, Ÿp su¶t d·u ph¨i lèn hçn. T¨i tràng l°p ¾p dú tÏnh ½õìc biÌu thÙ trong ½ã thÙ cða "B¨n tÏnh l°p ¾p chμn vÙt". (1) NÆu quŸ trÖnh l°p ¾p chμn vÙt ½õìc chuyÌn sang chÆ ½æ l°p õèt ê tr−ng thŸi ê HÖnh 1, ViÎc l°p ¾p ½æt ngæt chuyÌn ½Æn vÙ trÏ ½õìc ½Ÿnh d¶u "*" ê HÖnh 3. Do ½Ü, c·n ph¨i nghiÅn cöu trõèc, sao cho Ÿp su¶t d·u D t−i kháng bÙ cao quŸ. Ÿp su¶t d·u D ph¨i ½õìc ½´t sao cho ½æ d¡i l°p ¾p n±m trong ph−m vi t÷ 1 ½Æn 2 mm cho måi ½ìt t¯ng Ÿp 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn su¶t. Khi Ÿp su¶t d·u D t−i quŸ cao thÖ Ÿp su¶t n¡y ph¨i ½õìc gi¨m xuâng ½iÌm trÅn HÖnh 3. (2) Sau khi Ÿp su¶t d·u cμn b±ng t−i ½iÌm , viÎc l°p ¾p ½·u tiÅn ½õìc thúc hiÎn b±ng Ÿp su¶t d·u W ½õìc t¯ng lÅn t÷ t÷. Trong giai ½o−n ½·u tiÅn, do Ÿp su¶t bË m´t cÝn th¶p, ch× c·n Ÿp su¶t d·u W th¶p cñng ½ð cho viÎc l°p ¾p. Sau khi Ÿp su¶t d·u cμn b±ng t−i giai ½o−n 2, Ÿp su¶t d·u W ph¨i ½õìc t¯ng lÅn t÷ t÷ v¡ viÎc l°p ¾p ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh. CŸc Ÿp su¶t d·u D v¡ W ph¨i ½õìc t¯ng lÅn b±ng cŸch l´p l−i quŸ trÖnh n¡y. TiÆp theo, viÎc l°p ¾p ½õìc tiÆp tòc ½Æn vÙ trÏ v¡ , sau ½Ü ½Æn vÙ trÏ cuâi cïng . (3) VË lû thuyÆt thÖ ½õéng th²ng nâi cŸc ½iÌm cða kiÌu l°p õèt n¡y sÁ ½i qua "½iÌm "0" thúc cða ½æ d¡i l°p ¾p" thu ½õìc nhõ ê trÅn. Tuy nhiÅn, trong thúc tÆ cÜ nhiËu trõéng hìp cÜ mæt sâ sai lÎch. (4) NÆu ch× thúc hiÎn viÎc l°p khá thÖ ½iÌm cuâi cïng sÁ l¡ ½iÌm •. (5) ‡Ì ½¨m b¨o kÆt qu¨ cuâi cïng, ph¨i thúc hiÎn theo cŸc qui trÖnh sau : T−i vÙ trÏ cuâi cïng , ch× c°t Ÿp su¶t d·u W. Ÿp su¶t d·u D ph¨i ½õìc t¯ng lÅn ½Æn möc cÜ thÌ (½Æn vÙ trÏ trong HÖnh 3, kháng ½õìc võìt quŸ vÙ trÏ •) cÜ x¾t ½Æn cáng su¶t cða thiÆt bÙ thuý lúc v¡ biÆn d−ng cða cð chμn vÙt, v¡ ½ãng hã so ph¨i ½¨m b¨o kháng thay ½äi. Qui trÖnh n¡y l¡ mæt cŸch ½Ì ½¨m b¨o hÎ sâ ma sŸt l−i trê vË hÎ sâ ma sŸt cða cŸc kim lo−i. (ViÎc thø kiÌm tra n¡y ho¡n to¡n thÞa m¬n nÆu t¨i tràng cÜ thÌ ½õìc t¯ng lÅn ½Æn vÙ trÏ •). Lúc l°p ¾p do Ÿp su¶t d·u D t−o th¡nh (t¶n) Qui trÖnh ½Ì kiÌm tra Gièi h−n Ÿp su¶t d·u D cða thiÆt bÙ g ìn tõ g ên tõ ng õé NÆu lúc ¾p võìt quŸ ‡ vÙ trÏ , sÁ cÜ sú câ L°p khá μ = 0,13 Do lúc l°p ¾p ½æt ngæt võìt quŸ 6 nhanh, Ÿp su¶t d·u D 5 1 ph¨i gi¨m ½i 4 L°p õèt 3 μ = 0,02 2 0 ‡æ d¡i l°p ¾p thúc tÆ (mm) HÖnh 3 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 9. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÆu ½ãng hã so võìt quŸ vÙ trÏ Δ trong HÖnh 3 cÜ nghØa l¡ viÎc l°p ¾p tiÆp tòc phŸt triÌn thÅm, hÎ sâ ma sŸt ph¨i ½õìc tÏnh toŸn theo ½æ nghiÅng cða ½õéng th²ng nâi vÙ trÏ Δ v¡ ½iÌm "0" thúc. HÎ sâ ma sŸt n¡y l¡ hÎ sâ ma sŸt giùa cŸc kim lo−i sau khi l°p õèt. NÆu hÎ sâ n¡y th¶p cÜ nghØa l¡ cÜ sai sÜt trong viÎc sø dòng d·u l¡m s−ch trõèc bË m´t tiÆp xîc, ch¶t lõìng d·u W v¡ cÜ thÌ coi l¡ gμy ra bêi lõìng d·u sÜt l−i trÅn bË m´t tiÆp xîc d¹n ½Æn trçn trõìt. Do ½Ü, ½Ì chu¸n bÙ cho viÎc l°p ¾p, nÅn vÁ trõèc cŸc ½õéng dâc cÜ cŸc hÎ sâ ma sŸt 0,16, 0,13, 0,02 v.v... ½Ì tham kh¨o. (6) Khi l°p õèt, Ÿp su¶t d·u W ph¨i ½õìc c°t trõèc Ÿp su¶t d·u D. NÆu Ÿp su¶t d·u D ½õìc c°t trõèc sÁ l¡m chμn vÙt b¶t ngé tuæt ra. CÜ kh¨ n¯ng chμn vÙt sÁ trái ra chît Ït do thay ½äi töc théi thö tú c°t Ÿp su¶t d·u. (7) Kháng ½õìc ch−m tay v¡o cŸc ½ãng hã so trong khi thúc hiÎn cŸc qui trÖnh n¡y. ViÎc sø dòng cŸc giŸ trÙ ½àc ½õìc cða ½ãng hã so tõçng tú nhõ nÅu ê trÅn. (8) Khi kÆt thîc cáng viÎc, hÎ sâ ma sŸt ph¨i ½õìc tÏnh theo ½æ dâc ½õéng l°p ¾p giâng nhõ cŸch thúc hiÎn ½âi vèi l°p khá v¡ ½õìc lºp th¡nh biÅn b¨n. HÎ sâ ma sŸt n¡y l¡ hÎ sâ cða d·u sø dòng cho thiÆt bÙ d·u W. CŸc hÎ sâ n¡y khŸc nhau tuü theo lo−i d·u sø dòng. Sú khŸc biÎt n¡y nÜi chung nhÞ hçn 0.02. Lõu û : D·u sø dòng ½Ì thø xŸc ½Ùnh ½æ an to¡n cða chμn vÙt kháng then khi b°t ½·u l¡ d·u tõçng ½õçng vèi d·u tua bin JIS K 2213 #2. 104 Thø kÏn bæ l¡m kÏn d·u (nõèc) âng bao tròc ThiÆt bÙ l¡m kÏn âng bao tròc ph¨i l¡ lo−i ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt, tr÷ lo−i l¡m kÏn kiÌu bÏch n¾n tÆt. Kháng c·n thiÆt thúc hiÎn kiÌm tra s¨n ph¸m t−i xõêng ½âi vèi thiÆt bÙ l¡m kÏn, nhõng ph¨i thø kiÌm tra sau khi l°p ½´t xuâng t¡u t−i nh¡ mŸy ½Üng t¡u. (a) ‡âi vèi thiÆt bÙ l¡m kÏn kiÌu bÏch n¾n tÆt, m´c dï kháng c·n thiÆt ph¨i kiÌm tra t÷ng chi tiÆt l¡m kÏn nhõng ph¨i ½iËu ch×nh ½îng ½æ n¾n ch´t cða bÏch n¾n tïy theo trõéng hìp cÜ rÝ r× nõèc hay phŸt sinh nhiÎt. Trõèc khi h− thðy, nÅn n¾n bÏch hçi lÞng ½Ì cŸc tÆt v¡ Ÿo bàc tròc ê chÆ ½æ l°p lÞng v¡ sau ½Ü t÷ t÷ siÆt ch´t hçn. (b) ThiÆt bÙ l¡m kÏn cÜ kÆt c¶u ½´c biÎt (thõéng l¡ lo−i l¡m kÏn ê ½·u) sau khi l°p ½´t xuâng t¡u ph¨i ½õìc kiÌm tra nhõ sau : (i) ‡âi vèi thiÆt bÙ l¡m kÏn chÏnh, cŸc van c¶p nõèc v¡ khÏ ½iËu khiÌn v.v... cho thiÆt bÙ l¡m kÏn sú câ, ph¨i kiÌm tra xem cŸc b¨ng hõèng d¹n sø dòng thiÆt bÙ cÜ thÌ Ÿp dòng ½Ì vºn h¡nh v¡ kháng d¹n ½Æn thao tŸc sai thiÆt bÙ kháng, trong ½Ü cÜ ½·y ½ð cŸc lõu û kháng. (ii) Ph¨i ½¨m b¨o chöc n¯ng ho−t ½æng cða thiÆt bÙ l¡m kÏn sú câ khi trÅn biÌn trong ½iËu kiÎn tròc ½õìc câ ½Ùnh kháng quay. Chöc n¯ng ho−t ½æng cða thiÆt bÙ l¡m kÏn sú câ cÜ thÌ coi l¡ ch¶p nhºn ½õìc nÆu lõìng nõèc rÝ r× v¡o buãng mŸy kháng ½Ÿng kÌ v¡ viÎc b¨o dõëng cŸc chi tiÆt cða thiÆt bÙ l¡m kÏn chÏnh v¡ thay thÆ chîng b±ng cŸc phò tïng dú trù cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc dÍ d¡ng trÅn biÌn. ViÎc thø sau b¨o dõëng ho´c thay thÆ n¡y cÜ thÌ tiÆn h¡nh trÅn ½¡ trong trõéng hìp cÜ cŸc ½iËu kiÎn giâng nhõ tiÆn h¡nh thø trÅn biÌn. (iii) Khi thø ½õéng d¡i, ph¨i ½¨m b¨o thiÆt bÙ l¡m kÏn chÏnh ho−t ½æng tât. Do thiÆt bÙ l¡m kÏn dÍ bÙ hÞng do kÂt khi l°p ho¡n ch×nh, nÅn ½Ì ½¨m b¨o sú l¡m viÎc lμu d¡i, thõéng ph¨i ½Ì mæt lõìng nhÞ nõèc rÝ làt v¡o buãng mŸy. Lõìng nõèc rÝ làt trung bÖnh kho¨ng 5 cm3/giμy l¡ v÷a ½ð ½âi vèi lo−i thiÆt bÙ n¡y. 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (c) ThiÆt bÙ l¡m kÏn d·u (thõéng l¡ lo−i l¡m kÏn kiÌu ½Îm gé (lip seal) sau khi l°p ½´t xuâng t¡u ph¨i ½õìc kiÌm tra nhõ sau : (i) TrÅn ½¡, ph¨i ½¨m b¨o sú kÏn d·u xung quanh cŸc bË m´t trõìt cða ½Îm, cŸc chi tiÆt l°p rŸp cða vÞ hæp, cŸc chi tiÆt l°p rŸp lèp lÜt, cŸc chi tiÆt nâi cða âng d·u v¡ cŸc hÎ thâng d·u khŸc chÙu Ÿp su¶t d·u n−p ½Æn möc lèn nh¶t cða k¾t d·u bái trçn. Trõéng hìp n¡y, nÅn tiÆn h¡nh kiÌm tra trong khi tròc quay. (ii) Ph¨i ½¨m b¨o sú ho−t ½æng cða chuáng bŸo möc d·u trong k¾t. 105 ‡o cŸc khe hê b−c trong âng bao tròc Thõéng thõéng, trõèc khi luãn tròc chμn vÙt, ph¨i ½o ½õéng kÏnh tròc chμn vÙt v¡ ½õéng kÏnh trong cða b−c. Sau khi luãn tròc, cŸc khe hê cða b−c phi kim lo−i nhõ cao su ho´c gå gai °c vv... ½õìc ½o b±ng thõèc lŸ, cÝn ½âi vèi b−c b±ng kim lo−i tr°ng, cŸc khe hê ½õìc ½o b±ng thiÆt bÙ ½o ½æ sòt. Thõéng, ph¨i ½o kiÌm tra l−i trong trõéng hìp t¡u ph¨i lÅn ½¡ l−i trõèc khi thø ½õéng d¡i. Ph¨i tiÆn h¡nh viÎc ½o tõçng tú ½âi vèi cŸc b−c trong giŸ ½ë tròc cða cŸc t¡u nhiËu tròc. 106 Cøa tháng biÌn 1. Sâ lõìng, kÆt c¶u v¡ vÙ trÏ cða cøa tháng biÌn ‡âi vèi cŸc t¡u dïng nõèc biÌn ½Ì l¡m mŸt, Ït nh¶t ph¨i cÜ 02 cøa tháng biÌn t−i cŸc vÙ trÏ cŸch xa nhau. Måi cøa tháng biÌn ph¨i cÜ thiÆt bÙ thoŸt khÏ, thiÆt bÙ vÎ sinh v¡ lõèi làc t−i vÙ trÏ lå kho¾t. Trõéng hìp cŸc t¡u Ÿp dòng kiÌm tra dõèi nõèc (in water survey), cŸc ½õéng âng nõèc biÌn bÅn trong v¡ cŸc ½õéng âng vÎ sinh ph¨i ½õìc bâ trÏ sao cho kháng c¨n trê viÎc kiÌm tra bÅn trong cøa tháng biÌn. 2. ThiÆt bÙ tháng khÏ CŸc cøa tháng biÌn ph¨i cÜ thiÆt bÙ tháng khÏ sao cho kháng bÙ nghÁn khÏ. Thõéng cÜ hai phõçng phŸp l°p rŸp thiÆt bÙ tháng khÏ, ½´t lå thoŸt khÏ ngay trÅn tán vÞ ho´c nâi âng tháng hçi vèi t¶m n°p cøa tháng biÌn nhõ minh hàa ê hÖnh vÁ. Trõéng hìp thö hai, miÎng hê cða âng tháng hçi ph¨i ½´t trÅn boong vŸch ng¯n. âng tháng hçi âng vÎ sinh âng cao su ‡õéng nõèc Tán s¡n Lå thoŸt âng bÅn trong Lå x¨ 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 11. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 3. ThiÆt bÙ vÎ sinh Hçi nõèc ho´c khÏ n¾n thõéng ½õìc sø dòng ½Ì vÎ sinh cøa tháng biÌn. NÆu sø dòng âng mËm di ½æng, ½·u âng ph¨i dμng lÅn trÅn m´t s¡n v¡ ½õìc ½Üng b±ng n°p ê ½·u âng ho´c b±ng bÏch tÙt. 4. Lõèi làc Ph¨i cÜ lõèi làc t−i lå kho¾t cða cøa tháng biÌn. CŸc t¡u Ÿp dòng kiÌm tra dõèi nõèc, lõèi làc ph¨i l¡ lo−i cÜ b¨n lË nÆu cÜ thÌ. 107 Van hît nõèc biÌn v¡ van x¨ m−n 1. Ho−t ½æng cða cŸc van hît nõèc biÌn CŸc c·n thao tŸc ph¨i bâ trÏ trÅn s¡n ½Ì thuºn tiÎn thao tŸc. NÆu cŸc van ½õìc ½iËu khiÌn cç gièi, chîng cñng ph¨i ½iËu khiÌn ½õìc b±ng tay. 2. Thø thðy lúc cŸc van v¡ âng cŸch CŸc van v¡ âng cŸch ph¨i ½õìc thø thðy lúc vèi Ÿp su¶t 5 kG/cm2. Ph¨i ½¨m b¨o vºt liÎu, kÏch thõèc v¡ phõçng phŸp h¡n phï hìp vèi JIS F 7131 ho´c tõçng ½õçng. Sau khi cŸc âng cŸch ½õìc l°p v¡o vÞ t¡u ho´c cøa tháng biÌn, ph¨i kiÌm tra b±ng th¸m th¶u, thø kÏn b±ng vÝi rãng vv... ½Ì ½¨m b¨o cŸc chi tiÆt nâi kÏn nõèc. 3. Vºt liÎu van Kháng cÜ qui ½Ùnh riÅng cho viÎc sø dòng vºt liÎu l¡m van, nhiËu nh¡ mŸy ½Üng t¡u cÜ cŸc hõèng d¹n riÅng cða mÖnh nhõ sau : ‡õéng kÏnh danh nghØa ≥ 50 mm Th¾p ½îc ‡õéng kÏnh danh nghØa ≤ 40 mm ‡ãng thanh NÆu sø dòng gang dÀo ho´c gang graphÏt c·u, ph¨i Ÿp dòng phõçng phŸp ½õìc ‡¯ng kiÌm duyÎt. 4. CŸc chât van xuyÅn qua vÞ t¡u Ph¨i Ÿp dòng tiÅu chu¸n JIS 7131 ho´c tõçng ½õçng ½âi vèi cŸc van hît nõèc biÌn v¡ van x¨ m−n l°p trÅn vÞ t¡u. Dõèi ½μy l¡ hÖnh vÁ minh ho−. ‡âi vèi van hît nõèc biÌn v¡ van x¨ m−n lo−i chât van 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2 3 1 ‡âi vèi van x¨ m−n ‡âi vèi van hît nõèc biÌn 2 2 1 1 Sâ chi tiÆt TÅn chi tiÆt Vºt liÎu 1 VÝng ½Îm SM 400 cða JIS G3106 2 Bu láng c¶y SUS304 cða JIS G 4303 3 ‡ai âc Sâ chi tiÆt TÅn chi tiÆt Vºt liÎu 1 Thμn ‡õéng kÏnh STKM13A* cða JIS G 3445, STPG370* cða JIS G 3454, danh nghØa t÷ STS370* cða JIS G3455, STPT 370* cða JIS G3456, 15 ½Æn 150 ho´c S20C cða JIS G 4051 ‡õéng kÏnh SM400 cða JIS G 3106, STKM13A* cða JIS G 3445, danh nghØa t÷ STPG370* cða JIS G 3454, STS370* cða JIS G 3455, 200 ½Æn 1000 STPT370* cða JIS G 3456 ho´c S20C cða JIS G 4051 2 BÏch SM400 cða JIS G 3106, SF390A* cða JIS G 3201, SF440A* cða JIS G 3201 ho´c S20C cða JIS G 4051 Chî thÏch 1: * H¡m lõìng cŸc bon kháng ½õìc võìt quŸ 0,23% Chî thÏch 2: S20C ph¨i ½õìc xø lû nhiÎt 20 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
 13. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ‡âi vèi cŸc van thäi 2 1 2 Chi tiÆt sâ TÅn chi tiÆt Vºt liÎu 1 Thμn SM400 cða JIS G3106, STKM13A* cða JIS G 3445, STPT370* cða JIS G 3454, STS370* cða JIS G 3455, STPT370* cða JIS G 3456 ho´c S20C cða JIS G 4051 2 BÏch SM400 cða JIS G 3106, SF390A* cða JIS G 3201, SF440A* cða JIS G 3201 ho´c S20C cða JIS G 4051 3 VÝng b¨o vÎ Chî thÏch 1: * H¡m lõìng cŸc bon kháng ½õìc võìt quŸ 0,23% Chî thÏch 2: S20C ph¨i ½õìc xø lû nhiÎt ‡âi vèi cŸc van x¨ m−n v¡ hît nõèc biÌn 3 4 1 2 Chi tiÆt sâ TÅn chi tiÆt Vºt liÎu 1 Thμn SM400 cða JIS G 3106 2 STPG370* cða JIS G 3454, ho´c STPT370* cða JIS G 3456 âng 3 Bu láng c¶y SUS304 cða JIS G 4303 4 ‡ai âc sŸu c−nh Chî thÏch 1: * H¡m lõìng cŸc bon kháng ½õìc võìt quŸ 0,23% 21 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 5. VÝng b¨o vÎ cho cŸc van thäi cða nãi hçi v¡ cŸc thiÆt bÙ tŸch hçi Do van x¨ m−n x¨ nõèc cÜ nhiÎt ½æ cao t÷ nãi hçi ho´c thiÆt bÙ tŸch hçi, cho nÅn ph¨i sø dòng t¶m k¾p gia cõéng t−i lå kho¾t vÞ t¡u ½Ì cŸc tán vÞ xung quanh kháng bÙ ¯n mÝn v¡ m¡i mÝn. ‡õéng kÏnh cða t¶m gia cõéng (D) thõéng lèn hçn ho´c b±ng 2 l·n ½õéng kÏnh lå kho¾t (d). Tán vÞ Tán vÞ D D d d ‡âi vèi van x¨ nõèc ‡âi vèi van x¨ hçi T¶m gia cõéng 6. VÙ trÏ cŸc lå kho¾t trÅn tán vÞ cða cŸc ½õéng âng x¨ m−n CŸc lå kho¾t cða cŸc âng x¨ m−n ph¨i ½õìc bâ trÏ sao cho nõèc kháng x¨ v¡o cŸc xuãng cöu sinh. NÆu cŸc lå kho¾t n¡y kháng thÌ bâ trÏ ½õìc ê nhùng nçi nhõ vºy thÖ ph¨i cÜ cŸc n°p che ½Ì d¹n nõèc ch¨y dàc theo tán vÞ ho´c ph¨i cÜ cŸc nît b¶m d÷ng kh¸n c¶p t−i cŸc vÙ trÏ g·n nçi ½´t xuãng cöu sinh ½Ì d÷ng bçm x¨ nõèc qua cŸc lå n¡y. 7. ThiÆt bÙ ch× bŸo van mê CŸc t¡u ch−y tuyÆn quâc tÆ ho´c cŸc t¡u cÜ chiËu d¡i trÅn 24 m¾t ph¨i cÜ thiÆt bÙ ch× bŸo mê van cho t¶t c¨ cŸc van ½Ÿy ½ái v¡ cŸc van x¨ m−n. 22 ½¯ng kiÌm viÎt nam – 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2