intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

76
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 4 Kiểm tra trang bị điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 4

 1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 4 KiÌm tra trang bÙ ½iÎn 401 Trang bÙ ½iÎn trong buãng mŸy 1. CŸp ½iÎn (a) ‡iËu kiÎn câ ½Ùnh v¡ ng¯n ng÷a hõ hÞng bÅn ngo¡i (i) CŸp ½iÎn ph¨i ½õìc b¨o vÎ b±ng lèp bàc kháng th¶m nõèc (vinyl ho´c chloroprene) ho´c lèp bàc kim lo−i (chÖ) v¡ ½õìc bàc thÅm b±ng vÞ th¾p. (ii) NÆu kÂp cŸp ho´c giŸ ½ë cŸp (vÏ dò cŸc giŸ treo cŸp) ho´c cŸc t¶m b¨o vÎ hõ hÞng cç khÏ cða cŸp (nhõ âng, mŸng) ½õìc chÆ t−o b±ng s°t thÖ chîng ph¨i ½õìc b¨o vÎ châng ¯n mÝn thÏch ½Ÿng (m− kÁm, m− ½iÎn, m− nhîng v.v...). NÆu chîng ½õìc chÆ t−o b±ng keo täng hìp thÖ chîng ph¨i cÜ ½ð ½æ bËn v¡ ph¨i l¡ lo−i lan truyËn løa chºm. Chî û: KÂp cŸp ph¨i cÜ chiËu ræng phï hìp v¡ ph¨i tõçng xöng vèi ½õéng kÏnh ngo¡i cða cŸp. (iii) Ph¨i kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o kÂp cŸp v¡ giŸ ½ë cŸp ½õìc bâ trÏ b±ng phõçng phŸp trong ½Ü câ ½Ùnh v¡ ½ë ½õìc tràng lõìng cða cŸp v¡ cÜ tÏnh ½Æn cŸc ½iËu kiÎn chuyÌn ½æng, rung ½æng v¡ ch¶n ½æng thμn t¡u (sao cho cŸc nhÜm cŸp kháng bÙ dÙch chuyÌn). CŸc bõèc ½ë v¡ câ ½Ùnh cŸp kháng ½õìc võìt quŸ 400 mm. Tuy nhiÅn, nÆu cŸp ½iÎn ½õìc bâ trÏ trong cŸc khu vúc kháng ph¨i l¡ khu vúc hê v¡ ½õìc l°p ½´t theo phõçng ngang trÅn cŸc giŸ treo v.v... thÖ cŸp ½iÎn cÜ thÌ ½õìc ½ë vèi cŸc bõèc ½ë kháng võìt quŸ 400 mm v¡ câ ½Ùnh ê nhùng bõèc kháng võìt quŸ 900 mm. (HÖnh 4.1) ‡ai bÜ cŸp CŸp ½iÎn KÂp cŸp Kho¨ng cŸch ½ë cŸp v¡ kho¨ng cŸch câ ½Ùnh cŸp ph¨i nhÞ hçn ho´c b±ng 400 mm HÖnh 4.1-1 63 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn VŸch ng¯n ‡ai bÜ cŸp ‡ai bÜ cŸp Thanh l°p Kho¨ng cŸch ½ë cŸp cŸp v¡ kho¨ng cŸch câ ½Ùnh cŸp ph¨i nhÞ hçn ho´c b±ng 400 mm HÖnh 4.1-2 Kho¨ng cŸch ½ë cŸp ph¨i nhÞ hçn ho´c b±ng 400 mm ChiËu ræng kÂp cŸp XÆp chãng cŸp Kho¨ng cŸch câ ½Ùnh cŸp ph¨i nhÞ hçn ho´c b±ng 900 mm HÖnh 4.1-3 64 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (iv) Kháng nÅn xÆp chãng quŸ hai lèp cŸp. Sâ lõìng xÆp chãng ph¨i gi¨m ½i nÆu nhiÎt ½æ ho´c ½æ ¸m cao ho´c khi viÎc tháng giÜ kháng ½õìc tât (HÖnh 4.2) CŸp cÜ ½õéng kÏnh lèn hçn ph¨i ½´t ê giùa Tâi ½a 2 lèp HÖnh 4.2 (v) Tháng thõéng, bŸn kÏnh uân cða cŸp ½iÎn b±ng 4 ½Æn 6 l·n ½õéng kÏnh ngo¡i cða cŸp tïy theo t÷ng lo−i cŸp. BŸn kÏnh uân cða âng d¹n v¡ kÅnh d¹n ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh sao cho bŸn kÏnh uân cða cŸp ½iÎn kháng nhÞ hçn giŸ trÙ nÅu trÅn. Tuy nhiÅn, nÆu ½õéng kÏnh ngo¡i võìt quŸ 64 mm, bŸn kÏnh uân kháng ½õìc nhÞ hçn 2 l·n ½õéng kÏnh ngo¡i. (vi) Ph¨i cÜ ½ð lõìng dõ cða cŸp trong bæ phºn gi¬n nê cŸp. (vii) CŸp ½iÎn ph¨i ½õìc bâ trÏ cŸch xa cŸc lèp cŸch nhiÎt cða cŸc ½âi tõìng nÜng (âng x¨, âng hçi nõèc, thiÆt bÙ hμm ...) Ït nh¶t 200 mm. Tuy nhiÅn, nÆu nhiÎt ½æ bË m´t cða cŸc lèp bàc cŸch nhiÎt n¡y kháng quŸ cao khi tiÆp xîc v¡ viÎc bâ trÏ cŸp cŸch xa quŸ 200 mm ½õìc xŸc ½Ùnh l¡ kháng c·n thiÆt thÖ cÜ thÌ gi¨m kho¨ng cŸch cŸch ly n¡y. (viii) CŸp ½iÎn bÅn trong nhùng khu vúc bÙ ¨nh hõêng bêi hçi d·u ho´c nõèc ½Ÿy t¡u vÏ dò thiÆt bÙ làc d·u ho´c s¡n buãng mŸy, ph·n cŸp ½i t÷ dõèi s¡n lÅn ho´c ê nhùng vÙ trÏ dÍ bÙ nhùng hõ hÞng bÅn ngo¡i ph¨i ½õìc ½i trong cŸc kÅnh d¹n b±ng kim lo−i. (ix) CŸc cŸp cða m−ng khÏ cò tháng thõéng kháng ½õìc câ ½Ùnh cïng nhÜm vèi cŸc cŸp m−ng ½iÎn tr÷ nhùng m−ch ½¬ cÜ biÎn phŸp phÝng châng nhiÍu c¨m öng. Tham kh¨o 410-1(c) ½âi vèi nhùng cŸp cða m−ch an to¡n vË b¨n ch¶t cða nhùng thiÆt bÙ ½iÎn an to¡n vË b¨n ch¶t. CŸp ½iÎn ½õìc bàc th¾p, cŸp ½iÎn kháng ½õìc bàc v¡ cŸp ½iÎn ½õìc bàc ½ãng cŸch ½iÎn b±ng vá cç kháng ½õìc bÜ chung vèi nhau. (x) CŸp ½iÎn bàc th¾p ph¨i ½õìc sçn phð thÏch ½Ÿng b±ng sçn châng ¯n mÝn sau khi ho¡n th¡nh viÎc ½i cŸp. (xi) Ph¨i cÜ kháng gian ½Ì cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc viÎc kiÌm tra v¡ b¨o dõëng v¡ c¨ viÎc sçn sau khi l°p ½´t cŸp. NÆu sø dòng kÂp cŸp phi kim lo−i, ph¨i sø dòng kÂp kim lo−i ½Ì gia câ t−i cŸc bõèc t÷ 1 ½Æn 2 m¾t tïy theo ½õéng kÏnh ngo¡i cða cŸp, tr÷ trõéng hìp cŸp ½iÎn ½õìc l°p ½´t trÅn cŸc giŸ treo. (b) Châng thŸo lÞng cŸc chi tiÆt ½¶u dμy (i) CŸp ½iÎn ph¨i ½õìc phμn nhŸnh v¡ nâi bÅn trong cŸc hæp b±ng cŸc b¨ng ½¶u dμy tr÷ nhùng trõéng hìp ½´c biÎt. (ii) Mài b¨ng ½¶u dμy ph¨i cÜ cŸc vÝng ½Îm kÅnh, hai ½ai âc, ½ai âc khÜa, vÝng ½Îm cÜ tai v.v... ½Ì châng thŸo lÞng. (iii) Khi sø dòng b¨ng ½¶u dμy lo−i g¶p, ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o sø dòng kÏch thõèc phï hìp vèi dμy d¹n. 65 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (c) ‡´t cŸch ly cŸc m−ch ½iÎn k¾p quan tràng CŸc dμy cŸp m−ch nguãn ½iÎn t÷ b¨ng ½iÎn chÏnh ½Æn má tç thiÆt bÙ lŸi trong buãng mŸy lŸi v¡ cŸc cŸp ½iÎn cða m−ch ½iËu khiÌn t÷ xa thiÆt bÙ lŸi t÷ buãng lŸi ½Æn buãng mŸy lŸi ph¨i ½õìc bâ trÏ trong kháng gian riÅng ½Æn möc cÜ thÌ ½õìc trÅn to¡n bæ chiËu d¡i. NÆu cÜ ba má tç mŸy lŸi thÖ hai má tç cÜ thÌ l°p ½´t trong cïng ½õéng dμy (d) XuyÅn cŸp qua cŸc vŸch ng¯n kÏn nõèc, vŸch ng¯n kÏn khÏ ho´c boong. (i) ‡Ì ½¨m b¨o tÏnh kÏn nõèc, kÏn khÏ, ph¨i sø dòng cŸc bÏch kÏn nõèc, MCT (tÅn thõçng m−i cða lo−i l¡m kÏn cŸp: Multi-Cable-Transit), ho´c cŸc hæp kÏn nõèc Rohthlt (cÜ ½iËn hån hìp) v.v... NhiÎt ½æ l¡m mËm hån hìp ½iËn cŸc hæp n¡y kháng ½õìc th¶p hçn 95oC. (ii) CŸc bÏch kÏn nõèc xuyÅn qua vŸch ng¯n ho´c boong ph¨i ½õìc h¡n hai phÏa. (iii) Khi sø dòng MCT: Kháng ½õìc bâ trÏ nhùng ½o−n uân cŸp g·n bÅn. Ph¨i lúa chàn khâi (block) phï hìp vèi ½õéng kÏnh ngo¡i cða cŸp Ph¨i ½¨m b¨o ½ð kháng gian l¡m viÎc Ph¨i thø kÏn khÏ nÆu cÜ yÅu c·u nh¶t thiÆt ph¨i thø. (e) PhÝng chŸy (i) CŸc cŸp bÜ chung vèi nhau ph¨i sø dòng lo−i lan truyËn løa ½´c biÎt chºm. (ii) NÆu sø dòng lo−i cŸp ½iÎn lan truyËn løa chºm tháng thõéng thÖ ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp ch´n løa theo b¨n vÁ ½õìc duyÎt. Tháng thõéng, cŸc biÎn phŸp ch´n løa tõçng ½õçng nhõ vÙ trÏ xuyÅn cŸp qua vŸch c¶p "B" ½õìc Ÿp dòng cö 2 boong mæt ho´c 6 m ho´c nhÞ hçn ½âi vèi nhùng cŸp ½õìc l°p th²ng ½öng v¡ cö 14 m ho´c Ït hçn ½âi vèi cŸc cŸp ½õìc ½´t n±m ngang, ho´c cŸc cŸp ½iÎn ph¨i ½õìc phð b±ng ch¶t ½õìc duyÎt ½Ì ng¯n sú lan truyËn løa phï hìp vèi ½iËu kiÎn ½õìc duyÎt ho´c cÜ thÌ sø dòng cŸc biÎn phŸp ½õìc ch¶p nhºn khŸc. CŸc biÎn phŸp ch´n løa ph¨i ½õìc thúc hiÎn tuμn theo cŸc qui trÖnh nÅu trÅn t−i ½·u v¡o/½·u ra ½âi vèi cŸc cŸp cða b¨ng ½iÎn chÏnh v¡ sú câ, ½·u v¡o/½·u ra ½âi vèi cŸc cŸp cða hÎ ½iËu khiÌn mŸy chÏnh v¡ cŸc mŸy phò quan tràng v¡ ½·u v¡o/½·u ra cða buãng ½iËu khiÌn mŸy (HÖnh 4.3-1, HÖnh 4.3-2). (f) XuyÅn cŸp NÆu cŸc cŸp ½iÎn xuyÅn qua boong ho´c vŸch ng¯n c¶p "A" ho´c "B", viÎc xuyÅn cŸp ph¨i phï hìp vèi phõçng phŸp ½õìc ch¶p nhºn ê Ph·n 4, Chõçng 1 cða Hõèng d¹n duyÎt v¡ duyÎt m¹u vºt liÎu v¡ thiÆt bÙ sø dòng trÅn biÌn". Do vºy c·n ph¨i cÜ b¨n vÁ ½õìc duyÎt v¡ ph¨i kiÌm tra theo b¨n vÁ ½õìc duyÎt. (i) XuyÅn cŸp qua vÙ trÏ c·n ph¨i châng chŸy ‡âi vèi trõéng hìp xuyÅn cŸp qua nhùng vÙ trÏ c·n ph¨i châng chŸy, tham kh¨o B¨ng 5/9.1, 9.2.3 v¡ 9.3 Ph·n 5 cða Qui ph−m. 66 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn KÆt c¶u ch´n løa (phμn chia b±ng KÆt c¶u ch´n løa (phμn chia b±ng th¾p cÜ ½æ d·y Ït nh¶t 3 mm) th¾p cÜ ½æ d·y Ït nh¶t 3 mm) KÅnh d¹n kÏn ho¡n to¡n CŸp th²ng ½öng Ho´c Phμn chia b±ng th¾p 2a a 2a 2a b XuyÅn 6m Bàc phð ½õìc vŸch B-O duyÎt ho´c theo thúc tÆ Phμn chia b±ng th¾p T¶m th¾p XuyÅn vŸch B-O CŸp n±m ngang 14 m Phμn chia 1a T¶m th¾p a b±ng th¾p 1a XuyÅn vŸch B-O Ho´c 14 m 1a b b Bàc phð ½õìc duyÎt ho´c theo thúc tÆ b: ChiËu d¡i ½õìc duyÎt H×nh 4.3-2 H×nh 4.3-1 67 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (ii) Châng chŸy cho nhùng vÙ trÏ xuyÅn cŸp (1) XuyÅn cŸp qua vŸch ng¯n c¶p "B" (HÖnh 4.4) Th¾p Hån hìp kháng chŸy ho´c hån hìp sø dòng trong vÙ trÏ xuyÅn cŸp c¶p "A" ½õìc duyÎt Th¾p cÜ chiËu d·y a > 50 mm t÷ 4,5 mm trê lÅn a (Lo−i Rohthalt) âng ½Îm b±ng th¾p Bæ ½Îm kÏn ph¨i l¡ lo−i khÜ chŸy Th¾p cÜ chiËu d·y t÷ 1,6 mm trê lÅn T¶m ho´c T¶m c¶p "B" th¾p c¶p "B" 50 mm trê lÅn Th¾p, hìp kim ½ãng Th¡nh quμy th¾p cÜ chiËu ho´c keo lan truyËn løa chºm d·y t÷ 1,6 mm trê lÅn a Hån hìp kháng chŸy ho´c T hån hìp sø dòng ê vÙ trÏ a> xuyÅn cŸp qua vŸch c¶p "A" ½õìc duyÎt T T¶m ho´c th¾p c¶p "B" a>T ‡æ d¡i thÏch hìp a Mæt cŸp ½iÎn Th¡nh quμy b±ng th¾p cÜ chiËu d·y t÷ 1,6 mm trê lÅn NÆu khe hê nhÞ hçn ho´c b±ng 5 mm vË ½õéng kÏnh cÜ thÌ kháng c·n bæ l¡m kÏn ho´c hån hìp T¶m c¶p "B" T¶m th¾p giù T¶m ho´c th¾p c¶p "B" c Hån hìp kháng chŸy ho´c c < 2,5 mm hån hìp sø dòng ê vÙ trÏ xuyÅn cŸp qua vŸch c¶p "A" ½õìc duyÎt HÖnh 4.4 68 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (2) XuyÅn cŸp qua vŸch ng¯n c¶p "A" ViÎc xuyÅn cŸp qua vŸch ng¯n c¶p "A" ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo qui trÖnh thi cáng ½õìc duyÎt. Tuy nhiÅn, nÆu sø dòng bÏch xuyÅn cŸp, cÜ thÌ ch¶p nhºn ½iËu kiÎn nhõ HÖnh 4.5. (âng ½Îm cŸp) XuyÅn cŸp qua vŸch b ≥ 25 mm qua âng ½Îm b±ng th¾p Ph¨i sø dòng hån hìp kháng chŸy m¡ m¡ kh¨ n¯ng kháng chŸy cða nÜ ½õìc kiÌm tra ½¨m b¨o b Hån hìp kkáng chŸy cÜ thÌ ½õìc sø dòng ê m´t ½âi diÎn b vèi bÏch l¡m kÏn cŸp b Hån hìp kháng chŸy XuyÅn cŸp qua vŸch c¶p "A-0" a a VŸch ng¯n ho´c boong b b âng ½Îm th¾p âng ½Îm th¾p Hån hìp Hån hìp a ≥ 100 mm Th¡nh quμy b±ng th¾p Th¡nh quμy b±ng th¾p b ≥ 25 mm XuyÅn cŸp qua vŸch kháng ph¨i c¶p "A-0" a VŸch ng¯n ho´c boong b a b Bàc cŸch nhiÎt b Bàc cŸch nhiÎt Hån hìp âng ½Îm th¾p âng ½Îm th¾p Hån hìp 60 mm trê lÅn Th¡nh quμy b±ng th¾p Th¡nh quμy b±ng th¾p 60 mm trê lÅn a ≥ 100mm b ≥ 25 mm Chî û: Hån hìp ½õìc ½Ÿnh d¶u ph¨i l¡ hån hìp kháng chŸy ho´c hån hìp ½õìc duyÎt ½Ì sø dòng cho nhùng vÙ trÏ xuyÅn cŸp c¶p "A" HÖnh 4.5 69 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (g) CŸc trõéng hìp khŸc NÆu sø dòng cŸp mæt lßi trong m−ch xoay chiËu v¡ dÝng t¨i võìt quŸ 20 A, ph¨i ½´c biÎt quan tμm ½Æn nhiÎt cÜ thÌ phŸt sinh trong cŸp. Xem 2.9.19 Ph·n 4 cða Qui ph−m. 2. Bàc kim lo−i thiÆt bÙ v¡ cŸp ½iÎn (a) VÞ bàc kim lo−i (ph·n kháng d¹n ½iÎn) cða thiÆt bÙ ½iÎn câ ½Ùnh ph¨i ½õìc nâi ½¶t thÏch hìp (HÖnh 4.6.1~5). Bu láng v¡ ½ai Nâi ½¶t tú nhiÅn âc l°p rŸp ThiÆt bÙ ½iÎn M¬ l°p rŸp KÆt c¶u thμn t¡u (th¾p) HÖnh 4.6-1 VÏ dò vË tiÆp xîc kim lo−i ThiÆt bÙ ½iÎn Dμy nâi ½¶t ThiÆt bÙ châng rung b±ng cao su Dμy nâi ½¶t ThiÆt bÙ châng rung b±ng cao su HÖnh 4.6-2 Trõéng hìp thiÆt bÙ ½iÎn cÜ thiÆt bÙ châng rung b±ng cao su 70 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (Trõéng hìp 1) (Trõéng hìp 2) MiÆng kim lo−i CŸp ½iÎn VŸch ½Ì nâi ½¶t ng¯n Dμy nâi ½¶t b±ng gå Dμy nâi ½¶t CŸp ½iÎn VŸch phμn cŸch ThiÆt bÙ ½iÎn VŸch ng¯n b±ng th¾p (Trõéng hìp 3) Boong CŸp ½iÎn GiŸ treo cŸp Dμy nâi ½¶t ThiÆt bÙ ½iÎn HÖnh 4.6-3 VÏ dò vË nâi ½¶t thiÆt bÙ ½iÎn l°p ½´t trÅn vŸch phμn chia 71 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸp ½iÎn T¶m gå VŸch ng¯n b±ng th¾p KÂp cŸp MiÆng kim lo−i ½Ì nâi Dμy nâi ½¶t ½¶t MiÆng kim lo−i ½Ì nâi ½¶t HÖnh 4.6-4 VÏ dò vË nâi ½¶t thiÆt bÙ ½iÎn kiÌu phÝng tia nõèc (flush type) VŸch ng¯n b±ng th¾p Cúc nâi ½¶t KÂp cŸp CŸp ½iÎn Dμy nâi ½¶t T¶m gå MiÆng kim lo−i ½Ì nâi ½¶t HÖnh 4.6-5 VÏ dò vË nâi ½¶t thiÆt bÙ ½iÎn l°p vŸch trong Chî thÏch 1: NÆu mŸy quay, cç c¶u ½iËu khiÌn, b¨ng ½iÎn, b¨ng phμn chia v¡ nhŸnh ho´c cŸc thiÆt bÙ chiÆu sŸng ½õìc l°p trÅn vŸch kim lo−i, s¡n ho´c d·m cÜ cŸc b¨ng l°p rŸp, cÜ thÌ ch¶p nhºn viÎc nâi ½¶t cða cŸc chi tiÆt l°p rŸp. Sçn ê chμn cŸc chi tiÆt l°p rŸp cða thiÆt bÙ ½iÎn ph¨i ½õìc phŸ bÞ thÏch ½Ÿng. Chî thÏch 2: NÆu thiÆt bÙ châng rung ho´c kÆt c¶u gå ½õìc lãng v¡o chi tiÆt l°p rŸp thiÆt bÙ ½iÎn, cŸp nâi ½¶t (dμy ½ãng bÎn m− thiÆc) ph¨i ½õìc nâi v¡o chi tiÆt ½õìc h¡n v¡o kÆt c¶u thμn t¡u g·n nh¶t. (b) VÞ kim lo−i cða thiÆt bÙ ½iÎn cÜ ½iÎn Ÿp ½Ùnh möc t÷ 50 V trê lÅn v¡ ½õìc sø dòng ê thiÆt bÙ xŸch tay ph¨i ½õìc nâi ½¶t hiÎu qu¨ vèi thμn t¡u qua cúc nâi ½¶t cða ä c°m (HÖnh 4.7) 72 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Cúc nâi ½¶t ThiÆt bÙ ½iÎn xŸch tay Nguãn ½iÎn HÖnh 4.7 Nâi ½¶t thiÆt bÙ ½iÎn xŸch tay Chî û: ThiÆt bÙ ½iÎn ½õìc ng¯n cŸch k¾p kháng c·n ph¨i nâi ½¶t (c) VÞ kim lo−i cða cŸp ½iÎn ph¨i liÅn tòc vË ½iÎn trÅn to¡n bæ chiËu d¡i v¡ ½õìc nâi ½¶t hiÎu qu¨ vèi thμn t¡u t−i måi ½·u. Tuy nhiÅn, ch× phÏa c¶p nguãn cÜ thÌ ½õìc nâi ½¶t trÅn m−ch nhŸnh cuâi cïng. CŸp ½iÎn cða cŸc khÏ cò trong ½Ü viÎc nâi ½¶t mæt ½iÌm thuºn lìi hçn thÖ cÜ thÌ nâi ½¶t mæt ½·u. (HÖnh 4.8). M−ch nhŸnh cuâi M B¨ng khêi ½æng PS FS MŸy phŸt KÏch t÷ B¨ng khêi ½æng B¨ng phμn M ST phâi ½iÎn G EX PS B¨ng ½iÎn chÏnh FS B¨ng nâi S.C M−ch nhŸnh cuâi BiÆn L Chî thÏch: CŸc kÏ hiÎu L ½õìc gi¨i thÏch dõèi ½μy: cho chiÆu sŸng B¨ng phμn phâi cho B¨ng phμn phâi L Ph·n nâi ½¶t B¨ng ½iÎn chÏnh (½iÎn Ÿp th¶p) M−ch ChuyÌn M−ch nhŸnh cuâi cuâi ‡¿n L B¨ng nâi PS tháng tin liÅn l−c PS B¨ng bŸo ½ægn ChuyÌn m−ch Ÿp PS PS ChuyÌn m−ch nhiÎt TH TH ChuyÌn m−ch nît ¶n B¨ng nâi TH Má tç M TH Duy trÖ nâi ½¶t liÅn tòc ho´c ng¯n HÖnh 4.8 VÏ dò vË cŸc ph·n nâi ½¶t cða cŸp ½iÎn 73 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ViÎc nâi ½¶t vÞ bàc cŸp b±ng kÂp cŸp (l¡m b±ng th¾p mËm m− kÁm ho´c th¾p kháng r×) cÜ thÌ ½õìc ch¶p nhºn trong m−ch tháng thõéng cÜ ½iÎn Ÿp t÷ 600V trê xuâng nhõng ph¨i chî û ½Æn hiÎu qu¨ nâi ½¶t, thõéng thõéng, ph¨i sø dòng Ït nh¶t 5 kÂp cŸp câ ½Ùnh v¡o bæ phºn b±ng kim lo−i. (d) Lèp bàc cða cŸp ½õìc bàc b±ng hìp kim chÖ kháng ½õìc sø dòng ½Ì nâi ½¶t cŸc bæ phºn kháng d¹n ½iÎn cða thiÆt bÙ. (e) ‡âi vèi kÏch thõèc cða dμy nâi ½¶t, tham kh¨o B¨ng 4.2. B¨ng 4.2 KÏch thõèc cða dμy nâi ½¶t DiÎn tÏch tiÆt diÎn cða Lo−i dμy nâi ½¶t dμy d¹n cÜ dÝng ½i DiÎn tÏch tiÆt diÎn tâi thiÌu cða dμy nâi ½¶t b±ng ½ãng k¿m Tõçng tú dμy d¹n mang dÝng nhÞ hçn ho´c b±ng 16 mm2 1. Dμy nâi ½¶t cða cŸp B¶t kü ho´c 1/2 cða dμy mang ½iÎn cÜ tiÆt diÎn lèn hçn 16 mm2, mËm ho´c lßi mËm nhõng tâi thiÌu l¡ 16mm2. 2. Dμy nâi ½¶t g°n B¶t kü A. ‡âi vèi cŸp cÜ dμy nâi ½¶t ½õìc cŸch ½iÎn: v¡o cŸp câ ½Ùnh (a) TiÆt diÎn b±ng dμy d¹n chÏnh nhõng tâi thiÌu l¡ 1,5 mm2 ½âi vèi dμy d¹n chÏnh nhÞ hçn ho´c b±ng 16 mm2. (b) Dμy d¹n chÏnh khi dμy d¹n chÏnh cÜ tiÆt diÎn lèn hçn 16mm2, nhõng Ït nh¶t 16 mm2 B. ‡âi vèi cŸc cŸp cÜ dμy nâi ½¶t lo−i tr·n tiÆp xîc trúc tiÆp vèi bàc chÖ: TiÆt diÎn dμy d¹n chÏnh Dμy nâi ½¶t 1 ½Æn 2.5 mm2 1 mm2 2 1,5 mm2 3,5 ½Æn 6 mm Tõçng tú nhõ dμy mang ½iÎn nhõng tâi thiÌu l¡ 1,5 mm2 ½âi 3. Dμy nâi ½¶t ½õìc (a) Kháng võìt quŸ 2,5 mm2 vèi nâi ½¶t ½õìc bÎn ho´c 2,5 mm2 ½âi vèi nâi ½¶t kháng câ ½Ùnh riÅng ½õìc bÎn Lèn hçn 2,5 mm2 Mæt nøa tiÆt diÎn cða dμy mang ½iÎn nhõng tâi thiÌu l¡ 4 (b) mm2 nhõng kháng võìt quŸ 120 mm2 Lèn hçn 120 mm2 70 mm2 (c) Chî thÏch: Mòc ½Ïch cða viÎc nâi ½¶t l¡: i) Ng¯n ng÷a hõ hÞng do chŸy ho´c ½iÎn giºt sinh ra khi ph·n mang ½iÎn bÙ tiÆp xîc vèi bàc ho´c vèi vÞ cŸch ½iÎn . ii) ‡Ì ng¯n kháng cho thiÆt bÙ ½iÎn tø bÙ ¨nh hõêng cÜ h−i bêi nhiÍu cao t·n xung quanh vÞ cða thiÆt bÙ ho´c cŸp ½iÎn. 3. MŸy phŸt (a) CŸc ½iËu kiÎn ê khu vúc lμn cºn cŸc ½·u d¹n khÏ l¡m mŸt v¡o v¡ ra (i) Kháng ½õìc bâ trÏ thiÆt bÙ ½iÎn g·n ½·u v¡o v¡ ½·u ra cða khÏ l¡m mŸt. Trõéng hìp mŸy phŸt tú tháng giÜ, ½æ cŸch ½iÎn cða dμy qu¶n cÜ thÌ bÙ gi¨m ½i do ½æ muâi v¡ ½æ ¸m ho´c hçi d·u khi thiÆt bÙ làc d·u ho´c âng hît khÏ l¶y trúc tiÆp khÏ tréi ½õìc bâ trÏ g·n ½·u hît khÏ v¡o do ½Ü ph¨i ½´c biÎt chî û. (ii) Kháng gian l°p ½´t mŸy phŸt ph¨i cÜ kÏch thõèc sao cho kháng l¡m t¯ng nhiÎt ½æ mŸy phŸt quŸ cao. 74 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (iii) MŸy phŸt ph¨i ½õìc l°p ½´t sao cho hõèng tròc cða mŸy phŸt song song vèi hõèng dàc thμn t¡u. MŸy phŸt ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ cŸch c¡ng xa cŸc âng nõèc, d·u ho´c hçi c¡ng tât. NÆu buæc ph¨i bâ trÏ g·n cŸc âng n¡y thÖ ph¨i yÅu c·u cÜ cŸc biÎn phŸp che ch°n trÅn cŸc mâi h¡n ho´c cŸc måi nâi. (iv) Kháng ½õìc bâ trÏ nãi hçi, b·u sinh h¡n, k¾t d·u ho´c k¾t nõèc ... trÅn boong ngay trÅn mŸy phŸt. NÆu viÎc bâ trÏ n¡y kháng thÌ trŸnh khÞi thÖ ph¨i ½´c biÎt chî û ½Æn cŸc ½õéng âng nhõ ½õéng âng x¨ v¡ cŸc lå kho¾t xuyÅn cŸp qua boong v¡ th¡nh quμy ph¨i cÜ chiËu cao thÏch ½Ÿng. (b) Kháng gian c·n thiÆt ½Ì b¨o duëng Ph¨i ½¨m b¨o cÜ ½ð kháng gian ½Ì thuºn tiÎn cho viÎc kiÌm tra v¡ b¨o dõëng mŸy phŸt. ‡´c biÎt, ph¨i ½¨m b¨o kháng gian c·n thiÆt ½Ì rît ráto ra. (c) ThiÆt bÙ ng¯n ng÷a dÝng tròc (i) PhŸt sinh dÝng tròc Khi mŸy phŸt ho−t ½æng, ½iÎn Ÿp phŸt sinh trong tròc nÆu t÷ tháng biÆn thiÅn mÜc vÝng qua tròc rá to bÙ m¶t cμn b±ng v¡ dÝng ½iÎn ch¨y theo ½õéng : tròc quay →ä ½ë→giŸ ä ½ë→chμn ½Æ (ho´c t¶m stato)→ giŸ ä ½ë→ ä ½ë→tròc quay. Khi tròc quay bÙ nhiÍm t÷, lúc ½iÎn ½æng phŸt sinh giùa cŸc ½·u cða ä ½ë nÆu tròc c°t t÷ trõéng theo phõçng hõèng kÏnh t−i måi ä ½ë. NÆu lúc ½iÎn ½æng lèn, sÁ xu¶t hiÎn dÝng ½iÎn. (ii) BiÎn phŸp ng¯n ng÷a ‡Ì ng¯n ng÷a, ½´t vºt liÎu cŸch ½iÎn v¡o trong m−ch sao cho kháng cÜ dÝng ch¨y. VÏ dò, cŸc phõçng phŸp sau ½μy thõéng ½õìc sø dòng. • ‡âi vèi lo−i bÎ, vºt liÎu cŸch ½iÎn ½õìc lãng v¡o giùa chμn ½Æ v¡ ä ½ë. • ‡âi vèi lo−i giŸ ½ë, vºt liÎu cŸch ½iÎn ½õìc lãng v¡o giùa kim lo−i ä ½ë v¡ vÞ ä ½ë. Ph¨i ½´c biÎt lõu û sao cho kháng hÖnh th¡nh m−ch do âng nõèc l¡m mŸt ho´c âng d·u. (‡o dÝng tròc) 2 MŸy phŸt 3 Nâi ½¶t 1 ‡¶t ‡o ê 100% t¨i a b c d 1 xV xV xV 0V 1 0V xV 0V 0V 1 0V 0V xV 0V (a) CÜ nghØa l¡ "kháng cÜ sú b¶t thõéng" (b) CÜ nghØa l¡ " chμn ½Æ cŸch ½iÎn kháng tât" (c) CÜ nghØa l¡ kim lo−i tiÆp xîc cöng ho´c ch−m ½õéng râi (d) CÜ nghØa l¡ cŸch ½iÎn kháng tât ho´c c·n ph¨i kiÌm tra b¨o dõëng do kháng cÜ ½iÎn Ÿp tròc. 75 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ViÎc ½o ½−c ½õìc thúc hiÎn b±ng ampe - ván kÆ lo−i âng ho´c thiÆt bÙ thø. Khi ho¡n th¡nh viÎc cŸch ½iÎn, ½iÎn Ÿp xu¶t hiÎn qua vºt liÎu cŸch ½iÎn thõéng v¡o kho¨ng 0 - 50. Khi dÝng tròc t÷ 0,2A/cm2 trê xuâng, m´t ä ½ë sÁ hçi bÙ s·n. Nhõng khi dÝng tròc võìt quŸ giŸ trÙ n¡y, bË m´t tròc cÜ thÌ bÙ hõ hÞng. 4. B¨ng ½iÎn (a) Ph¨i chî û ½Æn viÎc rÝ r× d·u, nõèc ho´c cŸc âng hçi nõèc g·n ½Ü (i) B¨ng ½iÎn ph¨i ½õìc bâ trÏ t−i nhùng nçi khá rŸo v¡ cŸch c¡ng xa c¡ng tât cŸc âng nõèc, âng hçi ho´c âng d·u. Khi buæc ph¨i ½i âng g·n b¨ng ½iÎn thÖ cŸc mâi nâi âng ph¨i ½õìc h¡n ho´c ½õìc che ½ºy. (ii) NÆu kÆt c¶u phÏa sau b¨ng ½iÎn l¡ lo−i hê, b¨ng ½iÎn ph¨i ½õìc cŸch ly khÞi cŸc âng tháng giÜ (½æ muâi, ½æ ¸m), cŸc van nõèc, d·u ho´c hçi bâ trÏ g·n ½Ü. Khi kháng thÌ bâ trÏ nhõ trÅn thÖ ph¨i trang bÙ cŸc t¶m ch°n thÏch hìp ho´c m´t sau cða b¨ng ½iÎn ph¨i cÜ kÆt c¶u kÏn. Chî û 1: B¨ng ½iÎn nÅn cÜ kÆt c¶u kÏn ½Ì ½Ë phÝng ch¶t lÞng b°n v¡o, vºt l− rçi v¡o, chuæt ch−y v¡o ho´c ½iÎn giºt. Chî û 2: NÆu cÜ th¡nh quμy trÅn boong ngay trÅn b¨ng ½iÎn, ph¨i xem x¾t chiËu cao th¡nh quμy do ch¶t lÞng b°n ra cÜ thÌ ¨nh hõêng ½Æn cŸc càc ½¶u dμy (kÌ c¨ viÎc ch¨y tr¡n do thao tŸc sai) Chî û 3: Ph¨i ½¨m b¨o ch°c ch°n cŸc mâi nâi cða cŸc âng nÅu trÅn ½õìc h¡n khi cŸc âng n¡y ½i qua lèp lÜt tr·n. (b) Kháng gian c·n thiÆt cho vºn h¡nh v¡ b¨o dõëng (i) Ph¨i cÜ ½ð kho¨ng trâng ½Ì b¨o dõëng phÏa trõèc v¡ phÏa sau b¨ng ½iÎn ½Ì ½Ë phÝng ½iÎn giºt v¡ vºn h¡nh sai. Kho¨ng trâng ph¨i Ït nh¶t l¡ 0,9 m phÏa trõèc b¨ng ½iÎn v¡ Ït nh¶t 0,5 m phÏa sau b¨ng ½iÎn. Kho¨ng trâng phÏa sau b¨ng ½iÎn cÜ thÌ kháng c·n thiÆt nÆu viÎc vºn h¡nh v¡ b¨o dõëng ho¡n to¡n cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc phÏa trõèc b¨ng ½iÎn. (HÖnh 4.9) (ii) Ph¨i cÜ cŸc tay vÙn ½õìc bàc cŸch ½iÎn v¡ cŸc lõèi ½õìc bàc cŸch nhiÎt trÅn m´t trõèc v¡ m´t sau cða b¨ng ½iÎn. (c) ‡Ÿnh d¶u kh¨ n¯ng mang dÝng Ph¨i ½Ÿnh d¶u b±ng phõçng phŸp câ ½Ùnh kh¨ n¯ng mang dÝng cða måi m−ch cïng vèi giŸ trÙ ½Ùnh möc ho´c giŸ trÙ ½iËu ch×nh cða thiÆt bÙ b¨o vÎ. (trÅn ph·n ½¶u dμy ngo¡i trÅn m´t ngo¡i ho´c m´t sau cða b¨ng ½iÎn) (d) PhÝng trŸnh nõèc ½i dàc theo ½iÌm v¡o cða cŸp ½iÎn, ½´c biÎt l¡ ½i dàc theo cŸp (i) ‡iÌm cŸp ½i v¡o b¨ng ½iÎn ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho nõèc kháng ½i v¡o bÅn trong b¨ng ½iÎn dàc theo cŸp. Chî û: Ph¨i ½iËn hån hìp v¡o th¡nh quμy ho´c ph¨i cÜ ½o−n uâng hÖnh R ½Ì ng¯n nõèc trÅn cŸp ho´c sø dòng cŸc bÏch kÏn nõèc. 76 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn VŸch ho´c 500 hçn VŸch M´t trõèc ho´c 900 hçn Chî thÏch 1: CŸc kÏch thõèc trong hÖnh l¡ giŸ trÙ tâi thiÌu qui ½Ùnh trong Qui ph−m Chî thÏch 2: Cøa ra lâi ½i phÏa sau cÜ thÌ l°p ½´t phï hìp vèi cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m ho´c theo ½Ë nghÙ cða chð t¡u HÖnh 4.9 VÏ dò vË bâ trÏ l°p rŸp b¨ng ½iÎn (e) CŸc trõéng hìp khŸc (i) Chi tiÆt nâi mang dÝng ph¨i ½õìc v´n ch´t thÏch ½Ÿng. ‡´c biÎt, ph¨i lõu û ½Æn viÎc v´n ch´t chi tiÆt nâi cða thanh d¹n tŸch ra khÞi b¨ng ½iÎn trong trõéng hìp b¨ng ½iÎn ½õìc c¶p t÷ nh¡ s¨n xu¶t ½Æn nh¡ mŸy ê d−ng réi. (ii) NÆu b¨ng ½iÎn ½õìc bâ trÏ trÅn boong ½uái trung bÖnh (ph·n bÅn trÅn tròc) trong buãng mŸy, ph¨i lõu û ½Æn kÆt c¶u cða b¨ng l°p ½´t ho´c boong vË v¶n ½Ë ng¯n ng÷a rung ½æng. Ph¨i ½´c biÎt chî û ½Æn cæng hõêng cða cŸc thanh d¹n. (iii) B¨ng l°p ½´t yÅu c·u ph¨i cÜ ½ð ½æ cao, khe hê bÅn dõèi cøa ph¨i Ït nh¶t b±ng 50 mm. 5. BiÆn Ÿp (a) Mái trõéng cða vÙ trÏ l°p ½´t (i) BiÆn Ÿp ph¨i ½õìc bâ trÏ ê nhùng vÙ trÏ ½õìc tháng giÜ tât, v¡ ph¨i kháng ½õìc n−p b¶t kü ch¶t dÍ chŸy n¡o trÅn biÆn Ÿp. 6. CŸc má tç cÜ cáng dòng quan tràng v¡ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chîng (a) Ch¶p nhºn/t÷ châi cða lo−i b¨o vÎ kh¾p kÏn (i) Ph¨i sø dòng thiÆt bÙ ½iÎn cÜ möc b¨o vÎ phï hìp vèi vÙ trÏ l°p ½´t. (ii) Möc ½æ b¨o vÎ ph¨i Ït nh¶t l¡ IP22. CŸc má tç l°p g·n m´t s¡n, má tç cða thiÆt bÙ làc d·u v¡ cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn l°p ½´t g·n ½Ü ph¨i l¡ IP34 ho´c IP55. (iii) T¶m th¾p l¡m hæp ½¶u dμy cða má tç IP55 ph¨i cÜ ½ð chiËu d·y (kháng nhÞ hçn 3- 4 mm). 77 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (b) CŸc biÎn phŸp ½Ë phÝng tai n−n d¹n dÆn thõçng tÏch ho´c thõçng vong trong quŸ trÖnh vºn h¡nh (i) Ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp nhõ t¶m che t−i nhùng vÙ trÏ nâi cða má tç cÜ cŸc chi tiÆt quay hõèng ra cŸc lâi ½i. (ii) CŸc chi tiÆt quay ho´c cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao cða thiÆt bÙ ½iÎn ph¨i ½õìc b¨o vÎ sao cho kháng bÙ hõ hÞng. Ph¨i chî û ½Æn nhùng tai n−n thö c¶p (vÏ dò nhõ gi¡n giŸo). (iii) NÆu m´t sau cða b¨ng ½iËu khiÌn cÜ ph·n mang ½iÎn tr·n, ph¨i cÜ ½ð kháng gian mê v¡ ½õìc chiÆu sŸng tât ½Ì ½Ë phÝng ½iÎn giºt v¡ tai n−n thö c¶p . 402 HÎ thâng ½iÎn ê khu vúc thõìng t·ng 1. CŸp ½iÎn (a) Tham kh¨o 401-1 (b) CŸp ½iÎn kháng ½õìc g°n v¡o vºt liÎu cŸch nhiÎt khi ½i cŸp trong lèp lÜt. (c) CŸp ½iÎn l°p ½´t trong khu vúc buãng ê kháng c·n ph¨i cÜ bàc b¨o vÎ. (d) CŸp ½iÎn sø dòng cho nhùng sinh ho−t thiÆt yÆu ho´c trong trõéng hìp sú câ kháng ½õìc ½i qua nhùng khu vúc cÜ nguy cç chŸy cao nhõ bÆp ho´c buãng gi´t. (e) Ph¨i lõu û ½Æn viÎc ½Üng ½inh khi cŸp ½õìc ½i trong lèp lÜt. Khi cŸp xuyÅn qua boong, ph¨i lõu û sao cho hån hìp ½iËn v¡o th¡nh quμy cða tr·n kháng bÙ rçi ra. (f) KÂp cŸp sø dòng cho nhùng ph·n hê ra bÅn ngo¡i nÅn l¡m b±ng th¾p kháng r×. 2. HÎ thâng ½iÎn v¡ lõèi kim lo−i cða cŸp ½iÎn Tham kh¨o 401-2. 3. Nguãn ½iÎn sú câ v¡ b¨ng ½iÎn sú câ (a) VÙ trÏ l°p ½´t nguãn ½iÎn sú câ (i) Nguãn ½iÎn sú câ ph¨i ½õìc bâ trÏ bÅn ngo¡i buãng mŸy, bÅn trÅn boong liÅn tòc trÅn cïng. (Kháng ½õìc bâ trÏ phÏa trõèc vŸch châng va) (ii) Ph¨i trang bÙ Ït nh¶t mæt âng tháng hçi ê bÅn trÅn v¡ mæt âng tháng hçi ê bÅn dõèi cho buãng °c qui v¡ hæp °c qui, ph¨i cÜ cŸc chÅm gå ½Ì ½Ë phÝng dÙch chuyÌn. Ph¨i trang bÙ t× tràng kÆ lo−i âng chia ½æ nhÞ giàt trong buãng. (b) VÙ trÏ l°p ½´t b¨ng ½iÎn sú câ (i) Giâng nhõ (a)(i) bÅn trÅn. (ii) Ph¨i ½õìc bâ trÏ cïng khu vúc mŸy phŸt sú câ. B¨ng ½iÎn sú câ cÜ thÌ ½õìc bâ trÏ trong cïng khu vúc nhõ °c qui sú câ. B¨ng ½iÎn sú câ cñng cÜ thÌ ½õìc bâ trÏ ê vÙ trÏ kË bÅn. (c) NÆu buãng mŸy phŸt sú câ ½õìc bâ trÏ trÅn boong trÅn, mŸy phŸt sú câ ph¨i kháng thÌ ½õìc vºn h¡nh ½õìc khi nõèc biÌn ... làt v¡o t÷ cŸc cøa hît, x¨ khÏ trong b¶t kü cŸc ½iËu kiÎn biÌn v¡ khÏ hºu n¡o. 4. B¨ng ½iÎn bæ phºn, b¨ng phμn phâi ½iÎn, thiÆt bÙ chiÆu sŸng, dμy d¹n .... (a) Ph¨i lõu û ½Ë phÝng sao cho m−ch ½iÎn sinh ho−t chung v¡ m−ch ½iÎn sú câ kháng bÙ hõ hÞng ½ãng théi 78 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (i) B¨ng ½iÎn bæ phºn cða m−ch phμn phâi ½iÎn sú câ ph¨i ½õìc ng¯n cŸch khÞi b¨ng phμn phâi ½iÎn cða m−ch chung. NÆu chîng ½õìc ½õa v¡o cïng mæt b¨ng thÖ chîng ph¨i ho¡n to¡n ½õìc ng¯n cŸch t÷ b¨ng ½Ü. (ii) ViÎc ½Ÿnh d¶u kh¨ n¯ng mang ½iÎn, tham kh¨o 401-4. (iii) Sø dòng hìp lû cŸc c·u chÖ DÝng ½Ùnh möc cða c·u chÖ ph¨i phï hìp vèi dÝng t¨i cða m−ch v¡ ph¨i nhÞ hçn ho´c b±ng dÝng ½Ùnh möc cða cŸp ½iÎn trong m−ch. (iv) M−ch cða thiÆt bÙ bŸo ½æng chung ph¨i ½õìc nâi trúc tiÆp vèi c·u chÖ v¡ kháng qua cáng t°c n¡o. CÜ thÌ sø dòng thiÆt bÙ ng°t m−ch thay cho c·u chÖ nÆu thiÆt bÙ ng°t m−ch cÜ vÞ che to¡n bæ v¡ g°n biÌn lõu û: "Luán ½Üng". 5. ThiÆt bÙ ½iÎn l°p trÅn cŸc vŸch châng chŸy NÆu hæp phμn phâi ho´c hæp khŸc l°p trÅn vŸch c¶p "A" ho´c vŸch c¶p "B" ho´c t−o th¡nh mæt ph·n cða vŸch, phõçng phŸp l°p rŸp tiÅu chu¸n nhõ sau: (a) NÆu hæp phμn phâi ½õìc l°p lÅn vŸch c¶p "A": (i) NÆu hæp phμn phâi l¡m b±ng cŸc t¶m ½õìc l°p lÅn vŸch: Nhõ minh hàa ê HÖnh 4.10-1 v¡ 4.10-2, ph¨i cÜ hâc hÖnh th¡nh bêi cŸc t¶m cÜ chiËu d¡y Ït nh¶t 4,5 mm xung quanh vÞ ngo¡i cða hæp. NÆu hæp phμn phâi ½õìc l°p v¡o hâc cÜ cŸch nhiÎt tõçng tú nhõ cŸch nhiÎt vŸch ng¯n c¶p "A", ph¨i bàc cŸch nhiÎt c¡ng nhiËu c¡ng tât. Hæp Phμn phâi t tâi thiÌu =4,5 mm HÖnh 4.10-1 Hæp VŸch HÖnh 4.10-2 (ii) NÆu hæp hÖnh th¡nh mæt ph·n vŸch: NÆu hæp phμn phâi t−o th¡nh mæt ph·n cða vŸch nhõ minh hàa ê HÖnh 4.10-3, chiËu d·y cða hæp ph¨i Ït nh¶t l¡ 4,5 mm. Trong trõéng hìp n¡y, kháng c·n ph¨i cÜ hâc nhõ minh hàa ê HÖnh 4.10-1 v¡ kháng qui ½Ùnh chiËu d·y cøa cða hæp phμn phâi. 79 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÆu thμn hæp ½õìc bàc cŸch nhiÎt tõçng ½õçng vŸch ng¯n c¶p "A", ph¨i bàc c¡ng nhiËu cŸch nhiÎt c¡ng tât. t=4,5 mm trê lÅn Cøa (kháng nÅu chiËu d·y) Hæp phμn phâi t=4,5 mm trê lÅn Thμn hæp HÖnh 4.10-3 (iii) NÆu hæp ½õìc t−o bêi cŸc t¶m th¾p cÜ chiËu d·y nhÞ hçn 4,5 mm v¡ t−o th¡nh mæt ph·n vŸch: Nhõ minh hàa ê HÖnh 4.10-4 v¡ 4.10-5, chiËu ½·y cða hæp ph¨i Ït nh¶t l¡ 1,6 mm v¡ chiËu d·y cða cøa hæp cñng ph¨i Ït nh¶t l¡ 1,6 mm. Cøa v¡ hæp ph¨i chãng lÅn nhau Ït nh¶t 10 mm, chiËu d·y cða cŸc chi tiÆt l°p rŸp cða hæp lÅn vŸch ph¨i Ït nh¶t l¡ 4,5 mm. Ph¨i Ÿp dòng cŸc yÅu c·u vË cŸch nhiÎt nhõ (i) v¡ (ii) trÅn. ChiËu d¡y cøa: 1,6 trê lÅn t=4,5 mm trê lÅn Hæp phμn phâi Thμn hæp 10 mm trê lÅn t nhÞ hçn 4,5 mm nhõng tâi thiÌu l¡ 1,6 mm HÖnh 4.10-4 ChiËu d¡y cøa: t=4,5 mm trê lÅn 1,6 trê lÅn 10 mm trê lÅn 10 mm trê lÅn Hæp phμn phâi 80 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005 t nhÞ hçn 4,5 mm nhõng tâi thiÌu l¡ 1,6 mm HÖnh 4.10-5
 19. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (b) NÆu hæp ½õìc g°n v¡o vŸch do cŸc vŸch ng¯n c¶p "B" t−o th¡nh NÆu hæp ½õìc g°n v¡o vŸch do cŸc vŸch ng¯n c¶p "B" t−o th¡nh, kháng qui ½Ùnh chiËu d·y cða cøa nÆu chiËu d·y cða c¨ hæp v¡ chi tiÆt l°p rŸp lèn hçn ho´c b±ng 1,6 mm. Tuy nhiÅn, nÆu chiËu d·y cða hæp t÷ 1,2 mm ½Æn dõèi 1,6 mm, thÖ chiËu d·y cða cøa ph¨i Ït nh¶t b±ng 1,2 mm. (HÖnh 4.10-6~8) t=1,6 mm trê lÅn Kháng yÅu c·u Hæp phμn phâi t=1,6 mm trê lÅn Thμn hæp HÖnh 4.10-6 t=1,2mm trê lÅn t=1,6mm trê lÅn Hæp phμn phâi t nhÞ hçn 1,6 mm nhõng 10 mm trê lÅn tâi thiÌu l¡ 1,2 mm HÖnh 4.10-7 t=1,6mm trê lÅn t=1,2mm trê lÅn t nhÞ hçn 1,6 mm nhõng 10 mm trê lÅn tâi thiÌu l¡ 1,2 mm Hæp phμn phâi 81 HÖnh 4.10-8 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (c) Hæp phμn phâi lo−i truyËn thâng kháng ½õìc ch¶p nhºn HÖnh 4.10-9 v¡ 4.10-10 ½õa ra cŸc m¹u hæp phμn phâi thõéng ½õìc sø dòng phä biÆn cho ng¡nh ½õéng biÌn nhõng kháng phï hìp vèi qui ph−m. (i) Hæp phμn phâi nhõ minh hàa ê HÖnh 4.10-9 kháng thÌ g°n v¡o b¶t kü vŸch n¡o do ph·n ½õìc g°n v¡o vŸch l¡ d¨i kim lo−i v¡ cÜ khe hê giùa vŸch v¡ hæp. Ph·n n¡y tháng vèi kháng khÏ Hæp phμn phâi D¨i kim lo−i Thμn hæp HÖnh 4.10-9 (ii) Hæp phμn phâi nhõ HÖnh 4.10-10 kháng thÌ l°p v¡o vŸch th¾p m´c dï chiËu d·y cða nÜ thÞa m¬n giŸ trÙ yÅu c·u, do kháng cÜ ½æ chãng khÏt Ït nh¶t 10 mm giùa vŸch v¡ hæp. ChiËu d¡y cøa: t=4,5 mm trê lÅn 1,6 trê lÅn Kháng ½õìc ch¶p nhºn vÖ kháng cÜ ½æ che phð 10 mm ê ph·n n¡y t nhÞ hçn 4,5 mm nhõng tâi thiÌu l¡ 1,6 mm Thμn hæp HÖnh 4.10-10 (d) Nhùng v¶n ½Ë khŸc (i) ‡õéng cŸp ½i v¡o Kháng ½õìc sø dòng ½õéng v¡o cŸp lo−i th¡nh quμy ½âi vèi hæp phμn phâi g°n v¡o vŸch th¾p. Do ½Ü ph¨i sø dòng lo−i xuyÅn cŸp. NÆu hæp phμn phâi ½õìc g°n v¡o vŸch do vŸch c¶p "B" t−o th¡nh, vË cç b¨n, ph¨i sø dòng lo−i xuyÅn cŸp nhõng cÜ thÌ sø dòng hæp phμn phâi lo−i th¡nh quμy nÆu 82 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=76

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2