intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

85
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 6 Các thủ nghiệm trên tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 6

 1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 6 CŸc thø nghiÎm trÅn t¡u 601 Thø cŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ ½iËu khiÌn cða mŸy chÏnh 1. ThiÆt bÙ ½iËu khiÌn (a) ChuyÌn ½äi cŸc vÙ trÏ ½iËu khiÌn Ph¨i thúc hiÎn viÎc chuyÌn ½äi vÙ trÏ ½iËu khiÌn giùa cŸc vÙ trÏ ½iËu khiÌn v¡ kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau : (i) CŸc ½¿n ch× bŸo ½Ì ch× bŸo rß tr−m ½iËu khiÌn n¡o cÜ thÌ thúc hiÎn viÎc ½iËu khiÌn t−i théi ½iÌm hiÎn t−i ph¨i sŸng ½îng t−i t÷ng tr−m ½iËu khiÌn. (Tuy nhiÅn, vÙ trÏ ½iËu khiÌn t−i chå cÜ thÌ ch× c·n kiÌm tra cho 2 sú ch× bŸo cða tr−m ½iËu khiÌn t÷ xa v¡ tr−m ½iËu khiÌn t−i chå ho´c b±ng vÙ trÏ cða c·n chuyÌn m−ch cho vÙ trÏ ½iËu khiÌn.) (ii) Kháng thÌ thúc hiÎn ½õìc viÎc ½iËu khiÌn t÷ 2 tr−m ½iËu khiÌn trê lÅn cïng mæt théi ½iÌm. (iii) ViÎc chuyÌn ½äi ½iËu khiÌn giùa buãng lŸi v¡ tr−m ½iËu khiÌn t−i chå ho´c tr−m ½iËu khiÌn chÏnh ch× cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc t÷ tr−m ½iËu khiÌn t−i chå ho´c tr−m ½iËu khiÌn chÏnh. (iv) ViÎc chuyÌn ½äi ½iËu khiÌn ph¨i ½õìc thúc hiÎn cho t÷ng chμn vÙt. NÆu cÜ thiÆt bÙ nâi, viÎc chuyÌn ½äi cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn sau khi thiÆt bÙ nâi ½õìc tŸch ra. (b) Khêi ½æng t÷ tr−m ½iËu khiÌn Ph¨i tiÆn h¡nh thø khêi ½æng tiÆn/lïi luμn phiÅn ê tr−ng thŸi nguæi t÷ tr−m ½iËu khiÌn v¡ kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau : (i) Sâ l·n khêi ½æng ph¨i thÞa m¬n Qui ph−m. (ii) Trong trõéng hìp hÎ thâng khêi ½æng tú ½æng, l·n khêi ½æng l−i t÷ l·n thö 3 trê ½i ph¨i kháng ½õìc thúc hiÎn sau khi khêi ½æng kháng th¡nh v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng ph¨i bŸo ½æng viÎc khêi ½æng kháng th¡nh. (trong trõéng hìp khêi ½æng t÷ xa) (iii) NÆu Ÿp su¶t khÏ khêi ½æng sòt xuâng dõèi giŸ trÙ ½´t trõèc, thiÆt bÙ bŸo ½æng ph¨i bŸo ½æng v¡ ph¨i ½¨m b¨o cÜ Ÿp su¶t kÆ tiÆp cÜ kh¨ n¯ng khêi ½æng mŸy chÏnh. (trong trõéng hìp khêi ½æng t÷ xa) (c) ChuyÌn ½äi tr−ng thŸi tiÆn/lïi ViÎc chuyÌn vÙ trÏ tiÆn/lïi ph¨i ½õìc kiÌm tra ½¨m b¨o chÏnh xŸc b±ng c·n ½iËu khiÌn t−i t÷ng vÙ trÏ ½iËu khiÌn. Ho−t ½æng tiÆn/lïi ph¨i ½õìc chuyÌn m−ch b±ng dÙch chuyÌn tròc cam ho´c chuyÌn vÙ trÏ bŸnh cam bçm nhiÅn liÎu. Tròc cam v¡ bŸnh cam ph¨i dÙch chuyÌn nh nh¡ng ½Æn vÙ trÏ chu¸n. Ph¨i cÜ thiÆt bÙ an to¡n ½Ì chuyÌn ½äi trong quŸ trÖnh ho−t ½æng sao cho tròc cam ½õìc chuyÌn dÙch sau khi c°t (ng÷ng c¶p) nhiÅn liÎu v¡ tâc ½æ mŸy ½¬ gi¨m, nhiÅn liÎu kháng ½õìc phun trong quŸ trÖnh chuyÌn dÙch. (d) ‡iËu khiÌn tâc ½æ ½æng cç NÆu tâc ½æ ½æng cç ½õìc ½iËu khiÌn b±ng ½iËu tâc, ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o viÎc ½iËu khiÌn ½õìc thúc hiÎn ½îng v¡ kháng cÜ x¨y ra hiÎn tõìng nh¨y quŸ möc. NÆu bæ ½iËu tâc ½iÎn tø ½õìc ch¶p nhºn sø dòng, kiÌm tra ½¨m b¨o bæ ½iËu tâc ½iÎn tø cÜ thÌ dÍ d¡ng ½õìc ng°t ra khi hõ hÞng v¡ cÜ thÌ thúc hiÎn viÎc ho−t ½æng b±ng tay t−i vÙ trÏ ½iËu khiÌn t−i chå. 111 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (e) ‡iËu khiÌn chõçng trÖnh KiÌm tra ½¨m b¨o tâc ½æ cða mŸy chÏnh (ho´c gÜc bõèc cða chμn vÙt biÆn bõèc) ½õìc ½iËu khiÌn tú ½æng theo chõçng trÖnh ½´t trõèc. Trong trõéng hìp kiÌm tra trÅn t¡u, chõçng trÖnh thõéng ½õìc c°t bèt ½i do h−n chÆ théi gian, nhõng ph¨i ½´c biÎt lõu û ½Æn théi ½iÌm t¯ng tâc ½æ, cÜ x¾t ½Æn kÏch cë cða ½æng cç. (f) ThiÆt bÙ ½iËu khiÌn chμn vÙt biÆn bõèc KiÌm tra ½¨m b¨o gÜc bõèc cÜ thÌ ½õìc ½iËu khiÌn tât bêi thiÆt bÙ ½iËu khiÌn. Khi cÜ c¨ hai chöc n¯ng theo v¡ kháng theo, ph¨i kiÌm tra c¨ hai chöc n¯ng. Do tâc ½æ ½iËu khiÌn chμn vÙt biÆn bõèc (théi gian ½Ì t¯ng/gi¨m bõèc v¡ ½¨o bõèc) quan tràng ½âi vèi ½´c tÏnh ho−t ½æng cða t¡u, nÆu tâc ½æ ½iËu khiÌn quŸ nhanh thÖ t¨i sÁ r¶t lèn v¡ thiÆt bÙ b¨o vÎ quŸ t¨i sÁ ho−t ½æng do ½Ü hiÎn tõìng nh¨y sÁ thõéng x¨y ra. ViÎc ½iËu ch×nh trong ½iËu kiÎn t¨i tràng thúc khi thø ½õéng d¡i l¡ c·n thiÆt. (g) KhÜa liÅn ½æng KiÌm tra ho−t ½æng cða khÜa liÅn ½æng khêi ½æng nÆu l°p thiÆt bÙ via mŸy v¡ khi Ÿp su¶t d·u bái trçn th¶p, khÜa liÅn ½æng tâc ½æ mŸy chÏnh cÜ li hìp v¡ ½Üng/ng°t li hìp, khÜa liÅn ½æng cða gÜc bõèc cða chμn vÙt biÆn bõèc v¡ khêi ½æng mŸy chÏnh (ho´c ½Üng li hìp). (h) B¨ng ½iËu khiÌn Lõu û ½Æn sú suy gi¨m ch¶t lõìng lμu d¡i cða cŸc chi tiÆt ½iÎn/½iÎn tø sø dòng trong b¨ng ½iËu khiÌn cða hÎ thâng tú ½æng, tuäi ½éi khai thŸc cða tò hÜa b±ng nhám bÙ ¨nh hõêng ½Ÿng kÌ cða nhiÎt ½æ mái trõéng trong b¨ng ½iËu khiÌn. Hçn nùa, viÎc c¶p nguãn cho thiÆt bÙ trê th¡nh kháng än ½Ùnh trong tò hÜa b±ng nhám ½¬ bÙ suy gi¨m ch¶t lõìng do suy gi¨m lμu d¡i (VD: gi¨m cáng su¶t) d¹n ½Æn hÎ thâng cÜ thÌ bÙ ¨nh hõêng nghiÅm tràng. Do ½Ü, c·n ph¨i lõu û sao cho b¨ng ½iËu khiÌn cða hÎ thâng ½iËu khiÌn ½õìc l°p ½´t ê nhùng vÙ trÏ cÜ ½iËu kiÎn nhiÎt tât nh¶t v¡ ph¨i cÜ nhùng biÎn phŸp thÏch ½Ÿng nhõ sø dòng qu−t l¡m mŸt. (‡´c biÎt, ph¨i hÆt söc lõu û ½Æn b¨ng ½iËu khiÌn l°p ½´t ê khu vúc cÜ nhiÎt ½æ cao nhõ khu vúc g·n nãi hçi.) 2. CŸc thiÆt bÙ an to¡n (1) KiÌm tra ho−t ½æng cða thiÆt bÙ d÷ng tú ½æng mŸy chÏnh, thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ sú hiÌn thÙ khi chîng ho−t ½æng. (2) KiÌm tra ½¨m b¨o thao tŸc ½´t l−i ½õìc khÜa liÅn ½æng vèi thao tŸc ½Ì trê l−i vÙ trÏ d÷ng cða c·n ½iËu khiÌn mŸy chÏnh ê vÙ trÏ ½iËu khiÌn chÏnh. (3) NÆu cÜ thiÆt bÙ bÞ qua chöc n¯ng tú ½æng d÷ng, kiÌm tra ½¨m b¨o ½¿n bŸo ch× sú ho−t ½æng v¡ h¡nh ½æng bÞ qua sŸng lÅn. (4) Hõ hÞng thiÆt bÙ an to¡n cða mŸy chÏnh KiÌm tra thð tòc ½âi vèi mài tÖnh huâng cÜ thÌ x¨y ra. KiÌm tra ho−t ½æng t−i tr−m ½iËu khiÌn t−i chå trong trõéng hìp gi¨ ½Ùnh khi thiÆt bÙ c°t nhiÅn liÎu ho−t ½æng do hõ hÞng thiÆt bÙ an to¡n cða thiÆt bÙ ½iËu khiÌn trong buãng lŸi ho´c thiÆt bÙ ½iËu khiÌn trong tr−m ½iËu khiÌn chÏnh. ThiÆt bÙ n¡y ph¨i kháng thÌ nh¨ ra. 602 KiÌm tra nãi hçi v¡ cŸc thiÆt bÙ an to¡n 1. ‡iËu kiÎn chŸy 112 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn HiÎn nay, cÜ r¶t nhiËu lo−i thiÆt bÙ ½Ì kiÌm tra ½iËu kiÎn chŸy cða nãi hçi chÏnh v¡ nãi hçi phò cða t¡u d·u. CŸc hÎ thâng n¡y tÏnh ½Æn v¡ ½iËu khiÌn quan hÎ giùa hÎ thâng khÏ trç, nãng ½æ khÜi, lõìng dõ á xy v¡ lõìng CO2. Tuy nhiÅn, nhùng n¯m g·n ½μy, ngay c¨ ½âi vèi nãi hçi cÜ s¨n lõìng lèn, cŸc âng hμm vv. thõéng bÙ hõ hÞng khi sø dòng d·u cÜ mŸc r¶t th¶p, cho nÅn c·n ph¨i lõu û xem x¾t. ThÌ tÏch cða khoang chŸy bÙ h−n chÆ ½âi vèi cŸc nãi hçi hÖnh trò, nãi hçi Cochran v¡ nhùng nãi hçi nhÞ khŸc do ½Ü c·n ph¨i xem x¾t thÏch ½Ÿng ½Æn Ÿp su¶t (lõìng phun) cða nhiÅn liÎu, Ÿp su¶t khÏ v¡ thÌ tÏch khÏ, sú ch¶p nhºn/kháng ch¶p nhºn vÝi phun. Tuy nhiÅn, nhùng nãi hçi n¡y kháng cÜ thiÆt bÙ kiÌm tra n¡o khŸc so vèi nhùng nãi hçi lèn. Ngay c¨ tr−ng thŸi trong buãng ½ât cñng kháng thÌ kiÌm tra b±ng m°t v¡ ½îng ½õìc do h−n chÆ cða lå quan sŸt. ‡Ì trŸnh á nhiÍm kháng khÏ, ph¨i kiÌm tra ½æ sŸng v¡ tâi cða khÜi v¡ Ït nh¶t ph¨i trŸnh viÎc thäi trúc tiÆp cða ngàn løa v¡o buãng ½ât, vŸch v.v. CÜ thÌ ph¨i yÅu c·u kiÌm tra sú chŸy trong khi chÆ t−o mèi b±ng cŸch ½o sø dòng Ït nh¶t mæt thiÆt bÙ ½o h¡m lõìng CO2. G·n ½μy, cÜ nhiËu nãi hçi ½õìc trang bÙ thiÆt bÙ ½ât d·u th¨i do ½Ü ph¨i kiÌm tra c¸n thºn ½iËu kiÎn chŸy do ½iËu kiÎn chŸy ½âi vèi nhùng nãi hçi n¡y r¶t k¾m. CŸc bu láng ê cŸc chi tiÆt chÙu nhiÎt ½æ cao ph¨i ½õìc v´n ch´t bä sung trong ½iËu kiÎn nÜng. 2. Van an to¡n NÆu Ÿp su¶t cða nãi hçi b±ng ho´c lèn hçn Ÿp su¶t l¡m viÎc ½õìc duyÎt, hçi ph¨i ½õìc x¨ ra qua cŸc van an to¡n ½Ì kháng cho Ÿp su¶t t¯ng lÅn. GiŸ trÙ ½´t ph¨i nhÞ hçn ho´c b±ng 1,03 l·n Ÿp su¶t l¡m viÎc ½õìc duyÎt cða nãi hçi v¡ ph¨i sø dòng Ÿp kÆ chu¸n. (NÅn sø dòng 2 Ÿp kÆ ½Ì so sŸnh l¹n nhau). (a) CÜ nhiËu lo−i van an to¡n v¡ hçi x¨ ra cñng khŸc nhau. Lo−i tât nh¶t l¡ hçi x¨ ra mæt l·n t−i Ÿp su¶t ½´t v¡ ½Üng l−i ho¡n to¡n t−i Ÿp su¶t ng÷ng x¨. (b) NÜi chung, viÎc thø x¨ hçi ph¨i ½õìc thúc hiÎn liÅn tiÆp mæt sâ l·n v¡ Ÿp su¶t ½´t ½õìc t¯ng lÅn chît Ït nÆu viÎc thø x¨ hçi l´p l−i trong mæt kho¨ng théi gian. (VÏ dò: giŸ trÙ ½´t l¡ 10,3 kG/cm2 ½õìc t¯ng lÅn 10,4 - 10,45 kG/cm2 trong l·n x¨ hçi l´p l−i (vÏ dò sau mæt ng¡y). Sau khi thø x¨ hçi, ph¨i lõu û ½Æn viÎc b°t bòi cða van. (c) ViÎc rÝ r× trõèc, rÝ r× sau (rÝ r× do sú ½Üng mê kháng döt khoŸt cða van) ho´c sú rung gß vv. cða van cÜ thÌ do c·n van cong ho´c liÅn kÆt kháng ch´t cða bæ phºn cuâi lÝ so ho´c bË m´t cuâi kháng ½¨m b¨o, cŸc chi tiÆt van kháng ½ãng tμm, khe hê cða gé quŸ lèn ho´c s¨n lõìng cða âng x¨ quŸ lèn, sú c¨n trê do uân, ¨nh hõêng cða van lo−i hån hìp. Nhùng hiÎn tõìng n¡y c·n ½õìc kh°c phòc. 3. Thø tÏch tò Kh¨ n¯ng thoŸt hçi cða van an to¡n ph¨i ½õìc thø ½Ì kiÌm tra möc ½æ t¯ng Ÿp su¶t qua giŸ trÙ qui ½Ùnh (trong ph−m vi 1,1 l·n Ÿp su¶t l¡m viÎc ½õìc duyÎt cða nãi hçi) b±ng cŸch x¨ hçi t÷ van an to¡n. (a) Khi thø tÏch tò, ph¨i sø dòng thiÆt bÙ ½ât v¡ vÝi phun lèn nh¶t v¡ ph¨i thø vèi ½iËu kiÎn chŸy lèn nh¶t. NÆu cÜ bæ tiÆt kiÎm khÏ th¨i, ph¨i thø ê ½iËu kiÎn nhõ trÅn vèi mŸy chÏnh ê chÆ ½æ cáng su¶t liÅn tòc lèn nh¶t. ViÎc thø nãi hçi hån hìp cñng ½õìc thúc hiÎn tõçng tú. (b) NÆu nãi hçi hÖnh trò tõçng ½âi lèn, Ÿp su¶t ½ái khi bÙ sòt xuâng t−m théi trong quŸ trÖnh x¨ hçi v¡ d·n t¯ng lÅn. NguyÅn nhμn l¡ do kháng duy trÖ ½õìc viÎc chŸy liÅn tòc cða nãi 113 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn hçi. Trong trõéng hìp ½Ü, ph¨i kiÌm tra Ÿp su¶t v¡o cŸc kho¨ng théi gian ch÷ng 1 phît v¡ ch¶m döt viÎc thø khi th¶y Ÿp su¶t kháng t¯ng lÅn. (c) ‡âi vèi nhùng nãi hçi nhÞ, trê khŸng trong ½õéng âng x¨ cða van an to¡n lèn do ½Ü trong mæt sâ trõéng hìp, Ÿp su¶t t¯ng lÅn trong quŸ trÖnh thø tÏch tò. (d) NÆu bæ quŸ nhiÎt cÜ thÌ bÙ chŸy khi thúc hiÎn thø tÏch tò ½âi vèi nãi hçi cÜ bæ quŸ nhiÎt nhõ nãi hçi chÏnh, viÎc thø tÏch tò cÜ thÌ ½õìc miÍn v¡ thay b±ng kiÌm tra ho−t ½æng cða thiÆt bÙ ½Ë phÝng hõ hÞng do chŸy cða thiÆt bÙ hμm b±ng ½Üng tú ½æng ho´c gièi h−n nhiÅn liÎu c¶p cho nãi hçi khi hçi c¶p bÙ khÜa l−i ho´c gi¨m ½i. 4. ThiÆt bÙ ½ât tú ½æng CŸc hÎ thâng tú ½æng ho¡n to¡n Ït ½õìc sø dòng ½âi vèi cŸc nãi hçi lèn nhõng ½õìc sø dòng phä biÆn ½âi vèi cŸc nãi hçi nhÞ v¡ ½ãng bæ. CŸc chõçng trÖnh sø dòng hÂn gié kiÌu cam thõéng ½õìc l°p v¡o nãi hçi kÌ c¨ cŸc thiÆt bÙ an to¡n cho viÎc t¸y s−ch trõèc, chŸy, phun nhiÅn liÎu, chŸy phò thuæc Ÿp su¶t hçi th¶p v¡ cao v¡ viÎc ½ât kháng th¡nh trong buãng ½ât. NÆu Ÿp su¶t ½õìc ½iËu khiÌn, cáng t°c Ÿp su¶t thõéng ½õìc ½´t trong d¨i tõçng ½âi hÂp (nghØa l¡ chŸy ê 5 kG/cm2 v¡ t°t ê 6 kG/cm2 ½âi vèi lo−i nãi hçi 7 kG/cm2), nhõng viÎc hμm v¡ l¡m mŸt thõéng xuyÅn nãi hçi sÁ kháng tât l°m. ‡´c biÎt, ½âi vèi nãi hçi ch× sø dòng nhiÅn liÎu n´ng lo−i Cochran cÜ t¨i tràng nhiÎt lèn, c·n ph¨i chî û ½Æn viÎc sø dòng vÝi phun cë nhÞ nh¶t cho cŸc kho¨ng théi gian d¡i v¡ ½Æn möc ½æ tiÅu thò hçi c·n thiÆt trong ph−m vi khai thŸc (thõéng ½âi vèi viÎc hμm, Ÿp su¶t t÷ 4,0 ½Æn 3,5 kG/cm2 l¡ ½ð cho viÎc x¨ hãi) ½Ì trŸnh hõ hÞng nhõ nöt cŸc âng d¹n khÜi. NÆu ½õìc yÅu c·u, c·n ph¨i xem x¾t ½Æn viÎc thay ½äi kÏch thõèc vÝi phun ho´c giŸ trÙ ½´t ½iËu khiÌn ½Æn möc tiÅu thò hçi lèn nh¶t trõèc khi h¡nh trÖnh.. 5. ThiÆt bÙ ½iËu khiÌn nõèc c¶p NÜi chung, viÎc ½iËu khiÌn nõèc c¶p ½õìc thúc hiÎn b±ng cŸch ½Üng tú ½æng ho´c ½iËu ch×nh van ½iËu khiÌn nõèc c¶p ½âi vèi nhùng nãi hçi lèn, khêi ½æng v¡ d÷ng tú ½æng bçm nõèc c¶p tïy theo múc nõèc c¶p ½âi vèi cŸc nãi hçi nhÞ. Trong måi trõéng hìp, múc nõèc c¶p ½õìc phŸt hiÎn v¡ ½iËu khiÌn. 6. ThiÆt bÙ thäi muæi v¡ thiÆt bÙ vÎ sinh ‡âi vèi cŸc nãi hçi nhÞ, thiÆt bÙ thäi muæi dïng hçi ½õìc trang bÙ trÅn ph·n âng khÜi phÏa ½âi diÎn vèi cøa buãng ½ât. ‡âi vèi nãi hçi lèn, thiÆt bÙ thäi muæi thõéng ch× ½õìc trang bÙ trÅn bæ gia nhiÎt trõèc b±ng khÏ. C·n ph¨i chî û ½Æn ½õéng âng sao cho cÜ thÌ x¨ ½õìc hÆt nõèc hãi. ThiÆt bÙ vÎ sinh b±ng nõèc câ ½Ùnh ½ái khi ½õìc l°p ½´t cho cŸc nãi hçi lèn, trong khi ½Ü, cŸc bæ tiÆt kiÎm ho´c nãi hçi khÏ th¨i thõéng v¡ theo truyËn thâng ½õìc trang bÙ thiÆt bÙ thäi muæi b±ng hçi v¡ cÜ nhiËu trõéng hìp ½õìc l°p thiÆt bÙ vÎ sinh b±ng nõèc câ ½Ùnh. G·n ½μy, hÎ thâng thäi muæi sø dòng "qu¨ c·u phun b±ng th¾p" ho´c b±ng khÏ n¾n cñng thõéng ½õìc sø dòng. Trong trõéng hìp thiÆt bÙ vÎ sinh b±ng nõèc, c·n ph¨i l°p thiÆt bÙ x¨ nõèc thÏch hìp. 7. ThiÆt bÙ ½o möc t÷ xa 114 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Möc nõèc trong nãi hçi ½õìc ch× bŸo trong buãng ½iËu khiÌn ho´c tr−m ½iËu khiÌn nãi hçi. Thõéng sø dòng hÎ thâng phao näi ho´c hÎ thâng Ya-way. (a) Khi nõèc c¶p ½õìc ½iËn v¡o nãi hçi, sú chîi v¡ nghiÅng cða t¡u ½õìc ½o, möc nõèc trong nãi hçi, möc nõèc cða thiÆt bÙ ½o l°p v¡o nãi hçi v¡ giŸ trÙ ch× bŸo cða thiÆt bÙ ½o möc nõèc t÷ xa ph¨i ½õìc kiÌm tra. ‡Ì ½−t ½õìc ½æ chÏnh xŸc vË ½æ chÅnh nhiÎt ½æ, c·n ph¨i kiÌm tra c¸n thºn v¡ hiÎu ch×nh möc nõèc khi ½ang hÖnh th¡nh hçi trong nãi hçi. (b) C·n ph¨i ½´c biÎt lõu û ½Æn cŸc ½õéng âng t÷ ph·n trÅn v¡ van trong thiÆt bÙ ½o möc nõèc l°p cho nãi hçi hÖnh trò. 8. ThiÆt bÙ an to¡n v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng (a) Möc nõèc nãi hçi cao Möc nõèc ½õìc phŸt hiÎn b±ng hÎ thâng phao näi, hÎ thâng chÅnh Ÿp, hÎ thâng ½iÎn cúc vv. Kháng cÜ yÅu c·u n¡o ½õìc qui ½Ùnh tr÷ ½âi vèi nãi hçi chÏnh, trong mæt sâ trõéng hìp, möc nõèc bÙ cao do hõ hÞng ho´c rÝ r× t÷ van ½iËu khiÌn nõèc c¶p tú ½æng ho´c do viÎc gia nhiÎt quŸ nhanh cða bæ tiÆt kiÎm khÏ th¨i (do t¯ng t¨i quŸ nhanh cða mŸy chÏnh) vv. ViÎc t¯ng möc nõèc khi hçi ½õìc x¨ qua van an to¡n v¡ khi van hçi l°p vèi nãi hçi ½õìc mê, ch× l¡ t−m théi. (b) Möc nõèc nãi hçi th¶p ThiÆt bÙ bŸo ½æng ph¨i bŸo ½æng khi phŸt hiÎn möc nõèc th¶p. Ph¨i trang bÙ thiÆt bÙ phŸt hiÎn möc nõèc tŸc ½æng ½æc lºp cho thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ cŸc hÎ thâng ½iËu khiÌn. Möc nõèc ½õìc phŸt hiÎn b±ng hÎ thâng phao näi, hÎ thâng chÅnh Ÿp v¡ hÎ thâng ½iÎn cúc vv. ThiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ viÎc tŸc ½æng thiÆt bÙ bŸo ½æng khi möc nõèc nãi hçi th¶p ½Üng vai trÝ quan tràng trong viÎc phÝng trŸnh nhùng tai n−n nghiÅm tràng. VÙ trÏ cða thiÆt bÙ phŸt hiÎn möc nõèc ph¨i ½õìc kiÌm tra chÏnh xŸc. NÆu viÎc tŸc ½æng ½õìc thúc hiÎn b±ng cïng thiÆt bÙ phŸt hiÎn nhõ cho c¨ viÎc ½iËu khiÌn v¡ bŸo ½æng, thõéng ph¨i bâ trÏ thiÆt bÙ phŸt hiÎn tŸc ½æng ½çn giùa cŸc thiÆt bÙ phŸt hiÎn k¾p ê phÏa th¶p hçn. ‡´c biÎt, ½âi vèi nãi hçi hÖnh trò, ph¨i lõu û ½Æn vÙ trÏ cða cŸc thiÆt bÙ phŸt hiÎn do vÙ trÏ cða thiÆt bÙ ½o möc nõèc, thiÆt bÙ phŸt hiÎn cða hÎ thâng ½iËu khiÌn v¡ bŸo ½æng v¡ thiÆt bÙ phŸt hiÎn ½Ì tŸc ½æng kháng giâng nhau tïy thuæc v¡o tr−ng thŸi chîi cða t¡u. (c) €p su¶t nãi hçi cao (d) €p su¶t nãi hçi th¶p €p su¶t cao v¡ th¶p trong nãi hçi ½õìc phŸt hiÎn b±ng cáng t°c Ÿp su¶t v¡ t÷ ½Ü viÎc ½iËu khiÌn v¡ bŸo ½æng ½õìc thúc hiÎn. €p su¶t nãi hçi khi ½ât ½õìc ½iËu khiÌn b±ng ON/OFF cða thiÆt bÙ ½ât tïy thuæc v¡o Ÿp su¶t bÅn trong, cÝn Ÿp su¶t t¯ng lÅn cða bæ tiÆt kiÎm khi t¡u ½ang h¡nh trÖnh ½õìc ½iËu khiÌn b±ng viÎc x¨ hçi quŸ Ÿp v¡o thiÆt bÙ ngõng tò b±ng van tú ½æng ho´c b±ng cŸch ½iËu ch×nh t× lÎ dÝng khÏ x¨ mŸy chÏnh. (e) Sòt Ÿp cða nhiÅn liÎu (i) Khi phŸt hiÎn Ÿp su¶t nhiÅn liÎu v¡o thiÆt bÙ ½ât bÙ gi¨m ½i, tÏn hiÎu ng°t thiÆt bÙ ½ât v¡ bŸo ½æng ½õìc phŸt ra. Trong cŸc t¡u M0, bçm dú trù tú ½æng khêi ½æng khi Ÿp su¶t x¨ cða bçm phun nhiÅn liÎu yÅu c·u. (ii) ThiÆt bÙ ½iËu khiÌn nhiÎt ½æ d·u, thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ ng°t thiÆt bÙ ½ât ph¨i ½õìc trang bÙ. (f) D÷ng qu−t 115 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÜi chung, thúc hiÎn viÎc ng°t thiÆt bÙ ½ât b±ng cŸch phŸt hiÎn kháng cÜ ½iÎn Ÿp cða má tç d¹n ½æng qu−t. (g) Sòt Ÿp hçi phun HÎ thâng phŸt hiÎn sòt Ÿp nhiÅn liÎu nÅu trÅn ½õìc sø dòng cho cŸc nãi hçi nhÞ. ViÎc phun nhiÅn liÎu ½ât cÜ trì giîp b±ng hçi ½õìc sø dòng cho cŸc nãi hçi lèn. ‡âi vèi lo−i n¡y, viÎc ½iËu khiÌn chŸy cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc ch× c·n b±ng Ÿp su¶t cða nhiÅn liÎu, nhõng khi nguæi, tât nh¶t cÜ thÌ sø dòng hÎ thâng khÏ n¾n cÜ van mæt chiËu ½Ì thay thÆ cho hçi. Hçi nÅn ½õìc cung c¶p t÷ vÙ trÏ g·n vèi van l°p v¡o nãi hçi. (h) D÷ng quay G·n ½μy, thiÆt bÙ ½ât kiÌu câc quay (rotary cup burner) ½õìc sø dòng tõçng ½âi phä biÆn. YÅu c·u ph¨i cÜ thiÆt bÙ ng°t nhiÅn liÎu v¡ bŸo ½æng ½âi vèi thiÆt bÙ ½ât n¡y khi qu−t phun nhiÅn liÎu (thõéng thõéng, ½ãng tμm vèi bçm cða thiÆt bÙ ½ât) bÙ d÷ng l−i vèi lû do tõçng tú nhõ ½âi vèi lo−i thðy lúc v¡ lo−i phun hçi. Tuy nhiÅn, kháng yÅu c·u bŸo ½æng khi gi¨m vÝng quay. (i) ChŸy kháng th¡nh (j) Dºp løa TÏn hiÎu tŸc ½æng cho nãi hçi v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng ½õìc phŸt ra khi viÎc chŸy kháng thúc hiÎn ½õìc ho´c ngàn løa bÙ t°t. Trong khi thúc hiÎn viÎc ½ât l−i, c·n ph¨i tháng giÜ ½·y ½ð ½Ì ½Ë phÝng nä nhiÅn liÎu phun v¡o trong buãng ½ât. C·n ph¨i lõu û ½Æn viÎc phŸt hiÎn t°t løa b±ng m°t th·n v¡ théi gian chŸy (i) M°t th·n chÙu nhiÎt tõçng ½âi k¾m (60oC) v¡ ½õìc bâ trÏ t−i vÙ trÏ m¡ m°t th·n cÜ thÌ ½õìc l¡m mŸt thÏch ½Ÿng v¡ chÙu tia sŸng cða ngàn løa. Ph¨i lõu û ½Æn sú nhiÍm b¸n cða t¶m kÏnh b¨o vÎ. (ii) NÆu ngàn løa bÙ dºp t°t, viÎc bŸo ½æng ch× ½õìc thúc hiÎn khi l´p l−i chu kÖ ½ât chŸy l−i v¡ kháng phŸt hiÎn th¶y ngàn løa. (k) M¶t nguãn ½iÎn ½iËu khiÌn ThiÆt bÙ c°t cða thiÆt bÙ ½ât ph¨i ho−t ½æng nÆu kháng cÜ ½iÎn Ÿp. 9. Khêi ½æng/d÷ng bçm nõèc c¶p, cŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng ‡âi vèi cŸc nãi hçi nhÞ, thõéng sø dòng bçm ½õìc d¹n ½æng b±ng ½æng cç ½iÎn. Bçm n¡y ½õìc khêi ½æng/d÷ng tïy thuæc v¡o möc nõèc nãi hçi ½õìc phŸt hiÎn. CÜ mæt sâ lo−i, möc nõèc c¶p cÜ thÌ ½õìc ½iËu khiÌn b±ng b±ng van ½iËu khiÌn nõèc c¶p. Möc nõèc c¶p cða nãi hçi lèn ½õìc ½iËu khiÌn chð yÆu b±ng bçm nõèc c¶p ½õìc d¹n ½æng b±ng tua bin hçi v¡ van ½iËu khiÌn nõèc c¶p. Ho−t ½æng cða thiÆt bÙ ½Üng ng°t bçm tú ½æng theo ½æ sòt Ÿp nõèc c¶p (½æ chÅnh Ÿp) cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra. CŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng bao gãm cŸc thiÆt bÙ ½Üng ng°t tú ½æng do kháng cÜ ½iÎn Ÿp ho´c theo Ÿp su¶t nõèc c¶p (chÅnh Ÿp). Bçm nõèc c¶p do tua bin d¹n ½æng ½õìc ½Üng ng°t tú ½æng v¡ tŸc ½æng khi x¨y ra cŸc trõéng hìp dõèi ½μy, thiÆt bÙ bŸo ½æng cñng ½ãng théi ½õìc phŸt ½æng. (a) Sòt Ÿp d·u bái trçn (b) QuŸ tâc (c) T¯ng ph¨n Ÿp cða tua bin (d) Sòt Ÿp nõèc c¶p (chÅnh Ÿp) (e) CŸc trõéng hìp khŸc 10. ThiÆt bÙ d¹n ½æng b±ng tay 116 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸc cáng t°c chuyÌn m−ch khŸc sø dòng b±ng tay ½Ì t¸y s−ch, chŸy, phun d·u v¡ ½ât ½õìc l°p ½´t ½æc lºp vèi quŸ trÖnh chŸy cða nãi hçi theo chõçng trÖnh tú ½æng v¡ ½õìc sø dòng khi ½Üng van an to¡n. 603 Thø thiÆt bÙ d·u nÜng v¡ cŸc thiÆt bÙ an to¡n 1. ThiÆt bÙ ½iËu khiÌn nhiÎt ½æ Ph¨i kiÌm tra viÎc ½´t nhiÎt ½æ d·u nÜng trong ph−m vi ½Ùnh trõèc. 2. Van chð cða k¾t gi¬n nê Van chð cða k¾t gi¬n nê cða thiÆt bÙ d·u nÜng ph¨i luán "mê" v¡ khi van n¡y ½õìc ½Üng l−i, ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ khÜa liÅn ½æng ph¨i ½õìc kiÌm tra sao cho thiÆt bÙ ½ât kháng khêi ½æng ½õìc ½âi vèi thiÆt bÙ ½ât d·u, ho´c khÏ x¨ kháng c¶p cho cŸc thiÆt bÙ lo−i ½õìc hμm b±ng khÏ x¨ (thõéng thõéng, b±ng bõèm giÜ nâi t°t ½õéng âng x¨). Khi k¾t gi¬n nê ½õìc l°p trong buãng mŸy v¡ dung tÏch t÷ 500 lÏt trê lÅn, ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o van chð cÜ thÌ ½Üng ½õìc t÷ xa ê vÙ trÏ ngo¡i buãng mŸy. 3. Van an to¡n v¡ van x¨ Ÿp Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o l°p ½´t cŸc van an to¡n v¡ x¨ Ÿp cÜ ½ð lõu lõìng x¨ v¡ ch¶t x¨ ½õìc d¹n ½Æn k¾t d·u nÜng cÜ ½ð dung tÏch. Tuy nhiÅn, viÎc thø thäi van trÅn t¡u nÜi chung kháng ½õìc thúc hiÎn do tÏnh ½Æn cáng viÎc phŸt sinh nhõ x¨ khÏ khi thäi van an to¡n. 4. ThiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng (1) ThiÆt bÙ t¸y s−ch trõèc Tham kh¨o cŸc mòc tõçng öng cða nãi hçi (2) ThiÆt bÙ c°t nhiÅn liÎu c¶p KiÌm tra xem nhiÅn liÎu c¶p cÜ ½õìc c°t trong cŸc trõéng hìp sau: (a) Khi nhiÎt ½æ d·u nÜng cao b¶t thõéng (b) Khi lõu lõìng cða d·u nÜng gi¨m ½i ho´c khi ½æ chÅnh Ÿp cða d·u nÜng giùa ½·u v¡o v¡ ½·u ra thiÆt bÙ hμm t¯ng lÅn. (c) Khi möc d·u trong k¾t gi¬n nê th¶p b¶t thõéng 5. ThiÆt bÙ d·u nÜng hμm d·u trúc tiÆp b±ng khÏ x¨ t÷ ½æng cç Ngo¡i cŸc yÅu c·u t÷ 1 ½Æn 4 trÅn, Ÿp dòng tõçng tú cŸc yÅu c·u tõçng öng cða nãi hçi cŸc yÅu c·u t÷ (1) ½Æn (2) sau: (1) KiÌm tra ½¨m b¨o cÜ bõèm giÜ ê ½·u khÏ x¨ v¡o thiÆt bÙ hμm v¡ ho−t ½æng cða ½æng cç c¶p khÏ x¨ cho thiÆt bÙ hμm kháng bÙ ¨nh hõêng ngay c¨ khi ½õéng c¶p khÏ x¨ cho thiÆt bÙ hμm ½Üng l−i. (2) Ph¨i kiÌm tra thiÆt bÙ bŸo ½æng chung b±ng Ÿnh sŸng v¡ μm thanh t−i tr−m ½iËu khiÌn trong cŸc trõéng hìp sau: (a) Khi x¨y ra chŸy trong thiÆt bÙ hμm d·u (b) Khi rÝ r× d·u nÜng trong thiÆt bÙ hμm d·u 604 Thø cŸc mŸy phŸt chÏnh, phò v¡ b¨ng ½iÎn 117 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 1. T¯ng nhiÎt ½æ Mài ½iËu kiÎn ho−t ½æng nhõ ½æ t¯ng nhiÎt ½æ, sú n°n ½iÎn v¡ rung ½æng ph¨i ½õìc kiÌm tra. ViÎc thø kháng c·n thúc hiÎn trong ½iËu kiÎn to¡n t¨i nÆu thø t−i xõêng ½õìc thúc hiÎn m¡ kháng cÜ tròc tr´c n¡o vË cŸc ½´c tÏnh v¡ trong thø ho−t ½æng. 2. CŸc ½´c tÏnh t¨i 3. HÝa ½ãng bæ Ho−t ½æng cða ½´c tÏnh t¨i v¡ hÝa song song trong ½iËu kiÎn t¨i thÏch hìp v¡ sú kÆt hìp cŸc mŸy phŸt cÜ thÌ ½õìc kiÌm tra nÆu cŸc biÅn b¨n kiÌm tra thÞa m¬n trong khi thø sç bæ trÅn t¡u. Khi hÝa ½ãng bæ cŸc mŸy phŸt cÜ cáng su¶t khŸc nhau, ph¨i ½´c biÎt lõu û ½Æn sú än ½Ùnh, sú chia t¨i v¡ dÝng ngang (cross current). 4. Sú biÆn ½äi tâc ½æ v¡ ½iÎn Ÿp ‡iËu kiÎn ½õìc ½iËu khiÌn cða sú biÆn ½äi ½iÎn Ÿp v¡ tâc ½æ ph¨i ½õìc kiÌm tra khi t¯ng v¡ gi¨m bèt t¨i. T¨i ph¨i ½õìc ½õa v¡o t÷ 0→ 50% v¡ sau ½Ü t÷ 50%→100%, tiÆp theo ng°t t¨i t÷ 100%→0. Vèi Ÿp su¶t cÜ Ïch trung bÖnh t÷ 1,3MPa, nhiËu ½æng cç khÜ thúc hiÎn ½õìc viÎc t¯ng t¨i hai giai ½o−n do ½Ü cÜ thÌ ch¶p nhºn viÎc t¯ng t¨i 4 giai ½o−n nÆu ½Ë nghÙ n¡y ½õìc phÅ duyÎt trõèc. 5. CŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng cða thiÆt bÙ d¹n ½æng (a) €p su¶t d·u bái trçn th¶p (b) NhiÎt ½æ nõèc l¡m mŸt ra cao (ho´c Ÿp su¶t th¶p) (c) QuŸ tâc (d) €p su¶t khÏ x¨ cao (e) Rung ½æng b¶t thõéng (f) €p su¶t d·u bái trçn tua bin t¯ng Ÿp th¶p Ph¨i thø ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng cða thiÆt bÙ d¹n ½æng. ViÎc thø quŸ tâc v¡ Ÿp su¶t khÏ x¨ cao ch× cÜ thÌ tiÆn h¡nh vèi ½æng cç thúc. Tuy nhiÅn, cÜ thÌ kiÌm tra Ÿp su¶t d·u bái trçn th¶p b±ng cŸch cho cŸc thiÆt bÙ phŸt hiÎn ho−t ½æng, vÏ dò gi¨m tâc ½æ cða ½æng cç thúc ho´c nâi t°t ½õéng d·u bái trçn, nhiÎt ½æ nõèc l¡m mŸt cao, rung ½æng b¶t thõéng vv. cÜ thÌ kiÌm tra b±ng cŸch sø dòng nõèc nÜng ho´c cŸc nguãn gμy rung bÅn ngo¡i ½æng cç. 6. ThiÆt bÙ khêi ½æng tú ½æng cŸc bæ mŸy phŸt ½iÎn 7. ThiÆt bÙ hÝa ½ãng bæ cŸc mŸy phŸt 8. ThiÆt bÙ tú ½æng chia t¨i cða cŸc mŸy phŸt 9. ThiÆt bÙ thay ½äi tú ½æng cŸc bæ mŸy phŸt 10. ThiÆt bÙ khêi ½æng trÖnh tú cŸc má tç phòc vò quan tràng 118 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o t÷ng má tç khêi ½æng theo chÆ ½æ hÂn gié tât nh¶t, phï hìp vèi kÆ ho−ch, v¡ cñng ½Ì kiÌm tra xem mŸy phŸt ½õìc ½Üng t¨i cÜ giù ½õìc ½iÎn Ÿp v¡ t·n sâ bÖnh thõéng, ½ãng théi cÜ thÌ ½õa t¨i tràng töc théi v¡o trong ½iËu kiÎn hìp lû kháng. 11. ThiÆt bÙ ng°t m−ch cða mŸy phŸt (1) Ng°t m−ch khi quŸ dÝng Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o thiÆt bÙ ng°t m−ch ho−t ½æng trong théi gian qui ½Ùnh khi dÝng quŸ dÝng ch−y qua. Tháng thõéng, giŸ trÙ ½´t cða thiÆt bÙ ng°t quŸ dÝng ½õìc ½´t ½Æn 115% giŸ trÙ dÝng ½Ùnh möc cða mŸy phŸt v¡ thiÆt bÙ ng°t m−ch ½õìc ng°t 20 giμy khi quŸ dÝng 120% giŸ trÙ ½´t (tõçng ½õçng 138% dÝng ½Ùnh möc cða mŸy phŸt). (2) Ng°t cáng su¶t ngõìc Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o khi hai bæ mŸy phŸt ho−t ½æng song song v¡ Ÿp dòng cáng su¶t ngõìc cho mæt trong cŸc mŸy phŸt b±ng cŸch sø dòng bæ ½iËu tâc, thiÆt bÙ ng°t m−ch ½õìc tŸc ½æng trong kho¨ng théi gian qui ½Ùnh. Tháng thõéng, thiÆt bÙ ng°t m−ch ½õìc tŸc ½æng 10 giμy sau khi cáng su¶t ngõìc b±ng 10% t¨i tràng ½Ùnh möc cða mŸy phŸt (5% ½âi vèi mŸy phŸt d¹n ½æng b±ng tua bin). (3) Ng°t õu tiÅn Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o khi quŸ dÝng ch−y qua, thiÆt bÙ ng°t m−ch cða nguãn c¶p ½iÎn cho t¨i ½õìc ch× ½Ùnh ng°t õu tiÅn ph¨i ho−t ½æng trong théi gian qui ½Ùnh. NÜi chung, dÝng quŸ dÝng ½õìc ½´t t÷ 100-105% cða dÝng ½Ùnh möc mŸy phŸt v¡ thiÆt bÙ ng°t m−ch ½õìc tŸc ½æng 10 giμy sau khi dÝng quŸ dÝng b±ng 100-110% giŸ trÙ ½´t. 12. ThiÆt bÙ khÜa liÅn ½æng cða ng°t m−ch mŸy phŸt Ph¨i kiÌm tra chöc n¯ng cða thiÆt bÙ khÜa liÅn ½æng ½Ì trŸnh sú chuyÌn m−ch ½ãng théi cða thiÆt bÙ ng°t m−ch mŸy phŸt v¡ thiÆt bÙ ng°t m−ch cða nguãn c¶p ½iÎn bé. 605 Thø nguãn ½iÎn sú câ v¡ b¨ng ½iÎn Ph¨i kiÌm tra lo−i nguãn ½iÎn sú câ, lo−i v¡ théi gian c¶p nguãn cða t¨i sú câ, viÎc l°p ½´t v¡ vÙ trÏ cða nguãn ½iÎn, b¨ng ½iÎn sú câ. Ngo¡i ra, phõçng phŸp khêi ½æng cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra khi nguãn sú câ l¡ mŸy phŸt. 1. MŸy phŸt ½iÎn v¡ b¨ng ½iÎn sú câ (a) Thø qui ½Ùnh ê 503-1, 2, 4 v¡ 5 (b) CŸc thiÆt bÙ khêi ½æng tú ½æng v¡ thiÆt bÙ chuyÌn ½äi tú ½æng cho thanh d¹n Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau: (i) MŸy phŸt ½iÎn ph¨i khêi ½æng c¡ng nhanh c¡ng tât (trong vÝng 2-3 giμy) sau khi m¶t nguãn c¶p chÏnh v¡ ½iÎn cÜ thÌ ½õìc c¶p cho cŸc t¨i sú câ trong ph−m vi 45 giμy. (ii) °c qui ho´c bÖnh khÏ dïng ½Ì khêi ½æng tú ½æng ph¨i cÜ kh¨ n¯ng ½ð ½Ì khêi ½æng 3 l·n liÅn tiÆp. (Sâ l·n khêi ½æng kháng ½õìc võìt quŸ 3 trong trõéng hìp hÎ thâng tú ½æng khêi ½æng l−i liÅn tiÆp). (iii) Ph¨i trang bÙ nguãn n¯ng lõìng riÅng cÜ kh¨ n¯ng khêi ½æng mŸy phŸt thÅm 3 l·n nùa (trong ph−m vi 30 phît) tr÷ trõéng hìp mŸy phŸt cÜ thÌ khêi ½æng b±ng tay (quay tay). 119 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2. °c qui, b¨ng n−p v¡ c¶p ½iÎn (a) °c qui ½iÎn sú câ (trong trõéng hìp kháng cÜ mŸy phŸt ½iÎn sú câ) Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau: (i) Ph¨i kiÌm tra ½iÎn Ÿp v¡ dÝng t¨i khi m¶t nguãn ½iÎn chÏnh v¡ kÆt qu¨ thÞa m¬n nhõ thiÆt bÙ c¶p ½iÎn sú câ. (ii) ‡iËu kiÎn c¶p ½iÎn cða °c qui ½õìc ch× trÅn b¨ng ½iÎn chÏnh ho´c cŸc b¨ng thÏch hìp khŸc. (b) Nguãn chuyÌn tiÆp ½iÎn sú câ Ngo¡i cŸc yÅu c·u ê (a) trÅn, ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o nguãn ½õìc c¶p cho t¨i qui ½Ùnh ê 3.3.4(2), Ph·n 4 cða Qui ph−m. 606 Thø cŸc má tç v¡ cŸc cç c¶u ½iËu khiÌn 1. KiÌm tra dÝng t¨i cða má tç cÜ cáng dòng quan tràng Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o viÎc thø ho−t ½æng ½õìc thúc hiÎn sau khi l°p ½´t, dÝng t¨i ½õìc ghi l−i v¡ rung ½æng ê möc bÖnh thõéng. 2. ThiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ ½iËu khiÌn cða má tç thiÆt bÙ lŸi Ph¨i kiÌm tra chöc n¯ng v¡ vÙ trÏ l°p ½´t cða thiÆt bÙ ch× bŸo ho−t ½æng cða thiÆt bÙ lŸi nÅu ê Chõçng 15 Ph·n 3 cða Qui ph−m, thiÆt bÙ bŸo ½æng kháng cÜ ½iÎn Ÿp, thiÆt bÙ bŸo ½æng quŸ t¨i, thiÆt bÙ bŸo ½æng hê pha, thiÆt bÙ bŸo ½æng möc d·u trong k¾t th¶p v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng kháng cÜ ½iÎn Ÿp cða cða hÎ thâng ½iËu khiÌn. Cñng ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc l°p trÅn buãng lŸi, cáng t°c cða nîm ½iËu ch×nh ½æ sŸng thiÆt bÙ bŸo ½æng b±ng Ÿnh sŸng. 3. CŸc thiÆt bÙ khÜa liÅn ½æng (vÏ dò khÜa liÅn ½æng giùa cŸc qu−t v¡ thiÆt bÙ kháng an to¡n vË tia løa trong cŸc khoang chöa á tá) Ngo¡i cŸc vÏ dò nÅu trÅn, cáng t°c c¶p ½iÎn cÜ chÖa khÜa trong t¡u chê than, khÜa liÅn ½æng khêi ½æng cÜ nguãn ½iÎn cða cŸc má tç lèn v.v. ph¨i ½õìc thø. 607 Thø cŸc ½¿n chiÆu sŸng sú câ, thiÆt bÙ bŸo ½æng sú câ v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng x¨ khÏ cða cða hÎ thâng chùa chŸy câ ½Ùnh b±ng khÏ 1. CŸc ½¿n chiÆu sŸng sú câ CŸc ½¿n chiÆu sŸng sú câ ph¨i sŸng b±ng nguãn sú câ khi m¶t nguãn ½iÎn chÏnh v¡ ½¨m b¨o ½æ sŸng t−i nhùng khu vúc chÏnh, lâi ½i trong ½iËu kiÎn sú câ nhõ trong trõéng hìp déi bÞ t¡u. Do ½Ü ph¨i kiÌm tra cŸc ½¿n sú câ ½Ì ½¨m b¨o chîng ½õìc bâ trÏ hìp lû v¡ thø chiÆu sŸng. 2. ThiÆt bÙ bŸo ½æng sú câ chung, thiÆt bÙ bŸo ½æng chŸy v¡ thiÆt bÙ bŸo x¨ khÏ cða hÎ thâng chùa chŸy câ ½Ùnh b±ng khÏ CŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng n¡y r¶t quan tràng ½âi vèi an to¡n cða thuyËn viÅn, thiÆt bÙ bŸo ½æng chung sú câ v¡ thiÆt bÙ bŸo chŸy ph¨i cÜ thÌ nghe th¶y ½õìc ê mài vÙ trÏ trÅn t¡u. ThiÆt bÙ 120 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn bŸo ½æng x¨ khÏ cða hÎ thâng chùa chŸy câ ½Ùnh b±ng khÏ ph¨i cÜ kh¨ n¯ng nghe th¶y ê mài vÙ trÏ m¡ khÏ chùa chŸy x¨ v¡o. Lo−i bŸo ½æng ph¨i phμn biÎt ½õìc vèi nhau. Do ½Ü, khi thø cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng ph¨i thø ½´c tÏnh phμn biÎt cða cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng, d¨i nghe ½õìc vv, ngo¡i ra, möc Ÿp su¶t μm thanh ½õìc qui ½Ùnh cho thiÆt bÙ bŸo ½æng chung v¡ ph¨i ½õìc kiÌm tra trong khi thø ½õéng d¡i. Khi thø bŸo ½æng chŸy, ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o thiÆt bÙ phŸt hiÎn løa v¡ nît bŸo chŸy b±ng tay ½õìc trang bÙ ê nhùng vÙ trÏ qui ½Ùnh. 608 Thø hÎ thâng tÏn hiÎu v¡ liÅn l−c næi bæ 1. ThiÆt bÙ ch× bŸo ½¿n h¡ng h¨i v¡ cŸc thiÆt bÙ liÅn quan ThiÆt bÙ ch× bŸo ½¿n chiÆu sŸng v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng hõ hÞng ½¿n chiÆu sŸng ph¨i ½õìc thø b±ng thiÆt bÙ ch× bŸo ½¿n h¡ng h¨i, viÎc chuyÌn m−ch ho´c cŸc ½¿n dú trù cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra. Ph¨i kiÌm tra viÎc chuyÌn m−ch sang nguãn ½iÎn sú câ v¡ viÎc sòt Ÿp trong nguãn c¶p tháng thõéng v¡ nguãn c¶p ½iÎn sú câ cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra. Do viÎc sòt Ÿp ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u trong Ph·n 4 cða Qui ph−m, cŸc ½¿n h¡nh h¨i ph¨i ½õìc duy trÖ thÞa m¬n ½iÎn Ÿp dμy 18V ½âi vèi hÎ thâng chiÆu sŸng cÜ ½iÎn Ÿp kháng quŸ 24V l¶y t÷ nguãn °c qui. 2. Tay chuáng truyËn lÎnh v¡ ½iÎn tho−i buãng mŸy Ph¨i trang bÙ hai phõçng tiÎn liÅn l−c giùa buãng lŸi v¡ buãng mŸy theo cáng õèc SOLAS. Trong nhiËu trõéng hìp, mæt phõçng tiÎn l¡ tay chuáng truyËn lÎnh hai chiËu buãng mŸy v¡ phõçng tiÎn kia thõéng l¡ hÎ thâng ½iÎn tho−i quay trúc tiÆp ho´c ½iÎn tho−i chung cða t¡u cÜ chöc n¯ng can thiÎp (interruptible). Ph¨i thø ho−t ½æng ½âi vèi t÷ng phõçng tiÎn. 3. ThiÆt bÙ ch× bŸo gÜc bŸnh lŸi 4. ‡¿n tÏn hiÎu ban ng¡y Ph¨i kiÌm tra lo−i cða ½¿n tÏn hiÎu ban ng¡y v¡ ho−t ½æng cða nguãn sú câ. 5. Trang bÙ tháng tin liÅn l−c næi bæ Trang bÙ tháng tin liÅn l−c næi bæ ph¨i b±ng loa ½Ì truyËn tháng tin trong trõéng hìp sú câ v¡ ½õìc coi l¡ phõçng tiÎn bä sung cho thiÆt bÙ bŸo ½æng chung. Möc Ÿp su¶t μm thanh ½õìc qui ½Ùnh trong Qui ph−m v¡ ph¨i ½õìc kiÌm tra trong quŸ trÖnh thø ½õéng d¡i. 609 Thø sòt Ÿp cða cŸc m−ch c¶p ½iÎn Sòt Ÿp ph¨i ½õìc tÏnh toŸn theo cáng thöc cho trong Ph·n 4 cða Hõèng d¹n, ph¨i ½o ½æ sòt Ÿp ½âi vèi ½õéng dμy, m−ch ½¿n h¡ng h¨i d¡i nh¶t v¡ cŸc m−ch khŸc nÆu c·n. ‡æ sòt Ÿp cða cŸc m−ch ½´c biÎt ph¨i ½õìc tÏnh toŸn v¡ ph¨i sø dòng cŸp cÜ tiÆt ½iÎn ½ð. Ph¨i lõu û ½Æn ½æ sòt Ÿp cða m−ch tháng thõéng nÆu ½iÎn trê tiÆp xîc cða cŸc càc d¶u dμy v¡ cŸc chi tiÆt ½¶u dμy l¡ ½Ÿng kÌ. 610 Thø ½æ cŸch ½iÎn 1. CŸc m−ch ½iÎn v¡ chiÆu sŸng 121 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2. CŸc m−ch tháng tin næi bæ ‡æ cŸch ½iÎn cða dμy cho måi m−ch nhŸnh cuâi cïng ph¨i ½õìc ½o v¡ ½ãng théi ph¨i ½o ½æ cŸch ½iÎn cða cŸc m−ch chÏnh ½i ½Æn v¡ ½i ra khÞi b¨ng ½iÎn chÏnh. (a) ‡æ cŸch ½iÎn cða cŸc thiÆt bÙ xŸch tay cÜ thÌ ½õìc ½o ê tr−ng thŸi ½¬ tŸch ra. Ph¨i ½´c biÎt lõu û ½Æn viÎc ½o cŸch ½iÎn cða stato mŸy phŸt ½iÎn, cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn ½iÎn tø vv. 611 Thø hÎ thâng ½iÎn cao Ÿp ViÎc thø hÎ thâng ½iÎn cao Ÿp ph¨i tuμn theo cŸc yÅu c·u trong Ph·n 4 cða Qui ph−m v¡ Hõèng d¹n. 612 Thø hÎ thâng ½iÎn chμn vÙt ViÎc thø hÎ thâng ½iÎn ½¸y t¡u ph¨i tuμn theo cŸc yÅu c·u cða Ph·n 4 cða Qui ph−m v¡ qui trÖnh thø ½õìc duyÎt riÅng. 613 Thø thiÆt bÙ ½iËu khiÌn cða cŸc mŸy phò 1. Khêi ½æng tú ½æng bçm Ph¨i kiÌm tra ho−t ½æng cða cŸc bçm quan tràng ½õìc trang bÙ k¾p nÆu bçm dú phÝng tú ½æng khêi ½æng khi kháng cÜ ½iÎn Ÿp ho´c khi Ÿp su¶t th¶p. 2. ViÎc ½iËu khiÌn v¡ ho−t ½æng tú ½æng cða cŸc mŸy phò Trõéng hìp cŸc mŸy phò ho−t ½æng v¡ ½õìc ½iËu khiÌn tú ½æng theo sú phŸt hiÎn möc nhiÅn liÎu, Ÿp su¶t, nhiÎt ½æ vv. kiÌm tra ½¨m b¨o viÎc ½iËu khiÌn ho−t ½æng/d÷ng ½õìc thúc hiÎn mæt cŸch tú ½æng t−i giŸ trÙ ½´t. ‡âi vèi cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn nÅu trÅn m¡ ½õìc gh¾p v¡o sø dòng trong hÎ thâng khi mŸy chÏnh v¡ nãi hçi ho−t ½æng, ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn n¡y cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra trong khi tiÆn h¡nh cŸc thø nghiÎm ho−t ½æng n¡y. CŸc h−ng mòc sau thõéng ½õìc kÆt hìp trong cŸc ½ìt thø n¡y. (a) Ho−t ½æng tú ½æng cða bçm hît khá theo möc ch¶t lÞng trong k¾t gom nõèc ½Ÿy t¡u (b) Ho−t ½æng tú ½æng cða bçm chuyÌn nhiÅn liÎu theo möc ch¶t lÞng trong k¾t nhiÅn liÎu (c) ‡iËu khiÌn tú ½æng cða thiÆt bÙ hμm v¡ l¡m mŸt. 614 Thø mŸy n¾n v¡ bÖnh khÏ n¾n 1. Thø n−p khÏ Ph¨i tiÆn h¡nh viÎc thø n−p khÏ ½âi vèi mŸy n¾n khÏ. Khêi ½æng mŸy n¾n khÏ v¡ khÏ ½õìc n−p v¡o bÖnh khÏ ½Æn Ÿp su¶t ½´t trõèc. Trong ½ìt thø n¡y, mæt bÖnh khÏ thõéng ½õìc n−p b±ng mæt mŸy n¾n v¡ ½æ t¯ng Ÿp su¶t t−i måi théi ½iÌm ½õìc ½o v¡ ghi v¡o ½ã thÙ. 2. Khêi ½æng/d÷ng mŸy n¾n (kÌ c¨ mŸy n¾n khÏ ½iËu khiÌn) 122 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ‡Ì ½¨m b¨o viÎc khêi ½æng/d÷ng tú ½æng, Ÿp su¶t trong bÖnh khÏ ph¨i ½õìc phŸt hiÎn b±ng cáng t°c Ÿp su¶t. BÖnh khÏ n¾n ph¨i ½õìc trang bÙ thiÆt bÙ bŸo ½æng Ÿp su¶t th¶p. ThiÆt bÙ bŸo ½æng n¡y ph¨i ½õìc kiÌm tra. 3. ThiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng Ngo¡i cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng qui ½Ùnh trong Qui ph−m, cŸc thiÆt bÙ an to¡n cða mŸy n¾n bao gãm c¨ thiÆt bÙ bŸo ½æng nhiÎt ½æ cao cða nõèc l¡m mŸt, thiÆt bÙ bŸo ½æng kháng cÜ dÝng ch¨y v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng Ÿp su¶t th¶p cða d·u bái trçn ½âi vèi nhùng mŸy n¾n lèn. 4. KiÌm tra ½¨m b¨o phõçng phŸp khái phòc n¯ng lõìng cða t¡u t÷ tr−ng thŸi t¡u chÆt Ph¨i cÜ biÎn phŸp khái phòc hÎ thâng ½¸y t¡u t÷ tr−ng thŸi t¡u chÆt trong ph−m vi 30 phît sau khi m¶t n¯ng lõìng to¡n t¡u (black out). Ph¨i ½¨m b¨o phõçng phŸp khái phòc theo kÆ ho−ch l¡ phï hìp khi tÏnh ½Æn théi gian c·n thiÆt ½Ì n−p bÖnh khÏ n¾n v¡ Ÿp su¶t tâi thiÌu ½Ì khêi ½æng thiÆt bÙ d¹n ½æng mæt mŸy n¾n khÏ, mæt mŸy phŸt ½iÎn v¡ mŸy chÏnh. 5. ThiÆt bÙ ½Üng t÷ xa ½iËu khiÌn b±ng khÏ cða cŸc van hît k¾t nhiÅn liÎu KiÌm tra ½¨m b¨o bÖnh khÏ n¾n cÜ ½ð dung tÏch ½Ì tŸc ½æng cŸc van Ït nh¶t 3 l·n. NÆu bÖnh khÏ cñng ½õìc sø dòng ½Ì mê t÷ xa cŸc van hît cða bçm cöu hÞa sú câ, ph¨i tiÆn h¡nh thø van n¡y. 615 Thø cŸc bçm chuyÌn nhiÅn liÎu v¡ cŸc k¾t nhiÅn liÎu 1. Khêi ½æng/d÷ng cŸc bçm chuyÌn nhiÅn liÎu CŸc bçm nhiÅn liÎu thõéng ½õìc tú ½æng khêi ½æng/d÷ng theo cáng t°c phao näi l°p v¡o k¾t nhiÅn liÎu (k¾t l°ng). NÆu sø dòng bçm bŸnh r¯ng cë nhÞ l¡m bçm chuyÌn nhiÅn liÎu, thõéng cÜ tõçng ½âi nhiËu âng ½õìc nâi v¡o phÏa hît cða bçm chuyÌn. Ph¨i lõu û ½Æn bâ trÏ âng do ½õéng âng cÜ thÌ ½õìc bâ trÏ kháng hìp lû ho´c bçm cÜ thÌ kháng ½õìc ½ãng tμm do cŸc ½õéng âng l°p v¡o bçm. 2. ThiÆt bÙ bŸo ½æng möc trong k¾t nhiÅn liÎu KiÌm tra thiÆt bÙ bŸo ½æng ½õìc l°p bÅn trÅn v¡ bÅn dõèi cáng t°c phao näi ½Ì tú ½æng khêi ½æng/d÷ng cŸc bçm. KiÌm tra ½¨m b¨o thiÆt bÙ bŸo ½æng möc cao ½õìc l°p bÅn dõèi ½·u ra cða âng tr¡n. 616 Thø hÎ thâng hît khá/d±n 1. Hît khá (a) KiÌm tra ½¨m b¨o viÎt hît khá cða âng hît khá trúc tiÆp, âng hît khá nhŸnh v¡ âng hît khá sú câ ho−t ½æng tât. Bçm hît khá ph¨i cÜ kh¨ n¯ng sø dòng trong mài trõéng hìp. (b) ViÎc thø hît khá sú câ cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn b±ng cŸch dïng xá v¨i b−t ½iËn ½·y nõèc. (c) CŸc ½õéng âng ph¨i ½õìc kiÌm tra ½·y ½ð v¡ trõèc khi thø ph¨i th¨o luºn kþ vèi nh¡ mŸy ½Ì trŸnh viÎc ½ä/x¨ nõèc ngo¡i û muân. 123 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 2. Hît khá tú ½æng Ph¨i thø tú ½æng khêi ½æng/d÷ng ½âi vèi cŸc thiÆt bÙ hît khá tú ½æng l°p trong cŸc giÆng hît khá trong buãng mŸy. Möc nõèc ½Ÿy t¡u ph¨i ½õìc phŸt hiÎn b±ng phao näi, van tú ½æng ph¨i tú mê v¡ nõèc ½Ÿy t¡u ½õìc d¹n ½Æn bçm cða thiÆt bÙ phμn ly d·u nõèc. Ph¨i trang bÙ chuáng bŸo ½æng khi thiÆt bÙ phμn ly ho−t ½æng quŸ lμu. ThiÆt bÙ bŸo ½æng möc nõèc ½Ÿy t¡u cao ph¨i ½õìc trang bÙ t−i t÷ hai giÆng hît khá trê lÅn. 3. HÎ thâng bçm d±n CŸc bçm cÜ lõu lõìng tõçng ½âi lèn trÅn t¡u thõéng ½õìc sø dòng l¡m bçm d±n. Ph¨i lõu û ½Æn xμm thúc do lúc c¨n cða ½õéng âng khi bçm d±n ho´c quŸ t¨i cða má tç ½iÎn do cæt Ÿp t¯ng khi x¨. 617 Thø hÎ thâng nõèc c¶p, hÎ thâng ngõng tò v¡ hÎ thâng thäi x¨ nãi hçi 1. Thø ho−t ½æng Ph¨i ½´c biÎt lõu û ½Æn sú rÝ r× khi ho−t ½æng 2 ThiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng HÎ thâng ngõng tò ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½o nãng ½æ muâi. 3. Thø ho−t ½æng cða hÎ thâng thäi x¨ 618 Thø thiÆt bÙ bŸo ½æng cða cŸc ä ½ë trong âng bao v¡ cŸc thiÆt bÙ d·u bái trçn 1. Thø ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng möc d·u trong k¾t v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng nhiÎt ½æ cao cða ä ½ë. KiÌm tra ho−t ½æng cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng möc d·u trong k¾t ½âi vèi cŸc ä ½ë trong âng bao tròc v¡ cŸc thiÆt bÙ l¡m kÏn cða hÎ thâng bái trçn d·u, ½ãng théi, nÆu cÜ l°p ½´t cŸc c¨m biÆn nhiÎt ½æ trong cŸc ä ½ë, ph¨i kiÌm tra ho−t ½æng cða cŸc c¨m biÆn v¡ cŸc chi tiÆt ½iËu khiÌn tú ½æng nhõ ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng nhiÎt ½æ cao. 2. KiÌm tra cŸc ½iÌm ½iËu khiÌn cða hÎ thâng kiÌm soŸt tròc chμn vÙt lo−i 1C v¡ thø ho−t ½æng Mài ½iÌm ½iËu khiÌn cða hÎ thâng kiÌm soŸt ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ ph¨i thø ho−t ½æng dúa trÅn cŸc t¡i liÎu thiÆt kÆ ½õìc duyÎt ½âi vèi t¡u ½õìc trang bÙ tròc chμn vÙt 10 n¯m kháng ph¨i b¨o dõëng t−i bæ phºn ä ½ë trong âng bao tròc. NÆu kÆt qu¨ thø thÞa m¬n thÖ c¶p gi¶y chöng nhºn . 619 Thø hÎ thâng l¡m l−nh thúc ph¸m (½âi vèi thiÆt bÙ cÜ cáng su¶t lèn hçn 7,5kW) 1. Thø ho−t ½æng 2. ThiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng 124 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 620 Thø hÎ thâng l¡m l−nh cða mŸy ½iËu hÝa kháng khÏ (½âi vèi thiÆt bÙ cÜ cáng su¶t lèn hçn 7,5 kW) Ph¨i thúc hiÎn thø rÝ r× v¡ thø chμn kháng vèi Ÿp su¶t qui ½Ùnh sau khi l°p ½´t. Khi thø rÝ r× m¡ Freon ½õìc t¯ng Ÿp cïng khÏ CO2, ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o khÏ CO2 ½õìc hÝa træn ½·y ½ð. 1. Thø ho−t ½æng NÜi chung, r¶t nhiËu thiÆt bÙ l¡m l−nh ½õìc d¹n ½æng b±ng cŸc má tç qua dμy ½ai, ph¨i lõu û ½Æn ½æ th²ng h¡ng, ½æ lÞng cða dμy ½ai v.v... HÎ thâng l¡m l−nh ph¨i tú ½æng khêi ½æng/d÷ng tïy theo nhiÎt ½æ (Ÿp su¶t). 2. CŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng (i) Ngo¡i cŸc van an to¡n cða b·u ngõng, ph¨i cÜ biÎn phŸp ½Ë phÝng viÎc quŸ Ÿp (d÷ng ho−t ½æng) v¡ bŸo ½æng theo cáng t°c Ÿp su¶t. (ii) D÷ng v¡ bŸo ½æng khi sòt Ÿp d·u bái trçn (iii) D÷ng v¡ bŸo ½æng khi sòt Ÿp nõèc l¡m mŸt. 621 Thø hÎ thâng l¡m l−nh h¡ng (tr÷ hÎ thâng RMC) 1. Thø ho−t ½æng 2. ThiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng Tham kh¨o 619 v¡ 620 trÅn 622 Thø lÝ ½ât d·u th¨i 1. Thø ho−t ½æng 2. CŸc hÎ thâng an to¡n v¡ bŸo ½æng KiÌm tra ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng nÅu trong hã sç ½õìc duyÎt cða lÝ ½ât d·u th¨i. Lõu û: Thø ho−t ½æng cða lÝ ½ât d·u th¨i cÜ cáng su¶t lèn nh¶t t÷ 34,5 kW trê lÅn ph¨i thúc hiÎn theo qui ½Ùnh 9.13.5 Ph·n 3 cða Qui ph−m. 623 Thø thiÆt bÙ phμn li d·u nõèc 1. Thø ho−t ½æng KiÌm tra ½¨m b¨o thiÆt bÙ phμn li d·u nõèc ho−t ½æng bÖnh thõéng khi nõèc ½õìc c¶p v¡o sø dòng bçm cða thiÆt bÙ phμn li. KiÌm tra ½¨m b¨o thiÆt bÙ phμn li d·u nõèc ½õìc trang bÙ thiÆt bÙ ng°t kiÌu sipháng (van ½iËu ch×nh ho´c âng tháng hçi) trÅn ½õéng âng x¨ ½Ì ½Ë phÝng ch¶t th¨i cða nõèc nhiÍm d·u ch¨y ra ngo¡i m−n do hiÎn tõìng sipháng khi ng÷ng bçm. 2. CŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng 125 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÆu trang bÙ thiÆt bÙ bŸo ½æng 15 ph·n triÎu* v¡ thiÆt bÙ ng÷ng x¨ m−n tú ½æng* (d÷ng bçm+thiÆt bÙ ng°t kiÌu sipháng ho´c van 3 ng¨), ph¨i thúc hiÎn thø ho−t ½æng v¡ chöc n¯ng. (ThiÆt bÙ cÜ d¶u * yÅu c·u cho t¡u cÜ GT t÷ 10.000 trê lÅn) 624 Thø thiÆt bÙ an to¡n cða nãi hçi nõèc nÜng Tham kh¨o cŸc yÅu c·u cða nãi hçi. 625 Thø cŸc mŸy làc d·u 1. Thø ho−t ½æng KiÌm tra ½¨m b¨o cÜ l°p ½´t thiÆt bÙ ½iËu ch×nh theo tràng lõìng riÅng cða d·u n´ng ho´c d·u bái trçn v¡ thiÆt bÙ làc kháng bÙ rung ½æng. 2. CŸc thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng (a) DÝng ch¨y ra ngo¡i b¶t thõéng. Van ph¨i ½õìc ½Üng l−i v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng bŸo ½æng khi dÝng c´n ch¨y ra ngo¡i nhiËu b¶t thõéng do viÎc phμn tŸch kháng ½õìc thúc hiÎn tât. (b) ViÎc ½Üng van kháng tât. Ph¨i bŸo ½æng khi van tú ½æng ho−t ½æng kháng tât. (c) ThiÆt bÙ bŸo ½æng nhiÎt ½æ cao. Ph¨i bŸo ½æng khi d·u làc cÜ nhiÎt ½æ cao. 626 Thø cŸc bçm d·u h¡ng v¡ bçm d±n NÜi chung, ½âi vèi cŸc bçm lèn, thõéng sø dòng bçm xoŸy lâc ½õìc d¹n ½æng b±ng tua bin (½ái khi b±ng ½æng cç ‡i-Å-den). CÝn ½âi vèi cŸc bçm lo−i nhÞ thõéng sø dòng bçm bŸnh r¯ng ½õìc d¹n ½æng b±ng ½æng cç ‡i-Å-den. 1. Thø ho−t ½æng C·n ph¨i lõu û ½Æn viÎc kiÌm tra ½æ th²ng h¡ng v¡ sú xuyÅn qua vŸch ng¯n (giùa buãng mŸy v¡ buãng bçm). Ph¨i ½o dao ½æng xo°n ½âi vèi cŸc bçm ½õìc d¹n ½æng b±ng ½æng cç ‡i-Å- den. ViÎc thø ph¨i ½õìc thúc hiÎn b±ng cŸch bçm n−p v¡ x¨ nõèc biÌn. Lõu lõìng cða bçm ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng cŸch ½o k¾t d·u v¡ ph¨i thúc hiÎn viÎc thø ½iËu ch×nh van an to¡n cða bçm bŸnh r¯ng. 2. ThiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng Ph¨i kiÌm tra cŸc ho−t ½æng sau: (a) ‡æng cç ‡i-Å-den (i) BŸo ½æng v¡ ng°t khi d·u bái trçn th¶p (ii) BŸo ½æng v¡ ng°t khi quŸ tâc (b) Tua bin hçi ThiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ ng°t khi Ÿp su¶t hçi x¨ cao (ThiÆt bÙ ng°t ph¨i ½õìc tŸc ½æng ½âi vèi t÷ng tua bin hçi ½Ì b¨o vÎ b·u ngõng). (c) Bçm BŸo ½æng v¡ ng°t khi nhiÎt ½æ d·u cao 126 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 627 KiÌm tra ho−t ½æng cða van 1. Van d¹n ½æng b±ng ½iÎn CŸc van cða hæp tháng biÌn Ït khi ½õìc d¹n ½æng b±ng má tç. CŸc van ½õìc d¹n ½æng b±ng ½iÎn cñng thõéng ½õìc sø dòng cho ½õéng âng n−p nhiÅn liÎu. Ph¨i kiÌm tra ho−t ½æng trong mài trõéng hìp. Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o cŸc van cñng cÜ thÌ vºn h¡nh ½õìc b±ng tay. 2. CŸc van ½iËu khiÌn CŸc van ½iËu khiÌn bao gãm van khÏ, ½iÎn v¡ cŸc van tú ½æng, ph¨i kiÌm tra ho−t ½æng cða chîng khi thiÆt bÙ ½ang ho−t ½æng. 628 Thø cŸc thiÆt bÙ d·u ½iËu khiÌn 1. Thø ho−t ½æng KiÌm tra sú rÝ r× v¡ ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ. 2. CŸc thiÆt bÙ an to¡n KiÌm tra Ÿp su¶t ½´t cða van an to¡n 629 Thø cŸc thiÆt bÙ d÷ng kh¸n c¶p t÷ xa 1. CŸc van ng°t nhiÅn liÎu l°p v¡o k¾t d·u v¡ vŸch ng¯n buãng mŸy (kÌ c¨ k¾t sμu) Thúc hiÎn viÎc thø ½Üng kh¸n c¶p van ng°t lo−i d¹n ½æng b±ng khÏ n¾n ho´c lo−i truyËn ½æng b±ng dμy bÅn ngo¡i buãng mŸy. ‡âi vèi cŸc van lo−i d¹n ½æng b±ng khÏ n¾n, tham kh¨o 614.5. 2. Bçm nhiÅn liÎu CŸc bçm nhiÅn liÎu ph¨i d÷ng ½õìc t÷ xa trong buãng chùa chŸy ho´c bÅn ngo¡i buãng mŸy, bçm x¨ m−n ph¨i d÷ng ½õìc t÷ buãng lŸi ho´c boong trÅn cïng ½Ì b¨o vÎ cŸc xuãng cöu sinh khi chiËu chÖm náng. 3. ThiÆt bÙ tháng giÜ (kÌ c¨ thiÆt bÙ tháng giÜ ½iËu hÝa kháng khÏ) ThiÆt bÙ tháng giÜ v¡ qu−t thäi nãi hçi ph¨i d÷ng ½õìc t÷ xa b±ng cáng t°c ng°t bâ trÏ trong buãng chùa chŸy ho´c trÅn vŸch bÅn ngo¡i buãng mŸy. ThiÆt bÙ tháng giÜ cŸc buãng ê ho´c cŸc buãng khŸc ph¨i d÷ng ½õìc t÷ xa trÅn buãng lŸi ho´c buãng chùa chŸy. 5. Bçm d·u h¡ng CŸc van cða bçm d·u h¡ng thõéng ½õìc mê t÷ xa trong buãng ½iËu khiÌn h¡ng. 6. CŸc thiÆt bÙ khŸc Van hæp tháng biÌn cða bçm chùa chŸy sú câ ph¨i mê ½õìc t÷ xa. 127 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 630 Thø thiÆt bÙ lŸi 1. Thø ho−t ½æng Thúc hiÎn viÎc ho−t ½æng v¡ kiÌm tra ½¨m b¨o cŸc bæ phºn ê ½iËu kiÎn ho−t ½æng tât. 2. Thø rÝ r× cða hÎ thâng âng thðy lúc trÅn t¡u KiÌm tra ½¨m b¨o hÎ thâng âng thðy lúc ê tr−ng thŸi tât b±ng thø rÝ r× vèi Ÿp su¶t Ït nh¶t b±ng Ÿp su¶t l¡m viÎc sau khi hÎ thâng ½õìc l°p rŸp trÅn t¡u. NÆu c·n, ph¨i trÖnh cŸc kÆt qu¨ thø cða nh¡ chÆ t−o ½Ì tham kh¨o. 3. Thø thiÆt bÙ n−p bä sung cða hÎ thâng thðy lúc KiÌm tra ½¨m b¨o d·u cÜ thÌ ½õìc n−p l−i dÍ d¡ng t÷ k¾t chöa cho mæt hÎ thâng truyËn lúc. 4. Thø ho−t ½æng cŸc phõçng tiÎn liÅn l−c KiÌm tra ½¨m b¨o cŸc phõçng tiÎn liÅn l−c giùa buãng lŸi v¡ buãng mŸy lŸi ê tr−ng thŸi ho−t ½æng tât. 5. Thø ho−t ½æng cða thiÆt bÙ an to¡n v¡ bŸo ½æng KiÌm tra ho−t ½æng cða van an to¡n Ÿp su¶t, sú ch× bŸo ho−t ½æng cða má tç, thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ ch× bŸo sú m¶t ½iÎn Ÿp v¡ quŸ dÝng. 6. Thø ho−t ½æng cða thiÆt bÙ ch× bŸo gÜc bŸnh lŸi KiÌm tra ½¨m b¨o kháng cÜ sú khŸc biÎt giùa ch× bŸo trong buãng lŸi v¡ gÜc bŸnh lŸi thúc tÆ. 7. Thø ho−t ½æng cða thiÆt bÙ d÷ng bŸnh lŸi KiÌm tra ½¨m b¨o bŸnh lŸi cÜ thÌ d÷ng l−i ½õìc b±ng cŸc thiÆt bÙ d÷ng, cŸc cáng t°c gièi h−n bŸnh lŸi v¡ b±ng viÎc ½Üng van ch´n cða xi lanh truyËn ½æng bŸnh lŸi. Chî û: ViÎc thø nghiÎm nÅu ê 3 ½Æn 7 trÅn cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn trong quŸ trÖnh thø ½õéng d¡i. 631 Thø cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ kiÌm soŸt 1. CŸc thiÆt bÙ kiÌm soŸt Do cŸc khÏ cò kiÌm soŸt cÜ thÌ bÙ sai lÎch trong quŸ trÖnh vºn chuyÌn vÖ thÆ chîng thõéng ½õìc ½iËu ch×nh khi vºn chuyÌn t÷ xõêng ½Æn. Ph¨i lõu û ½Æn hõèng d¹n cða cŸc khÏ cò l°p v¡o hÎ thâng bŸo ½æng v¡ kiÌm soŸt trong quŸ trÖnh thø ho−t ½æng ½Ì ½¨m b¨o kháng cÜ sú khŸc biÎt lèn n¡o phŸt sinh. 2. ThiÆt bÙ bŸo ½æng Khi thø thiÆt bÙ bŸo ½æng, tât nh¶t nÅn t−o ra cŸc ½iËu kiÎn b¶t thõéng v¡ tiÆn h¡nh thø trong quŸ trÖnh ho−t ½æng. NÆu thiÆt bÙ bŸo ½æng cÜ thÌ bÙ hõ hÞng ho´c khÜ t−o ra cŸc ½iËu kiÎn 128 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn b¶t thõéng, viÎc thø cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn b±ng cŸc phõçng phŸp thÏch hìp khŸc. VÏ dò, cÜ thÌ sø dòng cŸc phõçng phŸp sau: (a) ChuyÌn m−ch phao näi ho´c cáng t°c ½õìc thŸo ra b±ng tay. (b) C¨m biÆn nhiÎt cÜ ½Ì gia nhiÎt b±ng ¶m ½un (c) C¨m biÆn chuyÌn m−ch ½õìc l°p trong dòng cò thø v¡ Ÿp su¶t ½õìc t−o ra b±ng bçm tay. (d) Thay ½äi ½iÌm ½´t thiÆt bÙ bŸo ½æng (e) ‡õa tÏn hiÎu gi¨ v¡o. Cñng ph¨i trang bÙ phõçng tiÎn cÜ kh¨ n¯ng thø cŸc c¨m biÆn cða thiÆt bÙ bŸo ½æng ½âi vèi t¡u M0 trong khi ½æng cç ½ang ho−t ½æng c¡ng nhiËu c¡ng tât. CÜ thÌ sø dòng biÎn phŸp riÅng, nhõ: van g−t ½Ì thø ½õìc ½´t trõèc, c¨m biÆn nhiÎt ½æ ½õìc l°p vèi âng b¨o vÎ v¡ cŸc thiÆt bÙ thø ½õìc chu¸n bÙ s³n. Trong trõéng hìp cŸc t¡u MC v¡ M0 cÜ nhiËu ½iÌm bŸo ½æng, danh sŸch cŸc ½iÌm ½´t bŸo ½æng ph¨i ½õìc chu¸n bÙ s³n, cŸc giŸ trÙ ½´t ph¨i ½õìc ghi l−i sau khi kÆt thîc viÎc thø ½âi tõìng chÏnh ½Ì ½Ë phÝng viÎc bÞ qua cŸc h−ng mòc thø. 3. CŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng mê ræng Ph¨i kiÌm tra ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng mê ræng trong buãng lŸi, buãng sØ quan mŸy v¡ buãng cáng cæng trong h−ng mòc thø (2) nÅu trÅn ½âi vèi cŸc t¡u M0. C·n ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng b±ng Ÿnh sŸng v¡ μm thanh trÅn phÏa buãng ½iËu khiÌn kháng d÷ng l−i ngay c¨ khi cÝi ve trÅn phÏa thiÆt bÙ bŸo ½æng mê ræng ½õìc ng°t ra. KiÌm tra ho−t ½æng qui ½Ùnh cða thiÆt bÙ gài sØ quan mŸy khi thiÆt bÙ bŸo ½æng kháng ½õìc kiÌm tra v¡o théi ½iÌm ½¬ ½Ùnh trong chÆ ½æ M0. 632 KiÌm tra cŸc biÎn phŸp ½âi vèi sú câ nõèc tr¡n v¡o t¡u v¡ chŸy trÅn cŸc t¡u MC v¡ cŸc t¡u M0 1. CŸc biÎn phŸp ½âi vèi viÎc nõèc tr¡n v¡o t¡u KiÌm tra ½¨m b¨o thiÆt bÙ phŸt hiÎn möc nõèc ½Ÿy t¡u cao ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ cÜ kh¨ n¯ng phŸt hiÎn sú t¯ng möc nõèc ½Ÿy t¡u trong ½iËu kiÎn nghiÅng v¡ chîi bÖnh thõéng. CŸc thiÆt bÙ phŸt hiÎn möc nõèc ½Ÿy t¡u cao ph¨i ½õìc trang bÙ ê Ït nh¶t hai giÆng hît khá. KiÌm tra ½¨m b¨o van hît nõèc biÌn, van x¨ m−n, hÎ thâng x¨ nõèc ½Ÿy t¡u v¡ cŸc van cða nÜ cÜ thÌ vºn h¡nh ½õìc tâi thiÌu t÷ trÅn s¡n cða boong th¶p nh¶t trong buãng mŸy. Ph¨i cÜ cŸc c·n ½iËu khiÌn v.v... ½õìc bâ trÏ ch°c ch°n trÅn m´t s¡n. Kháng ½õìc sø dòng tay nâi ½iËu khiÌn van d−ng ba ng¨ ½Ì ½iËu khiÌn van bÅn dõèi m´t s¡n. 2. CŸc biÎn phŸp phÝng châng chŸy KiÌm tra ½¨m b¨o cŸc h−ng mòc sau ½¬ ½õìc lõu û sao cho hÎ thâng nhiÅn liÎu v¡ hÎ thâng d·u bái trçn kháng phŸt sinh v¡ lan truyËn løa. (i) HÎ thâng nhiÅn liÎu v¡ hÎ thâng d·u bái trçn ½õìc bâ trÏ t−i nhùng vÙ trÏ m¡ d·u b°n tÜe ho´c rÝ r× kháng bÙ b°t chŸy trÅn cŸc bË m´t nÜng cða thiÆt bÙ ho´c ½i v¡o cŸc cøa hît khÏ. NÆu cÜ thÌ thÖ ph¨i thay ½äi vÙ trÏ ho´c nÆu kháng thay ½äi ½õìc vÙ trÏ thÖ ph¨i b¨o vÎ b±ng cŸch ng°t d·u. 129 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (ii) ‡õéng âng x¨ ho´c cŸc bæ phºn khŸc nÜng hçn 220oC ph¨i ½õìc bàc cŸch nhiÎt thÏch ½Ÿng. NÆu vºt liÎu cŸch ½iÎn l¡ lo−i th¶m d·u thÖ vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i ½õìc b¨o vÎ thÅm b±ng kim lo−i ho´c cŸc vºt liÎu thÏch hìp khŸc. (iii) ‡âi vèi cŸc k¾t trong buãng mŸy m¡ nhiÅn liÎu ½õìc chuyÌn b±ng bçm, cŸc lå hê cða k¾t kháng ½õìc bâ trÏ trong buãng mŸy. Ph¨i ½´c biÎt lõu û cŸc lå luãn dμy cða thiÆt bÙ ½o möc. (iv) ThiÆt bÙ làc d·u ph¨i ½õìc bâ trÏ ê khu vúc ½õìc tháng giÜ tât sao cho sõçng d·u t−o ra kháng khuyÆch tŸn trong buãng mŸy. (v) D·u rÝ r× trong ½õéng âng phun nhiÅn liÎu cða ½æng cç ½ât trong ph¨i ½õìc gom l−i trong k¾t thÏch hìp v¡ k¾t ½Ü ph¨i cÜ thiÆt bÙ bŸo ½æng möc cao. 3. PhŸt hiÎn løa Ph¨i kiÌm tra cŸc h−ng mòc sau ½âi vèi cŸc thiÆt bÙ phŸt hiÎn v¡ bŸo chŸy câ ½Ùnh trong buãng mŸy. CŸc thiÆt bÙ cñng ph¨i ½õìc bâ trÏ theo cŸc yÅu c·u cða Ph·n 5 cða Qui ph−m v¡ cñng ph¨i kiÌm tra theo cŸc yÅu c·u trong ½Ü khi tiÆn h¡nh thø. (i) Bâ trÏ v¡ ho−t ½æng cða thiÆt bÙ phŸt hiÎn løa Ph¨i trang bÙ thiÆt bÙ phŸt hiÎn løa thÏch hìp ½Ì cÜ thÌ phŸt hiÎn chŸy t÷ khi mèi b°t ½·u. ‡´c biÎt, khi kiÌm tra, c·n ph¨i ½Ÿnh giŸ ½õìc theo kháng gian ba chiËu v¡ ph¨i lõu û ½Æn tÖnh tr−ng tháng giÜ. Thõéng thõéng, thiÆt bÙ phŸt chŸy l¡ lo−i nhiÎt v¡ i-áng, ph¨i lúa chàn phõçng phŸp thÏch hìp tïy theo vÙ trÏ l°p ½´t. Trong nhiËu trõéng hìp, thiÆt bÙ phŸt hiÎn lo−i nhiÎt ½õìc ch¶p nhºn sø dòng trong nhiËu vÙ trÏ cÜ kh¨ n¯ng dÍ sinh khÜi (vÏ dò, buãng xõêng ho´c buãng ½iËu khiÌn).VÙ trÏ l°p ½´t ph¨i ½õìc kiÌm tra dúa trÅn b¨n vÁ ½õìc duyÎt. ViÎc thø ho−t ½æng ph¨i ½õìc thúc hiÎn b±ng khÜi nhμn t−o. Ho−t ½æng cða thiÆt bÙ phŸt hiÎn v¡ bŸo chŸy ph¨i ½õìc kiÌm tra trÅn b¨ng ½iËu khiÌn v¡ b¨ng hiÌn thÙ trong buãng lŸi ho´c tr−m chùa chŸy cïng vèi viÎc hiÌn thÙ cða hÎ thâng. NÆu thiÆt bÙ bŸo ½æng kháng ½õìc bŸo nhºn trong vÝng 2 phît, thiÆt bÙ bŸo ½æng b±ng μm thanh sÁ tú ½æng ho−t ½æng trong buãng ê cða thuyËn viÅn v¡ buãng mŸy. (ii) Bâ trÏ v¡ ho−t ½æng cða cŸc ½iÌm bŸo chŸy b±ng tay Ph¨i trang bÙ nît bŸo chŸy b±ng tay t−i hai khu vúc g·n vèi lâi v¡o/ra cða buãng mŸy, buãng lŸi v¡ buãng ½iËu khiÌn tºp trung. Ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o chîng ho−t ½æng tât. (iii) Chöc n¯ng tú kiÌm soŸt Ph¨i thø cŸc chöc n¯ng kiÌm soŸt cða hÎ thâng phŸt hiÎn chŸy. Do cŸc chöc n¯ng thø ½¬ ½õìc gh¾p s³n v¡o hÎ thâng, viÎc thø chöc n¯ng kiÌm soŸt ½õìc thúc hiÎn b±ng cŸch sø dòng chöc n¯ng n¡y. ViÎc bŸo ½æng khi chöc n¯ng kiÌm soŸt phŸt hiÎn sú câ ph¨i khŸc vèi bŸo ½æng chŸy. (iv) Tú ½æng chuyÌn m−ch nguãn c¶p ½iÎn ThiÆt bÙ chuyÌn m−ch tú ½æng cÜ hai ½õéng c¶p ½iÎn ½âi vèi nguãn ½iÎn chÏnh v¡ nguãn sú câ v¡ ½iÎn ph¨i ½õìc c¶p tú ½æng t÷ ½õéng c¶p ½iÎn sú câ khi m¶t nguãn ½iÎn chÏnh. Ph¨i kiÌm tra chöc n¯ng chuyÌn m−ch tú ½æng v¡ kiÌm tra ½¨m b¨o cÜ bŸo ½æng theo chöc n¯ng nÅu ê (iii) trÅn. 633 Thø hÎ thâng tú ½æng KiÌm tra ½¨m b¨o cŸc trang bÙ sau ho−t ½æng hùu hiÎu theo sú phμn lo−i C¶p A, C¶p B ho´c C¶p D ½âi vèi t¡u ½õìc trang bÙ hÎ thâng tú ½æng c¶p A, C¶p B, C¶p C ho´c C¶p D. 1. HÎ thâng tú ½æng C¶p A 130 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2