intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

77
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 1 Quy định chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 1

  1. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 1 Quy ½Ùnh chung 1.1 Ph−m vi Ÿp dòng 1 Hõèng d¹n n¡y Ÿp dòng cho viÎc kiÌm tra, thø nghiÎm sau chÆ t−o v¡ søa chùa cŸc t¡u chê xá khÏ hÜa lÞng ½õìc ½¯ng kû mang c¶p cða ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam (sau ½μy gài t°t l¡ "T¡u"). Thuºt ngù "khÏ hÜa lÞng" ch× khÏ cÜ Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi võìt quŸ 0,28MPa ê nhiÎt ½æ 37,8oC v¡ cŸc s¨n ph¸m dÍ chŸy tõçng tú khŸc ½õìc nÅu trong B¨ng 8D/19.1 cða Ph·n 8D, quy ph−m phμn c¶p v¡ ½Üng t¡u biÌn vÞ th¾p,2003. 2 ViÎc kiÌm tra, thø nghiÎm ph·n thμn t¡u, mŸy mÜc, thiÆt bÙ cða t¡u chê xá khÏ hÜa lÞng trong ph·n n¡y ph¨i ½õìc õu tiÅn Ÿp dòng. 1.2 CŸc ½Ùnh nghØa 1.2.1 Gièi thiÎu chung vË khÏ hÜa lÞng v¡ t¡u chê khÏ hÜa lÞng KhÏ hÜa lÞng: L¡ cŸc ch¶t m¡ Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi cða nÜ ê nhiÎt ½æ 37,8oC b±ng ho´c lèn hçn 0,28MPa v¡ mæt sâ lo−i s¨n ph¸m dÍ chŸy tõçng tú khŸc ½õìc nÅu trong B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m. LPG : L¡ chù tiÆng Anh viÆt t°t cða nhÜm t÷ Liquefied Petroleum Gas, l¡ tÅn chung cða Propan v¡ Butan v¡ hån hìp cða c¨ hai. LPG cÜ thÌ ½õìc tinh chÆ t÷ d·u thá ho´c khÏ tú nhiÅn. TÏnh ch¶t vºt lû quan tràng nh¶t cða khÏ hÜa lÞng l¡ quan hÎ Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa/nhiÎt ½æ. T÷ tÏnh ch¶t n¡y ½õa ra cŸc yÅu c·u vË thiÆt kÆ hÎ thâng chöa khÏ hÜa lÞng (k¾t chöa) thÏch hìp cho cŸc lo−i t¡u khŸc nhau. CŸc lo−i khÏ hÜa lÞng khŸc nhau cÜ Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa khŸc nhau ½õìc xμy dúng trÅn ½ã thÙ. ‡iÌm c°t nhau giùa cŸc ½õéng cong trÅn ½ã thÙ vèi tròc ho¡nh ch× ra nhiÎt ½æ sái t−i Ÿp su¶t khÏ quyÌn cða ch¶t lÞng. T−i nhiÎt ½æ n¡y cŸc lo−i khÏ hÜa lÞng cÜ thÌ ½õìc vºn chuyÌn bêi hÎ thâng chöa h¡ng ½õìc l¡m l−nh to¡n bæ. CŸc thuºt ngù quan tràng c·n lõu û nhõ sau ½âi vèi khÏ hÜa lÞng : + €p su¶t hçi b¬o hÝa: L¡ Ÿp su¶t cμn b±ng (½o b±ng bar tuyÎt ½âi) cða hçi b¬o hÝa phÏa trÅn ch¶t lÞng t−i nhiÎt ½æ nh¶t ½Ùnh. + NhiÎt ½æ tèi h−n cða ch¶t khÏ: L¡ nhiÎt ½æ m¡ ê trÅn nhiÎt ½æ ½Ü khÏ kháng thÌ hÜa lÞng ê nhiÎt ½æ tèi h−n. + €p su¶t tèi h−n cða ch¶t khÏ: Ÿp su¶t yÅu c·u ½Ì n¾n khÏ sang tr−ng thŸi lÞng ê nhiÎt ½æ tèi h−n. + NhiÎt ½æ sái (½iÌm sái): nhiÎt ½æ m¡ ê ½Ü s¨n ph¸m t−o ra Ÿp su¶t hçi b±ng vèi Ÿp su¶t khÏ quyÌn. + ChŸy : ph¨n öng hÜa hàc, b°t ½·u t÷ nguãn phŸt chŸy, trong ½Ü hçi chŸy ½õìc kÆt hìp vèi á xy theo mæt tý lÎ thÏch hìp ½Ì t−o ra CO2 , hçi nõèc v¡ nhiÎt. CÜ 3 yÅu c·u ½Ì x¸y ra chŸy l¡: nhiÅn liÎu, á xy v¡ nguãn phŸt chŸy. Tý lÎ hçi chŸy vèi á xy ph¨i n±m trong gièi h−n chŸy thÖ mèi x¨y ra chŸy. 9 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  2. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn + Ph−m vi chŸy : ph−m vi giùa nãng ½æ tâi thiÌu v¡ tâi ½a cða hçi (tÏnh theo ph·n tr¯m thÌ tÏch) trong kháng khÏ ½Ì t−o th¡nh hån hìp chŸy. + ‡iÌm phŸt chŸy cða ch¶t lÞng : nhiÎt ½æ th¶p nh¶t m¡ t−i ½Ü ch¶t lÞng sinh ra lõìng hçi ½ð ½Ì t−o hån hìp chŸy vèi kháng khÏ. + NhiÎt bâc chŸy tú ½æng cða s¨n ph¸m : nhiÎt ½æ m¡ t−i ½Ü hçi trong kháng khÏ bÙ nung nÜng ½Ì tú ½æng bâc chŸy. KhÏ hÜa lÞng ½õìc chuyÅn chê b±ng t¡u chê khÏ hÜa lÞng ê tr−ng thŸi khÏ trong ½iËu kiÎn Ÿp su¶t khÏ quyÌn v¡ nhiÎt ½æ tháng thõéng. Phõçng phŸp hÜa lÞng khÏ: gãm 3 phõçng phŸp : + N¾n ê nhiÎt ½æ khÏ quyÌn (½iËu Ÿp ho¡n to¡n) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch n¾n tèi Ÿp su¶t hçi b¬o hÝa ê nhiÎt ½æ khÏ quyÌn v¡ kháng ½iËu ch×nh nhiÎt ½æ. + KÆt hìp n¾n v¡ l¡m l−nh (nøa l¡m l−nh) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch l¡m l−nh ½Æn mæt nhiÎt ½æ nh¶t ½Ùnh cao hçn nhiÎt ½æ sái nhõng th¶p hçn nhiÎt ½æ khÏ quyÌn v¡ ê ½iËu kiÎn Ÿp su¶t nh¶t ½Ùnh. + L¡m l−nh ê Ÿp su¶t khÏ quyÌn (l¡m l−nh to¡n ph·n) : KhÏ ½õìc hÜa lÞng b±ng cŸch l¡m l−nh ½Æn nhiÎt ½æ b±ng ho´c th¶p hçn nhiÎt ½æ sái ê ½iËu kiÎn Ÿp su¶t khÏ quyÌn. "ChÏnh quyËn h¡nh chÏnh" l¡ chÏnh quyËn quâc gia m¡ t¡u mang cé. "ChÏnh quyËn c¨ng" l¡ chÏnh quyËn hìp phŸp cða quâc gia m¡ t¡u v¡o l¡m h¡ng. "Khu vúc h¡ng hÜa" l¡ khu vúc cÜ hÎ thâng chöa h¡ng, bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n cða t¡u kÌ c¨ ph·n boong trÅn to¡n bæ chiËu d¡i v¡ chiËu ræng cða khu vúc trÅn t¡u. NÆu cÜ cŸc khoang cŸch ly, cŸc khoang d±n ho´c cŸc khoang trâng ê phÏa sau cða cŸc khoang h¡ng tºn cïng phÏa lŸi ho´c phÏa mñi thÖ cŸc khoang n¡y kháng thuæc khu vúc h¡ng hÜa. "HÎ thâng ng¯n h¡ng" l¡ hÎ thâng dïng ½Ì ng¯n h¡ng bao gãm : Mæt vŸch ch°n sç c¶p v¡ thö c¶p, nÆu cÜ, ½õìc bàc cŸch nhiÎt, cŸc khoang bÅn trong v¡ kÆt c¶u kË cºn, nÆu c·n, ½Ì ½ë cŸc bæ phºn n¡y. NÆu vŸch ch°n thö c¶p l¡ mæt ph·n cða kÆt c¶u thμn t¡u thÖ vŸch n¡y cÜ thÌ l¡ vŸch biÅn cða khoang chöa. "Buãng kiÌm soŸt h¡ng" l¡ buãng dïng ½Ì kiÌm soŸt h¡ng thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða 3.4 cða quy ph−m. "H¡ng" l¡ s¨n ph¸m ½õìc liÎt kÅ trong B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m, ½õìc chê xá b±ng cŸc t¡u theo cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m. "Khoang phòc vò h¡ng" l¡ khoang n±m trong khu vúc h¡ng hÜa dïng l¡m cŸc xõêng, cŸc buãng chöa v¡ kho chöa cÜ diÎn tÏch lèn hçn 2m2 ½Ì c¶t giù cŸc trang thiÆt bÙ l¡m h¡ng. "K¾t h¡ng" l¡ k¾t kÏn chöa ch¶t lÞng ½õìc thiÆt kÆ th¡nh thïng chöa h¡ng sç c¶p v¡ nÜ bao gãm t¶t c¨ cŸc thïng chöa ½õìc ho´c kháng ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho´c cÜ vŸch ch°n thö c¶p ho´c c¨ hai. "Khoang cŸch ly" l¡ khoang n±m giùa hai vŸch ng¯n ho´c boong th¾p kË cºn. Khoang n¡y cÜ thÌ l¡ khoang trâng ho´c khoang d±n. "Tr−m ½iËu khiÌn" l¡ tr−m ½õìc qui ½Ùnh ê 1.1.3 (14) Ph·n 5 cða qui ph−m. Tr−m n¡y kháng bao gãm buãng ½´t thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chùa chŸy ½´c biÎt, thúc tÆ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chùa chŸy cÜ thÌ ½õìc ½´t trong khu vúc h¡ng hÜa. 10 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  3. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn "S¨n ph¸m dÍ chŸy" l¡ s¨n ph¸m kû hiÎu chù "F" trong cæt "f" ê B¨ng 8D/19.1 cða Qui ph−m. "Khoang ho´c vïng nguy hiÌm vË khÏ" l¡ khoang ho´c vïng nhõ ½õìc nÅu t÷ (a) ½Æn (l) dõèi ½μy : (a) Khoang trong khu vúc h¡ng hÜa kháng ½õìc bâ trÏ ho´c trang bÙ ê möc ½õìc ch¶p nhºn ½Ì ½¨m b¨o r±ng kháng khÏ ê ½Ü luán luán ½õìc duy trÖ ê ½iËu kiÎn an to¡n vË khÏ. (b) Khoang kÏn bÅn ngo¡i khu vúc h¡ng hÜa cÜ ½õéng âng d¹n s¨n ph¸m d−ng lÞng ho´c d−ng khÏ ½i qua, ho´c ½õéng âng d¹n s¨n ph¸m d−ng lÞng ho´c khÏ kÆt thîc trong ½Ü; tr÷ trõéng hìp khoang n¡y ½õìc l°p cŸc thiÆt bÙ cÜ kiÌu ½õìc duyÎt ½Ì ng¯n ng÷a sú rÝ làt hçi cða s¨n ph¸m v¡o kháng gian cða khoang. (c) HÎ thâng ng¯n h¡ng v¡ ½õéng âng d¹n h¡ng (d) (i) Khoang h¡ng m¡ ê ½Ü ½õìc chuyÅn chê trong mæt hÎ thâng ng¯n h¡ng yÅu c·u mæt vŸch ch°n thö c¶p. (ii) Khoang h¡ng m¡ ê ½Ü h¡ng ½õìc chuyÅn chê trong mæt hÎ thâng ng¯n h¡ng kháng yÅu c·u mæt vŸch ch°n thö c¶p (e) Khoang cŸch biÎt vèi khoang h¡ng ½õìc nÅu ê (d) (i) trÅn ½μy ch× b±ng mæt vŸch biÅn b±ng th¾p kÏn khÏ. (f) Buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n h¡ng (g) Vïng trÅn boong hê ho´c khoang nøa kÏn trÅn boong hê trong ph−m vi 3 m¾t kÌ t÷ b¶t kü cøa ra n¡o cða k¾t h¡ng, cøa thoŸt khÏ ho´c hçi, bÏch cða âng d¹n h¡ng, van h¡ng; ho´c cŸc lâi v¡o cða cŸc lå tháng giÜ tèi cŸc buãng bçm v¡ cŸc buãng mŸy n¾n h¡ng (h) Boong hê phÏa trÅn khu vúc h¡ng hÜa, 3 m¾t phÏa trõèc v¡ sau cða khu vúc h¡ng hÜa trÅn boong hê lÅn ½Æn chiËu cao 2,4 m¾t phÏa trÅn boong théi tiÆt. (i) Vïng trong ph−m vi 2,4 m¾t kÌ t÷ m´t ngo¡i cða hÎ thâng ng¯n h¡ng nçi m¡ bË m´t n¡y læ ra ngo¡i théi tiÆt. (j) Khoang kÏn ho´c nøa kÏn cÜ ½´t ½õéng âng d¹n cŸc s¨n ph¸m. Khoang ½´t thiÆt bÙ phŸt hiÎn khÏ thÞa m¬n yÅu c·u 13.6.5 Ph·n 8D cða Qui ph−m, khoang tºn dòng khÏ th¨i l¡m nhiÅn liÎu v¡ khoang quy ½Ùnh ê Chõçng 16, Ph·n 8D cða qui ph−m. (k) Khoang ½Ì cŸc âng mËm d¹n h¡ng. "Khoang an to¡n vË khÏ" l¡ khoang kháng ph¨i l¡ khoang nguy hiÌm vË khÏ. "Khoang h¡ng" l¡ mæt khoang bao bàc bêi kÆt c¶u t¡u m¡ trong ½Ü cÜ ½´t hÎ thâng ng¯n h¡ng. "‡æc lºp" cÜ nghØa l¡ hÎ thâng tháng giÜ ho´c hÎ thâng tháng hçi ch²ng h−n, tuyÎt nhiÅn kháng nâi vèi hÎ thâng khŸc v¡ kháng cÜ cŸc phò kiÎn ½Ì nâi vèi cŸc hÎ thâng khŸc. "Khoang cŸch nhiÎt" ½Ì ch× khoang cÜ ho´c kháng cÜ vŸch ch°n, ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho¡n to¡n ho´c mæt ph·n. "Khoang cÜ vŸch ch°n" ½Ì ch× khoang n±m bÅn trong vŸch ch°n sç c¶p v¡ vŸch ch°n thö c¶p ½õìc bàc cŸch nhiÎt ho´c bàc b±ng vºt liÎu khŸc ho¡n to¡n ho´c mæt ph·n. "MARVS" l¡ sú ½iËu ch×nh van an to¡n ê vÙ trÏ cho ph¾p lèn nh¶t cða k¾t h¡ng. "ThiÆt bÙ nhiÅn liÎu" l¡ thiÆt bÙ ½õìc nÅu ê 1.1.3 (13) Ph·n 5 cða Quy ph−m. 11 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  4. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn "HÎ sâ ngºp thÌ tÏch khoang" l¡ tý sâ b±ng thÌ tÏch ngºp nõèc gi¨ ½Ùnh trong khoang chia cho thÌ tÏch to¡n bæ cða khoang. "VŸch ch°n sç c¶p" l¡ bæ phºn phÏa trong ½õìc thiÆt kÆ ½Ì ng¯n h¡ng khi hÎ thâng ng¯n h¡ng gãm hai vŸch ch°n. "VŸch ch°n thö c¶p" l¡ bæ phºn chÙu ch¶t lÞng phÏa ngo¡i cða hÎ thâng ng¯n h¡ng ½õìc thiÆt kÆ ½Ì lõu giù t−m théi h¡ng lÞng rÝ làt qua vŸch ch°n sç c¶p v¡ ½Ì trŸnh h− th¶p nhiÎt ½æ cða kÆt c¶u t¡u tèi nhiÎt ½æ kháng an to¡n. CŸc kiÌu vŸch ch°n thö c¶p ½õçc qui ½Ùnh chi tiÆt hçn ê Chõçng 4, Ph·n 8D cða Qui ph−m. "Mºt ½æ tõçng ½âi" l¡ tý sâ khâi lõìng cða thÌ tÏch cða mæt thÌ tÏch cða s¨n ph¸m chia cho khâi lõìng cða mæt thÌ tÏch tõçng öng cða nõèc ngàt. "TŸch biÎt" nghØa l¡ mæt hÎ thâng ½õéng âng d¹n h¡ng ho´c hÎ thâng tháng hçi h¡ng, ch²ng h−n, kháng ½õìc nâi vèi hÎ thâng âng d¹n h¡ng ho´c hÎ thâng tháng hçi h¡ng khŸc. CÜ thÌ ½−t ½õìc sú cŸch biÎt n¡y b±ng biÎn phŸp thiÆt kÆ ho´c biÎn phŸp vºn h¡nh. BiÎn phŸp vºn h¡nh kháng ½õìc dïng trong ph−m vi mæt k¾t h¡ng v¡ ph¨i bao gãm mæt trong cŸc d−ng sau: (a) ThŸo réi cŸc âng cuæn ho´c van v¡ bÙt kÏn cŸc ½·u âng. (b) Bâ trÏ nâi tiÆp hai bÏch k¾p k¿m theo thiÆt bÙ phŸt hiÎn rÝ làt v¡o âng giùa hai bÏch ½Ü. "N°p k¾t" l¡ kÆt c¶u ½Ì b¨o vÎ trŸnh hõ hÞng cða hÎ thâng ng¯n h¡ng khi hÎ thâng ng¯n h¡ng nhá lÅn trÅn boong théi tiÆt ho´c ½Ì ½¨m b¨o tÏnh liÅn tòc v¡ sú nguyÅn vÂn cða kÆt c¶u boong. "VÝm k¾t" l¡ sú mê ræng lÅn phÏa trÅn cða mæt ph·n k¾t h¡ng. Trong trõéng hìp cŸc hÎ thâng ng¯n h¡ng ê boong dõèi cÜ vÝm k¾t nhá lÅn phÏa trÅn cða boong théi tiÆt ho´c qua n°p k¾t. "Khoang trâng" l¡ khoang kÏn kháng ph¨i l¡ khoang h¡ng, khoang d±n, k¾t d·u ½ât, buãng bçm h¡ng ho´c mŸy n¾n ho´c b¶t kü khoang n¡o tháng thõéng thuyËn viÅn sø dòng, n±m trong trong khu vúc h¡ng hÜa phÏa ngo¡i hÎ thâng chöa h¡ng. "IGC Code" l¡ " Luºt quâc tÆ ½âi vèi kÆt c¶u v¡ trang thiÆt bÙ cða t¡u chê khÏ hÜa lÞng". 12 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2