intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

81
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 4 kiểm tra thử nghiệm tàu LPG đang khai thác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 4

  1. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 4 KiÌm tra, thø nghiÎm t¡u LPG ½ang khai thŸc 4.1 C¶p Gi¶y chöng nhºn cho t¡u LPG 4.1.1 T¡u LPG tho¨ m¬n cŸc yÅu c·u cða bæ luºt IGC ½õìc c¶p Gi¶y chöng nhºn phï hìp cho viÎc chê s¨n ph¸m LPG ; Gi¶y chöng nhºn n¡y cÜ hiÎu lúc 5 n¯m, ½õìc xŸc nhºn kiÌm tra h¡ng n¯m v¡ xŸc nhºn kiÌm tra trung gian v¡o ½ìt kiÌm tra h¡ng n¯m l·n thö hai ho´c l·n thö ba. (M¹u GCN cða VR: GAS). 4.1.2 T¡u chê khÏ hoŸ lÞng l¡ cŸc ch¶t ½æc h−i cho mái trõéng theo quy ½Ùnh cða Phò lòc II, MARPOL, ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ c¶p Gi¶y chöng nhºn phï hìp cho viÎc chê xá ch¶t lÞng ½æc, Gi¶y chöng nhºn n¡y cñng cÜ hiÎu lúc 5 n¯m, ½õìc xŸc nhºn kiÌm tra h¡ng n¯m v¡ xŸc nhºn kiÌm tra trung gian v¡o ½ìt kiÌm tra h¡ng n¯m l·n thö hai ho´c h¡ng n¯m l·n thö ba. (M¹u GCN cða VR: NLS). 4.2 KiÌm tra chu kü t¡u LPG 4.2.1 Quy ½Ùnh chung 1 T¡u LPG ph¨i thúc hiÎn cŸc lo−i hÖnh kiÌm tra sau : (1) KiÌm tra l·n ½·u phμn c¶p v¡ theo luºt: An to¡n kÆt c¶u, an to¡n trang thiÆt bÙ, an to¡n vá tuyÆn ½iÎn, m−n khá, MARPOL Phò lòc 2, Bæ luºt IGC. (2) KiÌm tra chu kü phμn c¶p: CÜ cŸc lo−i hÖnh kiÌm tra sau: - KiÌm tra h¡ng n¯m - KiÌm tra trung gian - KiÌm tra trÅn ½¡ - KiÌm tra ½Ùnh kü - KiÌm tra ½õéng tròc - KiÌm tra nãi hçi (3) KiÌm tra chu kü theo luºt: CÜ cŸc lo−i hÖnh kiÌm tra sau : - KiÌm tra h¡ng n¯m - KiÌm tra trung gian - KiÌm tra phòc hãi 2 Théi h−n cŸc ½ìt kiÌm tra giâng nhõ ½âi vèi cŸc lo−i t¡u tháng thõéng khŸc. 3 Ph−m vi kiÌm tra : Ngo¡i khâi lõìng kiÌm tra nhõ dâi vèi t¡u h¡ng tháng thõéng ph¨i bao gãm t¶t c¨ cŸc trang thiÆt bÙ , hÎ thâng liÅn quan ½Æn viÎc tiÆp nhºn, b¨o qu¨n v¡ vºn chuyÌn khÏ hoŸ lÞng. 85 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
  2. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 4.2.2 Næi dung kiÌm tra 1. KiÌm tra h¡ng n¯m H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra 1.1 Quy ½Ùnh Trong måi ½ìt kiÌm tra h¡ng n¯m, tr−ng thŸi chung cða cŸc chung khoang, kÆt c¶u v¡ thiÆt bÙ sau ½μy ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn chîng ½ang ê tr−ng thŸi tât. Khi ‡¯ng kiÌm x¾t th¶y c·n thiÆt, ngo¡i cŸc yÅu c·u ½õa ra dõèi ½μy, cÜ thÌ yÅu c·u thø ho−t ½æng. Tuy nhiÅn, cŸc k¾t h¡ng v¡ cŸc khoang cŸch li khŸc kháng c·n thiÆt ph¨i l¡m s−ch khÏ tr÷ khi ‡¯ng kiÌm viÅn yÅu c·u. 86 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
  3. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 1.2 HÎ thâng CŸc khoang h¡ng, cŸc khoang ½Îm ngo¡i v¡ lèp cŸch li cða chöa h¡ng vŸch ph¨i ½õìc kiÌm tra bÅn ngo¡i b±ng m°t thõéng khi cÜ thÌ tiÆp cºn ½õìc. Trang bÙ ½Îm kÏn cho cŸc k¾t ho´c n°p k¾t h¡ng xuyÅn qua m´t boong ph¨i ½õìc kiÌm tra c¸n thºn. Nçi n¡o ‡¯ng kiÌm viÅn x¾t th¶y c·n thiÆt, cŸc bÎ ½ë k¾t h¡ng, phõçng tiÎn tiÆp cºn ½Æn k¾t, cŸc khoang ½Îm ngo¡i, lèp cŸch li v¡ kÆt c¶u cða vÞ liËn vèi hÎ thâng chöa h¡ng ph¨i ½õìc kiÌm tra to¡n bæ v¡ thÅm v¡o ½Ü Ït nh¶t l¡ mæt k¾t h¡ng ph¨i ½õìc kiÌm tra bÅn trong ½âi vèi måi kiÌu k¾t h¡ng, tr÷ k¾t ½æc lºp lo−i C, t−i måi ½ìt kiÌm tra h¡ng n¯m l·n thö nh¶t sau khi t·u ½õa v¡o khai thŸc. 1.3. HÎ thâng HÎ thâng tháng giÜ khoang h¡ng v¡ van an to¡n Ÿp lúc/chμn tháng giÜ kháng cða cŸc khoang, hÎ thâng an to¡n v¡ cŸc m¡ng châng khoang chŸy cho cŸc k¾t h¡ng, cŸc khoang ½Îm trong v¡ cŸc khoang h¡ng v¡ ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng m°t thõéng khi cÜ thÌ tiÆp cºn ½õìc. van an to¡n Ph¨i xŸc nhºn r±ng van to¡n Ÿp lúc cða cŸc k¾t h¡ng ½¬ ½õìc Ÿp lúc/chμn kÂp chÖ v¡ Gi¶y chöng nhºn tõçng öng ½âi vèi Ÿp su¶t kháng cða ½Üng/mê ½õìc lõu giù trÅn t¡u. HÎ thâng x¨ cða âng tháng cŸc khoang giÜ ½õìc kiÌm tra b±ng m°t thõéng. 1.4. HÎ thâng CŸc thiÆt bÙ sau ½μy t÷ (a) ½Æn (c) ph¨i ½õìc kiÌm tra trong chuyÌn khi ho−t ½æng b±ng m°t thõéng nÆu thúc tÆ cho ph¾p. h¡ng (a) MŸy mÜc chuyÌn h¡ng bao gãm thiÆt bÙ trao ½äi nhiÎt cða h¡ng, b·u hÜa hçi, bçm v¡ mŸy n¾n h¡ng ; (b) ‡õéng âng v¡ lèp bàc cŸch li cða âng dïng trong hÎ thâng chuyÌn h¡ng nÆu cÜ thÌ ½Æn g·n ½õìc ; (c) Cç c¶u ng°t tú ½æng v¡ cç c¶u ng°t b±ng tay cða bçm h¡ng v¡ mŸy n¾n h¡ng 1.5. ThiÆt bÙ CŸc dòng cò v¡ cŸc hÎ thâng t÷ (a) ½Æn (d) sau ½μy cÜ liÅn ½o, phŸt quan ½Æn Ÿp su¶t, nhiÎt ½æ, möc ch¶t lÞng v¡ rÝ r× ch¶t lÞng, hiÎn v¡ ph¨i ½õìc kiÌm tra to¡n bæ v¡ xŸc nhºn ê tr−ng thŸi tât. bŸo ½æng (a) ‡ãng hã bŸo möc ch¶t lÞng, chuáng bŸo möc ch¶t lÞng cao v¡ cŸc van g°n vèi hÎ thâng ng°t ; (b) ThiÆt bÙ ch× bŸo nhiÎt ½æ v¡ chuáng bŸo ½æng k¿m theo ; (c) ‡ãng hã Ÿp su¶t v¡ chuáng bŸo ½æng k¿m theo cho k¾t h¡ng, khoang ½Îm trong v¡ cŸc khoang ; (d) Dòng cò phŸt hiÎn khÏ câ ½Ùnh, xŸch tay v¡ chuáng bŸo ½æng k¿m theo. 1.6. HÎ thâng Nhùng hÎ thâng trang bÙ t÷ (a) ½Æn (c) sau ½μy ph¨i ½õìc kiÌm soŸt kiÌm tra b±ng m°t thõéng : mái trõéng (a) HÎ thâng khÏ trç/kháng khÏ khá, kÌ c¨ nhùng khÏ ½Ì bï cða cŸc cŸc tän th¶t tháng thõéng v¡ nhùng ch¶t hît ¸m, cŸc khoang phõçng tiÎn ng¯n hçi h¡ng ½i ngõìc v¡o kho¨ng kháng gian an to¡n cða khÏ ; 87 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
  4. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (b) HÎ thâng kiÌm soŸt mái trõéng cða cŸc khoang, nÆu cÜ ; (c) HÎ thâng ½¸y khÏ trç ra khÞi cŸc khoang v¡ khoang ½Îm trong. 1.7. Trang bÙ HÎ thâng chùa chŸy b±ng phun nõèc, hÜa ch¶t khá v¡ hÎ chùa chŸy thâng chùa chŸy ½´c biÎt khŸc ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng m°t thõéng. 1.8. ThiÆt bÙ CŸc thiÆt bÙ t÷ (a) ½Æn (e) sau ½μy ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng b¨o vÎ con m°t thõéng. ngõéi (a) Ÿo qu·n b¨o vÎ cho ngõéi vºn h¡nh thiÆt bÙ chuyÌn h¡ng ; (b) ThiÆt bÙ an to¡n bao gãm mŸy n¾n khÏ, bÖnh khÏ dú trù, v. v... ; (c) ThiÆt bÙ thê v¡ kÏnh b¨o vÎ kiÌu kÏn ½Ì thoŸt n−n ; (d) ThiÆt bÙ sç cöu y tÆ bao gãm cŸng cöu thõçng, thiÆt bÙ thê á xy v¡ thuâc gi¨i ½æc ; (e) Trang bÙ ng¯n lμy bÎnh v¡ røa m°t. 1.9. Nhùng Nhùng trang thiÆt bÙ t÷ (a) ½Æn (i) sau ph¨i ½õìc kiÌm tra trang thiÆt b±ng m°t thõéng v¡ cŸc mòc (j) v¡ (l) ph¨i ½õìc xem x¾t v¡ bÙ khŸc xŸc nhºn l¡ ½ang ½õìc lõu giù trÅn t¡u. (a) ThiÆt bÙ ½iËu ch×nh cμn b±ng ngang, cøa kÏn nõèc, v.v..., ½õìc trang bÙ cÜ liÅn quan ½Æn ½æ än ½Ùnh cða t¡u ê tr−ng thŸi tai n−n, nÆu cÜ thÌ ½Æn g·n ½õìc ; (b) Dòng cò ½Üng kÏn cøa sä, cøa ra v¡o v¡ cŸc lå kho¾t ê l·u lŸi v¡ cŸc vŸch læ cða thõìng t·ng v¡ l·u boong, khi cÜ yÅu c·u ; (c) HÎ thâng tháng giÜ kÌ c¨ cŸc qu−t dú trù ho´c cŸc qu−t dïng cho cŸc kháng gian kÏn v¡ cŸc buãng trong khu vúc h¡ng hÜa; (d) CŸc khay câ ½Ùnh ho´c xŸch tay ho´c lèp cŸch li ½Ì b¨o vÎ boong t¡u ½õìc trang bÙ ½Ì châng l−i sú rÝ r× h¡ng ; (e) Sú rÝ r× cða vŸch kÏn khÏ, kÌ c¨ ½Îm kÏn tròc kÏn khÏ, nÆu cÜ thÌ ½Æn g·n ½õìc ; (f) Trang bÙ hμm nÜng cÜ kÆt c¶u vÞ th¾p, nÆu ½Æn g·n ½õìc ; (tiÆp theo) (g) VÝi rãng dïng ½Ì chuyÌn h¡ng theo kiÌu ½¬ ½õìc duyÎt ; (h) ThiÆt bÙ tiÆp ½¶t giùa kÆt c¶u vÞ t¡u v¡ âng d¹n h¡ng, nÆu cÜ thÌ ½Æn g·n ½õìc ; (i) ThiÆt bÙ khŸc ½õìc yÅu c·u cho lo−i h¡ng ½´c biÎt, nÆu 88 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
  5. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn cÜ ; (j) Sä nhºt kÏ h¡ng, hã sç khai thŸc v¡ cŸc hõèng d¹n sø dòng cÜ liÅn quan ½Æn hÎ thâng chöa h¡ng v¡ hÎ thâng chuyÌn h¡ng ; (k) T¶t c¨ cŸc trang bÙ ½iÎn v¡ cŸp ½iÎn ê khu vúc nguy hiÌm trÅn boong théi tiÆt v¡ buãng ½´t mŸy n¾n h¡ng ; (l) Bæ luºt cða IMO vË t¡u chuyÅn chê khÏ ho´c Qui ph−m hìp nh¶t cŸc qui ½Ùnh cða Bæ luºt nÅu trÅn. 2 KiÌm tra trung gian H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra 2.1. Quy ½Ùnh Trong måi ½ìt kiÌm tra trung gian, ngo¡i nhùng yÅu c·u ê - chung 1 trÅn, tr−ng thŸi kØ thuºt chung cða cŸc kÆt c¶u v¡ thiÆt bÙ t÷ (a) ½Æn (d) sau ½μy ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ xŸc nhºn l¡ chîng ½ang ê tr−ng thŸi tât. (a) ‡õéng âng cða dòng cò phŸt hiÎn khÏ l°p câ ½Ùnh, khi cÜ thÌ ½Æn g·n ½õìc ; (b) Van an to¡n Ÿp lúc cÜ m¡ng phi kim lo−i dïng cho k¾t h¡ng. NÆu k¾t h¡ng ½õìc trang bÙ van an to¡n cÜ m¡ng phi kim lo−i ê trÅn ½õéng âng chÏnh ho´c van thø, thÖ ph¨i xŸc nhºn r±ng m¡ng phi kim lo−i n¡y ½¬ ½õìc thay mèi v¡ van ½õìc ½iËu ch×nh, thø chöc n¯ng v¡ kÂp chÖ trong cŸc kho¨ng théi h−n kháng ½õìc võìt quŸ 3 n¯m ; (c) ‡o ½iÎn trê cŸch ½iÎn cða cŸc m−ch ½iÎn trong cŸc khoang chöa khÏ nguy hiÌm. CÜ thÌ bÞ qua ph¾p ½o n¡y nÆu hã sç ghi l−i cŸc sâ liÎu ½o g·n nh¶t do thuyËn viÅn thúc hiÎn xŸc nhºn ½¬ tiÆn h¡nh ½o ½iÎn trê cŸch ½iÎn ; (d) ThiÆt bÙ nâi ½¶t giùa kÆt c¶u thμn t¡u v¡ k¾t h¡ng nÆu cÜ thÌ ½Æn g·n ½õìc. 2.2 CŸc yÅu c·u Ngo¡i cŸc yÅu c·u qui ½Ùnh ê ½iÌm (2.1) nÅu trÅn, cŸc thiÆt khŸc. bÙ t÷ (a) ½Æn (f) sau ½μy ph¨i ½õìc xŸc nhºn l¡ tât qua thø ho−t ½æng ho´c thø chöc n¯ng. Trong t÷ng trõéng hìp, nçi n¡o khÜ thúc hiÎn thø nhõ vºy thÖ viÎc thø ho−t ½æng ho´c thø chöc n¯ng cða thiÆt bÙ cÜ thÌ ½õìc xŸc nhºn b±ng thø má phÞng ho´c phõçng phŸp thÏch hìp khŸc. (a) ThiÆt bÙ d÷ng tú ½æng v¡ b±ng tay cða bçm h¡ng v¡ mŸy n¾n h¡ng ; (b) ‡ãng hã ½o möc ch¶t lÞng, chuáng bŸo ½æ cao möc h¡ng lÞng v¡ cŸc van ½õìc g°n vèi hÎ thâng ng°t; (c) ThiÆt bÙ ch× bŸo nhiÎt ½æ v¡ chuáng bŸo ½æng ½õìc 89 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
  6. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn g°n v¡o thiÆt bÙ ; (d) ‡ãng hã Ÿp lúc v¡ chuáng bŸo ½æng ½õìc g°n v¡o k¾t h¡ng v¡ khoang ng¯n trong ; (e) Dòng cò phŸt hiÎn khÏ câ ½Ùnh, xŸch tay v¡ chuáng bŸo ½æng ½i k¿m ; (f) HÎ thâng ½iËu khiÌn ½Ì kiÌm soŸt mái trõéng cða cŸc k¾t nÆu yÅu c·u trang bÙ, thÏ dò cŸc k¾t h¡ng. 3 KiÌm tra ½Ùnh kü. H−ng mòc Quy trÖnh kiÌm tra Ghi chî kiÌm tra 3.1. Quy ½Ùnh Trong måi ½ìt kiÌm tra ½Ùnh kü, ngo¡i cŸc yÅu c·u ê -2 trÅn, chung kÆt c¶u v¡ trang thiÆt bÙ sau ½μy ph¨i ½õìc kiÌm tra t× m× v¡ xŸc nhºn chîng ê tr−ng thŸi tât. Ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra v¡ thø nhõ sau. ‡âi vèi cŸc k¾t cÜ m¡ng, k¾t bŸn m¡ng v¡ k¾t cÜ lèp cŸch li bÅn trong, viÎc 3.2 K¾t h¡ng kiÌm tra v¡ thø ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh phï hìp vèi qui trÖnh ½¬ ½õìc so−n th¨o riÅng theo phõçng phŸp ½¬ ½õìc duyÎt cho t÷ng hÎ thâng cða k¾t. (a) KiÌm tra bÅn trong t¶t c¨ cŸc k¾t h¡ng ; (b) KiÌm tra bÅn ngo¡i t¶t c¨ cŸc k¾t h¡ng v¡ lèp cŸch li cða chîng. ‡´c biÎt chî û ½Æn cŸc ph·n ê khu vúc c¯n, giŸ ½ë, then v¡ cŸc ph·n khŸc t−o th¡nh bÎ ½ë cða cŸc k¾t. NÆu viÎc kiÌm tra lèp cŸch li b±ng m°t thõéng kháng thÌ thúc hiÎn ½õìc thÖ cŸc ph·n tø kÆt c¶u xung quanh ph¨i ½õìc kiÌm tra kh¨ n¯ng giù l−nh khi cŸc k¾t h¡ng cÝn l−nh. Tuy vºy, trong t÷ng trõéng hìp khi m¡ ½æ ½ãng nh¶t cða k¾t h¡ng v¡ lèp cŸch li cða chîng ½õìc xŸc nhºn qua nhºt kû h¡ng thÖ cÜ thÌ bÞ qua viÎc kiÌm tra cŸc ½iÌm l−nh. Nçi n¡o ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y c·n thiÆt thÖ ph¨i yÅu c·u thŸo lèp bàc cŸch li ½Ì kiÌm tra ; (c) ChiËu d¡y tán vŸch cða k¾t h¡ng ph¨i ½õìc ½o khi (tiÆp theo) ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y c·n thiÆt ; (d) Thø kháng phŸ hðy Ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra b±ng phõçng phŸp kháng phŸ hðy t¶t c¨ cŸc ½õéng h¡n trÅn vÞ k¾t , cŸc cç c¶u chÏnh v¡ cŸc ph·n tø khŸc cÜ kh¨ n¯ng ph¨i chÙu öng su¶t cao qui ½Ùnh dõèi ½μy ½Ì bä sung cho viÎc kiÌm tra b±ng m°t thõéng nÆu ‡¯ng kiÌm viÅn x¾t th¶y c·n thiÆt, tr÷ k¾t réi kiÌu B. - CŸc ½õéng h¡n giŸ ½ë k¾t v¡ cç c¶u châng l°c ngang/l°c dàc, 90 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
  7. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn - CŸc sõén khÞe v¡ nÂp gia cõéng, - CŸc ½õéng bao quanh vŸch ch´n, - Mâi h¡n liÅn kÆt vÝm che v¡ khay höng d·u g°n v¡o vÞ k¾t, - BÎ ½ë cða cŸc bçm, thŸp v¡ c·u thang v. v..., - CŸc mâi nâi âng. Möc ½æ thø kháng phŸ hðy ½õìc dïng ½Ì kiÌm tra cŸc k¾t réi kiÌu B ph¨i ½õìc ½õa ra theo qui trÖnh ½¬ ½õìc so−n th¨o riÅng theo thiÆt kÆ cða k¾t h¡ng. (e) Thø rÝ r× T¶t c¨ cŸc k¾t h¡ng ph¨i thø ½Ì kiÌm tra phŸt hiÎn rÝ r×. Tuy nhiÅn cÜ thÌ bÞ qua viÎc thø rÝ r× cða cŸc k¾t réi n±m dõèi boong nÆu qua sä nhºt kÏ h¡ng ho´c b±ng cŸc phõçng phŸp thÏch hìp khŸc ½¬ xŸc nhºn r±ng thiÆt (tiÆp theo) bÙ phŸt hiÎn khÏ rÝ ½ang ê tr−ng thŸi tât v¡ kháng ghi nhºn cÜ sú rÝ r× n¡o. (f) Thø Ÿp lúc k¾t h¡ng NÆu qua kÆt qu¨ kiÌm tra v¡ thø qui ½Ùnh ê (a) ½Æn (e) m¡ kháng xŸc ½Ùnh ½õìc ½æ kÏn cða cŸc k¾t h¡ng thÖ cŸc k¾t n¡y ph¨i ½õìc thø Ÿp lúc vèi Ÿp su¶t nhõ sau : - K¾t réi kiÌu C : kháng dõèi 1,25 l·n Ÿp su¶t cho ph¾p lèn nh¶t ½´t van an to¡n ; - K¾t réi kiÌu A v¡ B : b±ng Ÿp su¶t yÅu c·u ½âi vèi k¾t liËn. (g) ‡âi vèi k¾t h¡ng ½æc lºp kiÌu C, ph¨i tiÆn h¡nh thø Ÿp lúc ho´c l¡ theo (i) ho´c l¡ theo (ii) dõèi ½μy v¡o cŸc ½ìt kiÌm tra ½Ùnh kü xen kÁ nhau : l·n thö hai, thö tõ, thö sŸu, v.v... Ngo¡i cŸc bõèc kiÌm tra v¡ thø qui ½Ùnh t÷ (a) ½Æn (e), trong cŸc ½ìt kiÌm tra ½Ùnh kÖ ph¨i : (i) Thø Ÿp lúc b±ng 1,25 l·n Ÿp su¶t cho ph¾p lèn nh¶t ½´t van an to¡n trÅn k¾t h¡ng, v¡ tiÆp sau ½Ü thø kháng phŸ hðy theo qui ½Ùnh ê (d), ho´c (ii) Thø kháng phŸ hðy theo qui trÖnh ½õìc so−n th¨o khi thiÆt kÆ k¾t h¡ng. NÆu kháng cÜ qui ½Ùnh riÅng thÖ ph¨i thø Ït nh¶t 10% chiËu d¡i mâi h¡n ê khu vúc cÜ öng su¶t cao sau ½μy : - GÏa ½ë k¾t h¡ng v¡ thiÆt bÙ châng l°c ngang/l°c dàc; - CŸc khung nÂp gia cõéng ; - Mâi nâi chù Y giùa vÞ k¾t v¡ vŸch ng¯n dàc cða cŸc k¾t cÜ d−ng hai vÝng lãng v¡o nhau ; 91 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
  8. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn - CŸc ½õéng bao cða cŸc vŸch ch´n ; - Mâi liÅn kÆt cða vÝm che v¡ khay höng d·u g°n v¡o vÞ k¾t ; - BÎ ½ë bçm, thŸp v¡ c·u thang, v.v... ; - CŸc mâi nâi âng. 3.3. CŸc KÆt c¶u ½ë k¾t v¡ bao thμn k¾t trong cŸc khoang, khoang ½Îm khoang v¡ ngo¡i v¡ lèp cŸch li cða chîng ph¨i ½õìc kiÌm tra b±ng m°t khoang thõéng. NÆu qua kÆt qu¨ kiÌm tra b±ng m°t thõéng m¡ kháng ½Îm ngo¡i kh²ng ½Ùnh ½õìc tÏnh nguyÅn vÂn cða khoang ½Îm thÖ tÏnh nguyÅn vÂn n¡y ph¨i ½õìc xŸc nhºn b±ng phõçng phŸp thø Ÿp lúc ho´c thø chμn kháng ho´c b±ng phõçng phŸp thø khŸc. 3.4. HÎ thâng Van an to¡n cða k¾t h¡ng ph¨i ½õìc mê ½Ì kiÌm tra, ½iËu tháng giÜ ch×nh l−i, thø ho−t ½æng v¡ kÂp chÖ. cho k¾t Cç c¶u h− Ÿp lúc/gi¨m ½æ chμn kháng v¡ hÎ thâng an to¡n h¡ng k¿m theo cða khoang ½Îm trong v¡ cŸc khoang ph¨i ½õìc kiÌm tra, nÆu c·n thÖ ph¨i mê ½Ì kiÌm tra v¡ thø phò thuæc v¡o thiÆt kÆ cða chîng. CŸc mòc (a) v¡ (b) sau ½μy ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ thø : 3.5. ‡õéng âng d¹n h¡ng (a) ‡õéng âng Ph¨i tiÆn h¡nh thø Ÿp lúc vèi Ÿp su¶t kháng nhÞ hçn 1,25 l·n Ÿp su¶t thø cho ph¾p lèn nh¶t ½´t van an to¡n trÅn k¾t h¡ng, nÆu ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y c·n thiÆt. CŸc ½o−n âng thŸo ra ph¨i ½õìc thø rÝ r× sau khi søa chùa.To¡n bæ ho´c mæt ph·n cða cŸc van v¡ cŸc phò tïng k¿m theo ph¨i ½õìc thŸo ra v¡ kiÌm tra nÆu ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y c·n thiÆt. ViÎc thŸo lèp cŸch li ½õìc yÅu c·u ch× khi ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y c·n thiÆt ; (b) Van gi¨m Ÿp (tiÆp theo) To¡n bæ ho´c mæt ph·n cŸc van gi¨m Ÿp ph¨i ½õìc thŸo ½Ì kiÌm tra, ½iËu ch×nh l−i, thø ho−t ½æng v¡ kÂp chÖ. 3.6. HÎ thâng CŸc trang thiÆt bÙ t÷ (a) ½Æn (c) sau ½μy ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ chuyÌn thø. h¡ng v¡ (a) CŸc bçm h¡ng l°p trong cŸc k¾t h¡ng ph¨i ½õìc mê ra trang bÙ v¡ kiÌm tra; ½iÎn (b) HÎ thâng x¨ h¡ng bÙ rÝ r× ê cŸc khoang ½Îm trong v¡ cŸc khoang ph¨i ½õìc thø ho−t ½æng ; (c) CŸc mŸy n¾n khÏ th¡nh h¡ng lÞng, bÖnh Ÿp lúc cða thiÆt bÙ tŸi hÜa lÞng, bÖnh trao ½äi nhiÎt cða h¡ng v¡ cŸc mŸy mÜc khŸc v¡ cŸc trang bÙ ½iÎn tõçng öng ph¨i ½õìc kiÌm tra v¡ thø phï hìp vèi cŸc yÅu c·u ê cŸc mòc tõçng öng. (6) Ph¨i kiÌm tra ½õéng âng trong cŸc khoang h¡ng v¡ cŸc 92 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
  9. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn k¾t kháng ph¨i l¡ k¾t h¡ng. Ph¨i tiÆn h¡nh ½o chiËu d¡y theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm viÅn nÆu ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y c·n thiÆt. .3 CŸc biÌu m¹u dïng trong kiÌm tra t¨u LPG. 4.3.1 KiÌm tra l·n ½·u. - Phò lòc cŸc ½´c trõng cða t¡u, dïng cho t¡u chê khÏ hoŸ lÞng (M¹u PS-12.1 ½Æn PS-12.6) - Danh mòc kiÌm tra t¡u chê khÏ hoŸ lÞng (M¹u GAS.IC). 4.3.2 KiÌm tra h¡ng n¯m, trung gian v¡ ½Ùnh kü. - BiÅn b¨n kiÌm tra chu kü t¡u chê khÏ (M¹u GAS.PR) 93 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2001
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2