intTypePromotion=1

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 2

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
498
lượt xem
243
download

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Bộ xây dựng phần 2

  1. §Þnh møc chi phÝ chung v thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc theo h−íng dÉn t¹i B¶ng 2.4 Phô lôc sè 2 cña Th«ng t− n y. 2.2.1.4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c«ng t¸c x©y dùng ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn h nh. 2.2.1.5. Chi phÝ nh t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë v ®iÒu h nh thi c«ng: Chi phÝ x©y dùng nh t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë v ®iÒu h nh thi c«ng ®−îc tÝnh b»ng 2% trªn tæng chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr−íc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®i theo tuyÕn ngo i ®« thÞ v vïng d©n c− nh− ®−êng d©y t¶i ®iÖn, ®−êng d©y th«ng tin b−u ®iÖn, ®−êng giao th«ng, kªnh m−¬ng, ®−êng èng, c¸c c«ng tr×nh thi c«ng d¹ng tuyÕn kh¸c v b»ng 1% ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i. §èi víi c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt kh¸c (vÝ dô nh− c«ng tr×nh cã quy m« lín, phøc t¹p, c¸c c«ng tr×nh ngo i h¶i ®¶o,...) nÕu kho¶n môc chi phÝ nh t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë v ®iÒu h nh thi c«ng tÝnh theo tû lÖ trªn kh«ng phï hîp th× chñ ®Çu t− c¨n cø ®iÒu kiÖn thùc tÕ, lËp dù to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ n y cho phï hîp v chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. §èi víi tr−êng hîp ®Êu thÇu th× kho¶n môc chi phÝ n y ph¶i tÝnh trong gi¸ gãi thÇu, gi¸ dù thÇu v ®−îc thanh to¸n theo gi¸ hîp ®ång ® ®−îc ký kÕt. Nh thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ dïng kho¶n chi phÝ n y ®Ó x©y dùng míi, thuª nh t¹i hiÖn tr−êng hoÆc thuª xe ®−a ®ãn c¸n bé c«ng nh©n,... tuú thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng tr×nh. 2.2.2. Chi phÝ thiÕt bÞ Chi phÝ thiÕt bÞ trong dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ (kÓ c¶ thiÕt bÞ c«ng nghÖ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng); chi phÝ ® o t¹o v chuyÓn giao c«ng nghÖ; chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ v thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh. Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ bao gåm: gi¸ mua (gåm c¶ chi phÝ thiÕt kÕ v gi¸m s¸t chÕ t¹o), chi phÝ vËn chuyÓn tõ c¶ng hoÆc n¬i mua ®Õn c«ng tr×nh, chi phÝ l−u kho, l−u b i, l−u Container t¹i c¶ng ViÖt Nam (®èi víi c¸c thiÕt bÞ nhËp khÈu), chi phÝ b¶o qu¶n, b¶o d−ìng t¹i kho b i ë hiÖn tr−êng, thuÕ v phÝ b¶o hiÓm thiÕt bÞ c«ng tr×nh. 10 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  2. Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®−îc x¸c ®Þnh theo mét trong hai c¸ch d−íi ®©y: - §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ ® x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ cã thÓ tÝnh theo sè l−îng, chñng lo¹i tõng lo¹i thiÕt bÞ hoÆc to n bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ v gi¸ mét tÊn, mét c¸i hoÆc to n bé d©y chuyÒn thiÕt bÞ t−¬ng øng. - §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ ch−a x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ cã thÓ t¹m tÝnh theo b¸o gi¸ cña nh cung cÊp, nh s¶n xuÊt hoÆc gi¸ nh÷ng thiÕt bÞ t−¬ng tù trªn thÞ tr−êng t¹i thêi ®iÓm tÝnh to¸n hoÆc cña c«ng tr×nh cã thiÕt bÞ t−¬ng tù ® thùc hiÖn. §èi víi c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng th× chi phÝ n y ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l−îng thiÕt bÞ cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng v gi¸ s¶n xuÊt, gia c«ng mét tÊn (hoÆc mét ®¬n vÞ tÝnh) phï hîp víi tÝnh chÊt, chñng lo¹i thiÕt bÞ theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng ® ®−îc ký kÕt hoÆc c¨n cø v o b¸o gi¸ gia c«ng s¶n phÈm cña nh s¶n xuÊt ®−îc chñ ®Çu t− lùa chän hoÆc gi¸ s¶n xuÊt, gia c«ng thiÕt bÞ t−¬ng tù cña c«ng tr×nh ® thùc hiÖn. Chi phÝ ® o t¹o v chuyÓn giao c«ng nghÖ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh. Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ v thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh ®−îc lËp dù to¸n nh− ®èi víi dù to¸n chi phÝ x©y dùng. Tr−êng hîp thiÕt bÞ ®−îc lùa chän th«ng qua ®Êu thÇu th× chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm gi¸ tróng thÇu v c¸c kho¶n chi phÝ theo c¸c néi dung nªu trªn ®−îc ghi trong hîp ®ång. Chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh ®−îc lËp theo h−íng dÉn t¹i B¶ng 2.5 Phô lôc sè 2 cña Th«ng t− n y. 2.2.3. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n trong dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó chñ ®Çu t− tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n ®−îc quy ®Þnh t¹i môc 1.1.4 phÇn II cña Th«ng t− n y. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tham kh¶o ®Þnh møc tû lÖ do Bé X©y dùng c«ng bè hoÆc b»ng c¸ch lËp dù to¸n. 2.2.4. Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng trong dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i môc 1.1.5 phÇn II cña Th«ng t− n y. §èi víi c¸c dù ¸n cã nhiÒu 11 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  3. c«ng tr×nh th× chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t−, chi phÝ lËp dù ¸n hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt kh«ng tÝnh trong chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cña dù to¸n c«ng tr×nh. Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tham kh¶o ®Þnh møc tû lÖ do Bé X©y dùng c«ng bè hoÆc b»ng c¸ch lËp dù to¸n. 2.2.5. Chi phÝ kh¸c Chi phÝ kh¸c trong dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i môc 1.1.6 phÇn II cña Th«ng t− n y, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ (%) hoÆc b»ng c¸ch lËp dù to¸n. §èi víi c¸c dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh th× chi phÝ thÈm tra tæng møc ®Çu t−; chi phÝ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ liªn quan dù ¸n; vèn l−u ®éng ban ®Çu ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng nh»m môc ®Ých kinh doanh, l i vay trong thêi gian x©y dùng; chi phÝ cho qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i v cã t¶i theo quy tr×nh c«ng nghÖ tr−íc khi b n giao (trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm thu håi ®−îc) v c¸c kho¶n phÝ v lÖ phÝ kh«ng tÝnh trong chi phÝ kh¸c cña dù to¸n c«ng tr×nh. §èi víi mét sè c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh cã c¸c yÕu tè chi phÝ ®Æc thï, c«ng tr×nh sö dông vèn ODA, ngo i c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i c¸c môc 2.2.3, 2.2.4 v 2.2.5 nªu trªn nÕu cßn cã c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan th× ®−îc bæ sung c¸c chi phÝ n y. Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh v chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Tr−êng hîp c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n ph¶i thuª t− vÊn n−íc ngo i thùc hiÖn th× chi phÝ t− vÊn ®−îc lËp dù to¸n theo quy ®Þnh hiÖn h nh phï hîp víi yªu cÇu sö dông t− vÊn cho c«ng tr×nh hoÆc gi¸ trÞ hîp ®ång t− vÊn ® ký kÕt ®Ó ghi v o dù to¸n. Mét sè chi phÝ kh¸c nÕu ch−a cã quy ®Þnh hoÆc ch−a tÝnh ®−îc ngay th× ®−îc t¹m tÝnh ®−a v o dù to¸n c«ng tr×nh ®Ó dù trï kinh phÝ. 2.6. Chi phÝ dù phßng Chi phÝ dù phßng l kho¶n chi phÝ ®Ó dù trï cho khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh v c¸c yÕu tè tr−ît gi¸ trong thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã thêi gian thùc hiÖn ®Õn 2 n¨m: chi phÝ dù phßng ®−îc tÝnh b»ng 10% trªn tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng v chi phÝ kh¸c. 12 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  4. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã thêi gian thùc hiÖn trªn 2 n¨m, chi phÝ dù phßng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 2 yÕu tè: - Dù phßng chi phÝ cho yÕu tè khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh ®−îc tÝnh b»ng 5% tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng v chi phÝ kh¸c. - Dù phßng chi phÝ cho yÕu tè tr−ît gi¸ ®−îc tÝnh theo chØ sè gi¸ x©y dùng cña tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng theo khu vùc v thêi gian x©y dùng. Thêi gian ®Ó tÝnh tr−ît gi¸ l thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc phª duyÖt. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, chñ ®Çu t− cã thÓ x¸c ®Þnh tæng dù to¸n cña dù ¸n ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ dù ¸n. Tæng dù to¸n cña dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng dù to¸n cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n v mét sè kho¶n môc chi phÝ thuéc chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng, chi phÝ kh¸c ch−a tÝnh trong dù to¸n c«ng tr×nh cña dù ¸n. III. Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh 1. QU¶n lý tæng møc ®Çu t−, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1.1. Qu¶n lý tæng møc ®Çu t− 1.1.1. Khi lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh hay lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt ®èi víi tr−êng hîp kh«ng ph¶i lËp dù ¸n, chñ ®Çu t− ph¶i x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Çu t− x©y dùng. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt tæng møc ®Çu t− thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ng y 13/6/2007 cña ChÝnh Phñ vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (gäi t¾t l NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP). Tæng møc ®Çu t− ® ®−îc phª duyÖt l chi phÝ tèi ®a m chñ ®Çu t− ®−îc phÐp sö dông ®Ó ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh v l c¬ së ®Ó chñ ®Çu t− lËp kÕ ho¹ch v qu¶n lý vèn khi thùc hiÖn ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 1.1.2. Tæng møc ®Çu t− ®−îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP. §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nh n−íc, tr−êng hîp tæng møc ®Çu t− ®iÒu chØnh kh«ng v−ît tæng møc ®Çu t− ® ®−îc phª duyÖt, kÓ c¶ thay ®æi c¬ cÊu c¸c kho¶n môc chi phÝ trong tæng møc ®Çu t− (bao gåm c¶ sö 13 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  5. dông chi phÝ dù phßng) th× chñ ®Çu t− tù ®iÒu chØnh, sau ®ã ph¶i b¸o c¸o ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ ®iÒu chØnh; Chñ ®Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. Tr−êng hîp tæng møc ®Çu t− ®iÒu chØnh v−ît tæng møc ®Çu t− ® ®−îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t− ph¶i b¸o c¸o ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− cho phÐp tr−íc khi thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh. §èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn tÝn dông do Nh n−íc b¶o l nh, vèn tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña Nh n−íc v vèn ®Çu t− kh¸c cña Nh n−íc th× chñ ®Çu t− tù quyÕt ®Þnh v chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−. PhÇn tæng møc ®Çu t− ®iÒu chØnh thay ®æi so víi tæng møc ®Çu t− ® ®−îc phª duyÖt ph¶i ®−îc tæ chøc thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP. 1.1.3. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n do chñ ®Çu t− x¸c ®Þnh ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n. §èi víi nh÷ng dù ¸n quy m« nhá, ®¬n gi¶n cã tæng møc ®Çu t− d−íi mét tû ®ång, nÕu chñ ®Çu t− kh«ng th nh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n m sö dông c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n cña m×nh ®Ó qu¶n lý th× chñ ®Çu t− sö dông nguån kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý dù ¸n, chi l m thªm giê cho c¸c c¸n bé kiªm nhiÖm qu¶n lý dù ¸n theo quy ®Þnh hiÖn h nh. §èi víi c¸c dù ¸n ¸p dông h×nh thøc tæng thÇu thiÕt kÕ, cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ v thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (tæng thÇu EPC), tæng thÇu ®−îc h−ëng mét phÇn chi phÝ qu¶n lý dù ¸n t−¬ng øng khèi l−îng c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n do tæng thÇu thùc hiÖn. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña tæng thÇu do hai bªn tho¶ thuËn v ®−îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. Tr−êng hîp Ban qu¶n lý dù ¸n cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc t− vÊn ®Çu t− x©y dùng th× Ban qu¶n lý dù ¸n ®−îc h−ëng chi phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t− vÊn ®Çu t− x©y dùng. Khi thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n th× chi phÝ thuª t− vÊn x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n trªn c¬ së néi dung, khèi l−îng c«ng viÖc qu¶n lý do chñ ®Çu t− thuª v c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh. Tr−êng hîp thuª t− vÊn n−íc ngo i th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 1.2. Qu¶n lý dù to¸n c«ng tr×nh 1.2.1. Dù to¸n c«ng tr×nh tr−íc khi phª duyÖt ph¶i ®−îc thÈm tra. Dù to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i ®−îc tÝnh ®ñ c¸c yÕu tè chi phÝ theo quy 14 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  6. ®Þnh. Chñ ®Çu t− tæ chøc thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm c¸c néi dung ®−îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP. 1.2.2. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− kh«ng ®ñ n¨ng lùc thÈm tra th× thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh. Tæ chøc, c¸ nh©n thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt v chñ ®Çu t− vÒ kÕt qu¶ thÈm tra cña m×nh. Chi phÝ thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh do chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh. 1.2.3. Chñ ®Çu t− phª duyÖt v chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh sau khi ® thÈm tra l m c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu, gi¸ th nh x©y dùng v l c¨n cø ®Ó ® m ph¸n ký kÕt hîp ®ång, thanh to¸n víi nh thÇu trong tr−êng hîp chØ ®Þnh thÇu. 1.2.4. Dù to¸n c«ng tr×nh ®−îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP. Chñ ®Çu t− tæ chøc thÈm tra, phª duyÖt dù to¸n ®iÒu chØnh. 2. QU¶n lý ®Þnh møc x©y dùng, gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùng 2.1. Qu¶n lý ®Þnh møc x©y dùng 2.1.1. §Þnh møc x©y dùng bao gåm ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt v ®Þnh møc tû lÖ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP. 2.1.2. Bé X©y dùng c«ng bè suÊt vèn ®Çu t− v c¸c ®Þnh møc x©y dùng: §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (PhÇn x©y dùng, PhÇn kh¶o s¸t, PhÇn l¾p ®Æt), §Þnh møc dù to¸n söa ch÷a trong x©y dùng c«ng tr×nh, §Þnh møc vËt t− trong x©y dùng, §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, §Þnh møc chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng v c¸c ®Þnh møc x©y dùng kh¸c. 2.1.3. C¸c Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø v o ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc theo h−íng dÉn t¹i Phô lôc sè 3 cña Th«ng t− n y tæ chøc x©y dùng, c«ng bè ®Þnh møc cho c¸c c«ng t¸c x©y dùng ®Æc thï cña Bé, ®Þa ph−¬ng ch−a cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng do Bé X©y dùng c«ng bè. 2.1.4. §èi víi c¸c ®Þnh møc x©y dùng ® cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng ®−îc c«ng bè nh−ng ch−a phï hîp víi biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn thi c«ng hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh th× chñ ®Çu t− tæ chøc ®iÒu chØnh, bæ sung cho phï hîp. 15 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  7. 2.1.5. §èi víi c¸c ®Þnh møc x©y dùng ch−a cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng ® ®−îc c«ng bè quy ®Þnh trong môc 2.1.2 v 2.1.3 nªu trªn th× chñ ®Çu t− c¨n cø theo yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng v ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 3 cña Th«ng t− n y ®Ó tæ chøc x©y dùng c¸c ®Þnh møc ®ã hoÆc vËn dông c¸c ®Þnh møc x©y dùng t−¬ng tù ® sö dông ë c«ng tr×nh kh¸c ®Ó quyÕt ®Þnh ¸p dông. Tr−êng hîp sö dông c¸c ®Þnh møc x©y dùng míi ch−a cã nªu trªn l m c¬ së lËp ®¬n gi¸ ®Ó thanh to¸n ®èi víi c¸c gãi thÇu sö dông vèn ng©n s¸ch nh n−íc ¸p dông h×nh thøc chØ ®Þnh thÇu th× chñ ®Çu t− b¸o c¸o ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− xem xÐt quyÕt ®Þnh. Riªng c«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n ®Çu t− do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t− th× Bé tr−ëng Bé qu¶n lý chuyªn ng nh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2.1.6. Chñ ®Çu t− tù tæ chøc hoÆc thuª c¸c tæ chøc cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó h−íng dÉn lËp, ®iÒu chØnh ®Þnh møc x©y dùng nh− néi dung trong môc 2.1.4 v 2.1.5 nªu trªn. Tæ chøc t− vÊn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña c¸c ®Þnh møc do m×nh x©y dùng. 2.1.7. Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông, vËn dông ®Þnh møc x©y dùng ®−îc c«ng bè hoÆc ®iÒu chØnh ®Ó lËp v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng x©y dùng c«ng tr×nh. 2.1.8. C¸c Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®Þnh kú h ng n¨m göi nh÷ng ®Þnh møc x©y dùng ® c«ng bè trong n¨m vÒ Bé X©y dùng ®Ó theo dâi, qu¶n lý. 2.2. Qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 2.2.1. Chñ ®Çu t− c¨n cø tÝnh chÊt, ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña c«ng tr×nh, hÖ thèng ®Þnh møc nh− néi dung t¹i môc 2.1 phÇn III nªu trªn v ph−¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh theo h−íng dÉn t¹i Phô lôc sè 4 cña Th«ng t− n y ®Ó x©y dùng v quyÕt ®Þnh ¸p dông ®¬n gi¸ cña c«ng tr×nh l m c¬ së x¸c ®Þnh dù to¸n, qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 2.2.2. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA cã yªu cÇu sö dông lao ®éng n−íc ngo i, vËt t−, vËt liÖu nhËp khÈu, thiÕt bÞ thi c«ng nhËp khÈu v c¸c yªu cÇu ®Æc thï kh¸c th× ®¬n gi¸ x©y dùng ®−îc lËp bæ sung c¸c chi phÝ n y theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ v ®Æc thï c«ng tr×nh. 2.2.3. Chñ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t− vÊn chuyªn m«n cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoÆc phÇn 16 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  8. c«ng viÖc liªn quan tíi viÖc lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. Tæ chøc, c¸ nh©n t− vÊn chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ ®Çu t− v ph¸p luËt trong viÖc ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña c¸c ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh do m×nh lËp. 2.2.4. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o Së X©y dùng c¨n cø v o h−íng dÉn cña Th«ng t− n y v t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph−¬ng ®Ó c«ng bè hÖ thèng ®¬n gi¸ x©y dùng, gi¸ ca m¸y v thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng, gi¸ vËt liÖu,... ®Ó tham kh¶o trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 2.3. Qu¶n lý chØ sè gi¸ x©y dùng 2.3.1. ChØ sè gi¸ x©y dùng gåm: chØ sè gi¸ tÝnh cho mét nhãm hoÆc mét lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng; chØ sè gi¸ theo c¬ cÊu chi phÝ; chØ sè gi¸ theo yÕu tè vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng. ChØ sè gi¸ x©y dùng l mét trong c¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ gãi thÇu v gi¸ thanh to¸n theo hîp ®ång x©y dùng. 2.3.2. Bé X©y dùng c«ng bè ph−¬ng ph¸p x©y dùng chØ sè gi¸ x©y dùng v ®Þnh kú c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng ®Ó chñ ®Çu t− tham kh¶o ¸p dông. Chñ ®Çu t−, nh thÇu còng cã thÓ tham kh¶o ¸p dông chØ sè gi¸ x©y dùng do c¸c tæ chøc t− vÊn cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm c«ng bè. 2.3.3. Chñ ®Çu t− c¨n cø xu h−íng biÕn ®éng gi¸ v ®Æc thï c«ng tr×nh ®Ó quyÕt ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng cho phï hîp. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. ViÖc chuyÓn tiÕp qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP. 2. HÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng do Bé X©y dùng; ®Þnh møc do c¸c Bé chuyªn ng nh; ®¬n gi¸ x©y dùng, gi¸ ca m¸y v thiÕt bÞ thi c«ng, gi¸ vËt liÖu x©y dùng cña c¸c ®Þa ph−¬ng ® ban h nh tr−íc ng y NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP cã hiÖu lùc thi h nh th× ®−îc chuyÓn th nh c«ng bè ®Ó c¸c chñ ®Çu t− tham kh¶o, quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông hoÆc vËn dông l m c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 3. C¸c Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh theo NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-CP, h−íng dÉn cña Th«ng t− n y v c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Ó tæ chøc h−íng dÉn viÖc lËp v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh do m×nh qu¶n lý. 17 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  9. ViÖc ¸p dông suÊt vèn ®Çu t−, ®Þnh møc x©y dùng, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh v chØ sè gi¸ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh h−íng dÉn v quy ®Þnh ¸p dông. 4. Th«ng t− n y cã hiÖu lùc thi h nh sau 15 ng y kÓ tõ ng y ®¨ng C«ng b¸o v thay thÕ Th«ng t− sè 04/2005/TT-BXD ng y 01/4/2005 cña Bé X©y dùng h−íng dÉn viÖc lËp v qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t− v nh÷ng quy ®Þnh tr−íc ®©y tr¸i víi Th«ng t− n y. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v−íng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé X©y dùng ®Ó tæng hîp v nghiªn cøu gi¶i quyÕt. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn : Thø tr−ëng - V¨n phßng Quèc héi; - Héi ®ång d©n téc v c¸c Uû ban cña Quèc héi; - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc; - C¬ quan TW cña c¸c ®o n thÓ; ® ký - To ¸n Nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao; - V¨n phßng ChÝnh phñ; §inh TiÕn Dòng - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; Côc kiÓm v¨n b¶n Bé T− ph¸p; - H§ ND, UBND c¸c tØnh, th nh phè trùc thuéc TW; - Së X©y dùng c¸c tØnh, th nh phè trùc thuéc TW; - C«ng b¸o; - Website ChÝnh phñ; - L−u VP, Vô Ph¸p chÕ, Vô KTTC, ViÖn KTXD, M.350. 18 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
  10. Phô lôc sè 1 Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh Tæng møc ®Çu t− dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh (Ban h nh kÌm theo Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ng y 25 th¸ng 7 n¨m 2007 cña Bé X©y dùng) Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh to¸n v x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt. Tæng møc ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh theo mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau ®©y: I. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n Tæng møc ®Çu t− dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: V = GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK + GDP (1.1) Trong ®ã: + V: Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. + GXD: Chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n. + GTB: Chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n. + GGPMB: Chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng v t¸i ®Þnh c−. + GQLDA: Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n. + GTV: Chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng. + GK: Chi phÝ kh¸c cña dù ¸n. + GDP: Chi phÝ dù phßng. 1.1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n Chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n (GXD) b»ng tæng chi phÝ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + ... + GXDCTn (1.2) Trong ®ã: n l sè c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®−îc tÝnh nh− sau: m GXDCT = ( ∑ QXDj x Zj + GQXDK ) x (1+TGTGT-XD) (1.3) j=1 19 ngu n: http://www.giaxaydung.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2